Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолын хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАГЦ ДҮРЭМ

Хавсралт 1

Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам

Хавсралт 2

Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам

Хавсралт 3

Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам

Хавсралт 4

Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам

Хавсралт 5

Зохицуулалттай этгээд, үнэт цаас гаргагчаас зар сурталчилгаа явуулах журам