Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 1 дүгээр сарын 9–ний өдрийн

04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай

 үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн

журам”-ын 6 дугаар хавсралт


 

ТОХИРОМЖТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

  1. Тодорхойлолт бөглөж буй этгээдийн овог, нэр ------------------------
  2. Компанийн нэр ---------------------------
  3. Компанид ямар хамааралтай болох:

Хувьцаа эзэмшигч

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан/дурдах/ --------------------------------------------

Компанийн 10 буюу түүнээс дээш хувийн хувьцааг эзэмшигч

Хувьцаа эзэмшигч, компанийн эрх бүхий албан тушаалтан

Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн хувьцаа эзэмшигч

Компанийн нэгдлийн гишүүн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан

 

4. Хувийн санхүүгийн байдал хэвийн эсэх Тийм Үгүй

 

5. Татварын байгууллагад өр төлбөртэй эсэх

 

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ ______________________________

 

6. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн өртэй эсэх

 

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/_______________________________

 

7. Эзэмшиж эсвэл удирдаж байсан байгууллагад санхүүгийн аливаа арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж байх үедээ эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх;

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.Санхүүгийн зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхэлдэг ижил төстэй байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан эсэх

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.Сүүлийн 5 жилд зөрчлийн улмаас тусгай зөвшөөрөл нь хүчингүй болсон санхүүгийн зах зээлд оролцогч мэргэжлийн байгууллагад төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлагад ажиллаж байсан эсэх

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.Хувийн шалтгаанаар эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.Хороо болон түүний Хяналтын зөвлөлийн дарга, гишүүн, Ажлын албаны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан эсэх

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.Зохицуулалттай этгээдийн гүйцэтгэх захирал, мэргэжилтнүүд нь өөр байгууллагад үндсэн ажилтнаар давхар ажил, хөдөлмөр эрхэлдэггүй, өөр зохицуулалттай этгээдийн 5 хувь ба түүнээс дээш хувийг эзэмшдэг эсэх

 □Үгүй □ Тийм /тийм бол тайлбар бичих/ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Бусад ------------------------------------------------------------------------------------------

*-тайлбараа хуудас хавсарган бичиж болно.

Энэхүү мэдүүлгийг худал мэдүүлбэл тохиромжтой этгээд бус гэж үзэх үндэслэл болно.

 

Гарын үсэг    ----------------------------------

Огноо             ----------------------------------