Хэвлэх DOC Татаж авах

/Баян-Өндөр сумын ИТХ-ын 2019 оны 11/03 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 10/06 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт 

 

Газрын үнэлгээ төлбөрийн бүсийн хил заагийг харуулсан зураг