Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 3 дугаар хавсралт

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                            Маягт СЗХ03002

 

 

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өргөдөл гаргасан огноо

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

O Өргөдөл/хүсэлт гаргагч зохицуулалттай этгээдийн нэр

 

Регистрийн дугаар

 

Зөвшөөрлийн төрлийг сонгоно уу.

O Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагаа

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Зохицуулалттай этгээдэд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах

Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх

Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирлыг томилох, өөрчлөх

Үнэт цаасны нэгдсэн данс нээх болон гадаад арилжааны үйл ажиллагаа эрхлэх

Тэмдэглэл: (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)

1. Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд нэмж эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно уу.

Төрөл 1 үнэт цаасны брокерийн

OТөрөл 2 үнэт цаасны дилерийн

Төрөл 3 үнэт цаасны хөрөнгө оруулалтын зөвлөхийн

Төрөл 4 андеррайтерийн

OТөрөл 5 үнэт цаасны өмчлөх эрхийн бүртгэлийн

OТөрөл 6 үнэт цаасны арилжааны тооцооны

Төрөл 7 үнэт цаасны арилжааны төлбөрийн

Төрөл 8 үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн

Төрөл 9 үнэт цаасны арилжаа эрхлэх

OТөрөл 10 үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах

 

2. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

А. Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах

Оноосон нэр

/Овог, нэр

РД

Одоогийн ХНХ хэмжээ (₮)

Нэмэгдсэн (₮)

Хорогдсон (₮)

Өөрчлөлт орсоны дараах ХНХ хэмжээ (₮)

ХНХ-д эзлэх хувь (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

Б. Хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

Этгээд

Оноосон нэр

Овог нэр

Харьяалал

РД

Хувьцааны тоо (ш)

ХНХ-ийн хэмжээ (₮)

ХНХ-д эзлэх хувь (%)

Хуулийн этгээд

 

 

 

 

 

 

 

Иргэн

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг хувьцаа эзэмшигч бүрээр бичнэ.)

3. Зохицуулалттай этгээд салбар, төлөөлөгчийн газар байгуулах

Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр

 

Салбар байгуулах шийдвэр

Он

 

Сар

 

Өдөр

 

Дугаар

 

Нэгжийн хэлбэр

Салбар                                         O  Төлөөлөгчийн газар  

Чиглэл

 

Хаяг байршил

Аймаг/ хот

 

Сум/дүүрэг

 

Баг/хороо

 

Гудамж, байр

 

Тоот

 

Холбоо барих утас

 

Цахим хуудас

 

Цахим шуудангийн хаяг

 

Зохицуулалттай этгээдийн салбар, төлөөлөгчийн газрын ажилтны мэдээлэл

Нэгжийн нийт ажилтан, албан хаагчдын тоо

 

Албан тушаал

Овог

Нэр

Харьяалал

РД

Утасны дугаар

Эзэмшсэн мэргэжил

Дипломын дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг ажилтан бүрээр бичнэ.)

Ашиглах техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл

Техник, тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл

Техникийн үзүүлэлт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

 

 

O

O

 

 

 

 

O

O

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг техник, тоног төхөөрөмж бүрээр бичнэ.)

Програм хангамжийн нэр төрөл

Програмын зориулалт

Худалдан авсан

Түрээсэлсэн

Тоо ширхэг

Үнэ ₮

 

 

O

O

 

 

 

 

O

O

 

 

Тэмдэглэл: (Дээрх мэдээллийг програм хангамж бүрээр бичнэ.)

4. Зохицуулалттай этгээдийн оноосон нэр өөрчлөх

Зохицуулалттай этгээдийн хуучин нэр

 

Регистрийн дугаар

 

Зохицуулалттай этгээдийн шинэчилсэн нэр

 

Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгаан, үндэслэл

 

5. Гүйцэтгэх удирдлагад өөрчлөлт оруулах

Албан тушаал

Овог, нэр

Харъяалал

РД

Утасны дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өргөдөл гаргасан:

_____________________                                   _______________                               __________________

Эрх бүхий албан тушаалтан                                     гарын үсэг                                     огноо