Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн

04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай

үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн дөрөвдүгээр хавсралт

 

ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ЭТГЭЭДЭЭС МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ, ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1. Энэхүү журмын зорилго нь Үнэт цаасны зах зээлийн тухай, Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай, Хөрөнгө оруулалтын сангийн тухай хуулиар Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ны мэдээллийн нэгдсэн санд мэдээлэл ирүүлэх үүрэг хүлээсэн этгээд /цаашид “мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд” гэх/-ээс ирүүлэх мэдээллийн төрөл, хугацаа, түүнийг хянах, ашиглах, хадгалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд нь энэхүү журамд заасан мэдээллийг хавсралтад заасан маягтын дагуу үнэн зөв бэлтгэж, долоо хоног бүр, сар бүр ирүүлэх мэдээллийг цахим хэлбэрээр, тухай бүр болон улирал бүр ирүүлэх мэдээллийг хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр Хороонд ирүүлнэ.

1.3. Энэ журамд заасан тухай бүр ирүүлэх мэдээллийг ажлын 10 өдөрт, 7 хоногийн мэдээллийг дараа долоо хоногийн Лхагва гаригт, сарын мэдээллийг дараа сарын 10-ны өдөрт, улирлын мэдээллийг дараа улирлын эхний сарын 10-ны өдөрт тус тус багтаан Хороонд ирүүлнэ.

1.4. Цахим хэлбэрээр ирүүлэхдээ Хорооны албан ёсны цахим хуудаст байрлах “Цахим тайлан” цэсээр дамжуулан, тайлан хүлээн авах зориулалт бүхий системд ирүүлнэ.

1.5. Энэ журмаар тогтоосон хугацаанд ирүүлсэн арилжаа эрхлэх, төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламж, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас, хөрөнгө оруулалтын сан, кастодиан, брокер, дилер, андеррайтерийн үйлчилгээний талаарх мэдээллүүдийг бүрдүүлэх, боловсруулах, хянах, ашиглах үүргийг Үнэт цаасны бодлого, зохицуулалт хариуцсан нэгж, Хяналт шалгалт, зохицуулалт хариуцсан нэгж, Судалгаа, эрсдэлийн шинжилгээ хариуцсан нэгж, мэдээллийг нэгдсэн серверт хадгалах, найдвартай байдлыг хангах үүргийг Хорооны Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж тус тус хариуцна.

ХОЁР. МЭДЭЭЛЭЛ ИРҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ

2.1. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.11 дэх заалтад заасан үнэт цаасны арилжаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын нэгдүгээр хавсралт дахь МС-1 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.2. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.9 дэх заалтад заасан үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан этгээд нь энэ журмын хоёрдугаар хавсралт дахь МС-2 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.3. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.7, 24.1.8 дахь заалтад заасан үнэт цаасны төлбөр, тооцооны тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын гуравдугаар хавсралт дахь МС-3 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.4. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2, 24.1.3, 24.1.4, 24.1.5, 24.1.12, 24.1.13 дахь заалтад заасан үнэт цаасны брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, үнэт цаасны итгэмжлэн удирдах, андеррайтер, хөрөнгө оруулалтын сан, хөрөнгө оруулалтын менежментийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын дөрөвдүгээр хавсралт дахь МС-4 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.5. Хорооноос Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 24.1.10 дахь заалтад заасан кастодианы тусгай зөвшөөрлийг авсан этгээд нь энэ журмын тавдугаар хавсралт дахь МС-5 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.6. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хуулийн дагуу хөрөнгө итгэмжлэн удирдагч, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч нь энэ журмын зургаадугаар хавсралт дахь МС-6 маягтад заасан мэдээллийг ирүүлнэ.

2.7. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдээс ирүүлсэн мэдээллийг доорх хэлбэрээр хянана.

2.7.1 мэдээллийг үнэн зөв, тогтоосон хугацаанд гаргаж ирүүлсэн эсэх;

2.7.2 тухайн мэдээллийг өмнө нь өгч байсан бол түүнтэй нийцэж буй эсэх;

2.7.3 мэдээллийг маягтын дагуу бүрэн ирүүлсэн эсэх;

2.7.4 шаардлагатай гэж үзсэн бусад ажиллагаа.

2.8. Мэдээллийн санд ирүүлсэн мэдээлэлтэй холбоотой хяналтыг Хяналт шалгалт, зохицуулалт хариуцсан нэгжийн мэдээлэл хариуцсан хянан шалгагч /цаашид “мэдээлэл хариуцсан ажилтан” гэх/ гүйцэтгэх ба шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх хяналт, шалгалтыг удирдамжийн дагуу хэрэгжүүлнэ.

2.9. Маягтын дагуу гаргаагүй, бүрдэл дутуу мэдээллийг ирүүлсэнд тооцохгүй бөгөөд энэ талаар албан бичгээр мэдэгдэж дахин ирүүлэхийг шаардана.

ГУРАВ. МЭДЭЭЛЛИЙН ЗОРИУЛАЛТ

3.1. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг салбарын тойм мэдээлэл гаргах, статистик эконометрикийн судалгаа шинжилгээ хийх, салбарын хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, зайны болон газар дээрх хяналт, шалгалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор ашиглана.

3.2. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг энэхүү журмын 3.1-т зааснаас бусад хувийн зорилгоор ашиглахгүй.

3.3. Монголбанк, санхүүгийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага, шүүх, прокурор, цагдаа, тагнуул, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын удирдлагаас бичгээр хүсэлт ирүүлсэн тохиолдолд мэдээллийн нэгдсэн сангаас холбогдох мэдээллийг хүргүүлнэ.

3.4. Энэ журмын 3.3-т зааснаас гадна харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан байгууллагад Хорооны нэгжийн удирдлагын зөвшөөрлөөр холбогдох мэдээллийг хүргүүлж болно.

ДӨРӨВ. МЭДЭЭЛЛИЙН ХАДГАЛАЛТ

4.1. Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийг цахим хэлбэрээр Хорооны нэгдсэн мэдээллийн санд, хэвлэмэл хэлбэрээр ирүүлсэн мэдээллийг мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдийн хувийн хэрэгт тус тус хадгална.

4.2. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг Мэдээллийн технологи хариуцсан нэгж хариуцна.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1. Мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээд нь энэ журмаар заасан мэдээллийг тогтоосон хугацаанд, зохих маягтын дагуу, үнэн зөвөөр, бүрэн ирүүлээгүй тохиолдолд мэдээлэл ирүүлэх үүрэг бүхий этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болно.

5.2. Энэ журмыг зөрчсөн этгээдэд Үнэт цаасны зах зээлийн тухай болон холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан

"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 1 дүгээр хавсралт “Маягт МС-1”

Хүснэгт 1.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Үзүүлэлтүүд

Сар бүр

Өссөн дүн

1

Арилжаа явагдсан өдөр

 

 

2

Үнэт цаас нь бүртгэгдсэн компанийн тоо

Үүнээс: Төрийн өмчийн

 Төрийн өмчийн оролцоотой

 Хувийн өмчийн

 

 

3

Бүртгэлтэй үнэт цаасны нийт тоо ширхэг

Үүнээс: Төрийн өмчийн

 Хувийн өмчийн

 

 

4

Зах зээлийн нийт үнэлгээ /төгрөг/

 

 

5

Арилжааны төрөл

Үүнээс: Энгийн арилжааны үнийн дүн /төгрөг/

 Багцын арилжааны үнийн дүн /төгрөг/

 Тендер саналын арилжаа үнийн дүн /төгрөг/

 ……………………………………………..

 

 

6

Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/

Үүнээс: Компанийн хувьцаа

 Засгийн газрын бонд /анхдагч зах зээлд/

 Компанийн бонд

 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа /нэгж эрх/

 Хадгаламжийн бичиг

 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

 Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

 

 

7

Анхдагч зах зээлийн үнэт цаасны тоо ширхэг

Үүнээс: Компанийн хувьцаа

 Засгийн газрын бонд

 Компанийн бонд

 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа

 Хадгаламжийн бичиг

 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

 Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

 

 

8

Үнэт цаасны хоёрдогч зах зээлийн гүйлгээний дүн /төгрөг/

Үүнээс: Компанийн хувьцаа

 Засгийн газрын бонд /хоёрдогч зах зээлд/

 Компанийн бонд

 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа

 Хадгаламжийн бичиг

 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

 Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

 

 

9

Хоёрдогч зах зээлд арилжигдсан үнэт цаасны тоо ширхэг

Үүнээс: Компанийн хувьцаа

 Засгийн газрын бонд

 Компанийн бонд

 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа

 Хадгаламжийн бичиг

 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

 Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

 

 

10

Дундаж ханш

Үүнээс: Компанийн хувьцаа

 Засгийн газрын бонд

 Компанийн бонд

 Хөрөнгө оруулалтын сангийн хувьцаа

 Хадгаламжийн бичиг

 Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

 Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

 

 

11

Индекс

 Дундаж

 Хамгийн их

 Хамгийн бага

 Хаалт

 

 

12

Арилжигдсан үнэт цаасны тоо

Үүнээс: Ханш өссөн

 Ханш буурсан

 Ханш тогтмол

 

 

13

Хийгдсэн хэлцэл

 

 

 

Хүснэгт 1.2. АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /сараар/

 

Үнэт цаас

Нэрлэсэн үнэ

Арилжаалсан тоо

Арилжааны үнийн дүн

Ханш

Арилжаа-ны огноо

Хувьцааны 5%-аас дээш хувийг худалдан авсан этгээдийн

Эзэмшсэн

тоо ширхэг

Нэр

Төрөл

Дээд

Доод

Дундаж

Эхэлсэн

Дууссан

Нэр

Дансны дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.3. ШИНЭЭР БОЛОН НЭМЖ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАСАН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Симбол

Хувьцаат компанийн нэр

Олон нийтээс татан төвлөрүүлсэн хөрөнгө

Бүртгэгдсэн хувьцааны тоо

Бүртгэгдсэн огноо

Хувьцааны тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.4. ХАНШИЙН ХЭЛБЭЛЗЭЛ ИХТЭЙ ҮНЭТ ЦААС /тухайн сард/

 

ХАНШИЙН ӨСӨЛТТЭЙ ҮНЭТ ЦААС

Үнэт цаас

Арилжигдсан ширхэг

Хаалтын ханш

Ханшийн өөрчлөлт

Өөрчлөлт хувиар

Сарын эхэнд

Сарын эцэст

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

ХАНШИЙН БУУРАЛТТАЙ ҮНЭТ ЦААС

Үнэт цаас

Арилжигдсан ширхэг

Хаалтын ханш

Ханшийн өөрчлөлт

Өөрчлөлт хувиар

Сарын эхэнд

Сарын эцэст

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.5. НОГДОЛ АШИГ ТАРААХААР ШИЙДВЭРЛЭСЭН ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Компанийн нэр

Байршил

Нийт гаргасан хувьцааны тоо

Ногдол ашгийн хэмжээ /нэгж хувьцаанд. төг/

Ногдол ашгаа тараасан хэлбэр

Ногдол ашгаа тараалгасан байгууллага

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.6. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭЭ /сараар/

Индекс

Салбар А

Салбар Б

Салбар В

Салбар Г

сарын эхэнд

сарын эцэст

өөрчлөлт

сарын эхэнд

сарын эцэст

өөрчлөлт

сарын эхэнд

сарын эцэст

өөрчлөлт

сарын эхэнд

сарын эцэст

өөрчлөлт

сарын эхэнд

сарын эцэст

өөрчлөлт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.7. ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИЙН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /тухайн сар, улирлаар/

 

Гишүүн БДК-ийн нэр

Арилжаанд оролцсон өдөр

Худалдсан

үнэт цаас

Худалдан авсан

үнэт цаас

Зөрчил гаргасан эсэх

тоо ширхэг

үнийн дүн

тоо ширхэг

үнийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.8. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БҮРДҮҮЛЭГЧ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Компанийн нэр

Үнэт цаасны

тоо ширхэг

Тухайн сарын

хаалтын ханш

Зах зээлийн үнэлгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.9. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ИНДЕКСИЙН САГСАНД ОРСОН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Компанийн нэр

Үнэт цаасны

тоо ширхэг

Тухайн сарын

хаалтын ханш

Зах зээлийн үнэлгээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.10. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭ /сараар/

 

Арилжаа-ны шимтгэл

Арилжааны дүн

Худалдах захиалгын шимтгэл

Худалдан авсан захиалгын шимтгэл

Тухайн сард арилжаа эрхлэх байгууллагын дансанд төвлөрсөн шимтгэлийн орлогын дүн /төгрөг/

Жишээ нь <1,000,000,000 /нэг тэрбум төгрөг хүртэл/

 

 

 

>1,000,000,000 /нэг тэрбум төгрөгөөс дээш бол/

 

 

 

Хүснэгт 1.11. ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ӨСӨЛТ, БУУРАЛТ /сараар/

 

Салбарын ангилал

Өөрчлөлтийн хэмжээ /тэрбум төгрөг/

Өсөлт, бууралт

/хувиар/

Үнэлгээ буурсан салбар

Барилгын салбар

 

 

Уул уурхайн салбар

 

 

Үйлчилгээ

 

 

Харилцаа холбоо гэх мэт

 

 

Үнэлгээ өссөн салбар

Үйлдвэрлэл

 

 

Үл хөдлөх хөрөнгө

 

 

Хөдөө аж ахуй гэх мэт

 

 

Нийт дүн

 

 

 

Хүснэгт 1.12. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГАД БҮРТГЭЛТЭЙ ХУВЬЦААТ КОМПАНИУДЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

 

Үзүүлэлтүүд

Тоо хэмжээ /ширхэг/

1

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын мэдэгдлээ хүргүүлсэн хувьцаат компани

 

2

Санхүүгийн тайлангаа олон нийтэд мэдээлсэн компани

 

3

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаа зарлан хуралдуулсан компанийн тоо

 

4

Хараат бус төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнээ томилсон компани

 

Хүснэгт 1.13. АРИЛЖАА ЭРХЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/

Үзүүлэлтүүд

Мэдээлэл

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар

 

Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар

 

Байгуулагдсан огноо, шийдвэр

 

Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар

 

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч

 

ТУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

ТУЗ-ийн гишүүд:

 

 1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 5. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 6. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 7. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 8. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

Гүйцэтгэх захирал: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

Албадын захирлууд:

 

 1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 

 

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 1.14. ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭ /7 хоногоор/

 

Арилжаалагдсан үнэт цаас

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Даваа
/огноо/

Мягмар
/огноо/

Лхагва
/огноо/

Пүрэв
/огноо/

Баасан
/огноо/

Ширхэг

Үнийн дүн

Ширхэг

Үнийн дүн

Ширхэг

Үнийн дүн

Ширхэг

Үнийн дүн

Ширхэг

Үнийн дүн

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.15. АРИЛЖААНЫ ТАЙЛАН /7 хоногоор/

 

Үзүүлэлт

Арилжаа явагдсан өдөр

Нийт

Даваа
/огноо/

Мягмар
/огноо/

Лхагва
/огноо/

Пүрэв
/огноо/

Баасан
/огноо/

Нийт арилжигдсан ширхэг

 

 

 

 

 

 

Энгийн арилжаа

 

 

 

 

 

 

Багцын арилжаа

 

 

 

 

 

 

Тендер арилжаа

 

 

 

 

 

 

Анхдагч зах зээлийн арилжаа

 

 

 

 

 

 

Компанийн бонд /Анхдагч/

 

 

 

 

 

 

Компанийн бонд /Хоёрдогч/

 

 

 

 

 

 

Анхдагч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/

 

 

 

 

 

 

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/

 

 

 

 

 

 

Нийт арилжааны үнийн дүн /төг/

 

 

 

 

 

 

Энгийн арилжаа

 

 

 

 

 

 

Багцын арилжаа

 

 

 

 

 

 

Тендер арилжаа

 

 

 

 

 

 

Анхдагч зах зээлийн арилжаа

 

 

 

 

 

 

Компанийн бонд /Анхдагч/

 

 

 

 

 

 

Компанийн бонд /Хоёрдогч/

 

 

 

 

 

 

Анхдагч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/

 

 

 

 

 

 

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа /ЗГҮЦ/

 

 

 

 

 

 

Хувьцааны индекс /хаалт/

 

 

 

 

 

 

 өөрчлөлт /хувиар/

 

 

 

 

 

 

Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум төг/

 

 

 

 

 

 

 өөрчлөлт /хувиар/

 

 

 

 

 

 

Нийт хийгдсэн хэлцлийн тоо

 

 

 

 

 

 

Арилжигдсан үнэт цаасны тоо /хувьцаа/

 

 

 

 

 

 

Ханш өссөн

 

 

 

 

 

 

Ханш буурсан

 

 

 

 

 

 

Ханш тогтмол

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.16. ГИШҮҮН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИЙН ГҮЙЛГЭЭ /7 хоногоор/

Огноо: .... оны .. сарын .. өдрөөс .... оны .. сарын .. өдөр хүртэл

 

Симбол

Компанийн нэр

Авсан тоо

Авсан үнийн дүн

Зарсан тоо

Зарсан үнийн дүн

Нийт

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

           

Хүснэгт 1.17. ХУВЬЦААНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

Огноо

Үнэт цаасны нэр

Симбол

Нэгжийн үнэ

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

           
           
           

Нийт

       

Хүснэгт 1.18. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА

/7 хоногоор/

 

Арилжааны симбол

Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр

Үнэ

Тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Oгноо

Хугацаа /долоо хоног/

Хүү /хувиар/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

   

Нийт

             

Хүснэгт 1.19. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

 

Өдөр

Үнэт цаасны нэр

Нэгж үнэ

Арилжсан ширхэг

Үнийн дүн

Хугацаа /7 хоног/

Өгөөж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

         

Хүснэгт 1.20. КОМПАНИЙН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

Огноо

Хугацаа /долоо хоног/

Хүү /хувиар/

Хямдруулсан үнэ

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

Худалдан авсан ҮЦК-ийн нэр

             
             
             

Нийт

     

Хүснэгт 1.21. КОМПАНИЙН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА

/7 хоногоор/

 

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Нэгж үнэ

Арилжсан ширхэг

Үнийн дүн

Хүү /төгрөг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

       

Хүснэгт 1.22. БАГЦЫН АРИЛЖАА /7 хоногоор/

 

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Нэгж үнэ

Арилжсан ширхэг

Үнийн дүн

 

           

 

           

 

           

Нийт

         

Хүснэгт 1.23. ТЕНДЕР АРИЛЖАА /7 хоногоор/

 

Өдөр

Симбол

Үнэт цаасны нэр

Нэгж үнэ

Арилжсан ширхэг

Үнийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

Хүснэгт 1.24. БРОКЕР, ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ИРЦ /7 хоногоор/

 

Үнэт цаасны код

БДК-ийн симбол

БДК-ийн нэр

Арилжаа явагдсан өдөр

Нийт

Даваа
/огноо/

Мягмар
/огноо/

Лхагва
/огноо/

Пүрэв
/огноо/

Баасан
/огноо/

 

                 

 

                 

 

                 

Нийт

           

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан

"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 2 дугаар хавсралт “Маягт МС-2”

 

Хүснэгт 2.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ХАДГАЛАМЖИЙН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

Үнэт цаасны нэр

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо

1-ээс дээш хувь

5-аас дээш хувь

10 -аас дээш хувь

33.3-аас дээш хувь

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.2. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН БҮРТГЭЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

Үнэт цаасны нэр

Үнэт цаасны тоо

/сарын эхэнд/

Бүртгэлд орсон өөрчлөлт

Үнэт цаасны тоо

/сарын эцэст/

Тайлбар

Нэмэгдсэн

Хасагдсан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.3. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖ ДАХЬ МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ГҮЙЛГЭЭ, ҮЛДЭГДЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар//мянган ширхэг/

Мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээ

Тухайн сард

Өссөн дүн

1

Төвлөрсөн хадгаламжийн дансаар хийгдсэн орлогын гүйлгээ

Үүнээс: Харилцагчийн тоо

 Дансны гүйлгээ /удаа/

 Үнийн дүн /төгрөг/

 

 

2

Төвлөрсөн хадгаламжийн дансаар хийгдсэн зарлагын гүйлгээ

Үүнээс: Харилцагчийн тоо

 Дансны гүйлгээ /удаа/

 Үнийн дүн /төгрөг

 

 

3

Төлбөр тооцоо гүйцэтгэгч банкны гүйлгээ /төгрөг/

Үүнээс: ХААН банк

 Голомт банк

 ХАС банк

 Худалдаа хөгжлийн банк

 

 

Хүснэгт 2.4. ҮНЭТ ЦААСААР ГЭРЧЛЭГДСЭН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ АРИЛЖААНЫ БУСААР ШИЛЖҮҮЛСЭН ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Үнэт цаасны нэр

Шилжүүлгийн төрөл

Хорооны шийдвэр, улсын байцаагчийн мэдэгдлээр

Төрийн өмчийн дуудлага худалдаагаар

Бэлэглэлээр

Өв залгамжлалаар

Шүүхийн шийдвэр, үүргийн гүйцэтгэл хангуулахаар

Тоо

Шимтгэн тооцсон үнэ

Шимтгэлийн дүн

Тоо

Шимтгэн тооцсон үнэ

Шимтгэлийн дүн

Тоо

Шимтгэн тооцсон үнэ

Шимтгэлийн дүн

Тоо

Худалдсан үнэ

Шимтгэлийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.5. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД НЭЭГДСЭН ДАНСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар болон өссөн дүнгээр/

БДК-ийн код

Шинээр

Иргэд

ААН

Холболт

Нийт

Монгол

Гадаад

Монгол

Гадаад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.6. ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН НОГДОЛ АШИГ/ХУВИЙН ТАРААЛТЫН ТАЙЛАН /сараар/

Компанийн нэр

Хувьцааны

тоо

Ногдол ашиг/хувийн хэмжээ

/нэгж хувьцаанд.төг/

Ногдол ашиг/ хувь авах эрхтэй хувьцаа эзэмшигчийн тоо

Тараасан хэлбэр

Үлдэгдэл

Нийт гаргасан

Ногдол ашиг /хувь

Нэгж хувьцаа

Нийт

Дансанд байршуулсан

БДК-аар

Компаниар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.7. ҮҮРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ ХАНГУУЛАХ ЗОРИЛГООР ЗЭЭЛИЙН БАРЬЦААНД ТУСГААРЛАСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭ /сараар/

Огноо

Зээлдэгч

Зээлдүүлэгч

Шимтгэл

Ханш

Зээлийн хүү /сараар/

Данс

Овог, нэр

ҮЦ код

Тоо ширхэг

Албан тоот

Зээл, барьцаа гэрээ

Зээлийн хэмжээ

Хугацаа

Нэг өдрийн

Нийт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.8. ХУУЛЬ ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ШИЙДВЭРЭЭР ҮНЭТ ЦААС ТУСГААРЛАСАН БОЛОН ЧӨЛӨӨЛСӨН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Огноо

Тусгаарласан болон чөлөөлсөн үнэт цаасны нэр

Үнэт цаасны эзэмшигчийн

Тоо ширхэг

Шимтгэл

Тайлбар

Овог нэр

Регистр

Дансны дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 2.9. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ХАДГАЛАГДАЖ БУЙ ҮНЭТ ЦААС /сараар/ /мянган ширхэг/

Үзүүлэлт

Тухай сард

Өссөн дүн

Төрийн мэдлийн бус хувьцаа

 

 

Төрийн мэдлийн хувьцаа

 

 

Орон нутгийн оролцоотой компани

 

 

Нийт хувьцааны дүн

 

 

Засгийн газрын хямдруулсан бонд

 

 

Компанийн бонд

 

 

Нийт бондын дүн

 

 

Биржийн бус зах зээлд бүртгэлтэй үнэт цаас /мянган ширхгээр/

Компанийн бонд

 

 

Засгийн газрын хямдруулсан бонд

 

 

Хүснэгт 2.10. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА /сараар/

Үзүүлэлтүүд

Мэдээлэл

Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо, гэрчилгээний дугаар

 

Тусгай зөвшөөрлийн огноо, дугаар

 

Байгуулагдсан огноо, шийдвэр

 

Өөрчлөн байгуулагдсан огноо, шийдвэрийн дугаар

 

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, өмчийн хэлбэр, өмчлөгч

 

ТУЗ-ийн дарга: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

ТУЗ-ийн гишүүд:

 

 1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 4. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 5. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 6. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 7. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 8. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

Гүйцэтгэх захирал: овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

Албадын захирлууд:

 

 1. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 2. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 3. овог, нэр, эрхэлж буй албан тушаал, мэргэжил, боловсрол, ажлын туршлага

 

 

 

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 2.11. ТӨВЛӨРСӨН ХАДГАЛАМЖИД ДАНСТАЙ ХАРИЛЦАГЧДЫН МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ИНТЕРВАЛЫН СУДАЛГАА /сараар/

Мөнгөн хөрөнгө

Нийт харилцагч

Дотоод харилцагч

Гадаад харилцагч

Тоо

Мөнгөн дүн

Тоо

Мөнгөн дүн

Тоо

Мөнгөн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн

4 дүгээр хавсралтаар баталсан "Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх,

түүнд хяналт тавих журам"-ын 3 дугаар хавсралт “Маягт МС-3”

 

Хүснэгт 3.1. ХУВЬЦААНЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

БДК-ийн нэр

Худалдан авсан

Худалдсан

Арилжаа эрхлэх байгууллагын шимтгэл

Арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагын шимтгэл

БДК-ийн шимтгэл

СЗХ-ны

зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлс

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.2. ХУВЬЦААНЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

БДК-ийн нэр

Худалдан авсан

Худалдсан

Арилжаа эрхлэх байгууллагын шимтгэл

Арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагын шимтгэл

БДК-ийн шимтгэл

СЗХ-ны

зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлс

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.3. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

БДК-ийн нэр

Худалдан авсан

Худалдсан

Арилжаа эрхлэх байгууллагын шимтгэл

Арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагын шимтгэл

БДК-ийн шимтгэл

СЗХ-ны

зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлс

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.4. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

БДК-ийн нэр

Худалдан авсан

Худалдсан

Арилжаа эрхлэх байгууллагын шимтгэл

Арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагын шимтгэл

БДК-ийн шимтгэл

СЗХ-ны

зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлс

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.5. КОМПАНИЙН БОНДЫН АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

БДК-ийн нэр

Худалдан авсан

Худалдсан

Арилжаа эрхлэх байгууллагын шимтгэл

Арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагын шимтгэл

БДК-ийн шимтгэл

СЗХ-ны

зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлс

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.6. КОМПАНИЙН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ БОЛОН ШИМТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Код

БДК-ийн нэр

Худалдан авсан

Худалдсан

Арилжаа эрхлэх байгууллагын шимтгэл

Арилжааны төлбөр, тооцооны байгууллагын шимтгэл

БДК-ийн шимтгэл

СЗХ-ны

зохицуулалтын үйлчилгээний

хөлс

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

Ширхэг

Үнийн дүн

Шимтгэл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.7. БОНДЫН ХҮҮ ҮНДСЭН ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Бондын төрөл

Бондын нэр

Хүү

/хямдралын хэмжээ/

Нийт төлөгдөөгүй үлдэгдэл

Төлөгдсөн дүн

Үндсэн төлбөр

Хүү

Үндсэн төлбөр

Хүү

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 3.8. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ /сараар/

тэрбум төгрөг/

 

Хийсэн гүйлгээ

Нийт гүйлгээ

Гадаадын хуулийн этгээд

Гадаадын

иргэн

Дотоодын хуулийн этгээд

Дотоодын

иргэн

Тухайн сард

         

Өссөн дүнгээр

         
 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоолоор баталсан

“Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан

"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 4 дүгээр хавсралт “Маягт МС-4”

Хүснэгт 4.1. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ЗОХИЦУУЛАЛТТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/

Байгууллагын нэр

 

1

Үүсгэн байгуулагдсан огноо

 

2

Компанийн улсын бүртгэлийн болон гэрчилгээний дугаар

 

3

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж бол гадаадын хөрөнгө оруулалтын гэрчилгээний дугаар

 

4

Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар, гэрчилгээний дугаар

 

5

Үнэт цаасны арилжаа эрхлэх ямар байгууллагын гишүүн болох

 

6

Үнэт цаасны зах зээл дээр үйл ажиллагаа эрхлэх үйлчилгээний төрөл, явуулсан хугацаа

 

 

 

 

7

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс, эзэмшиж буй хувьцааны тоо ширхэг, хувь, нэрлэсэн үнэ

 

8

Орон нутагт салбар үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх /аймаг, сум/

 

9

Нийт харилцагчийн тоо

 

10

ТУЗ-ийн дарга, гишүүдийн танилцуулга: овог нэр, гэрийн хаяг, утас, цахим хаяг, мэргэжил, ажлын туршлага

 

11

Гүйцэтгэх захирлын танилцуулга: овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа, утас, цахим хаяг, мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

 

12

Компанийн хаяг байршил, холбоо барих утас, цахим хаяг

 

13

Сүүлийн 3 жилд арилжааны хэлцэл буцаагдаж байсан эсэх /тийм, үгүй аль нэгийг сонгож, ямар шалтгаанаар буцаагдсан талаар тайлбар бичих

 

14

Сүүлийн 3 жилд Хороо, Арилжаа эрхлэх байгууллагаас компани болон ажилтанд хариуцлага хүлээлгэж байсан эсэх /хүлээлгэсэн огноо, шийтгэлийн төрөл, ямар зөрчилд оногдуулсан тайлбар/

 

 

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 4.2. ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ АНДЕРРАЙТЕР, БРОКЕР, ДИЛЕР, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ, МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА /тухай бүр/

Регистрийн дугаар

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар, дуусах хугацаа

Холбоо барих утас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Энэ мэдээг өөрчлөлт оруулсан тухай бүр ирүүлнэ./

Хүснэгт 4.3. АНДЕРРАЙТЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Үйлчлүүлэгчийн нэр

Үзүүлэхээр гэрээ байгуулсан үйлчилгээний хэлбэр

Бусад этгээдтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан бол

Хамтран ажиллах чиглэл

Этгээдийн нэр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андеррайтерийн үйлчилгээний гэрээний биелэлтийн тухай мэдээлэл:

 

 

 

Хүснэгт 4.4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

/улирал бүр/

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн ААН

Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн иргэн

Үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 4.5. ДИЛЕРИЙН КОМПАНИЙН ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙСЭН АРИЛЖААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Худалдан авсан

Худалдсан

Үнэт цаасны нэр

Тоо

Үнийн дүн

Үнэт цаасны нэр

Тоо

Үнийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 4.6. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН, АЖИЛТНУУДЫН НЭГДМЭЛ СОНИРХОЛТОЙ ЭТГЭЭДИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Эрх бүхий албан тушаалтан, ажилтны овог нэр

Албан тушаал

Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар

Холбогдох этгээдүүдийн /эхнэр, нөхөр, хүүхэд гэх мэт/ овог, нэр

Төвлөрсөн хадгаламж дахь дансны дугаар

 

 

ТУЗ-ийн дарга, гишүүд

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэх

захирал

 

 

 

 

 

Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын

зөвлөх гэх мэт

 

 

 

 

 

Тайлбар: Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан ажилтанд ТУЗ-ийн дарга, гишүүд, гүйцэтгэх болон бусад захирлууд, газар хэлтэс, тасаг албадын дарга нар салбар төлөөлөгчийн газрын дарга нар, ажилтанд брокер, дилер, нягтлан бодогчоор ажиллаж буй хүмүүс хамаарна.

Хүснэгт 4.7. КОМПАНИЙН САЛБАР/ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ

/улирал бүр/

Код

Компанийн нэр

Үйлчилгээ үзүүлэх эрхтэй орон нутаг

Компанийн үндсэн хаяг, утас

Салбарын хаяг

Салбарын захирлын нэр, холбоо барих утас

Брокерийн нэр, холбоо барих утас

               
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 4.8. ГАДААД УЛСЫН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД ҮНЭТ ЦААС ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХАД ЗУУЧЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ БРОКЕРИЙН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Брокерийн компанийн нэр

Зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар

Гадаадын зуучлагч брокерийн компани

Арилжаа хийгдсэн бирж

Харилцагчийн тоо

Арилжаа дүн /төгрөг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 4.9. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /улирал бүр/

Удирдаж байгаа сангийн

Хөрөнгө итгэмжлэн удирдах гэрээнд өөрчлөлт орсон байдал /тайлбар бичнэ/

Цэвэр актив /төгрөг/

Активын цэвэр өртгийн хэмжээ /төгрөг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 01 дүгээр сарын 09–ний өдрийн

04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай

 үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан

"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 5 дугаар хавсралт “Маягт МС-5”

Хүснэгт 5.1. ХАРИЛЦАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/

 

Үзүүлэлт

Харилцагчдын тоо

Харилцагч

Иргэн

Гадаад

 

Дотоод

 

Аж ахуйн нэгж

Гадаад

 

Дотоод

 

Нийт харилцагчдын тоо

 

 

Хүснэгт 5.2. ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ХӨРӨНГИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

/сар бүр/

Үзүүлэлтүүд

Төрөл

Тоо ширхэг

Үнийн дүн

Харилцагчдын

эзэмшиж буй үнэт цаас

Хувьцаа

Нээлттэй ХК

Дотоод

 

 

Гадаад

 

 

Хаалттай ХК

Дотоод

 

 

Гадаад

 

 

ЗГҮЦ

Дотоод

 

 

Гадаад

 

 

Компанийн бонд

Дотоод

 

 

Гадаад

 

 

Орон нутгийн

өрийн хэрэгсэл

Дотоод

 

 

Гадаад

 

 

Мөнгөн хөрөнгө

Үндэсний валют

Төгрөг

 

 

 

Гадаад валют

Ам. доллар

 

 

 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

Үнэт цаас

Барьцаат

 

 

 

Баталгаат

 

 

 

Үүсмэл санхүүгийн хэрэгсэл

Гэрээнүүд

Зохицуулалттай зах зээл

Фьючерс, опцион, варрант

 

 

Биржийн бус зах зээл

Форвард, своп,

опцион

 

 

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн

Үнэт металл

Алт, мөнгө

Грамм

 

 

Бусад

Арилжаалах боломжтой

Тонн

 

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө

Эзэмших эрх

Гэрчилгээ

 

 

 

 

 

Хүснэгт 5.3. ӨӨРИЙН БОЛОН ХАРИЛЦАГЧИЙН НЭРИЙН ӨМНӨӨС ГҮЙЦЭТГЭСЭН ҮНЭТ ЦААСНЫ ГҮЙЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ /сар бүр/

 

Данс эзэмшигчийн дансны дугаар

Харилцагч-ийн төрөл

Гүйлгээ гүйцэтгэсэн огноо

Гүйлгээний төрөл

Дансны төрөл

Гүйлгээнд ашигласан санхүүгийн хэрэгсэл

Үнэт цаасны нэгж

бүрийн зах

зээлийн үнэ

Үйлчилгээ-ний шимтгэл, хураамж

Үнэт цаасны төлөгдсөн хүү

Үнэт цаасны тоо ширхэг

Нийт үнийн дүн

Гүйцэтгэсэн гэсэн газар

Гүйлгээ цуцлагдсан эсэх /тайлбар/

Худалдсан

Худалдан авсан

Өөрийн данс

Харилцагчийн

данс

Төрөл

Тодорхойлолт

Төгрөг

Бусад валют

Төгрөг

Бусад валют

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 5.4. ХАРИЛЦАГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ХӨРӨНГИЙН ХЭМЖЭЭ /улирал бүр/

Данс эзэмшигчийн дансны дугаар

Харилцагч-ийн төрөл

Иргэншил

Оршин суугаа улс

Хөрөнгийн

төрөл

Үнэт цаасны

ангилал /код/

Үнэт цаасны

нэр

Тоо ширхэг

Хөрөнгийн нийт үнийн дүн

Хөрөнгийн зах зээлийн үнийн дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЙТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн

04 дүгээр тогтоолоор баталсан “Үнэт цаасны зах зээлийн зохицуулалттай

 үйл ажиллагааны багц дүрэм”-ийн 4 дүгээр хавсралтаар баталсан

"Хөрөнгийн зах зээлийн зохицуулалттай этгээдээс мэдээлэл ирүүлэх, түүнд хяналт тавих журам"-ын 6 дугаар хавсралт “Маягт МС-6”

Хүснэгт 6.1. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Үзүүлэлтүүд

Сар

Өссөн дүнгээр

1

Баталгаат үнэт цаасны нийт хэмжээ

 

 

1.1

Энгийн баталгаат үнэт цаас /төгрөг/

 

 

1.2

Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /төгрөг/

 

 

2

Баталгаат үнэт цаасны тоо

 

 

2.1

Энгийн баталгаат үнэт цаас /ширхэг/

 

 

2.2

Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /ширхэг/

 

 

3

Баталгаат үнэт цаасны жилийн хүү

 

 

3.1

Энгийн баталгаат үнэт цаас /хувь/

 

 

3.2

Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /хувь/

 

 

4

Баталгаат үнэт цаасны үндсэн төлбөрийн дүн

 

 

4.1

Энгийн баталгаат үнэт цаас /төгрөг/

 

 

4.2

Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас /төгрөг/

 

 

5

Баталгаат үнэт цаас гаргагчийн тоо

 

 

6

Зээлдэгчийн тоо

 

 

7

Барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ

 

 

7.1

Үндсэн барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ

 

 

7.2

Нэмэлт барьцаат хөрөнгийн үнэлгээ

 

 

8

Барьцаат хөрөнгийн тоо

 

 

8.1

Үндсэн барьцаат хөрөнгийн тоо

 

 

8.2

Нэмэлт барьцаат хөрөнгийн тоо

 

 

Хүснэгт 6.2. ХОРООНД БҮРТГҮҮЛСЭН БАРЬЦААТ ХӨРӨНГИЙН ТОО /сараар/

Он

Сар

Өссөн дүнгээр

1

Нийт хөрөнгийн тоо

 

 

2

Баруун бүсийн аймгууд

 

 

2.1

   

 

3

Хангайн бүсийн аймгууд

 

 

3.1

   

 

4

Төвийн бүсийн аймгууд

 

 

4.1

   

 

5

Зүүн бүсийн аймгууд

 

 

5.1

   

 

6

Улаанбаатар хотын дүүргүүд

 

 

6.1

   

 

Хүснэгт 6.3. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

 

Хуулийн этгээдийн нэр (тусгай зориулалтын компани)

Нийт гаргасан

Баталгаат үнэт

цаас /тэрбум

төгрөг/

“ҮЦТХТ” ХХК-д

Бүртгэгдсэн

үнэт цаас

/тэрбум төгрөг/

Зээлдэг-чийн тоо

Тайлант

хугацааны

үлдэгдэл

/тэрбум төгрөг/

Төлөгдсөн

үндсэн төлбөр

/тэрбум төгрөг/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 6.4. БАТАЛГААТ ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Баталгаат үнэт

цаасны төрөл

Нэрлэсэн үнэ /төгрөг/

Тоо

ширхэг

Жилийн

хүү

Хугацаа

Нийт хэмжээ

/төгрөг/

Эзлэх хувь

Энгийн баталгаат

үнэт цаас

 

 

 

 

 

 

Давуу эрхтэй баталгаат үнэт цаас

 

 

 

 

 

 

Нийт

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 6.5. ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /сараар/

Анхны үүрэг гүйцэтгэгч

Зээлийн багц хөрөнгө

/төгрөг/

Нийт зээлийн багцад эзлэх хувь хэмжээ

Зээлийн дансны

тоо