Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо (цаашид “Хороо” гэх)-ноос үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд /цаашид “зохицуулалттай этгээд” гэх/-д тусгай зөвшөөрөл олгох, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох, үйл ажиллагааг зохицуулах, салбар нээж ажиллуулах, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн, оноосон нэр өөрчлөх, тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох, гүйцэтгэх захирлыг томилохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.Энэ журмын 1.4.1-1.4.10-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг энэ журмаар, 1.4.11-1.4.18-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх асуудлыг тус тусын нарийвчилсан журмаар зохицуулна.

1.3.Тусгай зөвшөөрлийг олгохдоо үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэхэд төрөөс баримталж буй бодлого, хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, ил тод, үр ашигтай, шударга байх, дотоод хяналтын үр ашиг, үр дүнтэй байх зарчмыг баримтална.

1.4.Хорооноос зохицуулалттай этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1, Банкны тухай хуулийн 6.2.1, 6.2.4 дэх заалтад заасан дараах зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох ба бүртгэнэ. Үүнд:

1.4.1.үнэт цаасны брокерийн;

1.4.2.үнэт цаасны дилерийн;

1.4.3.үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн;

1.4.4.андеррайтерийн;

1.4.5.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн;

1.4.6.үнэт цаасны арилжааны тооцооны;

1.4.7.үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн;

1.4.8.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн;

1.4.9.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх;

1.4.10.үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах;

1.4.11.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид аудитын үйлчилгээ үзүүлэх;

1.4.12.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хөрөнгийн үнэлгээний үйлчилгээ үзүүлэх;

1.4.13.үнэт цаасны зах зээлд оролцогчид хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх;

1.4.14.хөрөнгө оруулалтын сангийн;

1.4.15.хөрөнгө оруулалтын менежментийн;

1.4.16.кастодианы;

1.4.17.санхүүжих чадавхын зэрэглэл тогтоох;

1.4.18.Хорооноос зохицуулалттай гэж тооцсон бусад

1.5.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх бүхий хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.16-д зааснаар Хороонд бүртгүүлсний дагуу гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг энэ журмаар тавигдсан нэмэлт шаардлагыг хангасан нөхцөлд эрхэлж болно.

1.6.Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаагаа байнгын, тогтвортой, тасралтгүй явуулна.

ХОЁР. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ, ШААРДЛАГА

2.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 25, 28 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.1.1.Компанийн тухай хуулийн 13, 18-д заасны дагуу хувьцаат компани болон хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн хэлбэрээр байгуулагдсан байх;

2.1.2.Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.1.3.зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-т заасан мэргэжлийн холбооноос мэргэжлийн эрх олгох журмын дагуу эрхлэх ажил, үйлчилгээний төрөлд нийцсэн эрх авсан байх;

2.1.4.дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх орон тооны ажилтантай байх бөгөөд тухайн ажилтан нь энэ журмын 2.1.3-т заасан эрх авсан, гүйцэтгэх захирал, брокер, дилер, үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлийн ажил үүргийг хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.1.5.зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч /хувьцаат компанийн хувьд нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшигчид/, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд болон гүйцэтгэх захирал, дотоод хяналтын ажилтан болон мэргэжилтнүүд нь дараах шалгуурыг хангасан байна. Үүнд:

2.1.5.1.ял шийтгэлгүй байх;

2.1.5.2.зээл, батлан даалт, баталгааны гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн зээлийн өргүй байх;

2.1.5.3.сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаагүй байх;

2.1.5.4.зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэггүй байх;

2.1.5.5.энэ журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасан байх.

2.1.6.зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй ашиг сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журамтай байх;

2.1.7.зуун хувь гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн боловсон хүчний 70-аас доошгүй хувь нь Монгол Улсын иргэдээс бүрдсэн байх;

2.1.8.зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь хариуцлагын даатгалд даатгуулсан байх;

2.1.9.энэ журмын 2.1.5-д заасан шалгуурыг тодорхойлохдоо дараах мэдээллийг үндэслэнэ:

2.1.9.1.тухайн этгээдээс ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох бичиг баримт;

2.1.9.2.татварын өргүй талаарх татварын байгууллагын тодорхойлолт;

2.1.9.3.ял шийтгэлгүй талаарх цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолтыг Хороо албан ажлын журмаар авна;

2.1.9.4.хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх талаар Монголбанкны зээлийн мэдээллийн сангийн мэдээлэл, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тодорхойлолт;

2.1.9.5.гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтний өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;

2.1.9.6.Хорооноос шаардлагатай гэж үзсэн бусад нэмэлт мэдээлэл.

2.1.10.гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээд нь тухайн орны онцлогоос шалтгаалан энэ журмын 2.1.5.1-2.1.5.3-д заасан мэдээллийг ирүүлэх боломжгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс энэ тухай тодорхойлолтыг ирүүлнэ.

2.1.11.гадаадын хөрөнгө оруулалттай зохицуулалттай этгээдийн хөрөнгө оруулагч нь гадаадын хуулийн этгээд бол тухайн орныхоо бүртгэлийн байгууллагад бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын иргэн бол овог нэр, оршин суух хаяг, холбоо барих утас, факс, цахим шуудангийн хаягийг ирүүлнэ.

2.2.үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхийг хүссэн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн гурваас доошгүй хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгөөр үйл ажиллагааны эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулна.

2.3.Энэхүү журмын 2.2-т заасан эрсдэлийн сангийн харилцааг “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 3 дугаар хавсралт болох “Зохицуулалттай этгээдийн эрсдэлийн сангийн журам”-аар зохицуулна.

2.4.Хороо шаардлагатай гэж үзвэл Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 64.4-т заасны дагуу олон талт санамж бичгийн хүрээнд тухайн орны зохицуулагч байгууллагуудаас лавлагаа авч болно.

2.5.Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47, 49 дүгээр зүйлд заасан болон энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.5.1.үнэт цаасны арилжаа эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.5.2.дотоод хяналтын үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.5.3.шинээр гаргах үнэт цаасыг бүртгэх болон бүртгэлээс хасах үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.5.4.үнэт цаасны арилжааг хянах нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.5.5.мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.5.6.мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.5.7.системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.5.8.эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.5.9.үнэт цаасны арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны төлбөр, тооцооны болон хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.6.Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.6.1.үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

2.6.2.үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.6.3. мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.6.4.үнэт цаасны тооцооны эрсдэлийн удирдлагын нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.6.5.тооцооны системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.6.6.системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.6.7.үнэт цаасны арилжааны тооцооны үйл ажиллагааг эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, төлбөрийн болон төвлөрсөн хадгаламж, холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.7.Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.7.1.үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай програм хангамж, техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан байх;

2.7.2.үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.7.3.үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.7.4.төлбөр системээр дамжиж байгаа болон хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.7.5.системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.7.6.үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.8.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.8.1.үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагааг эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.8.2.дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах, харилцагчдаас ирсэн санал гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.8.3.мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.8.4.үнэт цаасны хадгаламжийн эрсдэлийг тооцож үнэлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.8.5.төвлөрсөн хадгаламжид хадгалагдаж буй мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.8.6.системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.8.7.үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, тооцооны болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.9.Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.9.1.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааг дагнан эрхлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.9.2.дотоод мэдээлэл эзэмшигчдийн болон байгууллагын дотоод үйл ажиллагааг хянах, харилцагчдаас ирсэн санал, гомдлыг шийдвэрлэх нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.9.3.мэдээлэл, технологийн нэгжтэй эсхүл хариуцсан ажилтантай байх;

2.9.4.эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.9.5.мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах чадвартай байх;

2.9.6.системийн тасралтгүй ажиллагааны зохицуулалт буюу онцгой байдлын төлөвлөгөө, нөөц төв, түүний техникийн зохистой үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.9.7.үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахыг хүсэж буй хуулийн этгээд нь үнэт цаасны арилжааны, тооцооны, хадгаламжийн болон холбогдох кастодианы үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын цахим сүлжээнд холбогдсон байх.

2.10.Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасанбайна. Үүнд:

2.10.1.брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр хүсэж буй хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, програм хангамжийн шаардлагыг тус тус хангасан байх;

2.10.2.брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх авсан хоёроос доошгүй ажилтантай байх;

2.10.3.харилцагчдыг хүлээн авч үйлчлэх байрыг брокероос бусад ажиллагсдын албан өрөөнөөс тусгаарлаж, үйлчилгээний танхимын зориулалтаар тохижуулсан байх. Ажилтны тоонд тохирсон шаардлага хангахуйц албан тасалгааны тавилга, тоног төхөөрөмж, компьютер, хэвлэгч, хувилагч, бичлэг хийх боломжтой утас, факсын аппаратаар хангагдсан байх;

2.10.4.програм болон техник хангамж нь тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх үйл ажиллагааны дотоод журам, энэхүү багц дүрмийн 4 дүгээр хавсралт болох “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”, нягтлан бодох бүртгэлийн зааварт заасан шаардлагад нийцсэн, шаардлагатай мэдээллийг цаг тухайд нь гаргах бүрэн боломжтой бөгөөд харилцагчтай байгуулсан гэрээ, харилцагчийн бүртгэл, тэдний хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбогдох гүйлгээний мэдээллийг хадгалах, мэдээлэл өгөх бэк оффисын /back office/ програм хангамжтай байх;

2.11.Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.11.1.анх удаа дилерийн тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, тооцооны байгууллагын гишүүнчлэлийн журамд заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

2.11.2.үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагааг 1 жилийн хугацаанд эрхэлсэн байх;

2.11.3.итгэмжилсэн дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь арилжаа эрхлэх байгууллагын нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх;

2.11.4.дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны ажилтантай байх.

2.12.Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.12.1.үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах гурваас доошгүй ажилтантай байх;

2.12.2.энэ журмын 2.12.1-д заасан мэргэжилтэн нь тусгай зөвшөөрөлтэй бусад ажил үйлчилгээ, дотоод хяналтын үйл ажиллагааг хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.12.3.эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.12.4.андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь үнэт цаас гаргагч этгээдтэй дараах зүйлийг тусгасан үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний стандарт нөхцөлийг хангасан байх;

2.12.4.1.гэрээ хүчин төгөлдөр байх хугацаа;

2.12.4.2.талуудын хүлээх үүрэг, хариуцлага;

2.12.4.3.нийтэд санал болгож буй үнэт цаасны захиалгын хугацаа;

2.12.4.4.үйлчилгээний шимтгэлийн хэмжээ;

2.12.5.андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь үнэт цаасны зах зээлд брокер эсхүл дилерийн тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг 2 жилийн хугацаанд эрхэлж, арилжаа эрхлэх төлбөр тооцоо хадгаламжийн байгууллагаас гишүүнчлэлийн үүрэг хангалттай биелүүлсэн талаарх дүгнэлт ирүүлж, Хорооны баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх;

2.13.Үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.13.1.хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх орон тооны мэргэжилтэнтэй байх;

2.13.2.хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээний чиглэлээр байгуулах гэрээ, хэлцлийг боловсруулж, хянах орон тооны хуулийн мэргэжилтэнтэй байх;

2.13.3.эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх.

2.14.Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэгч хуулийн этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлд заасныг мөрдөн ажиллах ба энэ журмын 2.1-д зааснаас гадна дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

2.14.1. 3-аас доошгүй гишүүнтэй төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бөгөөд тэдгээрийн олонх нь хараат бус гишүүн байна;

2.14.2.эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам нь тодорхой, энэ чиглэлээр мэргэжлийн, чадвартай хүний нөөцтэй байх;

2.14.3.төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүнээс бусад гүйцэтгэх удирдлага, эрх бүхий албан тушаалтан нь дараах шаардлагыг хангасан байх:

2.14.3.1.үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд болон банк, даатгал, бусад санхүүгийн компанийн гүйцэтгэх удирдлага, бусад эрх бүхий албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

2.14.3.2.гадаадын эсхүл өөрийн орны санхүүгийн зах зээлд 3-аас доошгүй жил хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргах түвшний албан тушаал эрхэлж байсан туршлагатай;

2.14.3.3.Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 69.2-д заасан мэргэжлийн холбооноос үнэт цаасны зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр ажиллах эрх авсан байх;

2.14.3.4.тухайн компанитай гэрээгээр ажилладаг кастодиан, үнэлгээний болон аудитын компанийн эрх бүхий албан тушаалтан, үнэлгээчин, аудиторын холбогдох этгээд биш байх.

ГУРАВ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ

3.1.Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 11.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27.2-т зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд хэвлэмлээр, эсхүл цахимаар ирүүлнэ:

3.1.1энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03001-ийн дагуу тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл;

3.1.2.зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тухай төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.1.3.зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд Гадаадын хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн байгууллагаас олгосон гэрчилгээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбараас гадна дараах бичиг баримтыг ирүүлнэ.

3.1.3.1.Харьяалах улс, оронд зээл, батлан даалтын гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн аливаа өргүй болохыг нотлох баримт бичиг;

3.1.3.2.Харьяалах улс, оронд гааль, татварын өртэй эсэхийг харуулсан баримт бичиг;

3.1.3.3.Харьяалах улс, оронд ял шийтгэлгүй болохыг нотлох баримт бичиг;

3.1.3.4.Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагаа, гэмт хэрэгт оролцож байгаагүй болохыг нотлох баримт бичиг.

3.1.4.улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн компанийн дүрэм. Тус дүрэмд Компанийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаас гадна дараах зүйлийг тусгасан байна:

3.1.4.1.хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах нөхцөл;

3.1.4.2.хувьцаа эзэмшигчдийн хурал хуралдах журам, их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийхэд баримтлах журам, энэ талаарх удирдлагын бүрэн эрх;

3.1.4.3.хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, төлөөлөн удирдах зөвлөл болон дотоод хяналтын нэгжийн эрх, үүрэг, хариуцлага;

3.1.4.4.зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа арилжих, бусдад шилжүүлэх, харилцан хязгаарлалт хийх үйл ажиллагааны зохицуулалт;

3.1.4.5.зохицуулалттай этгээд татан буугдах үндэслэл, удирдлага, мэргэжилтнүүдийн буруутай үйл ажиллагаанаас хөрөнгө оруулагч, харилцагчдад учруулсан хохирлыг барагдуулах арга хэлбэр, хариуцлага хүлээх зарчим.

3.1.5. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох бичиг баримт, гарал үүслийн талаарх тодорхойлолт;

3.1.6. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд ногдох мөнгөн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт, бусад баталгаа;

3.1.7. брокер, дилер, андеррайтерийн компани нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн 3-аас доошгүй хувьтай тэнцэх эрсдэлээс хамгаалах сангийн хөрөнгийг өөрийн харилцагч банкны дансанд байршуулсан талаарх банкны тодорхойлолт.

3.1.8. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх дотоод хяналтын хөтөлбөр; /санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 436 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/

3.1.9. Хороонд бүртгэлтэй аудитын байгууллагаар баталгаажуулсан сүүлийн улирлын санхүүгийн тайлан, шинээр үүсгэн байгуулж байгаа бол эхлэлтийн баланс;

3.1.10. энэ журмын 7 дугаар хавсралтын дагуу 5 хувиас дээш хувьцаа эзэмшигч эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт;

3.1.11. гүйцэтгэх удирдлага болон мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 2.1.3-т заасан эрхийн үнэмлэхний хуулбар, энэ журмын 6, 7 дугаар хавсралтын дагуу тэдгээрийн тухай тодорхойлолт;

3.1.12. хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнүүд нь энэ журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангасныг тодорхойлох мэдээлэл;

3.1.13. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээд нь хувьцаат компанийн хэлбэрээр үйл ажиллагаа явуулдаг бол тухайн хуулийн этгээдийн хувьцааны арилжааны сүүлийн нэг жилийн арилжааны тайлан;

3.1.14. ажлын байр нь компанийн өөрийн байр бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.1.15. энэ журмын 8 дугаар хавсралтад заасны дагуу боловсруулсан зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх гурваас доошгүй жилийн бизнесийн болон эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө;

3.1.16. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн дотоод зохион байгуулалтын бүтэц, танилцуулга;

3.1.17. зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд зохицуулалттай үйл ажиллагаа тус бүрийг дотооддоо удирдан зохион байгуулах нэгжийн талаарх танилцуулга;

3.1.18. үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах техник тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, энэ журмын 5 дугаар хавсралтын дагуу боловсруулсан ажлын байрны тодорхойлолт;

3.1.19. энэ журмын 2.1.6-д заасан зохицуулалттай үйл ажиллагаанд үүсэж болзошгүй сонирхлын зөрчлийг илрүүлэх, үнэлэх, удирдах дотоод хяналтын журам;

3.1.20. Зах зээлийг урвуулан ашиглахаас сэргийлэх дотоод журам;

3.1.21. банк, түүний нэгдэлд орсон болон банкны хувьцааны тав болон түүнээс дээш хувийг эзэмшиж буй аливаа хуулийн этгээд нь зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй талаарх Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн албан бичиг;

3.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтуудыг ирүүлнэ:

3.2.1. үндсэн үйл ажиллагаанд ашиглах программын танилцуулга;

3.2.2. үнэт цаасны бүртгэлийн журам;

3.2.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 47.2-т заасан дотооддоо мөрдөх журмууд;

3.2.4. энэхүү журмын 7 дугаар хавсралтын дагуу арилжаа эрхлэх байгууллагын төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүдийн анкет;

3.2.5. арилжаа эрхлэх байгууллагын хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц;

3.2.6. хувьцаа эзэмшигч, гүйцэтгэх удирдлагаас сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд оролцохгүй, сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй талаарх баталгаа;

3.2.7. үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн, тооцооны болон төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.2.8. гишүүнчлэлийн гэрээний төсөл;

3.2.9. техник тоног төхөөрөмж, программ хангамж, ажлын байрны найдвартай, аюулгүй ажиллагаа, нууцлал, харуул хамгаалалтын асуудлыг шийдвэрлэсэн талаарх бусад этгээдтэй байгуулсан гэрээ, дэлгэрэнгүй танилцуулга.

3.3. Үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.3.1. үнэт цаасны төлбөрийн эрсдэлийн удирдлагын журам;

3.3.2. хөрөнгө оруулагчдыг үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах, сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам;

3.3.3. үнэт цаасны тооцооны болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.3.4. үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан төлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;

3.3.5. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.

3.4. Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

3.4.1. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагааны журам;

3.4.2. хөрөнгө оруулагчдыг тооцооны үйл ажиллагаатай холбоотой болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах сан байгуулах сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах нөхцөлийг тусгасан дотоод журам;

3.4.3. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөрийн болон хадгаламжийн байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.4.4. үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд үүсэх эрх, үүргийг тусгасан тооцооны үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдтэй байгуулах гэрээний төсөл;

3.4.5. үнэт цаасны арилжааны болон арилжааны бус хэлцлийн дүнд үүссэн тооцоог тодорхойлох, төлбөрийг хийж гүйцэтгэх журам;

3.4.6. мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам.

3.5. Үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.5.1. үнэт цаасны хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгжийн чиг үүргийг онцгойлон заасан үйл ажиллагааны журам;

3.5.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн хүрээнд дотооддоо мөрдөх журам, зааврууд;

3.5.3. харилцагчдын хөрөнгийг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор даатгалын байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.5.4. харилцагч байгууллагуудтай байгуулах хадгаламжийн гэрээний төсөл;

3.5.5. харилцагчийн үнэт цаас худалдсан болон ногдол ашгийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулан хадгалах арилжааны банктай байгуулах гэрээний төсөл;

3.5.6. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ;

3.5.7. үнэт цаасны хадгаламж, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;

3.5.8. гишүүн кастодиантай мэдээлэл тасралтгүй солилцох, зах зээлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах тухай үйл ажиллагааны журам.

3.6. Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.6.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагааны журам;

3.6.2. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дотооддоо мөрдөх журмууд;

3.6.3. харилцагчтай байгуулах өмчлөх эрхийн бүртгэлийн гэрээний төсөл;

3.6.4. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан дотоод үйл ажиллагааны журам: Үүнд доорх зүйлсийг тодорхой заана.

3.6.4.1. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэх бичиг, баримт, мэдээлэл;

3.6.4.2. харилцагчийн дансны хуулга, түүний хэлбэр, агуулга, хугацаа;

3.6.4.3. үнэт цаасыг харилцагчийн дансанд бүртгэх, үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл хийхэд үндэслэсэн бичиг баримтыг хадгалах заавар;

3.6.4.4. харилцагчдад үзүүлэх үйлчилгээний төрөл, тэдгээрээс авах үйлчилгээний хураамжийн хувь хэмжээ;

3.6.4.5. үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэл, шилжүүлэг, мэдээллийн сангийн бүрдэл, хадгалалт, хамгаалалтад хяналт тавих журам;

3.6.4.6. үнэт цаас гаргагчтай байгуулах үнэт цаасны бүртгэлийг хөтлөх гэрээний төсөл;

3.6.5. Шаардлагатай бусад бичиг баримт.

3.7. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.7.1. дараах журмыг эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулан ирүүлнэ:

3.7.1.1. брокерийн үйл ажиллагааны журам;

3.7.1.2. харилцагчдыг эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагааны тухай журам;

3.7.1.3. харилцагч, хөрөнгө оруулагчдад мэдээлэл хүргэх тухай журам.

3.7.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн брокерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт.

3.7.3. Харилцагчтай байгуулах гэрээний төслийг ирүүлэх ба тус төсөлд дараах зүйлсийг тусгаж болохгүй. Үүнд:

3.7.3.1. брокерийн компанийн хууль бус үйл ажиллагааны улмаас харилцагчид хохирол учруулснаас үүсэх хариуцлагын хязгаарлалт, учирсан хохирлыг барагдуулах төлбөрийн дээд хэмжээг заах;

3.7.3.2. харилцагчийн хууль тогтоомж болон гэрээнд заасан эрхээ хэрэгжүүлэх, гэрээг цуцлах эрхийг хязгаарлах, эсхүл аль нэг талд давуу эрх олгох;

3.7.3.3. Иргэний хуулийн 198.1 дэх хэсгийн дагуу үгийн шууд утгаар харилцагчид ойлгогдох боломжгүй, маргаан гарсан тохиолдолд өөрт ашигтай утгаар тайлбарлах боломжтой заалт.

3.7.4. Үнэт цаасны зах зээлийн хууль тогтоомж, зах зээлийг урвуулан ашиглах, дотоод мэдээлэл ашиглан арилжаанд оролцох шинжтэй захиалгыг биелүүлэхгүй талаар харилцагчтай байгуулах гэрээнд тусгаж болно.

3.8. Дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч этгээд энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.8.1. дилерийн үйл ажиллагааны журмын эх хувь, эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хувь:

3.8.2. Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас тухайн дилерийн компанийг шинээр гишүүнээр элсүүлэхэд тавигдах шалгуур, арилжаанд оролцох шаардлагыг хангасан талаарх гаргасан дүгнэлт.

3.9. Андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.9.1. андеррайтерийн үйл ажиллагаа эрхлэх дотоод журам. Тус журамд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 41.4-д зааснаас гадна дараах төрлийн аль хэлбэрээр үнэт цаас гаргагчтай ажиллахыг тусгана:

3.9.1.1. хоёрдогч зах зээлд худалдах буюу өөрийн үнэт цаасны багцад хадгалах зорилгоор үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасыг бүхэлд нь худалдан авах;

3.9.1.2. үнэт цаас гаргагчийн анхдагч зах зээлд гаргасан үнэт цаасны зарим хэсгийг худалдан авах;

3.9.1.3. гаргасан үнэт цаасыг худалдан авахгүйгээр дээд зэргийн хүчин чармайлт гарган анхдагч зах зээлд арилжих үйл ажиллагааг зохион байгуулах;

3.9.1.4. гаргасан үнэт цаас нь анхдагч зах зээлд арилжигдах боломжгүй нөхцөлд үнэт цаасыг нь тогтоосон үнээр худалдан авах баталгаа гаргах.

3.9.2. андеррайтерийн компани болон үнэлгээ, төсөл, судалгаа, хөрөнгө оруулагч, үнэт цаас гаргагчтай харилцах чиглэлээр дагнан ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.10. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.10.1. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компани болон үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний хооронд байгуулсан гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.10.2. үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхөөр ажиллах мэргэжилтний баримтлах ёс зүйн дүрэм;

3.10.3. үнэт цаасны зах зээлд хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгөх мэргэжилтний үнэт цаасны зах зээлд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх эрхийн үнэмлэхний хуулбар, мэргэшсэн байдлын тухай танилцуулга, нотлох баримт;

3.10.4. мэргэжилтний үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн чиглэлээр сургалтад хамрагдаж мэргэшсэн тухай үнэмлэх, сертификат, дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

3.10.5. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх компанийн хуулийн мэргэжилтний дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар.

3.11. Үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэгч хуулийн этгээд нь энэ журмын 3.1-д зааснаас гадна дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ:

3.11.1. эрсдэлийг тооцох, хэмжих, үнэлэх, удирдах дүрэм журам;

3.11.2. энэ журмын 2.14.3-д заасан шаардлагыг хангаж байгаа эсэх талаар нотлох баримт

3.12. гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж нь тусгай зөвшөөрөл хүсэхдээ энэ журмын холбогдох заалтуудад заасан бичиг баримтуудыг Монгол хэлээр үйлдэж ирүүлнэ.

3.13. тусгай зөвшөөрөл хүсэж буй байгууллага нь ирүүлсэн бичиг баримтад өөрчлөлт оруулсан бол энэ тухай ажлын 15 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

ДӨРӨВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

4.1. Хороо тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтыг хуанлийн 30 хоногт багтаан хянаж, Хорооны хуралдаанаар хэлэлцэн шийдвэрлэнэ.

4.2. Тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтыг үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү журамд заасан шаардлагуудыг хангаж ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

4.3. Хороо шаардлагатай тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтын талаар холбогдох газраас тодруулах, дүгнэлт гаргуулах, лавлагаа авах эрхтэй.

4.4. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох бичиг баримтын бүрдэл дутуу, тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага хангаагүй бол тухайн компанид албан бичгээр мэдэгдэж нэмэлт бичиг баримтыг шаардаж болно.

4.5. Тусгай зөвшөөрөл хүсэж буй этгээдийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь энэ журмаар тогтоосон шаардлагыг хангасан эсэхийг Хорооны Үнэт цаасны газрын хариуцан ажиллаж буй мэргэжилтнүүд газар дээр нь шалгаж, дүгнэлт гаргана.

4.6. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хугацаагүйгээр олгох бөгөөд тус шийдвэрт тухайн хуулийн этгээдийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөл, тэдгээрийг дагнан эсхүл хавсран эрхлэх талаар тодорхой тусгана.

4.7. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгож, нэгдсэн бүртгэлд бүртгэн, зохих зааврын дагуу хувийн хэрэг нээн хөтөлнө.

4.8. Хорооноос тусгай зөвшөөрөл олгосонтой холбогдуулан бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад дүрэм, бүртгэлийн гэрчилгээнд холбогдох тэмдэглэгээг хийлгэж, хуулбарыг Хороонд хуанлийн 15 хоногт багтаан ирүүлнэ.

4.9. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос дараах үндэслэлээр татгалзана. Үүнд:

4.9.1. тусгай зөвшөөрлийн бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн нь нотлогдсон;

4.9.2. хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтнүүднь гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа болон шүүхийн шийтгэх тогтоолоор ял шийтгэл эдэлж байгаа нь тогтоогдсон;

4.9.3. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйл болон энэ журамд заасан баримт бичгийн нөхцөл, шаардлагыг хангаагүй;

4.9.4. тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн баримт бичгийг энэхүү журмын шаардлагад нийцэхүйц хэмжээнд бүрдүүлэх хугацаа нь хүсэлт гаргасан өдрөөс хойш 6 сарын хугацаа өнгөрсөн.

4.10. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг хүсэлт гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

4.11. Энэ журмын 4.9.1-т заасан үндэслэлээр Хороо бичиг баримтыг буцаасан тохиолдолд буцаасан өдрөөс хойш 1 жилийн дотор уг хуулийн этгээд болон түүний хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан этгээдүүдээс тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг хүлээж авахгүй.

4.12. Энэ журмын 4.9.1-т зааснаас бусад үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагуудыг бүрэн хангасан гэж үзсэн хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлөө Хороонд дахин гаргаж болно. Энэ тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг дахин төлнө.

4.13. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

ТАВ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАВСРАН ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ НЭМЖ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

5.1. Үнэт цаасны зах зээлд энэхүү журмын 1.4-т заасан зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг дараах шалгуурыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд нэмж олгоно. Үүнд:

5.1.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль, холбогдох журамд заасан шаардлагыг хангасан байх;

5.1.2. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадварын харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдийг сүүлийн дөрвөн улирал дараалан хангаж ажилласан байх;

5.1.3. Хорооноос хийсэн газар дээрх шалгалтаар сайн болон хангалттай үнэлгээ авсан, шалгалтын дүнгээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт хангагдсан байх.

5.2. Зохицуулалттай зарим үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэ журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03002-ын дагуу өргөдөл гаргах бөгөөд дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:

5.2.1. тухайн зохицуулалттай үйл ажиллагааг эрхлэх талаарх хувьцаа эзэмшигчдийн шийдвэр, нэмж шаардагдах хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, зардал, тэдгээрийн эх үүсвэрийн тооцоо, гурван жилийн бизнес болон эрсдэлийн төлөвлөгөө;

5.2.2. зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;

5.2.3. хавсран эрхлэх зохицуулалттай үйл ажиллагаа, оролцогч талуудын эрх, үүрэг, хүлээх хариуцлага, үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох аргачлал, харилцагчдын хохирлыг барагдуулах зохицуулалтыг тусгасан дотоод журам;

5.2.4. энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл бүрт шаардагдах баримт бичиг.

5.3. Хорооны Ажлын албанаас зохицуулалттай үйл ажиллагаа хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэж ирүүлсэн бичиг баримтыг хянан шалгаад, энэ нь тухайн байгууллагын санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхөөргүй, харилцагчдад нь аливаа хохирол учруулахгүй, боловсон хүчин болон техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн үйл ажиллагааг хэвийн хэмжээнд эрхлэх нөхцөлийг хангаж байна гэж үзвэл уг тусгай зөвшөөрлийг олгох шийдвэрийг Хороо гаргана.

5.4. Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгох тухай Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсаны дараа зохицуулалттай этгээд нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн газарт холбогдох бүртгэлийг хийлгэнэ.

5.5. Зохицуулалттай этгээд нь нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад бүртгүүлсэн шинэчилсэн болон өөрчлөлт оруулсан дүрмийн эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг ирүүлнэ.

5.6. Зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд энэ талаар гарсан Хорооны шийдвэрийг гарсанаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдэд албан бичгээр хүргүүлнэ.

5.7. Хорооноос зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх тусгай зөвшөөрөл нэмж олгохоос татгалзсан тохиолдолд нөхцөл шаардлага хангасны дараа тухайн зохицуулалттай этгээдээс зохицуулалттай үйл ажиллагааг хавсран эрхлэх хүсэлтээ дахин гаргах боломжтой бөгөөд энэ тохиолдолд улсын тэмдэгтийн хураамжийг дахин төлнө.

ЗУРГАА. БУСАД ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ОЛГОХООС ТАТГАЛЗАХ

6.1. Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй, тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээдийн ерөнхий болон шууд гишүүнчлэлийн шаардлагыг хангаж, гишүүнээр элссэн этгээд нь Хорооноос олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үнэт цаасны болон мөнгөн хөрөнгийн номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлж болно. /СЗХ 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан./

6.2. Зохицуулалттай этгээд нь мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал данс эзэмших зөвшөөрлийг авахдаа дараах шаардлагыг хангасан байна:/СЗХ 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан./

6.2.1. 1.0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;

6.2.2. мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын гүйлгээг гүйцэтгэх, харилцагч бүрийн дансны бүртгэлийг хөтлөх, мэдээлэл авах, хэвлэх, дансаа удирдах боломжоор хангагдсан төлбөр, тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж болон арилжааны банктай холбогдож, мэдээлэл солилцох, цахим хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлэх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан программ хангамжтай байх; /Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч болон программ хангамж нийлүүлэгчээс тодорхойлолт гаргуулсан байх/

6.2.3. үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан номинал данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтэн нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

6.2.4. харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлага, үлдэгдлийн мэдээллийг цахимаар сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлэх бөгөөд нууцлалтай холбоотой асуудлыг хоорондын гэрээнд тусгасан байх;

6.2.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр хөтөлж, мөнгөн орлого, зарлагын гүйлгээг санхүүгийн тайлан тэнцэлд дэлгэрэнгүй бүртгэж, Хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-д заасан өөрийн хөрөнгө болон эргэлтийн хөрөнгийн зохистой харьцаанд хамруулан тооцохгүй байх;

6.2.6. мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээдийн дотоод хяналтын ажилтан нь энэхүү журмын 6.2.4-т заасан мэдээллийг нэгтгэн боловсруулж, холбогдох байгууллагуудад хүргэх, номинал данс хариуцсан ажилтны үйл ажиллагаа болон харилцагчаа таньж мэдсэн байдал, харилцагчийн дансны шилжүүлэг, гүйлгээнд тогтмол хяналт тавьж ажиллах, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх;

6.2.7. мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, журмын хавсралтаар харилцагчаа таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

6.2.8. номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-36.10 дахь хэсгийг үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, номинал данс дахь харилцагчийн зарлагын гүйлгээг арилжааны төлбөр тооцоотой холбоотой гүйлгээ хийхээс бусад тохиолдолд зөвхөн харилцагчийн нэр дээрх арилжааны банкны дансанд шилжүүлэх;

6.2.9. мөнгөн хөрөнгийн номинал данс нь арилжааны банкинд тусгайлан нээсэн, ҮЦК-ийн нэр дээрх харилцагчдын мөнгөн хөрөнгийн нэгдсэн данс байх бөгөөд тус данс дахь харилцагчдын мөнгөн хөрөнгөөр ҮЦК нь ямарваа нэг үүргийн гүйцэтгэл хангуулах, харилцагчийн зөвшөөрөлгүйгээр мөнгөн хөрөнгийг шилжүүлэхгүй байх;

6.2.10. мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй этгээд нь жилийн санхүүгийн тайланд Хороонд бүртгэлтэй аудитын компаниар аудит хийлгэх хүрээнд номинал дансны мөнгөн хөрөнгийн орлого, зарлагын үйл ажиллагаанд аудит хийлгэж, гаргасан дүгнэлтийг тооцооны үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд дараа оны 3 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлэх;

6.2.11. үйл ажиллагааг тасралтгүй үргэлжлүүлэх төлөвлөгөө /BCP, DRP/, үйл ажиллагааны эрсдэлийн удирдлага болон мэдээллийн аюулгүй байдлын тогтолцоотой байх, шаардлагатай тохиолдолд үйл ажиллагааны аудит хийлгэсэн байх.

6.3. Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээд нь үнэт цаасны номинал дансаар дамжуулан харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрлийг авахдаа дараах шаардлагыг хангасан байна:/СЗХ 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан./

6.3.1. 1 тэрбум 500 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байх, Санхүүгийн зохицуулах хорооны “Андеррайтер, үнэт цаасны брокер, дилерийн компанийн төлбөрийн чадварыг тооцох, түүнд хяналт тавих журам”-ын шаардлагыг сүүлийн 4 улирал дараалан хангасан байх;

6.3.2. зөвшөөрөл хүсэгч нь мөнгөн хөрөнгийн номинал дансны зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг 1-ээс дээш жилийн хугацаанд тасралтгүй эрхэлж, энэхүү журмын 6.2.10-д заасан аудитын дүгнэлт гаргуулсан байх;

6.3.3. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагын гишүүнчлэлийн шаардлагыг хангаж, гишүүнээр элссэн байх;

6.3.4. номинал данс хөтлөх тусгаар, бие даасан нэгжтэй байх ба тухайн нэгж нь брокер дилер, андеррайтерийн үйл ажиллагаанаас тусдаа зохион байгуулалтын бүтэцтэй байх бөгөөд зөвхөн харилцагчийн зөвшөөрлөөр түүний үнэт цаасны орлого, зарлагыг гүйлгээг гүйцэтгэж, өмчлөх эрхийг бүртгэх үүрэгтэй;

6.3.5. нэгж нь үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрх авсан, мэргэжлийн хариуцлагын даатгалд хамрагдсан 2-оос доошгүй мэргэжилтэнтэй байх бөгөөд тухайн мэргэжилтнүүд нь бусад албан тушаал хавсран эрхэлдэггүй байх;

6.3.6. харилцагчийн үнэт цаасны шилжүүлэг, үлдэгдлийн мэдээллийг сар бүрийн 10-ны өдрийн дотор үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэгч этгээд болон Хороонд ирүүлж байх;

6.3.7. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн үнэт цаасыг өөрийн үнэт цааснаас тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгаарлаж, орлого, зарлагын гүйлгээ бүрийг тайлан тэнцлийн гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх;

6.3.8. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагааг зохицуулсан нарийвчилсан журмыг хувьцаа эзэмшигч эсхүл төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаар батлуулж, тухайн журамд харилцагчийг таньж мэдэх, тайлан хуулга хүргэх, үнэт цаастай холбоотой мэдээлэл хүргэх тухай зохицуулалт тусгасан байх ба журмын хавсралтаар харилцагчийг таньж мэдэх маягтын загварыг баталсан байх;

6.3.9. үнэт цаасны номинал данс хөтөлж, харилцагчид үйлчилгээ үзүүлэхэд баримтлах бодлого, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоотой байх;

6.3.10. үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллага, арилжааны банк, төлбөр тооцооны байгууллагатай мэдээлэл солилцох, төлбөр тооцоог гүйцэтгэх техник төхөөрөмж, программ хангамжийг бүрдүүлсэн талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх;

6.3.11. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаанд ашиглах программ нь кастодианы удирдлагын программтай ижил, эсхүл төсөөтэй шинжтэй, программ нь багц, эсхүл байгууллагын оюуны өмчийн эрхтэй (proprietary) байж болох бөгөөд үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай функцтэй байх; (тухайлбал, үнэт цаасны болон харилцагчийн мэдээллийн сан, данс удирдах программ, харилцагчаас өгөх зааварчилгааг боловсруулах, удирдах, арилжааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх, компанийн үйл ажиллагааны гүйлгээ хийх боломжтой талаарх тодорхойлолтыг үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн байгууллагаас гаргуулсан байх)

6.3.12. үнэт цаасны номинал дансны үйл ажиллагаа явуулах сүлжээ, программ хангамжид гэмтэл, саатал гарсан, эсхүл давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тэдгээрт байгаа харилцагчдын мэдээллийн бааз, бусад өгөгдлийг давхар хадгалах, сэргээх системтэй байх;

6.3.13. бизнесийн тасралтгүй үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй, дотоод хяналтын болон комплаенсийн тогтолцоотой, Хороо шаардлагатай гэж үзвэл үйл ажиллагааны талаар хөндлөнгийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулсан байх.

6.4. Энэхүү журмын 6.2-6.3-т заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан этгээдэд Хороо зөвшөөрөл олгох бөгөөд журмын нөхцөл шаардлагыг хангаагүй нөхцөлд Хороо зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан албан бичгийг ажлын 20 хоногийн дотор хүргүүлнэ./СЗХ 2020 оны 1014 дүгээр тогтоолоор шинэчлэн найруулсан./

6.5. Энэхүү журмын 6.4-т заасан үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл хүсэж буй зохицуулалттай этгээд нь дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна:

6.5.1. 400.0 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний хувь нийлүүлсэн хөрөнгөтэй байх;

6.5.2. үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн бэк оффис /back office/-ын програмтай байх ба тус програм нь гадаад улсын үнэт цаасны арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын болон кастодиан банкны системд нийцсэн, тухайн улсын хадгаламжийн болон кастодиан, брокерийн компанийн дүрэм, журамд нийцүүлэн харилцагчийн хөрөнгийн бүртгэлийг хөтөлдөг байх;

6.5.3. энэхүү журмын 6.5.2-т заасан програм нь харилцагч өөрийн данс дахь хөрөнгийн талаарх мэдээллийг цахим болон бусад хэлбэрээр авах боломжоор хангасан байх;

6.5.4. харилцагчийн данс хариуцсан мэргэжилтэнтэй байх ба уг мэргэжилтэн нь үнэт цаасны төлбөр тооцоо, бүртгэлийн чиглэлээр үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн ажил, үйлчилгээ явуулах эрхтэй байх;

6.5.5. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36.8-д заасны дагуу харилцагчийн хөрөнгийг өөрийн хөрөнгөөс тусгаарлан харилцагч тус бүрээр тусгайлан, нэр төрлөөр нь балансын гадуур дэлгэрэнгүй бүртгэж байх; /Харилцагчийн гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлээс үнэт цаас худалдан авах мөнгөн хөрөнгө, худалдан авсан үнэт цаас, түүнтэй холбоотой орлогыг тайлангийн тодруулгын “балансын гадуурх бүртгэлийн тодруулга” хэсэгт тусгана./

6.5.6. гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай дотоод журмыг компанийн эрх бүхий этгээдээр батлуулсан байх;

6.5.7. харилцагчийн мөнгөн хөрөнгийн бүртгэл, арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн ерөнхий мэдээллийг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлж байх;

6.5.8. гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах үйл ажиллагааг эрхлэхэд баримтлах бодлого, бизнесийн төлөвлөгөө, эрсдэлийн удирдлага, санхүүгийн тооцоололтой байх.

6.6. Энэхүү журмын 6.5-д заасан нөхцөл, шаардлагыг хангасан зохицуулалттай этгээдэд гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах зөвшөөрлийг Хорооноос олгоно.

6.7. Гадаад улсын үнэт цаасны зах зээлд үнэт цаас худалдах, худалдан авахад зуучлах этгээд нь харилцагчийн захиалгыг биелүүлэхдээ Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.2-36.15 дахь хэсгүүдийг мөрдөж ажиллана.

6.8. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.5-д заасны дагуу зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтэц, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр аливаа гүйлгээ хийгдэхээс өмнө зөвшөөрөл авна.

6.9. Зохицуулалттай этгээд нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд дараах хэлбэрээр өөрчлөлт оруулж болно. Үүнд:

6.9.1. хувьцаа эзэмшигчдийн мөнгөн хөрөнгөөр;

6.9.2. зохицуулалттай этгээд үндсэн үйл ажиллагааны хуримтлагдсан ашгаар нэмж хөрөнгө оруулах;

6.9.3. хувьцаа нэмж гаргах /Хороонд бүртгэлтэй хөрөнгийн үнэлгээний компанийн үнэлгээ, тайланг хавсаргаж ирүүлнэ/;

6.10. Зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан өргөдлийн маягт СЗХ03002-ын дагуу өргөдөл гаргах ба Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.11. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд өөрчлөлт оруулах хүсэлтийг дараах бичиг баримтын хамт Хороонд ирүүлнэ:

6.11.1. өөрчлөлт оруулах болсон эрх зүйн үндэслэлийг нотлох баримт;

6.11.2. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдөж байгаа бол энэхүү журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийг тодорхойлоход шаардлагатай мэдээллийг ирүүлэх;

6.11.3. зохицуулалттай этгээдийн хувьцааг худалдан авч буй хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгийн гарал үүсэл, түүний нотлох баримт;

6.11.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан бусад мэдээлэл, тодорхойлолт;

6.11.5. хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан зохицуулалттай этгээдийн дүрэмд орох нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;

6.11.6. улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт.

6.12. Зохицуулалттай этгээдийн энэ журмын 6.11-т заасан хүсэлт, холбогдох бичиг баримтыг Хорооны Ажлын алба холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянаж, саналаа Хорооны Ажлын албанд танилцуулах бөгөөд зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах эсэх талаарх шийдвэрийг Хороо гаргана.

6.13. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах нь зохицуулалттай этгээдийн санхүү, төлбөрийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, компанийн хувьцаа эзэмшигч, харилцагчдад хохирол учруулахгүй гэж үзвэл Ажлын алба санал, дүгнэлт гарган Хорооны хуралдаанд танилцуулна. Хороо хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг хорогдуулах зөвшөөрөл олгох эсэх талаар шийдвэрийг гаргана.

6.14. Зохицуулалттай этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахад зөвшөөрөл олгох эсэхийг ажлын 20 өдөрт шийдвэрлэнэ.

6.15. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, баталгаажуулсны дараа зохицуулалттай этгээд нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад холбогдох бүртгэлийг хийлгэж, ажлын 15 өдөрт багтаан улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

6.16. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөхтэй холбоотойгоор мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны үйл ажиллагаанаас олсон болох нь нотлогдохгүй, зээлийн эх үүсвэрээр бүрдүүлсэн, эсхүл хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахаар шийдвэрлэсэн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр болон гэрээ хэлцэл нь хуурамч тохиолдолд зөвшөөрөл олгохоос Хороо татгалзана.

6.17. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд хүсэлт гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

6.18. Зохицуулалттай этгээд нь оноосон нэрээ өөрчлөх тохиолдолд энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дараах баримт бичгийн хамт Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ. Үүнд:

6.18.1. зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр;

6.18.2. бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулсан хуудас;

6.18.3. дүрэмд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөл;

6.18.4. улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт;

6.18.5. Оноосон нэрээ өөрчлөх болсон шалтгаан, нөхцөлийг тайлбарласан дэлгэрэнгүй танилцуулга.

6.19. Хороо энэ журмын 6.18-д заасан баримт бичиг бүрэн гүйцэд бүрдсэнээс хойш өргөдлийг ажлын 15 өдрийн дотор хянана.

6.20. Оноосон нэрийн өөрчлөлт нь зохицуулалттай этгээдийн харилцагчдын эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл уг өөрчлөлтийг зөвшөөрсөн тухай шийдвэрийг Хороо гаргана.

6.21. Энэ журмын 6.20-д заасан шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, шинээр олгож, зохих журмын дагуу нэгдсэн бүртгэлд бүртгэнэ.

6.22. Хорооноос оноосон нэрийг өөрчилсөн шийдвэр гарсантай холбоотойгоор хүсэлт гаргагч нь ажлын 15 өдөрт багтаан бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад зохих өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбарыг Хороонд ирүүлнэ.

6.23. Гүйцэтгэх захирал томилох зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.24. Арилжаа эрхлэх, төлбөр, тооцоо, хадгаламжийн байгууллагууд болон бусад зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилохыг зөвшөөрөх тухай шийдвэрийг Хороо гаргана.

6.25. Гүйцэтгэх захирлаар томилогдох этгээд нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:

6.25.1. дээд боловсрол эзэмшсэн байх;

6.25.2. санхүүгийн зах зээлд ажиллаж байсан туршлагатай байх;

6.25.3. энэхүү журмын 10 дугаар бүлэгт заасан тохиромжтой этгээдийн нөхцөл, шаардлагыг хангасан байх.

6.26. Хорооноос зөвшөөрөл авах этгээд нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлнэ:

6.26.1. гүйцэтгэх захирлаар томилох этгээдийн товч намтар, энэхүү журмын 6, 7 дугаар хавсралтын дагуу бөглөн ирүүлсэн анкет;

6.26.2. дээд боловсролын дипломын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

6.26.3. өмнө ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт;

6.26.4. үнэт цаасны зах зээлд ажиллах эрхийн үнэмлэхний хуулбар;

6.26.5. гүйцэтгэх захирлаар томилсон эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь эсхүл нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар;

6.26.6. Тохиромжтой этгээд эсэхийг тодорхойлох баримт бичиг.

6.27. Хорооноос гүйцэтгэх захирлаар томилох тухай шийдвэр гаргаснаас зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад зохих тэмдэглэгээг хийж, хүсэлт гаргагч нь бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад холбогдох өөрчлөлтийг хийлгэж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, дүрмийн шинэчилсэн хуулбарыг ажлын 15 өдөрт багтаан Хороонд ирүүлнэ.

6.28. Гүйцэтгэх захирлаар томилохоор санал болгож байгаа этгээд нь энэ журмын 10.2-т заасан шаардлагыг хангаагүй гэсэн үндэслэлээр зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд гүйцэтгэх захирлыг томилох зөвшөөрөл авахаар 1 сарын дотор өөр этгээдийг санал болгоно.

6.29. Зохицуулалттай этгээдийн оршин байгаа газраас өөр газар байрлаж, түүний эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагааг эрхэлж буй нэгжийг салбар, түүний хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах буюу түүний нэрийн өмнөөс хэлцэл болон эрх зүйн бусад үйлдэл хийх үүрэг бүхий нэгжийг төлөөлөгчийн газар тус тус гэх бөгөөд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах зөвшөөрөл хүссэн зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг Хороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлнэ.

6.30. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нь зөвхөн тухайн зохицуулалттай этгээдийноноосон нэрийг хэрэглэх бөгөөд салбарын эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, хүрээ, ажиллах журмыг зохицуулалттай этгээдийн төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/ тогтооно.

6.31. Гадаадын үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх тохиолдолд Хорооноос зөвшөөрөл авна.

6.32. Салбар байгуулах зохицуулалттай этгээд дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

6.32.1. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг бүрэн хангасан;

6.32.2. сүүлийн хоёр улиралд Хорооноос баталсан зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ажилласан;

6.32.3. салбар нь үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалт, хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай, үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа явуулах эрх авсан орон тооны салбарын эрхлэгч, мэргэжилтэнтэй байх.

6.33. Зохицуулалттай этгээд нь салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг энэхүү журмын 3 дугаар хавсралтаар баталсан маягт СЗХ03002-ын дагуу гаргасан өргөдлийг дор дурдсан бичиг баримтын хамт Хороонд ирүүлнэ. Үүнд:

6.33.1. төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол хувьцаа эзэмшигчдийн хурал/-ийн шийдвэр;

6.33.2. салбарын гүйцэтгэх удирдлага, мэргэжилтний тодорхойлолт, Хорооноос олгосон эрхийн үнэмлэх, иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар болон энэхүү журмын 2.1.9-т заасан тодорхойлолт;

6.33.3. салбарын дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх болон салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах журам;

6.33.4. салбарын үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр, үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн талаарх танилцуулга;

6.33.5. Хорооноос шаардсан бусад бичиг баримт.

6.34. Энэхүү журмын 6.33-т заасны дагуу ирүүлсэн баримт бичгийг хянан үзэж, салбар байгуулах нь тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, үйлчлүүлэгчдэд хохирол учруулаагүй, боловсон хүчин, тоног төхөөрөмж, програм хангамж нь тухайн салбарын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл, шаардлагыг хангасан гэж үзвэл Хорооноос зөвшөөрөл олгоно.

6.35. Зохицуулалттай этгээд нь салбараа татан буулгах, үйл ажиллагааг нь хязгаарлах, өөрчлөн байгуулах, байршлыг нь өөрчлөх тухай бүрт зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийг гаргуулж, уг шийдвэрийг гаргасан өдрөөс хойш ажлын 3 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэнэ.

6.36. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нээх тухай Хорооны шийдвэр, улсын тэмдэгтийн хураамжийг төлсөн баримтыг тус тус үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад салбарын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулна.

6.37. Зохицуулалттай этгээд нь салбарын үйл ажиллагааны тайланг улирал тутам Хороонд ирүүлнэ.

6.38. Хороо тухайн зохицуулалттай этгээдийн салбар санхүүгийн хүндрэлд орсон, холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан, Хорооны Ажлын албанаас өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй буюу тухайн салбарын санхүүгийн байдал зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл салбарын үйл ажиллагааг зогсооно.

6.39. Зохицуулалттай этгээдийн салбарын зөвшөөрлийг дараах үндэслэлээр хүчингүй болгож, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд ажлын 5 өдрийн дотор энэ тухай тэмдэглэл хийнэ. Үүнд:

6.39.1. салбар татан буулгах тухай зохицуулалттай этгээдийн шийдвэр;

6.39.2. тухайн салбарын үйл ажиллагаа нь зохицуулалттай этгээдийн хэвийн үйл ажиллагаа, санхүү, төлбөрийн чадварт хүндрэл учруулахаар байгааг тогтоосон Хорооны Улсын байцаагчийн дүгнэлт;

6.39.3. Хорооноос салбарын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойш 1 сарын хугацаанд тухайн орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлээгүй;

6.39.4. салбарын үйл ажиллагааг зогсоосон;

6.39.5. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл.

6.40. Зохицуулалттай этгээдийн салбар нь тухайн газар тогтмол, байнгын үйл ажиллагаа явуулна.

6.41. Зохицуулалттай этгээд салбарын үйл ажиллагааг зогсоох үндэслэл болсон зөрчлийг арилгаж, зохих шаардлагыг хангасны дараа салбар нээх хүсэлтийг дахин хүлээж авах бөгөөд улсын тэмдэгтийн хураамжийг хүсэлт гаргах бүрдээ журамд заасан хэмжээгээр төлнө.

6.42. Орон нутагт үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй зохицуулалттай этгээд нь Улаанбаатар хотод салбар нээх тохиолдолд журмын 2 дугаар бүлэгт заасан шаардлагыг хангасан байна.

ДОЛОО. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ

7.1. Зохицуулалттай этгээд нь өөрийн оршин байгаа газрын хууль ёсны хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 10 өдрийн дотор энэ журмын 4 дүгээр хавсралтаар батлагдсан маягт СЗХ03003-ын дагуу гаргасан өргөдлийгХороонд хэвлэмэл, эсхүл цахимаар ирүүлж, бүртгүүлнэ.

 7.2. Хороо зохицуулалттай этгээдийн хүсэлтийн дагуу бүртгэл хийж, ажлын 5 өдөрт багтаан хариуг албан бичгээр мэдэгдэнэ.

7.3 Хаягийн өөрчлөлтийг бүртгэсэн бол тухайн зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад холбогдох тэмдэглэгээг хийнэ.

НАЙМ. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, СЭРГЭЭХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ

8.1. Хороо тусгай зөвшөөрлийг Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 13.1-т зааснаас гадна дараах үндэслэлээр түдгэлзүүлнэ. Үүнд:

8.1.1. нэг жилийн хугацаанд арилжаа эрхлэх байгууллагын гишүүнчлэлд элсээгүй;

8.1.2. хувьцаа эзэмшигч, хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хохироосон, хохироох болзошгүй нөхцөл байдал үүссэн;

8.1.3. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн, эсхүл хангахгүй болсон;

8.1.4. Хорооноос тогтоосон төлбөрийн чадвар, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн шаардлагыг хагас болон жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тэнцлээр дараалан хангаж ажиллаагүй;

8.1.5. хагас болон жилийн санхүүгийн тайлан тэнцлийг холбогдох тодруулгын хамт ирүүлээгүй;

8.1.6. Энэхүү багц дүрмийн 4 дүгээр хавсралт болох “Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам”-ын дагуу шаардсан мэдээллийг удаа дараа хугацаанд нь гаргаж өгөөгүй болон алдаатай, хуурамч, дутуу, төөрөгдүүлсэн мэдээлэл өгсөн;

8.1.7. зохицуулалтын үйлчилгээний жилийн хөлс төлөх хугацааг нэгээс дээш сараар хэтрүүлсэн;

8.1.8. зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигч, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүд, эрх бүхий албан тушаалтан нь тохиромжтой этгээд биш болсон;

8.1.9. хууль, Хорооноос тогтоосон журмыг зөрчсөн талаар үнэт цаасны арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллага, бусад эрх бүхий өөрийгөө зохицуулагч байгууллагаас үндэслэл бүхий хүсэлт гаргасан;

8.1.10. Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн дагуу Хорооноос өгсөн даалгаврыг биелүүлээгүй;

8.1.11. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль зөрчсөн; /Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 436 дугаар тогтоолоор нэмж орсон/

8.1.12. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэл. /энэ хэсгийг санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 436 дугаар тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/

8.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл байдал арилсан тохиолдолд зохицуулалттай этгээд нь энэхүү журмын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан тусгай зөвшөөрлийн маягт СЗХ03001-ын дагуу тусгай зөвшөөрлийг сэргээлгэх тухай өргөдлөө Хороонд ирүүлнэ.

8.3. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн 1 сарын хугацаанд брокерийн компани зөвхөн харилцагчийн үнэт цаасны худалдах, худалдан авах захиалгыг биелүүлж болох бөгөөд, харин өөрийн компанийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн захиалгыг биелүүлэхгүй ба тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн нөхцөл шаардлагыг арилгахгүйгээр 1 сарын хугацаа өнгөрсөн нөхцөлд харилцагчийн захиалгыг биелүүлэх эрхийг түр зогсоож, харилцагчийг өөр брокерийн компаниар үйлчлүүлэх арга хэмжээг Хорооноос авч хэрэгжүүлнэ.

8.4. Хорооноос тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн шалтгааныг арилсан гэж үзвэл тусгай зөвшөөрлийг сэргээх бөгөөд хэрэв тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд хүсэлт ирүүлээгүй тохиолдолд Ажлын алба тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгуулахаар Хорооны хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ.

8.5. Хороо Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 14.1, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 30.1-т тус тус зааснаас гадна дор дурдсан тохиолдолд зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгоно. Үүнд:

8.5.1. зохицуулалттай этгээд дампуурсан буюу төлбөрийн чадваргүй болж татан буугдах тухай эрх бүхий байгууллага болох шүүх, зохицуулалттай этгээдийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас зарласан;

8.5.2. зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахдаа хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон.

8.6. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд:

8.6.1. тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хураан авч, “ХҮЧИНГҮЙ” тэмдэг дарж тухайн зохицуулалттай этгээдийн хувийн хэрэгт хавсарган, холбогдох журмын дагуу архивд шилжүүлнэ;

8.6.2. тусгай зөвшөөрөл дахин олгохтой холбоотой хүсэлтийг тухайн байгууллагаас нэг жилийн дотор хүлээн авахгүй.

ЕС. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛСЭН БОЛОН ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОСНООС ҮҮСЭХ ҮР ДАГАВАР

9.1. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд харилцагчдыг шилжүүлэх ажиллагааг Хорооноос холбогдох журмын дагуу хэрэгжүүлнэ.

9.2. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох нь тухайн зохицуулалттай этгээдээс бусадтай байгуулсан гэрээ, хэлцлийг дуусгавар болгох буюу уг гэрээ хэлцлээр хүлээсэн, бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх үүргээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй бөгөөд харилцагчдад учирсан хохирлыг зохицуулалттай этгээд болон түүний эрх бүхий албан тушаалтан хариуцна.

9.3. Тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ:

9.3.1. брокер, дилерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн тусгай зөвшөөрөл хүчингүй болсон тохиолдолд дараах бичиг баримтыг архивын журмын дагуу нэгж болгон цэгцэлж, хавтаслан арилжаа эрхлэх байгууллагын архивт хүлээлгэн өгнө:

9.3.1.1. үйл ажиллагаа явуулсан хугацаанд харилцагчдаас хүлээн авсан үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгын гэрээнүүд;

9.3.1.2. мөн хугацааны захиалгын бүртгэлүүд;

9.3.1.3. мөн хугацааны дилерийн даалгаврууд;

9.3.1.4. мөн хугацааны харилцагчдын бүртгэлүүд;

9.3.1.5. харилцагчийн хөрөнгийн хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад үндсэн баримтууд;

9.3.1.6. тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт заасан бусад баримтууд.

9.4. Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай Хорооны шийдвэрт хүлээлгэн өгөх баримт бичиг, хугацааны талаар тодорхой заана.

9.5. Энэ журмын 9.3 болон Хорооны шийдвэрт заасан баримт бичгийг зохих журмын дагуу хүлээлгэн өгөөгүйн улмаас харилцагчдад учруулсан хохирлыг тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж байсан компанийн хувьцаа эзэмшигч, хэрэв тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь хувьцаат компани бол тухайн үеийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан эрх бүхий этгээдүүд хариуцаж барагдуулна.

АРАВ. ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ

10.1. Хороо Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 68.1-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийг тохиромжтой этгээд гэж үзнэ.

10.2. Энэ журмын 10.1-д заасан шалгуурыг дараах байдлаар ойлгоно. Үүнд:

10.2.1. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээгээгүй байх;

10.2.2. санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан бус байх;

10.2.3. Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан биш байх.

10.2.4. энэ журмын 2.1.5.3-т заасан шалгуурыг хангасан байх.

10.3. Хороо тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг тодорхойлохдоо шаардлагатай нотлох баримтыг үндэслэнэ. Монгол Улсын болон гадаад улсын Засгийн газрын агентлаг, мэргэжлийн байгууллага, зохицуулалтын бусад байгууллага, хууль хяналтын байгууллагаас мэдээлэл лавлагаа авч болно.

10.4. Зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эрхлэх, эсхүл эрх бүхий албан тушаалтнаар томилогдох хүсэлт гаргагч, түүний эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийгөө тохиромжтой этгээд болохоо нотлох баримтыг бүрдүүлж Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

10.5. Үнэт цаас гаргагч болон зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан нь энэ журамд заасан тохиромжтой этгээдийн шалгуурыг байнга хангаж ажиллана. Тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд улсын байцаагч, хянан шалгагч нар зайны болон газар дээрх хяналт шалгалтаар байнгын хяналт тавина.

10.6. Хороо тусгай зөвшөөрөл олгосны дараа тухайн тохиромжтой этгээдийн шаардлагыг хангахгүй болсон этгээдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг хөтөлнө.

10.7. Удирдах албан тушаалтан өөрчлөгдсөнөөр түүнийг түр орлон гүйцэтгэх этгээд томилогдсон тохиолдолд тухайн этгээд нь тохиромжтой этгээдийн шалгуур хангасан байна. /10 дугаар бүлгийг СЗХ-ны 2020 оны 179 дүгээр тогтоолоор хүчингүй болгосон/

АРВАН НЭГ. ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

11.1. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь харилцагчдад үнэт цаас худалдах, худалдан авах талаар шийдвэр гаргахад шаардлагатай дараах мэдээллээр хангах үүргийг хүлээнэ. Үүнд:

11.1.1. үнэт цаасны арилжаа эрхлэх байгууллагаас гаргасан үнэт цаасны сүүлийн зургаан сарын арилжааны идэвх, үнэ ханш, арилжаатай холбоотой мэдээ;

11.1.2. үнэт цаас гаргагчийн хаяг, ерөнхий болон санхүүгийн байдлын талаарх мэдээлэл /Үүнд тухайн үнэт цаас гаргагчаас нийтэд мэдээлэхээр заасан санхүүгийн мэдээллүүд хамаарна/;

11.1.3. нийтэд мэдээлэхийг хуулиар хориглоогүй бусад мэдээлэл.

11.2. Брокерийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий зохицуулалттай этгээд нь харилцагчийг зөвхөн мэдээллээр хангах үүрэг хүлээх бөгөөд үнэт цаас худалдан авах, худалдахтай холбоотой аливаа зөвлөгөө өгсөн тохиолдолд түүнийг тусгай зөвшөөрөлгүйгээр хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж холбогдох хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх ба энэ нь брокерийн компанийг тухайн хөрөнгө оруулагчид учруулсан хохирлыг барагдуулах үүргээс чөлөөлөхгүй.

11.3. Зохицуулалттай этгээд нь дотоод хяналтыг хэрэгжүүлэх журамтай байх ба дотоод хяналтын үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хувьцаа эзэмшигчид, төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлага, дотоод хяналтын ажилтны үүрэг, хариуцлагыг зааглан тодорхойлсон байна.

11.4. Зохицуулалттай этгээдийн дотоод хяналтын тогтолцоо нь түүний нягтлан бодох бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагыг бүрэн хамаарч чадахуйц, үйл ажиллагааны үе шат бүрт хяналт тавьж болохуйцаар зохион байгуулагдсан байна.

11.5. Зохицуулалттай этгээдийн төв болон салбарын үйл ажиллагаа нь Үнэт цаасны зах зээлийн хууль, тогтоомж болон компанийн дотоод үйл ажиллагааны журмуудад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих орон тооны дотоод хяналтын ажилтантай байна.

11.6. Дотоод хяналтын ажилтан нь хяналт шалгалтыг тогтмол хэрэгжүүлэх ба эрх бүхий этгээд, удирдлагаас өгсөн үүрэг, даалгавраар тухайлсан шалгалтыг гүйцэтгэж болно. Дотоод хяналтын ажилтан нь шалгалтын тайлан, дүгнэлтийг тухай бүр хувьцаа эзэмшигчид болон ТУЗ-д танилцуулна.

11.7. Дотоод хяналт шалгалтын тайланд шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг засч сайжруулах талаар хугацаатай үүрэг, даалгавар, гүйцэтгэлийг хангуулах, хариуцлагын харилцааг тодорхой тусгасан байна.

11.8. Дотоод хяналтын ажилтан нь үр дүнтэй, шударга хяналтыг хэрэгжүүлж чадахуйц мэдлэг, туршлагатай байх ба компанийн хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ, гүйцэтгэх удирдлага нь түүнийг бие даасан, хараат бус хяналтыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нөхцлөөр хангах үүрэгтэй.

11.9. Дотоод хяналтын ажилтан нь компанийн бүх төрлийн бичиг баримт, бүртгэлийг шалгах эрхтэй, хөндлөнгийн аудитор, хянан шалгах зөвлөлд мэдээлэл өгөх үүрэгтэй байна.

11.10.Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх, Хорооноос тогтоосон санхүүгийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн хангалт, эрсдэлийн удирдлага, хяналтыг тогтмол мөрдүүлж ажиллана.

11.11.Дотоод хяналтын ажилтан нь зохицуулалттай этгээдийн ерөнхий болон хүний нөөц, санхүү, нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн талаарх мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийг тухай бүр Хороонд хүргүүлэх үүрэгтэй.

11.12.Дотоод хяналтын ажилтан нь Хорооноос өгсөн үүрэг даалгавар болон улсын байцаагчийн албан шаардлагын биелэлт, холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангуулж, биелэлтийг Хороонд ирүүлэх үүрэгтэй.

11.13. Дотоод хяналтын ажилтны буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэн харилцагчид хохирол учруулсан тохиолдолд тухайн зохицуулалттай этгээд хариуцна.

11.14. Зохицуулалттай этгээдийн бичиг баримтыг хадгалах, архивын нэгж болгох нийтлэг харилцааг Монгол Улсын Архивын тухай хуулиар, нарийвчилсан харилцааг арилжаа эрхлэх болон үнэт цаасны төлбөр тооцоо, хадгаламжийн байгууллагын дотоод журмаар зохицуулна.

11.15. Зохицуулалттай этгээд нь дараах бичиг баримтыг өөрийн архивт таваас доошгүй жилийн хугацаагаар хадгалах үүрэгтэй. Үүнд:

11.15.1. харилцагчтай байгуулсан данс нээх гэрээ, захиалгын гэрээ, харилцагчаа таньж мэдэх маягт, итгэмжлэл;

11.15.2. харилцагчийн ерөнхий мэдээллийн бүртгэл;

11.15.3. үнэт цаас худалдах, худалдан авах захиалгатай холбоотой бичиг баримт, дуу хоолойны болон дүрст бичлэг;

11.15.4. харилцагчийн дансны мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээтэй холбоотой баримтууд;

11.15.5. андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;

11.15.6. хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэнтэй холбоотой баримтууд;

11.15.7. санхүүгийн тайлан, түүний нэмэлт тодруулга;

11.15.8. компанийн холбогдох этгээд болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн бүртгэл;

11.15.9. өөрийн данс дахь үнэт цаас, мөнгөн хөрөнгө, тэдгээртэй холбоотой хэлцлийн бүртгэл;

11.15.10. дотоод хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт, түүний үр дүнд хийгдсэн ажлын тайлан, холбогдох бичиг баримтууд.

11.15.11. харилцагчаас ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, түүнийг шийдвэрлэсэн байдал, тусгай зөвшөөрлийн болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлтэй холбоотой бичиг баримт, гэрээ хэлцэл зэрэг бусад бичиг баримтууд.

11.16. Энэхүү журмын 11.15-т заасан хугацаа өнгөрсөн тохиолдолд Монгол Улсын Архивын тухай хуулийн дагуу бичиг баримтыг холбогдох архивт шилжүүлнэ.

11.17. Зохицуулалттай этгээдийн тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон тохиолдолд энэ журмын 11.15-т заасан бичиг баримтыг арилжаа эрхлэх, төлбөр, тооцоо болон үнэт цаасны хадгаламжийн байгууллагын архивт шилжүүлнэ.

АРВАН ХОЁР. ХЯНАЛТ ХАРИУЦЛАГА

12.1. Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн болон хүчингүй болгосон тухай Хорооны шийдвэр гарснаас хойш уг үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн эрхэлбэл тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлсэн гэж үзэж Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

12.2. Хороо энэ журмын биелэлтэд хяналт тавьж, зөрчсөн этгээдэд Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох бусад хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

12.3. Хорооны шийдвэрийг үл зөвшөөрсөн этгээд шийдвэр гарснаас хойш Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорооны дэргэдэх Хяналтын зөвлөлд гомдол гаргаж болно.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЗАРИМ ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ДООД ХЭМЖЭЭ

Эрхлэх үйл ажиллагаа

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн доод хэмжээ

(Сая.төгрөг)

1

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн үйл ажиллагаа

30.0

2

Үнэт цаасны брокерийн үйл ажиллагаа

100.0

3

Үнэт цаасны дилерийн үйл ажиллагаа

200.0

4

Андеррайтерийн үйл ажиллагаа

1,000.0

5

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх үйл ажиллагаа

2,000.0

6

Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа

2,000.0

7

Үнэт цаасны төлбөрийн үйл ажиллагаа

2,000.0

8

Үнэт цаасны тооцооны үйл ажиллагаа

2,000.0

9

Үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн үйл ажиллагаа /кастодиан/

1,000.0