Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны

 35 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

 

Өлзийт сумын нутаг дэвсгэрийн үнэлгээний бүсчлэлд газар эзэмших, ашиглах зориулалтын ангилал,                    

 1 нэгжид ногдуулах газрын төлбөрийн хувь хэмжээ 

      Хот, тосгон, бусад суурины газар

Үндсэн ангилал

Код /Lcode1/

Ангиллын түвшин 1

Ангиллын түвшин 2
/ашиглалтын зориулалт/

Суурь үнэ

/төгрөг/

Итгэлцүүр

 Газрын төлбөрийн хэмжээ

Хуулийн үндэслэл

 1 га /төгрөг/

 1 м.кв /төгрөг/

Хот, тосгон, бусад суурины газар

1

Барилга, байгууламжийн газар

Төрийн байгууллага

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

Эмнэлэг, Эрүүл мэндийн байгууллага

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Оффис

20.000.000

1.0

200.000

20.0

Номын сан

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

Биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн байгууллага, тэдгээрийн барилга байгууламж

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

Боловсролын байгууллага

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.5/ дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв

Үйлдвэрлэл-үйлчилгээ зэрэг холимог зориулалтаар ашиглагдаж буй газар

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

Худалдааны төв, дэлгүүр, зочид буудал, амралт зугаалга, биеийн тамир, цэцэрлэгт хүрээлэнгийн зориулалттай газар

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

Шатахуун түгээх станц, нефтийн бүтээгдэхүүний агуулах

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

Авто гараж

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Авто зогсоол

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Нийтийн тээвэр

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Агуулах, зоорь

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Нам, төрийн бус байгууллага

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Шашин, сүм хийдийн зориулалттай газар

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Дулаан, холбоо, эрчим хүчний өртөө, антенны доорх газар

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж, хоолой

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Цэвэрлэх байгууламж

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Оршуулгын газар

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Бусад

20,000,000

1.0

200,000

20.0

Суурьшлын газар

9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

5-8 давхар нийтийн орон сууц

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

4 ба түүнээс доош давхар нийтийн орон сууц

20,000,000

1.0

                          200,000

                      20.0

Амины орон сууц

14,000,000

1.0

                          140,000

                      14.0

Гэр, орон сууцны хашааны газар

14,000,000

1.0

                          140,000

                      14.0

Гэр бүлийн хэрэгцээний зуслангийн газар

14,000,000

1.0

                          140,000

                      14.0

Хот, тосгон, бусад суурины газар

2

Үйлдвэрийн газар

Үйлдвэрийн албан контор

16,000,000

1.0

                          160,000

                      16.0

Үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж, бусад газар

16,000,000

1.0

                          160,000

                      16.0

Амралт, аялал жуулчлалын газар

Хүүхдийн зуслан

20,000,000

0.8

                          160,000

                      16.0

МУ-ын ГТ хуулийн 7.7 дахь заалт, ЗГ-ын 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

Амралтын газар

20,000,000

0.8

                          160,000

                      16.0

Аялал, жуулчлалын бааз

20,000,000

0.8

                          160,000

                      16.0

Рашаан, сувиллын газар

20,000,000

0.8

                          160,000

                      16.0

Уурхайн газар

Ашиглалт, олборлолт явуулж буй талбай

16,000,000

1.0

320,000

32.0

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.4 дэх заалт, ЗГ-ын 2018 оны 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн барилга, байгууламж

16,000,000

0.3

48,000

4.8

Нөөц газар

16,000,000

0.1

16,000

1,6

Ойн сан бүхий газар

 3

Ой модоор бүрхэгдсэн газар

Мод үржүүлгийн газар

20,000,000

0.2

80,000

8,0

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.5 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

Улсын тусгай хэрэгцээний газар

 4

 Тусгай хамгаалалттай газар нутагт зохих хууль тогтоомжийн дагуу

 үйл ажиллагаа явуулж байгаа /аялал жуулчлал, худалдаа үйлчилгээ г.м/

Байгалийн цогцолборт газар

20.000.000

1.0

600.000

60.0

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.6 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны  182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

      Хөдөө аж ахуйн газар

Үндсэн ангилал

Код /Lcode1/

Ангиллын түвшин 1

Ангиллын түвшин 2
/ашиглалтын зориулалт/

Суурь үнэ

/төгрөг/

 

 Итгэлцүүр

 Тооцох үзүүлэлтийн нэгж

 Газрын төлбөрийн хэмжээ, төгрөг

Үнэлгээний тойрог

Хуулийн үндэслэл

Хөдөө аж ахуйн газар

5

Бэлчээр

Хашсан бэлчээр

207,900

  0.03

 Га

62,37

Г-9

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн  7.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

Барилга байгууламжийн доорх газар

12,000,000

  1.0

 Га

      60,000

Бэлчээр

207,900

  0.03

1 хонин толгой

62,37

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.1 дэх заалт, ЗГ-ын 2018 оны  182 тоот тогтоолыг үндэслэв.

 

 

Хадлан

Ердийн

658,000

  0.01

 га

65,8

Г-9

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.2 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

Усалгаатай

658,000

  0.01

 га

65,8

Усалгаатай тариалан

Үр тариа

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Г-9

Төмс, хүнсний ногоо

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Тэжээлийн ургамал

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Техникийн ургамал

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Жимс жимсгэнэ

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Эмийн болон гоёлын ургамал

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Усалгаагүй тариалан

Тэжээлийн ургамал

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Г-9

Техникийн ургамал

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Атаршсан газар

50%-иас дээш ургамлан бүрхэвчтэй

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Г-9

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.8 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

50%-иас доош ургамлан бүрхэвчтэй

1,260,000

  0.03

 га

378.0

Г-9

ХАА-н барилга, байгууламжийн  газар

Өвөлжөө, хаваржааны саравч, хашаа, хороо

12,000,000

    0.4

 га

24,000

Г-9

Монгол улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.3 дахь заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний талбай

12,000,000

    0.4

 га

24,000

Мал угаалга, ариутгалын талбай

12,000,000

    0.4

 га

24,000

Үтрэм, тэжээлийн бааз, үр тарианы агуулах

12,000,000

    0.4

 га

24,000

Хөдөө аж ахуйн машин, агрегатын хашаа

12,000,000

    0.4

 га

24,000

Хүлэмж, зоорь

12,000,000

    0.4

 га

24,000

       Зам, шугам сүлжээний газар

Үндсэн ангилал

Код /Lcode1/

Ангиллын түвшин 1

Ангиллын түвшин 2      /ашиглалтын зориулалт/

 Тооцох үзүүлэлтийн нэгж

 Газрын төлбөрийн хэмжээ, төг

 Хуулийн үндэслэл

Зам, шугам сүлжээний газар

6

Авто замын газар

Улсын чанартай авто зам

км

5.000.0

Монгол Улсын Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7.1.4 дэх заалт, ЗГ-ын 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдрийн 182 тоот тогтоолыг тус тус  үндэслэв.

Орон нутгийн чанартай авто зам

км

2.500.0

Аж ахуйн нэгж байгууллагын дотоодын

км

2.500.0

Олон улсын чанартай

км

7.500.0

7

Шугам, сүлжээний газар

Мэдээлэл холбооны шугам сүлжээний газар

км

7.500.0

Эрчим хүчний шугам сүлжээний газар

км

7.500.0

Хийн хоолой

км

7.500.0

Дулаан, цэвэр бохир усны шугам

км

7.500.0