Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 1 дүгээр хавсралтаар баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлд зохицуулалттай үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам”-ын 7 дугаар хавсралт

 

ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН БОЛОН БУСАД БОЛОВСОН ХҮЧНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 

 

Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчин нь дараах мэдээлэл

  1. Ерөнхий мэдээлэл

                                    

2. Боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

Төгссөн сургууль

Эзэмшсэн мэргэжил

 

Элссэн он

Төгссөн он

Диплом, гэрчилгээний дугаар

ҮЦЗЗ-д мэргэжлийн ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ажлын туршлага

Хаана ажиллаж байсан

Албан тушаал

Ажилд орсон он, сар, өдөр

Ажлаас гарсан он, сар, өдөр

Шалтгаан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. ТУЗ-ийн дарга, гишүүн, гүйцэтгэх удирдлага бусад боловсон хүчний холбогдох этгээдийн байдал:

Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн мэдээлэл

Таны хэн болох

Овог, нэр

/Хуулийн этгээдийн нэр/

Регистрийн дугаар

Эрхэлж буй ажил, албан тушаал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ТОДОРХОЙЛОЛТ ГАРГАСАН:

           

/...................................................../  /............................................/............................................./                                                                            

/Овог, нэр/ /гарын үсэг/                             огноо