Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 5 дугаар хавсралт

ПРОГРАМ ХАНГАМЖ, ТЕХНИК, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмжийг дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд:

 Д/д

 

Техник, тоног

төхөөрөмжийн төрөл

Техникийн үзүүлэлт

Худалдан авсан, түрээсэлсэн алин болох

Тоо ширхэг

 

 

 

 

 

 

Зохицуулалттай этгээд нь дээрх тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл, компьютерээс гадна үнэт цаасны арилжааны, төлбөр тооцооны, хадгаламжийн болон бусад. . . . . . . . . . . . . . . (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, зээлийн мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах зориулалт бүхий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ, болон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –г. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (худалдан авсан, эсхүл худалдан авах гэрээ хийсэн) бөгөөд өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулалтын ажилд компьютерийн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (программ, түүнийг зохиосон байгууллагын нэр) программ ашиглах болно.

Зохицуулалттай этгээд нь үйл ажиллагаа явуулах байрыг:

худалдан авсан ­    O 

 түрээсэлсэн ­          O 

бөгөөд энэхүү байр нь зохицуулалттай этгээдийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд тохиромжтой,

аюулгүй байдлын хувьд бүрэн хамгаалагдсан болно.

Ажлын байрны шаардлага болон харуул хамгаалалтын найдвартай байдлыг хангасан гэж үзэж дор дурдсан бичиг баримтуудыг хавсаргав.

Худалдан авсан байрны үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ ­   O 

Түрээсэлсэн байрны түрээсийн гэрээ                                                            O 

Харуул хамгаалалтын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн ­талаар тайлбар    O 

 

 . . . . . . . . . . . зохицуулалттай этгээдийг төлөөлж . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                 /албан тушаал/

 /. . . . . . . . . . . . . . . . . . ./                      /. . . . . . . . . . . . . . . . /

/гарын үсэг/                                   /овог, нэр/