Хэвлэх DOC Татаж авах

санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

 
 

                                                                                                                                                                                                           Маягт СЗХ03003

  

 

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ БАЙРШИЛ ӨӨРЧЛӨХ БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТ

                                                                                                                                                  (тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина)

1. Зохицуулалттай этгээдийн шинэ хаяг, байршлын талаарх мэдээлэл

Зохицуулалттай этгээдийн хаяг, байршил өөрчилсөн эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн огноо, дугаар

 

_____ он ______ сар_____өдөр Дугаар ______

 

 

Хаяг байршил

Аймаг/ хот

 

Сум/дүүрэг

 

Баг/хороо

 

Гудамж, байр

 

Тоот

 

Холбоо барих утас

 

 

Өргөдөл гаргасан:

_____________________                                _______________                            __________________

Эрх бүхий албан тушаалтан                                 гарын үсэг                                          огноо