Хэвлэх DOC Татаж авах

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны A/51 дүгээр

тушаалын 4 дүгээр хавсралт

Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээний ерөнхий загвар

4.1.Амьд мал, амьтны олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ

Хэсэг 1. Барааны мэдээлэл

1.Бараа нийлүүлэгчийн

Нэр:

Хаяг:

2.Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээний дугаар

3.Эрх бүхий малын эмч:

4.Бараа хүлээн авагчийн

Нэр:

Хаяг:

5. Улсын нэр /ISO код/

6. Гарал үүслийн бүс, тусгаарлагдсан аж ахуйн мэдээлэл:

7. Хүрэх улсын нэр:

8. Хүрэх газрын бүс, тусгаарлагдсан аж ахуйн мэдээлэл:

9. Гарал үүслийн тухай мэдээлэл:

10. Ачигдаж байгаа газар

11. Ачигдаж буй огноо:

Хэсэг 2. Мал эмнэлэг, эрүүл

ахуйн мэдээлэл

12. Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл:

/онгоц, усан онгоц, галт тэрэг, автомашин, бусад/

13. Нэвтрүүлэх боомтын мэдээлэл:

14. Зөвшөөрөл No:

15. Бараа, бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл:

/код, төрөл, тоо толгой/

16. Бараа бүтээгдэхүүний код:

17. Тоо, толгой, төрөл:

18

19. Нийт савлагааны тоо хэмжээ

20. Агуулах, чингэлэгийн дугаар:

21

22 Нийлүүлж буй бараа, бүтээгдэхүүний зорилго :

 • Үржлийн:
 • Уралдааны:
 • Нядалгааны:
 • Зэрлэг амьтдын менежмент:
 • Гэрийн тэжээвэр амьтад:
 • Үзэсгэлэн худалдаа:
 • Бусад:

23. Импорт эсхүл нэвтрүүлэх зөвшөөрөл

 • Бүр нэвтрүүлэх,
 • Дахин нэвтрүүлэх,
 • Түр нэвтрүүлэх

24. Бараа бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:

 • Төрөл, зүйл
 • Үүлдэр
 • Бүртгэлийн систем
 • Бүртгэлийн дугаар
 • Нас
 • Хүйс
 • Тоо/ хэмжээ

Мал эмнэлгийн эрх бүхий байгууллагын албан ёсны олон улсын гэрчилгээ бичих эрхтэй малын эмч дараах шаардлагыг хангасныг тодорхойлж байна.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Эрх бүхий малын эмч:

Нэр, хаяг /ТОМ ҮСГЭЭР/:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Огноо:

Тамга:

 

 4.2.Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээний загвар

Хэсэг 1. Барааны мэдээлэл

1.Бараа нийлүүлэгчийн

Нэр:

Хаяг:

2.Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээний дугаар

3.Эрх бүхий малын эмч:

 

4.Бараа хүлээн авагчийн

Нэр:

Хаяг:

5. Улсын нэр /ISO код/

6. Гарал үүслийн бүс, тусгаарлагдсан аж ахуйн мэдээлэл:

7. Хүрэх улсын нэр:

8. Хүрэх газрын бүс, тусгаарлагдсан аж ахуйн мэдээлэл:

9. Гарал үүслийн тухай мэдээлэл:

 

10. Ачигдаж байгаа газар

 

11. Ачигдаж буй огноо:

Хэсэг 2. Мал эмнэлэг, эрүүл ахуйн мэдээлэл

12. Тээврийн хэрэгслийн мэдээлэл:

/онгоц, усан онгоц, галт тэрэг, автомашин, бусад/

13. Нэвтрүүлэх боомтын мэдээлэл:

14. Хилийн зөвшөөрлийн дугаар:

15. Бараа, бүтээгдэхүүний талаарх мэдээлэл:

 

16. Бараа бүтээгдэхүүний код:

17. Нийт хэмжээ:

18. Түүхий эд, бүтээгдэхүүний температур

 • Гадаад орчны
 • Хөргөсөн
 • Хөлдөөсөн

19. Нийт савлагааны тоо хэмжээ

20. Агуулах, чингэлэгийн дугаар:

21. Савлагааны хэлбэр:

22. Нийлүүлж буй бараа, бүтээгдэхүүний зорилго :

 • Хүний хүнсний хэрэгцээнд
 • Мал, амьтны хүнсний хэрэгцээнд
 • Дамжлага боловсруулалтад
 • Техникийн хэрэглээнд
 • Бусад

 

23. Импорт эсхүл нэвтрүүлэх зөвшөөрөл

 • Бүр нэвтрүүлэх,
 • Дахин нэвтрүүлэх,
 • Түр нэвтрүүлэх

24. Бараа бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:

 • Төрөл, зүйл /шинжлэх ухааны нэр/:
 • Бүтээгдэхүүний үндсэн шинж:
 • Эмчилгээний төрөл:
 • Зөвшөөрөгдсөн тоо хэмжээ:
 • Савлагааны тоо хэмжээ:
 • Үйлдвэрийн код:

Мал эмнэлгийн эрх бүхий байгууллагын албан ёсны олон улсын гэрчилгээ бичих эрхтэй малын эмч дараах шаардлагыг хангасныг тодорхойлж байна.

 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...
 • ...

Эрх бүхий малын эмч:

Нэр, хаяг /ТОМ ҮСГЭЭР/:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Огноо:

Тамга: