Хэвлэх DOC Татаж авах

Баянцагаан сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2018 оны 11/04 тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

                                                             

                                                              ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ ТӨЛБӨРИЙН БҮСЧЛЭЛ ТУС БҮРЭЭР                                                           

  ТОГТООСОН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ

1.1.Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойргийн

1.1.1 Хар азарга- Гичгэний нурууны өндөр уулын тойрог Х-14

1.1.2.1 Бэлчээрийн газрын төлбөр 264600 төгрөгийн 0.03 буюу  1 хонин толгойд 80 төгрөг

1.1.2.2 Эзэмшиж ашиглаж байгаа 1га тариалан газрын төлбөр 1351000 төгрөгийн 0.03 хувь буюу  405төгрөг

1.1.2.3 Эзэмшиж ашиглаж байгаа 1га хадлангийн газрын төлбөр 868000 төгрөгийн 0.01 хувь буюу  87 төгрөг

1.1.2  Г-4 Нууруудын хөндийн тойрог

1.1.3.1 Бэлчээрийн газрын төлбөр 264600 төгрөгийн 0.03 буюу  1 хонин толгойд 80 төгрөг

1.1.3.2 Эзэмшиж ашиглаж байгаа 1га тариалан газрын төлбөр 1610000 төгрөгийн 0.03 хувь буюу  483төгрөг

1.1.3.3 Эзэмшиж ашиглаж байгаа 1га хадлангийн газрын төлбөр 840000 төгрөгийн 0.01 хувь буюу  79 төгрөг

1.1.2 Их, бага богдын уулын тойрог Г-5

1.1.3.1 Бэлчээрийн газрын төлбөр 245700 төгрөгийн 0.03 буюу  1 хонин толгойд 74 төгрөг

1.1.3.2 Эзэмшиж ашиглаж байгаа 1га тариалан газрын төлбөр 1512000 төгрөгийн 0.03 хувь буюу  454 төгрөг

1.1.3.3 Эзэмшиж ашиглаж байгаа 1га хадлангийн газрын төлбөр 791000 төгрөгийн 0.01 хувь буюу  79 төгрөг

1.2. Сумын төв (хот, тосгон, бусад суурины газар)-ийн газрын үнэлгээний зэрэглэл төлбөр

Газар ашиглах зориулалт

Суурьүнэлгээ (сая.төг)

Итгэлцүүр

Сонгосон итгэлцүүр

1 га газрын төлбөр

2 газрын үнэ

  1.  

Гэр бүлийн хэрэгцээний

Гэр, хашааны

14.0

0.1-1.0

1.0

140000

14

Өвөлжөө, хаваржаа

14.0

2 дахин багасгаж тооцно.

70000

7

  1.  

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний

Төрийн байгууллага

20.0

0.5

1.0

100000

10

Бусад  20

1.0

1.0

200000

20

  1.  

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

Үйлвэрлэл 

16.0

0.1-1.0

1.0

160000

16

Уул уурхай

16.0

2 дахин өсгөж тооцно.

320000

32

  1.  

ХАА-н үйлдвэрлэл

12.0

0.1-1.0

1.0

120000

12

1.3 Зам, шугам сүлжээний газрын төлбөр

Ангилал

Газрын төлбөр

Хэмжи нэгж

Төлбөр(төгрөгөөр)

Авто замын

газар

Улсын чанартай авто зам

км

6.000.0

орон нутгийн чанартай авто зам

км

2.500.0

Ажахуйн нэгж байгууллагын дотоодын

км

2.500.0

 

Шугам, сүлжээний газар

Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний газар

км

2.500.0

эрчим хүчний шугам сүлжээний газар

км

2.500.0

Хийн хоолой

км

7.500.0

дулаан, цэвэр бохир усны шугам

км

7.500.0