Хэвлэх DOC Татаж авах

/Баян-Өндөр сумын ИТХ-ын 2019 оны 11/03 дугаар тогтоолоор хүчингүй болгосон/                                                                                                             

             Баян-Өндөр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 10/06 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН СУУРЬ ҮНЭ, ИТГЭЛЦҮҮР, ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭ

Үндсэн ангилал

Код /Lcode1/

Ангиллын түвшин 1

 Суурь үнэ /төгрөг/

 Итгэлцүүр

 Газрын төлбөрийн хэмжээ

Тайлбар

 

 Га
/төгрөг/

 М.кв /төгрөг/

Үнэлгээний тойрог

Нэгдмэл сангийн ангилалын код

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Хөдөө аж ахуйн газар

1

Бэлчээр

170100

0,03%

           51,03

 1 хонин толгойд ногдох төлбөр

Г-8

1101-1107

 

245700

0,03%

           73,71

Г-5

 

264600

0,03%

           79,38

Х-14

 

Хадлан

532000

0,01%

           53,20

       0,01

Г-8

1201-1202

 

791000

0,01%

           79,10

       0,01

Г-5

 

868000

0,01%

           86,80

       0,01

Х-14

 

Усалгаатай тариалан /13/
Усалгаагүй тариалан /14/
Атаршсан газар /15/

1022000

0,03%

         306,60

       0,03

Г-8

1301-1502

 

1512000

0,03%

         453,60

       0,05

Г-5

 

1351000

0,03%

         405,30

       0,04

Х-14

 

ХАА-н барилга, байгууламжийн  газар

  12 000 000,00

1,00%

     60 000,00

       6,00

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин багасгаж тооцно

1601-1611

 

Ашиглахад тохиромжгүй газар

  12 000 000,00

1,00%

   120 000,00

     12,00

 

1701-1702

 

Хот, тосгон, бусад суурины газар

2

Барилга, байгууламжийн газар

  20 000 000,00

1,00%

   200 000,00

     20,00

Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газраас бусад бүх төрлийн газар хамаарна

2101-2119

 

Суурьшлын газар

  20 000 000,00

1,00%

   200 000,00

     20,00

Бүх төрлийн нийтийн орон сууцанд хамаарна

2201-2203

 

  14 000 000,00

1,00%

   140 000,00

     14,00

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 90% чөлөөлж тооцно

2204-2206

 

Үйлдвэрийн газар

  16 000 000,00

1,00%

   160 000,00

     16,00

 

2301-2301

 

Нийтийн эдэлбэрийн газар

  20 000 000,00

0,10%

     20 000,00

       2,00

 

2401-2412

 

Амралт, аялал жуулчлалын газар

  20 000 000,00

1,00%

   200 000,00

     20,00

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7 дахь хэсэгт заасны дагуу тооцно

 

 

 

2501-2504

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Хот, тосгон, бусад суурины газар

2

Амралт, аялал жуулчлалын газар

  20 000 000,00

1,00%

   600 000,00

     60,00

Хэрвээ тухай байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно

2501-2504

 

Уурхайн газар

  16 000 000,00

1,00%

   320 000,00

     32,00

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно

2601

 

  20 000 000,00

1,00%

   200 000,00

     20,00

Уурхайн машин механизмын засварын газар, граш, ажилчдын амрах байрны зориулалтаар ашиглаж байгаа талбайг тооцно

2602

 

245700

0,03%

           73,71

       0,01

Г-5

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно

 

Зам, шугам сүлжээний газар

3

Авто замын газар

          5 000,00

км

 

 

Улсын чанартай авто зам

3203

 

          2 500,00

 км

 

 

Орон нутгийн чанартай зам

3201, 3204, 3205

 

          2 500,00

 км

 

 

Аж ахуйн эгж байгууллагын дотоодын зам

3202, 3206, 3207

 
 
 
 

Шугам, сүлжээний газар

          2 500,00

 км

 

 

холбоо, мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц, шугам

3401

 

          2 500,00

 км

 

 

эрчим хүч, дамжуулах шугам, станц

3402

 

          7 500,00

 км

 

 

газар дээрх нефть, хий дамжуулах хоолой

3404

 

          7 500,00

 км

 

 

Дулаан, цэвэр, бохир усны шугам

3403, 3405-3409

 

Ойн сан бүхий газар

4

Ойн сан бүхий газар

  20 000 000,00

1,00%

   400 000,00

     40,00

Хэрвээ тухай байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно

4101-4108

 

 Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Усны сан бүхий газар

5

Усны сан бүхий газар

  20 000 000,00

1,00%

   400 000,00

     40,00

Хэрвээ тухай байршил нь тусгай хамгаалалттай газарт хамаарч байгаа тохиолдолд "Газрын төлбөрийн тухай хууль"-ийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно

5101-5104

 

 Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт заасны дагуу 2 дахин өсгөж тооцно

 

Улсын тусгай хэрэгцээний газар

6

Улсын тусгай хамгаалалттай газар

  20 000 000,00

1,00%

   600 000,00

     60,00

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний газар

Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт заасны дагуу 3 дахин өсгөж тооцно

 

  12 000 000,00

1,00%

   360 000,00

     36,00

ХАА-н үйлдвэрлэлийн газар

 

  16 000 000,00

1,00%

   480 000,00

     48,00

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэлийн газар

 

  14 000 000,00

1,00%

   420 000,00

     42,00

Гэр бүлийн хэрэгцээний газар

 

Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар

  20 000 000,00

1,00%

   600 000,00

     60,00

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний газар /Төв суурин газарт хамаарна/

 

245700

0,03%

         221,13

       0,02

Г-5

 

Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай

  20 000 000,00

1,00%

   600 000,00

     60,00

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээний газар /Төв суурин газарт хамаарна/.

 

245700

0,03%

         221,13

       0,02

Г-5

 

Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай

245700

0,03%

         221,13

       0,02

Г-5

 

Бүтээгдхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай

245700

0,03%

         221,13

       0,02

Г-5