Хэвлэх DOC Татаж авах

Монгол Улсын Шадар сайд, Зам, тээврийн

хөгжлийн сайдын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн

2018 оны 192 дугаар тушаалаар батлагдсан

“Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх,

улсын дугаар олгох журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт

 

 

Автотээврийн хэрэгслийн гэрчилгээний загвар


/Энэ хэсгийг ЗТХС-ын 2019 оны 219 дүгээр тушаалаар шинэчилсэн/