Хэвлэх DOC Татаж авах

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/51 дүгээр

тушаалын 2 дугаар хавсралт