Хэвлэх DOC Татаж авах

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны

А/51 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралт

Дотоодын мал эмнэлгийн гэрчилгээний загвар:

Мэдээлэл

Тайлбар

1

Тодорхойлолт гаргасан гэрээт эмчийн нэр эсхүл код, огноо

 

2

Баталгаажуулсан мал эмнэлгийн улсын байцаагчийн нэр (код), огноо

 

3

Мал эмнэлгийн гэрчилгээний дугаар

 

4

Амьд, мал амьтны мэдээлэл: төрөл, нас, хүйс, бүртгэлийн дугаар

 

5

Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний мэдээлэл: төрөл, тоо, хэмжээ

 

6

Мал эмнэлгийн гэрчилгээний хүчинтэй хугацаа

 

7

Гарал үүслийн мэдээлэл: улс, аймаг, сум, баг, малчны нэр, регистр

 

8

Тээвэрлэх маршрутын мэдээлэл

 

9

Тээвэрлэж/ хариуцаж буй хүний мэдээлэл, холбоо барих хаяг

 

10

Эцсийн хүрэх газрын нэр, хаяг

 

11

Давтагдахгүй QR кодтой байна.