Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор Баталсан
“Даатгалын багц дүрэм”-ийн нэгдүгээр хавсралт

 

ДААТГАЛЫН, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ
АВАХ ХҮСЭЛТ ГАРГАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ БОЛОН ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ДАГАЖ МӨРДӨХ ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйлажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт, даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлтийг тодорхойлох, түүнд хяналт тавихтай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

Хоёр. Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нийтлэг шаардлага

2.1.Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Компанийн тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Даатгалын багц дүрмийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана.

2.2.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр боловсруулан мөрдөж ажиллана.

2.3. Энэ журмын 2.2 дахь хэсэгт зааснаас гадна Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийг баталж Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлнэ.

/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 434 дүгээр тогтоолоор нэмж орсон/

2.4. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, холбогдох журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих эрх бүхий албан тушаалтныг томилсон тушаалыг Санхүүгийн зохицуулах хороонд ирүүлнэ.

/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 434 дүгээр тогтоолоор нэмж орсон/

Гурав. Тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

3.1.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

3.1.1.Компани байгуулах, даатгалын эсхүл даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

3.1.2.Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

3.1.3.Компанийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл;

3.1.4.Компанийн хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны орлогоос бүрдсэнийг нотлох баримт;

3.1.5.Компанийн үйл ажиллагааны гурваас доошгүй жилийн хугацаатай бизнес төлөвлөгөө;

3.1.6.Компанийн үйл ажиллагаанд ашиглах ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар, техник тоног төхөөрөмж, даатгал, санхүү, бүртгэлийн програм хангамжийн талаар танилцуулга, холбогдох материал;

3.1.7.Жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан/эхлэлтийн тайлан;

3.1.8.Хувьцаа эзэмшигч бүрийн СЗХ04005 маягтын дагуу бөглөсөн хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт;

3.1.9.СЗХ04006 маягтын дагуу бөглөсөн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон мэргэжлийн боловсон хүчин /санхүү, даатгалын мэргэжлийн боловсон хүчин, даатгалын менежер, даатгалын андеррайтер, “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 8 дугаар хавсралт “Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт, үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-д заасан шаардлагыг хангасан даатгалын актуарч гэх мэт/ -ий тодорхойлолт;

3.1.10.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон мэргэжлийн боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар;

3.1.11.Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааварт заасны дагуу бөглөсөн хувь хүн, хуулийн этгээдийн асуулгын хуудас;

3.1.12.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-д заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр;

3.1.13.Даатгалын байгууллагын боловсон хүчин нь тухайн даатгалын хэлбэрээр мэргэшсэнийг нотлох баримт;

3.1.14.Дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл;

3.1.15.СЗХ04004 маягтын дагуу бөглөсөн даатгалын хэлбэр, 2-оос доошгүй бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэх өргөдөл;

3.1.16.Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүн тус бүрээр боловсруулсан журам, Иргэний хуулийн 431.4 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг тусгасан даатгалын гэрээ болон гэрээний баталгааны загвар;

3.1.17.Даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрийн хураамжийн хувь хэмжээ, нөөц сангийн тооцоолол, танилцуулга;

3.1.18.Хуулийн этгээд нь энэ журмын 6 дугаар хавсралтад заасан “Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх заавар” /цаашид “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар” гэх/-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (А) маягт СЗХ04001-ын дагуу гаргаж, 2 дугаар хавсралт (А)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг бүрдүүлэн Хороонд цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ.

3.1.19.Хороо үйл ажиллагааны онцлогтой нь холбогдуулан нарийвчилсан тодруулга болон нэмэлт баримт бичгийг ирүүлэх шаардлага тавьж болох бөгөөд уг шаардлагыг хангасан байна.

3.1.20.Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь энэ журмын 3.1.1-3.1.19-д заасан баримт бичгээс гадна дараах нэмэлт баримт бичгийг ирүүлнэ:

3.1.20.а. Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах сангийн мөнгөн хөрөнгийг арилжааны банкинд байршуулсныг нотлох дансны хуулга.

3.2.Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

3.2.1.Энэ журмын 3.1.1-3.1.14, 3.1.18, 3.1.19-д заасан баримт бичгээс гадна дараах нэмэлт баримт бичгийг ирүүлнэ.

3.2.2.Энэ журамд заасан мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний төсөл;

3.2.3.Хоёроос доошгүй даатгалын компанитай хамтран ажиллах даатгалын зуучлалын гэрээний төсөл;

3.2.4.Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтны Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт. Энэ нь шалгалтад тэнцсэнээс хойш хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байна;

3.2.5.Даатгалын зуучлагч нь Монголбанкнаас олгосон тусгай зөвшөөрөл бүхий банк байж болох бөгөөд даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад энэ журмын 3.2.1-3.2.4-т заасан баримт бичгийг ирүүлэхээс гадна дараах баримт бичгийг нэмж ирүүлнэ.

3.2.5.а. Тус банкийг даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй тухай Монголбанкнаас ирүүлсэн тодорхойлолт;

3.2.5.б. Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг хариуцах 2-оос доошгүй орон тооны ажилтан бүхий тусгайлсан нэгжийг байгуулсан буюу томилсон тухай шийдвэрийн хуулбар, тухайн нэгжийн танилцуулга болон банкны бүтцийг харуулсан бүдүүвч зураг;

3.2.5.в. Хамтран ажиллах даатгагч бүр дээр даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах гүйлгээ хийгдэх тусдаа данс байхыг нотлох баримт;

3.3.Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

3.3.1.Энэ журмын 3.1.1-3.1.14, 3.1.18, 3.1.19-д заасан баримт бичгийг ирүүлэхээс гадна дараах баримт бичгийг нэмж ирүүлнэ.

3.3.2.Энэ журамд заасан мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний төсөл;

3.3.3.Эрхлэх даатгалын хэлбэрийн хохирлын үнэлгээний чиглэлээр үнэлгээчин нь мэргэшсэн гэдгийг нотлох баримт /Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/;

3.3.4.Сонгосон даатгалын хэлбэрээр хохирлын үнэлгээ хийх судалгаа, мэдээллийн сангийн танилцуулга;

3.3.5.Даатгалын хохирол үнэлгээ хийх ажилтны Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт. Энэ нь шалгалтад тэнцсэнээс хойш хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байна;

3.4.Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

3.4.1.Даатгагчтай хамтран ажиллах гэрээний төсөл;

3.4.2.Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт /Энэ нь шалгалтад тэнцсэнээс хойш хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байна/, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;

3.4.3.Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбар;

3.4.4.Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол 3.4.1-3.4.3-т зааснаас гадна дараах баримт бичгийг нэмж ирүүлнэ:

3.4.4.а. даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр;

3.4.4.б. улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

3.4.4.в. хуулийн этгээдийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шинэчилсэн дүрмийн төсөл;

3.4.5.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Б) СЗХ04002 маягтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (Б)-д дурдсан баримт бичгүүдийг бүрдүүлэн Хороонд цаасаар болон цахимаар ирүүлнэ.

3.4.6.Гадаадын иргэн Монголын даатгалын компанийн төлөөлөгчөөр ажиллах бол нэмэлт шаардлага, баримт бичиг Хороо шаардаж болно.

3.5.Тусгай зөвшөөрөл олгох, татгалзах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох

3.5.1.Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохыг хүссэн этгээдийн ирүүлсэн өргөдөл, баримт бичгийг хянаж, шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх үзлэг, шалгалт хийсний үндсэн дээр даатгалын болондаатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх асуудлыг Хороо шийдвэрлэнэ.

3.5.2.Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох эсэхийг тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 45 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

3.5.3.Энэ журмын 3.5.1-д заасан Хорооны шийдвэр, улсын тэмдэгтийн хураамж болон зохицуулалт үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тухайн этгээдэд тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг олгоно.

3.5.4.Тусгай зөвшөөрөл олгогдсонтой холбоотойгоор гарсан өөрчлөлтийг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрмийн хуулбар, түүний цахим хувилбарыг Хороонд ирүүлнэ.

3.5.5.Хороо нь дараах үндэслэлээр даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзана. Үүнд:

3.5.5.а.Даатгалын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 дэх хэсэгт болон энэ журамд заасан шаардлагыг хангаагүй;

3.5.5.б. хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

3.5.5.в. хувьцаа эзэмшигчид нь санхүүгийн зах зээлд оролцогчийн хувьд буюу шунахай сэдэлтээр гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгэлтэй нь тогтоогдсон, эсхүл ял шийтгэлгүйд тооцох хугацаа дуусаагүй;

3.5.5.г.Хорооноос даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон өдрөөс хойш 2 жил болоогүй;

3.5.5.д. бусад хууль болон журамд заасан шаардлагыг хангаагүй.

3.5.6.Тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан тохиолдолд Хороо энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

3.5.7.Хороо хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн үндэслэлээр тусгай зөвшөөрөл олгохоос татгалзсан бол татгалзсанаас хойш 2 жилийн дотор тухайн компанийн хувьцаа эзэмшигчид, гүйцэтгэх удирдлага (гүйцэтгэх захирал, ерөнхий нягтлан бодогч, эсхүл тэдгээртэй адилтгах албан тушаал)-д ажиллах этгээдээс даатгалын тусгай зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийг хүлээн авахгүй.

3.5.8.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх харилцааг Даатгалын тухай хуулийн 69, 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх харилцааг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

3.5.9.Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгах талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлсэн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг сэргээнэ. Зөрчлийг арилгасныг нотлох баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 30 өдрийн дотор тусгай зөвшөөрлийг сэргээх эсэх асуудлыг Хороо шийдвэрлэнэ.

3.5.10.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох харилцааг Даатгалын тухай хуулийн 70, 71 дүгээр зүйлд заасны дагуу, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох харилцааг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлд заасны дагуу зохицуулна.

3.5.11.Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн огноо, Хорооны шийдвэрийн дугаарыг тэмдэглэнэ.

Дөрөв. Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд оруулах өөрчлөлтийг бүртгэх

4.1.Даатгагч,даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах

4.1.1.Даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч (цаашид хамтад нь “даатгалын байгууллага” гэх) нь дүрмийн сан (хувь нийлүүлсэн хөрөнгө)-гийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ эдгээр өөрчлөлтийн дагуу аливаа гүйлгээ, төлбөр хийхээс өмнө “Бөглөх бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу бүртгэлийн өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (В) СЗХ04003 маягтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (В)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

4.1.2.Дүрмийн санд оруулсан хөрөнгө нь Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй холбоотой сэжиг бүхий гэж үзвэл Хороо нэмэлт мэдээлэл шаардаж болно.

4.1.3.Даатгалын байгууллага нь уг өөрчлөлттэй холбоотойгоор дүрмийн санд нэмэгдсэн мөнгөн хөрөнгө нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэнийг нотолсон байх ба Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-т заасан этгээдүүд нь тус зааврын шаардлагыг хангасан тохиромжтой этгээд байна.

4.1.4.Дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгохыг хүсч ирүүлсэн өргөдөл, холбогдох баримт бичгийг хууль тогтоомжийн дагуу хянаж, даатгагч болон даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгч (цаашид хамтад нь “даатгалын байгууллага” гэх)-ындүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд оруулах өөрчлөлтийг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо шийдвэрлэнэ.

4.1.5.Даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд оруулах өөрчлөлтийг бүртгэх эсэхийг баримт бичгийн бүрдэл гүйцэд болсон өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

4.1.6.Хороо бүртгэхээс татгалзсан нөхцөлд даатгалын байгууллагын дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулахгүй.

4.1.7.Энэ журмын 4.1.1-4.1.6 дэх заалт нь даатгалын зуучлагч банкинд хамаарахгүй бөгөөд даатгалын зуучлагч банк нь Монголбанкнаас хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрөл олгосноос хойш ажлын 3 өдрийн дотор Монголбанк зөвшөөрөл олгосныг нотлох баримтын хамт энэ журмын 1 дүгээр хавсралтаар батлагдсан СЗХ04003 маягт, шаардлагатай тохиолдолд СЗХ04005 маягтуудыг “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу бөглөн Хороонд ирүүлж, бүртгүүлнэ.

4.2.Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээх

4.2.1.Даатгалын байгууллага нь салбар, төлөөлөгчийн газар нээх, татан буулгах, хязгаарлах, өөрчлөн байгуулах (нэгтгэх, нийлүүлэх, салгах, тусгаарлах, өөрчлөх) тухай бүр Хороонд бүртгүүлэх бөгөөд бүртгэх эсэх асуудлыг баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 14 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

4.2.2.Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагч, гадаадын даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, түүнтэй холбогдсон харилцааг “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 10 дугаар хавсралт “Монгол Улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах гадаадын даатгагч, гадаадын даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага” журмаар зохицуулах бөгөөд энэ журмын 4.2.1 дэх заалт хамаарахгүй.

4.2.3.Даатгалын байгууллага нь салбар нээн ажиллуулахад дараах ерөнхий шаардлага тавигдана:

4.2.3.а. үйл ажиллагаа явуулах нутаг дэвсгэрийн хязгаарлалтаа тодорхойлсон, хаяг, байршил нь тодорхой, байнгын ажлын байртай байх;

4.2.3.б. салбарын удирдлага, ажилтан, гэрээт ажилтнаар ажиллах этгээд нь Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4 дэх заалтад заасан “нийтийн албан тушаалтан” биш байх;

4.2.3.в. үйл ажиллагааг хэвийн явуулах тоног төхөөрөмж, програм хангамжтай байх;

4.2.3.г. нэгж нь компанийн ерөнхий захиргаа болон бусад нэгжүүдтэйгээ мэдээллийн нэгдсэн нэг сүлжээнд холбогдож, мэдээлэл, тайлагнал дамжуулдаг байх;

4.2.3.д. тухайн нутаг дэвсгэрт салбар нээн ажиллуулахтай холбогдсон зах зээлийн судалгаатай байх;

4.2.3.е. эрхлэх даатгалын ангилал, төрөл, хэлбэрийг тодорхой тусгасан, салбарын дотоод хяналт болон бусад үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байх;

4.2.3.ё. Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх шинэчилсэн эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийн удирдлагын хөтөлбөрийг боловсруулсан байх.

/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 434 дүгээр тогтоолоор нэмж орсон/

4.2.4. Даатгалын компанийн салбар нь энэ журмын 4.2.3-т зааснаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна:

4.2.4.а. арилжааны банкны салбарт данстай байх;

4.2.4.б. салбар нь жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд шуурхай албатай байх ба 24 цагаар дуудлага хүлээн авах суурин утастай, тээврийн ослын хохирлын хэмжээг газар дээр нь очиж тогтоох зориулалтын автомашинтай, даатгалын талаарх мэдээлэл оруулж хадгалах, шаардлагатай мэдээг мэдээллийн санд өгч нэгтгүүлэх интернетэд холбогдсон програм хангамжтай байх;

4.2.4.в. даатгагчийн салбар нь шуурхай албаны үйл ажиллагааг Албан журмын даатгагчдын холбоо эсхүл дээрх шаардлагыг хангасан шуурхай албаны үйлчилгээг үзүүлдэг байгууллагатай гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлж болно. Даатгагчтай гэрээ байгуулсан шуурхай албаны үүрэг гүйцэтгэгч байгууллага нь энэ журмын 4.2.4.б-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

4.2.5.Даатгалын хохирол үнэлэгчийн салбар нь энэ журмын 4.2.3-д зааснаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна.

4.2.5.а. эрхлэх даатгалын хэлбэрийн хүрээнд эд хөрөнгөнд учирсан бодит хохирлыг тогтоох тохиолдолд Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрөлтэй нэгээс доошгүй ажилтантай байх;

4.2.5.б. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын хохирол үнэлгээний сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн 1-ээс доошгүй ажилтантай байх;

4.2.6.Даатгалын зуучлагчийн салбар нь энэ журмын 4.2.3-д зааснаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна.

4.2.6.а. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын зуучлагчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн 1-ээс доошгүй ажилтантай байх;

4.2.7.Даатгалын зуучлагч нь банк бол даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг банкны нэгжээр дамжуулан хийж болох бөгөөд нэгж нь дараах шаардлагыг хангасан байна:

4.2.7.а. энэ журмын 4.2.3.а-г, 4.2.3.е-д заасан шаардлагыг хангасан байх;

4.2.7.б. Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын зуучлагчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн 1-ээс доошгүй ажилтантай байх;

4.2.8.Даатгалын байгууллагын төлөөлөгчийн газар нь энэ журмын 4.2.3.а, 4.2.3.г-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

4.2.9.Даатгалын байгууллага нь гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газар нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын үйл ажиллагаа явуулахтай холбогдсон харилцааг “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 9 дүгээр хавсралт “Гадаад улсад салбар, төлөөлөгчийн газраа нээх, түүгээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа явуулах даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах нөхцөл, шаардлага” журмаар зохицуулах бөгөөд энэ журмын 4.2.1 дэх заалт хамаарахгүй.

4.2.10.Даатгалын байгууллага нь салбар, төлөөлөгчийн газрыг бүртгүүлэхдээ “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (В) СЗХ04003 маягтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (Г)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлсэн байна.

4.2.11.Хороо даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогтой нь холбогдуулан нарийвчилсан тодруулга болон нэмэлт баримт бичгийг ирүүлэх шаардлагыг тавьж болох бөгөөд уг шаардлагыг хангасан байна.

4.2.12.Хороо энэ журмын 4.2.10, 4.2.11-д дурдсан баримт бичгийг хянан үзэж, салбар, төлөөлөгчийн газар нээх нь тухайн хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, үйлчлүүлэгчдэд хохирол учруулахгүй, боловсон хүчин, техник тоног төхөөрөмж нь тухайн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөлийг хангаж байна гэж үзвэл бүртгэх эсэх шийдвэр гаргана.

4.2.13.Хорооны шийдвэр болон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад салбар, төлөөлөгчийн газрын талаарх тэмдэглэлийг хийж баталгаажуулах бөгөөд даатгалын байгууллагын нэгжийн гэрчилгээг олгоно.

4.2.14.Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрыг дараах үндэслэлээр Хорооны шийдвэрээр бүртгэлээс хасч, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээнд ажлын 5 өдрийн дотор тэмдэглэл хийнэ. Үүнд:

4.2.14.а. даатгалын байгууллагын шийдвэрээр;

4.2.14.б.даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч, түүний салбар нь санхүүгийн хүндрэлд орсон, холбогдох хууль тогтоомжид нийцээгүй үйл ажиллагаа явуулсан; Хороо бүртгэснээс хойш 6 сарын хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлээгүй, Хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлээгүй, даатгалын салбар, төлөөлөгчийн газарт тавигдах нөхцөл шаардлагыг хангаагүй, тухайн салбар, төлөөлөгчийн газар тухайн даатгагч эсхүл мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл;

4.2.14.в. хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр.

4.3.Даатгалын байгууллагын оноосон нэрийг өөрчлөх

4.3.1.Даатгалын байгууллага өөрийн оноосон нэрийг өөрчлөх тохиолдолд Хороонд бүртгүүлэх бөгөөд “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (В) СЗХ04003 маягтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (Д)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

4.3.2.Хороо даатгалын байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогтой нь холбогдуулан нарийвчилсан тодруулга болон нэмэлт баримт бичгийг ирүүлэх шаардлагыг тавьж болох бөгөөд уг шаардлагыг хангасан байна.

4.3.3.Ирүүлсэн хүсэлтийг хянаж, нэрээ өөрчлөх нь үйлчлүүлэгчдэд сөргөөр нөлөөлөхгүй, төөрөгдүүлэхгүй гэж үзвэл даатгалын байгууллагын оноосон нэрийн өөрчлөлтийг бүртгэх эсэх асуудлыг Хороо шийдвэрлэх бөгөөд холбогдох баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 20 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

4.3.4.Хорооны шийдвэр болон зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс төлсөн баримтыг үндэслэн Хорооноос олгосон тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг эргүүлэн авч, оноосон нэрийг өөрчилсөн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг шинээр олгоно.

4.3.5.Компанийн өмнөх нэр дээр үүссэн эрх, үүрэг эрх залгамжлалын журмаар шинэ нэрээр үйл ажиллагаа явуулж буй хуулийн этгээдэд бүрэн шилжинэ.

4.3.6.Даатгалын байгууллагын оноосон нэр бүртгэх тухай Хорооны шийдвэр гарсны дараа ажлын 3 өдрийн дотор даатгалын байгууллага нь энэ талаар нийтэд хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан мэдээлнэ.

4.4.Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох

4.4.1.Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь шинээр томилогдох болон өөрчлөгдөх тухай бүр Хороонд мэдэгдэж, зөвшөөрөл авах бөгөөд “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу зөвшөөрлийн өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (В) СЗХ04003 маягтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (Е)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

4.4.2.Даатгалын компанийн шинээр томилогдох эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-ын шаардлагыг хангасан байна.

4.4.3.Хороо даатгалын компанийн үйл ажиллагааны онцлогтой нь холбогдуулан нарийвчилсан тодруулга болон нэмэлт баримт бичгийг ирүүлэх шаардлагыг тавьж болох бөгөөд уг шаардлагыг хангасан байна.

4.4.4.Даатгалын компанийн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох зөвшөөрлийг Хорооноос олгох бөгөөд зөвшөөрөл хүссэн баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 20 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

4.5.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

4.5.1.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авахыг хүссэн даатгагч дараах шаардлагыг хангасан байна:

4.5.1.а. нэгээс доошгүй жилийн хугацаанд даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлж, олон нийтэд танигдсан туршлагатай байх;

4.5.1.б. Хорооноос батлагдсан журмын дагуу төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлтийг сүүлийн 2 улирал дараалан хангасан байх;

4.5.1.в. жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаанд ашиглах програм хангамж, мэдээллийн сангийн бүртгэл хөтлөх боловсон хүчинтэй байх;

4.5.1.г. жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагааг зөвхөн ердийн даатгалын компани эрхлэх бөгөөд энэ тохиолдолд даатгагч нь даатгалын тохиолдлыг шалгах шуурхай албатай байх;

4.5.2.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн этгээд нь “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу өргөдлөө энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (В) СЗХ04003 маягтын дагуу гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (Ж)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

4.5.3.Хороо даатгагчийн үйл ажиллагааны онцлогтой нь холбогдуулан нарийвчилсан тодруулга болон нэмэлт баримт бичгийг ирүүлэх шаардлагыг тавьж болох бөгөөд уг шаардлагыг хангасан байна.

4.5.4.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгохыг хүсч даатгагчаас ирүүлсэн баримт бичгийг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хянаж, шаардлагатай тохиолдолд газар дээрх үзлэг, шалгалт хийсний үндсэн дээр тухайн даатгагчийн санхүүгийн чадварт сөргөөр нөлөөлөхгүй, нийтийн болон даатгуулагчийн ашиг сонирхолд хохирол учруулахгүй гэж үзвэл албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох эсэхийг баримт бичгийн бүрдэл хангагдсан өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор Хороо шийдвэрлэнэ.

4.5.5.Хорооны шийдвэрийг үндэслэн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтад жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх нутаг дэвсгэрийг заасан тэмдэглэгээг хийж баталгаажуулна.

4.6 Давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх

4.6.1.Даатгалын зуучлагч нь давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд Хороонд бүртгүүлэх бөгөөд дараах шаардлага тавигдана:

4.6.1.а. энэ журмын 6.1.1, 6.1.8, дүрмийн санг нэмэгдүүлж байгаа тохиолдолд 4.1.1-4.1.3 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байх;

4.6.2.б. давхар даатгалын зуучлагчийн чиглэлээр мэргэшсэн ажилтантай байх шаардлагатай бөгөөд тухайн мэргэшсэн ажилтан нь даатгалын андеррайтингийн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх шаардлагыг хангасан байх.

4.6.2.в. давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтийн хамт энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Е)- СЗХ04006 маягтын дагуу бөглөсөн мэргэшлийн ажилтны тодорхойлолт, мэдлэг, туршлагыг нотлох баримт бичиг болон энэ журмын 6.1.8-д заасан шаардлагын дагуу хийгдсэн мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний төслийг Хороонд ирүүлнэ.

4.6.3.Хороо давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг бүртгэх эсэх шийдвэрийг гаргах бөгөөд баримт бичгийг бүрэн гүйцэд ирүүлсэн өдрөөс хойш ажлын 20 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.

4.6.4.Энэ журмын 4.6.3 дахь хэсэгт заасан шийдвэрийг үндэслэн даатгалын зуучлагчийн тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хавсралтын тусгай зөвшөөрлийн төрөл хэсэгт “давхар даатгалын зуучлагч” гэж нэмж тэмдэглэн баталгаажуулна.

4.6.5. Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан банкнь давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэхгүй.

4.7. Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүний бүртгэл /энэ хэсгийг санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 434 дүгээр тогтоолоор өөрчлөн найруулсан/

4.7.1.Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь эрхлэх сайн дурын даатгалын хэлбэрт өөрчлөлт оруулах тухай бүр, мөн даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр борлуулахаас өмнө, даатгалын бүтээгдэхүүний хураамжийн хэмжээний тооцоолол, эрсдэл, нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлүүд өөрчлөгдсөн тухай бүр Хороонд бүртгүүлнэ. Бүртгүүлсэн даатгалын бүтээгдэхүүний нөхцөл шаардлага бүхий загвараар тухайн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд борлуулна.

4.7.2.Хороонд энэ журмын 4.7.1-д заасан бүртгэлийг хийлгэхдээ “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Г) СЗХ04004 маягтын дагуу өргөдөл гаргаж энэ журмын 2 дугаар хавсралт (З)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлсэн байна.

4.7.3. Хороо даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны онцлогтой нь холбогдуулан нарийвчилсан тодруулга болон нэмэлт баримт бичгийг ирүүлэх шаардлагыг тавьж болох бөгөөд уг шаардлагыг хангасан байна.

4.7.4. Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүн шинээр бүртгүүлэх тохиолдолд тухайн бүтээгдэхүүний Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийн үнэлгээг хийсэн байна

/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 434 дүгээр тогтоолоор нэмж орсон/

4.7.5.Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь бүртгүүлэх даатгалын хэлбэрийн талаар мэдлэг, туршлагатай ажилтантай байх шаардлагатай.

4.7.6. Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэхэд Хороо дараах шаардлагыг тавина:

4.7.6.а. Даатгалын эрсдэлд үндэсний баяр наадам болон бүх түвшний хурдан морины уралдаан, түүний бэлтгэл, сунгааны үед үүсэж болзошгүй бүхий л гэнэтийн осол, гэмтлийг тусгах.

4.7.7.Олон нийтийн хэрэгцээ, худалдан авах чадварт нийцсэн,даатгалын үндсэн зарчмыг агуулсан, энгийн хялбар сайн дурын даатгалын бүтээгдэхүүнийг хүртээмжтэй даатгал гэж ойлгох бөгөөд Хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэхэд Хороо дараах шаардлагыг тавина:

4.7.7.а. Даатгалын гэрээний үг хэллэг нь энгийн, ойлгомжтой, хоёрдмол утга санаагүй, даатгуулагчийг төөрөгдүүлэхээргүй байх;

4.7.7.б. Даатгалын үнэлгээ, хураамжийн дүн харьцангуй бага байх;

4.7.7.в. Даатгалын гэрээнд тусгасан даатгалыннөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлийн тоо нь 5-аас хэтрэхгүйбөгөөд даатгуулагчид ойлгомжтой байх;

4.7.7.г. Даатгалын тохиолдол болсон нь холбогдох баримтаар нотлогдсон нөхцөлд даатгуулагчид чирэгдэл учруулалгүйгээр даатгалын нөхөн төлбөрийг 10 хоногийн дотор олгодог байх.

4.7.8.Энэ журмын 4.7.6-д заасан хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүнийг Хороо бүртгэхдээ код өгөх бөгөөд уг код нь “ХД” үсгийн ард дугаар, оныг илэрхийлсэн цифрийг тусгана. /Тухайлбал: ХД0012016 гэснийг 2016 оны 001 дугаартай хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүн гэж ойлгох/

4.7.9.Даатгагч Хороонд бүртгүүлсэн хүртээмжтэй даатгалын бүтээгдэхүүний даатгалын гэрээ, даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамжид аливаа өөрчлөлт оруулсан нөхцөлд дахин шинээр бүртгүүлнэ.

4.7.10.Тээврийн хэрэгслийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгэхэд Хороо дараах шаардлагыг тавина:

4.7.10.а. тээврийн хэрэгслийн даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээнд тээврийн хэрэгслийн үзлэг оношилгоонд ороогүй тээврийн хэрэгсэлд нөхөн төлбөр олгохгүй, мөн богино холболтын улмаас галд шатах, замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн, техникийн шаардлага хангаагүй зэрэг ерөнхий нөхцөлийг тусган даатгуулагчид нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах заалтыг даатгалын гэрээнд тусгахгүй байх.

4.7.11.Тусгай зөвшөөрлийн дагуу эрхлэх даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэх баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн ажлын 20 өдрийн дотор Хороо хянаж, бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ.

4.7.12.Даатгалын хэлбэр, ирүүлсэн бүтээгдэхүүний тоо хэмжээнээс хамааран шаардлагатай тохиолдолд даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнийг бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэх хугацааг сунгаж болох бөгөөд энэ тухай даатгагчид мэдэгдэнэ.

4.7.13.Даатгалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнийг Хороо бүртгэхээс татгалзах бөгөөд бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.8.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт

4.8.1.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтан шинээр томилогдох, өөрчлөгдөх тухай бүр ажлын 5 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлэх бөгөөд Хороо ажлын 5 өдрийн дотор ирүүлсэн баримт бичгийг хянаж, бүртгэх эсэхийг шийдвэрлэнэ. Баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлж Хороонд ирүүлсэн өдрөөс эхлэн шийдвэрлэх хугацааг тооцно.

4.8.2.Даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгүүлэхдээ “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Г) СЗХ04004 маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (И)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлсэн байна.

4.8.3.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн шинээр томилогдох эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооноос баталсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-ын шаардлагыг хангасан байна.

4.8.4.Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзах бөгөөд бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.8.5.Хороонд бүртгүүлээгүй эсхүл Хороо бүртгэхээс татгалзсан этгээдийг даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтанд томилохгүй.

4.9.Даатгалын байгууллагын хаягийн өөрчлөлт

4.9.1.Даатгалын байгууллага нь өөрийн ерөнхий захиргааны хаяг болон салбар, төлөөлөгчийн газрын хаягийн өөрчлөлтийг хаяг өөрчлөгдсөнөөс хойш ажлын 5 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.

4.9.2.Даатгалын байгууллага нь хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэхдээ энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Г) СЗХ04004 маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, шинэ ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбарыг хавсарган Хороонд ирүүлнэ.

4.10.Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлт

4.10.1.Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага шинээр томилогдох, өөрчлөгдөх тухай бүр ажлын 5 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэж, бүртгүүлнэ.

4.10.2.Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхдээ “Бөглөх, бүрдүүлэх заавар”-ын дагуу энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Г) СЗХ04004 маягтын дагуу өргөдөл гаргаж, энэ журмын 2 дугаар хавсралт (И)-д дурдсан бүрдүүлэх баримт бичгүүдийг хавсарган Хороонд ирүүлсэн байна.

4.10.3.Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж болон энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй эсхүл хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь тогтоогдсон тохиолдолд даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг Хороо бүртгэхээс татгалзах бөгөөд бүртгэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

4.11.Тусгай зөвшөөрөлд холбогдох өөрчлөлт оруулахаас татгалзах

4.11.1.Хороо нь дараах үндэслэлээр энэ журмын 4.1-4.10-д заасан өөрчлөлтийг оруулахаас татгалзана. Үүнд:

4.11.1.а. энэ журамд заасан холбогдох шаардлагыг хангаагүй;

4.11.1.б. хуурамч баримт бичиг бүрдүүлсэн нь нотлогдсон;

4.11.1.в. бусад хууль, журамд заасан шаардлагыг хангаагүй.

4.11.2.Тусгай зөвшөөрөлд холбогдох өөрчлөлт оруулахаас татгалзсан тохиолдолд Хороо энэ талаарх үндэслэл бүхий тайлбарыг өргөдөл гаргагчид албан бичгээр мэдэгдэнэ.

Тав. Даатгагчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт:

5.1.Даатгагчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт:

5.1.1.Даатгалын тухай хууль, Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль холбогдох бусад хууль тогтоомж болон даатгалын багц дүрмийг дагаж мөрдөнө.

/Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2019 оны 434 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт орсон/

5.1.2.Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах ажлын байртай байна.

5.1.3.Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах техник тоног төхөөрөмж, даатгал,санхүү, бүртгэлийн программ хангамжтай байна.

5.1.4.Даатгалын компани нь нэг буюу түүнээс дээш тооны хараат бус, нийт 5-аас доошгүй гишүүн бүхий төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байна.

5.1.5.Даатгагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтан нь өөр даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтнаар ажиллаж болохгүй.

5.1.6.Компанийн хувь нийлүүлэгчид нь өөр аль нэг даатгалын байгууллагын Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн дарга, гишүүн, хамтын гүйцэтгэх удирдлагын гишүүн, эрх бүхий албан тушаалд томилогдон ажиллаж болохгүй.

5.1.7.Даатгагчийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд нь Компанийн тухай хуулийн 75.8-д заасны дагуу компанийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байна.

5.1.8.Даатгалын компани нь Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан “Компанийн засаглалын кодекс”-ыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж, Компанийн засаглалын үндэсний зөвлөлийн governance.mn цахим хуудаст мэдээллийг ил тод гаргаж байна.

5.1.9.Компанийн бүтэц дотор даатгалын тохиолдлыг газар дээр нь шалгаж баталгаажуулах, даатгуулагчийн нөхөн төлбөр, өргөдөл, гомдлыг барагдуулдаг, эрх ашгийг нь хамгаалдаг нэгжтэй байна.

5.1.10.Даатгагч нь компанийн санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаа болон давхар даатгалын үйл ажиллагаанд хяналт тавих дотоод хяналтын нэгж, эсхүл албан тушаалтантай байх. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөр батлуулсан дотоод хяналтын нэгжийн үйл ажиллагаанд мөрдөх журамтай байна.

5.1.11.“Даатгалын багц дүрэм”-ийн 8 дугаар хавсралт “Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрх олгох, актуарын стандарт үнэлгээ болон актуарчийн хяналт шалгалт хийх, тайлан гаргах журам”-д заасан шаардлагыг хангасан актуарчтай байна.

5.1.12.Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтан нь Хорооны тогтоолоор батлагдсан “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-т заасан шаардлагыг хангасан байна.

5.1.13.Компаниас гарсан шийдвэр болон компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдөх дотоод журам, заавар, нягтлан бодох бүртгэлийн, даатгалын баримт бичгийг архивлан хадгална.

5.1.14.Даатгагч нь өөрийн хувьцаа эзэмшигчийн талаарх мэдээлэл болон түүнд орсон өөрчлөлтийн талаар хувийн хэрэг /хавтаст материал/ үүсгэн хадгална.

5.1.15.Даатгагч нь хаяг, холбоо барих утас, даатгалын бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулгыг мэдээлсэн өөрийн цахим хуудастай байх, эдгээрт өөрчлөлт ороход Хороонд мэдэгдэнэ.

5.1.16.Даатгалын үйл ажиллагаатай холбогдсон шаардлагатай мэдээллийг тогтоосон хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.

5.1.17.Даатгагч нь төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани, хувьцаат компани, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанитай гэрээ байгуулсных нь төлөө даатгалын төлөөлөгчид олгосон төлбөр, хөлс, даатгуулагч, даатгалын гэрээний талаарх мэдээллийг улирал бүр өөрийн цахим хуудсанд олон нийтэд ил тод зарлан мэдээлнэ.

5.1.18.Даатгагч цахим хэлбэрээр хийх даатгалын үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл, заавар, аргачлалыг боловсруулж өөрийн цахим хуудаст байршуулна.

5.1.19.Даатгагч даатгуулагчийг өөрийн цахим хуудаст орж даатгуулах боломжийг энгийн нөхцөл байдлаар бүрдүүлсэн байна.

5.1.20.Даатгагч цахим хэлбэрээр хийх даатгалын бүтээгдэхүүний тухай Хороонд мэдэгдэх, өөрийн цахим хуудаст бүтээгдэхүүний нэрсийг тодорхой зааж, тухайн даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээг байршуулах, мөн даатгалын хураамж төлөх банк, дансны дугаарыг тодорхой зааж өгсөн байна.

5.1.21.Цахим хэлбэрээр хийгдэж байгаа даатгалын бүтээгдэхүүний мэдээллийг нэгтгэх, мөн судалгаа хийх нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байна.

5.1.22.Цахим хэлбэрээр даатгал хийлгэсэн даатгуулагчид өөрийн даатгалын гэрээ болон холбогдох мэдээллээ хянах нөхцөл боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна.

5.1.23.Даатгагч цахим даатгалын үйл ажиллагааны программ хангамж, системийн аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангаж ажилласан байна.

5.1.24.Даатгагч нь даатгалын чиглэлийн ажилтнуудаа даатгалын холбогдох сургалтад 2 жил тутамд хамруулсан байна.

5.1.25.Даатгагч нь даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхэлсэн хөлс, төлбөрийг арилжааны банк дахь даатгалын төлөөлөгчийн дансанд бэлэн бусаар шилжүүлэн олгоно.

5.1.26.Орон сууцны хөрөнгийн даатгалын бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа эрсдэлийг тараах зорилгоор нэг байршилд буй хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ нь тухайн даатгагчийн нөөцийн сангийн хөрөнгөөс давсан тохиолдолд нэг даатгагч дангаараа даатгахгүй.

5.1.27.Албан журмын даатгалд даатгуулагч нарыг хамруулах зорилгоор даатгагчаас аливаа хэлбэрээр азтан шалгаруулах, сугалаа гаргах, бэлэг, урамшуулал олгох, хөнгөлөлт үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ зохион байгуулахгүй.

5.1.28.Даатгагч нь даатгалын бүтээгдэхүүн, эрсдэл тус бүрээр актуарын тооцоололд шаардагдах мэдээллийг агуулсан нарийвчилсан даатгалын мэдээллийн санг үүсгэн, тогтмол баяжуулж ажиллах бөгөөд Хороо шаардлагатай тохиолдолд мэдээллийн сангаас холбогдох мэдээллийг авна.

5.1.29.Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингүй болгосон компанийн нэртэй ижил нэр, лого, хэвлэмэл хуудас, даатгалын гэрээ, даатгалын гэрээний баталгаа зэргийг ашиглахгүй.

5.1.30.Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан компани нь зөвхөн тухайн үйл ажиллагааг дагнан эрхэлнэ.

5.1.31.Даатгагч нь энэ журамд заасан тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлтэй холбоотой шаардлага болон холбогдох хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлагын хэрэгжилтийг байнга хангаж ажиллана. 

5.2. Даатгагчийн даатгалын бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага:

5.2.1.Даатгалын бүтээгдэхүүн нь төрөл, хэлбэрээсээ хамааран энэ журмын 4.7-д заасан шаардлагыг хангасан байна.

5.2.2.Даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь Хороонд бүртгүүлсэн даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнийг борлуулна.Даатгалын бүтээгдэхүүний хураамжийн хувь хэмжээ нь эрсдэлийн түвшинтэй уялдаатай байна.

5.2.3.Цахим хэлбэрээр хийгдсэн даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээний хүчин төгөлдөр болох нөхцөл, хугацааг тодорхой зааж өгнө.Даатгагч цахим хэлбэрээр хийгдсэн даатгалын гэрээний баталгааг даатгуулагчийн цахим хаягаар ажлын 3 өдрийн дотор хүргүүлнэ.

5.3.Даатгагчийн салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагаандтавигдах шаардлага:

5.3.1.Даатгагчийн салбар нь зөвхөн тухайн байгууллагын оноосон нэрийг хэрэглэх ба салбарын үйл ажиллагааг зохицуулах журамтай байна.

5.3.2.Даатгагчийн салбар, төлөөлөгчийн газар нь энэ журамд заасан салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөлтэй холбоотой шаардлагыг хангасан байна.

5.3.3.Даатгагчийн салбар нь тодорхой хэмжээнийдаатгалын нөхөн төлбөрийг бие даан шуурхай шийдвэрлэдэг байх бөгөөд нөхөн төлбөр олгохтой холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах, хяналт тавих дотоод журамтай байна.

5.3.4.Даатгагчийн салбар ньсанхүүгийн болон даатгалын анхан шатны баримтууд, хохирлын нөхөн төлбөрийн материалууд, мөн салбарын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг архивлан хадгалдаг байна.

5.3.5.Салбар нь “Даатгалын багц дүрэм”-ийн 11 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчоос тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах заавар”-ын дагуу гаргасан тайлан мэдээг улирал бүр Санхүүгийн зохицуулах хорооны аймаг, нийслэл, дүүрэг дэх орон нутгийн төлөөлөгчид хүргүүлж байна.

5.3.6.Даатгагчийн болон даатгалын зуучлагчийн төлөөлөгчийн газар нь даатгалын гэрээ байгуулах үйл ажиллагаа эрхлэхгүй.

5.4. Даатгагчийн даатгалын гэрээ байгуулахад тавигдах шаардлага:

5.4.1.Даатгуулагчтай байгуулж байгаа даатгалын гэрээ нь монгол хэл дээр үйлдэгдсэн, утга санаа, үг хэллэг нь ойлгомжтой, төөрөгдүүлсэн болон хоёрдмол санаа агуулаагүй байх, бусдад шууд ойлгохоор үг, хэллэгтэй байх бөгөөд даатгуулагчийн хүсэлтээр гадаад хэл дээр даатгалын гэрээ байгуулж байгаа тохиолдолд монгол хэл дээр тухайн даатгалын гэрээг давхар үйлдэх, маргаан гарсан нөхцөлд монгол хэл дээр хийгдсэн гэрээг баримтална.

5.4.2.Даатгалын гэрээний хугацаа даатгуулагчидтай харилцан тохиролцсон хугацаагаар үргэлжилнэ.

5.4.3.Даатгалын гэрээнд даатгалын эрсдэл болон нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах нөхцөлийг хоёрдмол утгагүй тодорхой зааж тусгана.

5.4.4.Даатгалын гэрээ дуусгавар болох хугацаанаас өмнө даатгалын гэрээ цуцлагдсан тохиолдолд даатгалын хураамжийн буцаалтыг даатгуулагч бичгээр хүсэлт гаргаснаас хойш ажлын 5өдрийн дотор даатгуулагчид олгоно.

5.4.5.Бүлгийн хэлбэртэй даатгалын гэрээ байгуулах /даатгалын гэрээнд ажилтнуудыг ажил олгогчтөлөөлж, оршин суугчдыг сууц өмчлөгчдийн холбоо төлөөлж гэх мэт/ тохиолдолд тухайн бүлэгт хамаарах даатгуулагч бүрд Иргэний тухай хуулийн 433.1-т заасны дагуу даатгагчаас гарын үсэг зурсан даатгалын баталгааг гардуулна.

5.4.6.Даатгалын баталгаанд даатгуулагчийн овог, нэр, нас, хүйс, даатгалын эрсдэл, нөхөн төлбөрийн нөхцөл, хасалт, даатгалын хураамж, даатгалын үнэлгээ, даатгагчийн хаяг, холбоо барих утсыг заавал тусгасан байна.

5.4.7.Даатгагч эсхүл түүний төлөөлөгч нь бүлгийн хэлбэртэй даатгалын гэрээ байгуулахаас өмнө даатгуулагч нэг бүрт тухайн даатгалын бүтээгдэхүүний талаар танилцуулж, зөвшөөрлийгавсан байна.

5.4.8.Даатгалын гэрээнд даатгагч, даатгуулагчийн эрх үүрэг, даатгалын эрсдэл, даатгалын үнэлгээ, гэрээний эхлэх дуусгах хугацаа, гэрээг сунгах, цуцлах, өөрчлөлт оруулах нөхцөл, даатгалын хураамжийн хэмжээ, хураамж төлөх хугацаа, даатгалын хураамж буцаах нөхцөл, даатгалын гэрээ ямар нөхцөлд хүчин төгөлдөр бус болох зэргийг тодорхой зааж тусгасан байна.

5.4.9.Даатгуулагч нь даатгалын гэрээ байгуулахын тулд бүлэг байгуулж болохгүй.

5.4.10.Даатгуулагч нь хуулийн этгээд бол даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа явуулсныхаа төлөө даатгагчаас хүлээн авч буй төлбөр, хөлсний талаар даатгалын төлөөлөгч нь даатгалын гэрээ байгуулагдахаас өмнө даатгуулагчид бичгээр мэдэгдэж, төлбөр, хөлсийг даатгалын төлөөлөгчид олгохыг зөвшөөрсөн даатгуулагчийн гарын үсэг бүхий мэдэгдлийг даатгагчид хүргүүлээгүй даатгалын төлөөлөгчид даатгагч аливаа төлбөр, хөлс төлөх, өөрийн нэрийн өмнөөс даатгалын гэрээг байгуулах эрх олгохгүй.

5.4.11.Даатгагч даатгуулагчтай даатгалын гэрээ байгуулахдаа даатгалын гэрээ байгуулах эрхтэй /тусгай зөвшөөрөл/ этгээдээр дамжуулж гэрээ байгуулна.

5.4.12.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын гэрээний харилцааг Жолоочийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу зохицуулна.

5.5.Даатгагчийн даатгалын нөхөн төлбөр олгоход тавигдах шаардлага:

5.5.1.Даатгагч даатгалын нөхөн төлбөр олгохдоо даатгуулагчийг чирэгдүүлэхгүй байх.

5.5.2.Даатгагч даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзах, хасалт хийх нөхцөл бүхий заалтыг даатгалын гэрээнд тусгасан тохиолдолд татгалзах үндэслэл, хасалт хийх нөхцөл нь Даатгалын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжийн аль зүйл, заалтад хамааралтай болох тухай тайлбарыг Хороонд ирүүлж хянуулсан байх.

5.5.3.Даатгагч хууль хяналтын болон мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлтийг даатгуулагчаас шаардах тохиолдолд уг дүгнэлт гараагүй байхад даатгалын гэрээнд заасан хугацаа өнгөрсөн шалтгаанаар даатгалын нөхөн төлбөр олгохоос татгалзахгүй байх.

5.5.4.Даатгагч даатгуулагч харилцан тохиролцож даатгалын гэрээнд заасны дагуу даатгалын хураамжийг хэсэгчлэн, үе шаттай төлж байгаа үед даатгалын тохиолдол учирвал даатгагч даатгалын нөхөн төлбөрийг даатгуулагчийн төлсөн хураамжтай хувь тэнцүүлэн бууруулахгүй байх.

5.5.5.Даатгалын гэрээнд заасан болон мөн сунгасан хугацаанд даатгалын хураамж төлөгдөөгүй нөхцөлд журмын дээрх 5.5.4 дэх заалт хамаарахгүй.

5.5.6.Урт хугацааны даатгалын гэрээ эзэмших эрх бүхий этгээд тухайн гэрээнд заагдсан даатгагдагчид гэрээний эрхийн талаар бичгээр мэдэгдэх бөгөөд даатгагдагч байхгүй, эсхүл энэ эрхээс татгалзсан, эсхүл нас барсан тохиолдолд даатгалын гэрээ эзэмшигчийн хууль ёсны өв залгамжлагчид даатгалын нөхөн төлбөрийг олгоно.

5.5.7.Ердийн даатгагч даатгалын нөхөн төлбөр олгохдоо дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

5.5.7.а. даатгагч даатгалын тохиолдлын талаарх мэдээллийг авсан даруйдаа даатгуулагчид хариу өгч, даатгуулагчаас авах арга хэмжээний талаар тодорхой мэдээлэл өгөх үүрэгтэй бөгөөд даатгагч 72 цагийн дотор даатгалын тохиолдлыг шалгаж баримтжуулах өөрийн ажилтанг эсхүл даатгалын хохирол үнэлэгчийг томилно.

5.5.7.б. даатгалын хохирлын үнэлгээний тайланг баталгаажуулж ирүүлснээс хойш даатгагч 14 хоногийн дотор багтаан даатгалын нөхөн төлбөр олгох эсэх асуудлыг шийдвэрлэж даатгуулагчид бичгээр мэдэгдэх бөгөөд даатгалын нөхөн төлбөрийг олгосон байна.

5.5.8.Урт хугацааны даатгагч нөхөн төлбөр олгохдоо дор дурдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ:

5.5.8.а. урт хугацааны даатгалын компани даатгалын тохиолдлын нэхэмжлэл авсан даруйдаа бүртгэж, 7 хоногийн дотор даатгуулагчаас нэмэлт материалыг багцаар нь шаардаж болно.

5.5.8.б. шаардагдах бүх материалыг авснаас хойш 30 хоногт багтаан нэхэмжлэлийг барагдуулах эсхүл олгохгүй байх нөхцөл шалтгааныг дурдаж даатгуулагчид бичгээр мэдэгдэнэ.

5.5.9.Даатгагч даатгалын гэрээ болон холбогдох журамд заасан хугацаанд даатгалын нөхөн төлбөр олгоогүй бол Иргэний хуулийн 232.6 дахь хэсэгт заасны дагуу хоног тутамд гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,5 хувиар алданги тооцох заалтыг даатгалын гэрээнд тусгасан байна.

5.5.10.Энэ журмын 5.5.2-5.5.9 дэх заалт нь Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалд хамаарахгүй.

Зургаа. Даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт:

6.1.Даатгалын зуучлагчид тавигдах шаардлага:

6.1.1.Даатгалын зуучлагчийн дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн доод хэмжээ нь ердийн болон урт хугацааны даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд 20.0 /хорин/ сая төгрөг, давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд 50.0 /тавин/ сая төгрөг байх ба дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь зээлийн хөрөнгөөр бүрдүүлээгүй бөгөөд хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотолсон байх;

6.1.2.Хоёроос доошгүй орон тооны ажилтантай байх.

6.1.3.Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах техник тоног төхөөрөмжтэй байх.

6.1.4.Компанийн хувь нийлүүлэгчид нь өөр аль нэг даатгалын байгууллагын Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн дарга, гишүүн, хамтын гүйцэтгэх удирдлагын гишүүн, эрх бүхий албан тушаалд томилогдон ажиллаагүй байх.

6.1.5.Компанийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх болон санхүүгийн тайлан тодруулга гаргах нягтлан бодогчтой байх ба нягтлан бодогч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэх.

6.1.6.Компаниас гаргасан шийдвэр болон компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөх дотоод дүрэм, журам, заавар, эрх зүйн баримт бичгийг архивлан хадгалах.

6.1.7.Компанийн жилийн болон улирал тутмын санхүүгийн тайланг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх.

6.1.8.Жил бүр мэргэжлийн хариуцлагаа даатгуулсан байх ба мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын үнэлгээний доод хязгаар нь 100.0 /нэг зуун/ сая төгрөг, давхар даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын үнэлгээний доод хязгаар нь 200.0 /хоёр зуун/ сая төгрөг байна.

6.1.9.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 26.1 дэх хэсэгт заасны дагуу даатгалын зуучлагчийн орлогыг дамжуулан шилжүүлэх тохиолдолд зуучилсан даатгалын хураамжийн орлогыг компанийн бусад орлогоос тусдаа дансанд төвлөрүүлэх бөгөөд уг орлогыг холбогдох гэрээнд заасан хугацааны дотор даатгагчид шилжүүлэх.

6.1.10.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн доод хэмжээний 50 хүртэл хувийг тухайн компанийн өөрийн үйл ажиллагаанд зориулагдах хөрөнгө хэлбэрээр байршуулж болно.

6.1.11.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 31.3-т “Тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тохиолдолд уг тайлан гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлаж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд өөрчлөлт оруулах, компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл татан буулгах асуудлыг шийдвэрлүүлэх үүрэгтэй.” гэж заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

6.1.12.Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хэмжээ нийт активын 10 хувиас хэтрэхгүй байна.

6.1.13.Зуучилсан даатгалын гэрээний дэлгэрэнгүй бүртгэлийг тухай бүр хөтлөх.

6.1.14.Даатгалын зуучлалын гэрээ болон хамтран ажиллах гэрээг монгол хэл дээр үйлдэх, эсхүл монгол хэл дээр хөрвүүлсэн байх, мөн тэдгээрийг архивлан хадгалсан байх;

6.1.15.Зуучилсан даатгалын гэрээнд даатгалын зуучлагч гарын үсэг зурж, тэмдэг дарсан байх;

6.1.16.Даатгалын зуучлагч нь даатгуулагчид даатгалын нөхөн төлбөрийн асуудлаар зөвлөгөө туслалцаа үзүүлж болох бөгөөд энэхүү туслалцаа үзүүлсний хөлсийг даатгуулагчаас олгох даатгалын нөхөн төлбөрөөс суутган авахгүй байх.

6.1.17.Даатгалын зуучлагчийн салбар нь тухайн орон нутагт Хорооноос салбар нээх зөвшөөрөл авсан даатгагчийн бүтээгдэхүүнийг зуучлан борлуулна.

6.1.18.Даатгалын зуучлагчийн төлөөлөгчийн газар нь даатгалын гэрээ байгуулах, даатгалын гэрээг зуучлан борлуулахгүй.

6.1.19.Хороонд бүртгүүлээгүй даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнийг борлуулахгүй байх.

6.1.20.Даатгалын зуучлагч нь банк бол дараах шаардлага тавигдана:

6.1.20.а. энэ журмын 6.1.2-6.1.4, 6.1.6-6.1.9, 6.1.13-6.1.19-д заасан шаардлагуудыг хангах;

6.1.20.б. банкны нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлан хариуцсан захирал өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэх;

6.1.19.в. даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг банкны нэгжээр дамжуулан хийж болох бөгөөд нэгж нь Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын зуучлагчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн 1-ээс доошгүй ажилтантай байх шаардлагыг хангасан байна;

6.2.Даатгалын хохирол үнэлэгчид тавигдах шаардлага

6.2.1.Даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн доод хэмжээ нь Улаанбаатар хотод 10.0 /арван/ сая төгрөг, хөдөө орон нутагт 7.0 /долоо/ сая төгрөг байх ба дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь зээлийн хөрөнгөөр бүрдүүлээгүй бөгөөд хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотолсон байх.

6.2.2.Хоёроос доошгүй орон тооны ажилтантай байх;

6.2.3.Компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах техник тоног төхөөрөмжтэй байх;

6.2.4.Компанийн хувь нийлүүлэгчид нь өөр аль нэг даатгалын байгууллагын Төлөөлөн удирдах зөвлөл /цаашид “ТУЗ” гэх/-ийн дарга, гишүүн, хамтын гүйцэтгэх удирдлагын гишүүн, эрх бүхий албан тушаалд томилогдон ажиллаагүй байх.

6.2.5.Компанийн нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх болон санхүүгийн тайлан тодруулга гаргах нягтлан бодогчтой байх ба нягтлан бодогч өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор Хороонд мэдэгдэх.

6.2.6.Компаниас гаргасан шийдвэр болон компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд мөрдөх дотоод дүрэм, журам, заавар, эрх зүйн баримт бичгийг архивлан хадгалах;

6.2.7.Компанийн жилийн болон улирал тутмын санхүүгийн тайланг Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 18, 19 дүгээр зүйлд заасан хугацаанд Хороонд ирүүлэх;

6.2.8.Жил бүр мэргэжлийн хариуцлагаа даатгуулсан байх ба мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын үнэлгээний доод хязгаар нь 100.0 сая төгрөг байна;

6.2.9.Даатгалын хохирлын үнэлгээ хийх бэлтгэл ажил нь дараах шаардлагад нийцсэн байна:

6.2.9.а. хохирлын үнэлгээний стандарт, аргачлал, дүрэм, журам, норм, норматив болон шаардлагатай бусад материалыг бэлтгэсэн байх;

6.2.9.б. даатгалын хохирлын үнэлгээ хийхэд шаардагдах баримт бичгийг үйлчлүүлэгчээс гаргуулан авсан байх;

6.2.9.в. даатгалын хохирлын үнэлгээ хийхэд ашиглаж байгаа мэдээллийн сан болон үйлчлүүлэгчээс ирүүлсэн тоо, мэдээг дахин хянаж, магадлан шинжилсэн байх.

6.2.10.Даатгалын хохирлын үнэлгээний тайлан нь хохирлын үнэлгээг тогтоосон үндэслэл, нотолгоог агуулсан үндсэн баримт бичиг байх бөгөөд уг тайлан нь дараах шаардлагад нийцсэн байна:

6.2.10.а. тогтоосон даатгалын хохирлын үнэлгээ нь тодорхой үндэслэл бүхий тайлбартай байх;

6.2.10.б. уг тайланд даатгалын хохирлын үнэлгээ хийх явцад гарсан хохирлын үнэлгээний стандарт, дүрэм, журам, нормыг зөрчсөн аливаа үйлдлийн талаар тэмдэглэсэн байх.

6.2.11.Даатгалын хохирлын үнэлгээний тайланд дараах зүйлийг тусгана:

6.2.11.а. үнэлгээчний нэр, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгосон даатгалын хохирол үнэлэгчийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хорооноос баталсан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн харилцааг зохицуулсан журамд заасны дагуу мэргэжлийн хариуцлагаа даатгуулсан талаарх мэдээлэл;

6.2.11.б. учирсан хохирлоо үнэлүүлэх этгээдийн нэр, хаяг, регистрийн дугаар;

6.2.11.в. даатгалын хохирлын үнэлгээ хийсэн хугацаа болон тайлангийн он, сар, өдөр;

6.2.11.г. даатгалын хохирлын үнэлгээний зүйлийн төрөл, түүний тухайн үеийн шинж байдлын тодорхойлолт, даатгалын тохиолдлыг баталгаажуулсан фото зураг;

6.2.11.д. даатгалын хохирлын үнэлгээний зүйлийн өмчлөл, эзэмшил, ашиглалтын талаарх мэдээлэл;

6.2.11.е. даатгалын хохирлын үнэлгээний зүйлийн хамрах хүрээ, хязгаар;

6.2.11.ж. даатгалын хохирлын үнэлгээ хийхэд ашигласан 3-аас доошгүй газрын үнийн судалгаа, түүнд хийсэн тооцоолол;

6.2.11.з. даатгалын хохирлын үнэлгээний дүн.

6.2.12.Даатгалын хохирлын үнэлгээний тайланд үнэлгээчин гарын үсэг зурж, тэмдэг дарж баталгаажуулсан байна

6.2.13.Даатгалын хохирол үнэлэгч дараах тохиолдолд даатгалын хохирлын үнэлгээ хийхгүй байх:

6.2.13.а. даатгалын хохирол үнэлэгч нь өөрсдийн ажиллаж буй үнэлгээний компанийн ажилтан бол өөрт учирсан даатгалын хохиролд үнэлгээ хийх;

6.2.13.б. үнэлгээчин өөрийн ажилладаг компанийн даатгалын хохиролд үнэлгээ хийх;

6.2.13.в. төрөл, садан /эцэг, эх, нөхөр, эхнэр, хүүхэд, төрсөн ах, эгч, дүү гэх мэт/-ын даатгалын хохиролд үнэлгээ хийх;

6.2.13.г. тухайн үнэлгээний компанийн санхүүгийн тайланд аудит хийсэн хуулийн этгээдийн учирсан хохиролд үнэлгээ хийх.

6.2.14.Даатгалын хохирлын үнэлгээний тайланд хохирлоо үнэлүүлсэн этгээд танилцаж зөвшөөрсөн гарын үсэг зурсан байна.

6.2.15.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн доод хэмжээний 50 хүртэл хувийг тухайн компанийн өөрийн үйл ажиллагаанд зориулагдах хөрөнгө хэлбэрээр байршуулж болно.

6.2.16.Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тохиолдолд Компанийн тухай хуулийн 31.3-т “Тухайн жилийн санхүүгийн тайлангаар компанийн өөрийн хөрөнгийн хэмжээ нь хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээнээс багассан тохиолдолд уг тайлан гарснаас хойш ажлын 10 өдрийн дотор төлөөлөн удирдах зөвлөл /байхгүй бол гүйцэтгэх удирдлага/ хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлаж, хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд өөрчлөлт оруулах, компанийг дахин хөрөнгөжүүлэх, эсхүл татан буулгах асуудлыг шийдвэрлүүлэх үүрэгтэй.” гэж заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

6.2.17.Касс дахь бэлэн мөнгөний үлдэгдлийн хэмжээ нийт активын 10 хувиас хэтрэхгүй байна.

6.2.18.Эрхлэх даатгалын хэлбэрийн хүрээнд мэргэшсэн ажилтан өөрчлөгдсөн тохиолдолд ажлын 5 өдрийн дотор энэ журмын 1 дүгээр хавсралт (Е) СЗХ04006 маягтын дагуу тодорхойлолт гаргаж Хороонд мэдэгдэх;

6.2.19.Даатгалын хохирол үнэлэгчийн төлөөлөгчийн газар нь даатгалын зүйлийн бодит хохирлын хэмжээг тогтоох үйл ажиллагаа эрхлэхгүй.

6.3.Даатгалын төлөөлөгчид тавигдах шаардлага

6.3.1.Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн байх бөгөөд даатгалын төлөөлөгч нь хэрэв хуулийн этгээд бол даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтнууд нь энэхүү шаардлагыг хангасан байх;

6.3.2.Даатгагчтай бичгээр байгуулсан хамтран ажиллах гэрээтэй байх бөгөөд тус гэрээнд даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл олгох нөхцөлийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн тусгасан байх;

6.3.3.Зөвхөн энэ журмын 6.3.2-т заасан даатгагчийн төлөөлөгчөөр ажиллах;

6.3.4.Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.4-т заасан “нийтийн албан тушаалтан” биш байх бөгөөд даатгалын төлөөлөгч нь хэрэв хуулийн этгээд бол даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтнууд нь энэхүү шаардлагыг хангасан байх;

6.3.5.Хорооноос хадгаламж, зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан хуулийн этгээд нь даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхэлж болох бөгөөд энэ журмын 6.3.1-6.3.4-т заасан шаардлагыг хангахаас гадна дараах нэмэлт шаардлагыг хангасан байна:

6.3.5.а. даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх хадгаламж, зээлийн хоршоо нь тус хоршооны гишүүдээс бусад этгээдэд даатгалын гэрээ борлуулахгүй байх;

6.3.5.б. хадгаламж, зээлийн хоршооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлд заасан хоршооны дүрмийн эрхлэх үйл ажиллагааны төрөлд даатгалын төлөөлөгчийн тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зохицуулалтыг тусгасан байх;

6.3.6.Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны орлого нь 20.0 /хорин/ сая төгрөг ба түүнээс дээш хэмжээтэй бол даатгалын төлөөлөгч өөрийн орлогын тайлангаа “Даатгалын багц дүрэм”ийн 11 дүгээр хавсралт “Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчоос тайлан, мэдээ, өргөдөл гаргах заавар”-ын холбогдох хавсралтын дагуу төлөөлж буй компанидаа мөн журамд заасан хугацаанд гаргаж өгөх.

6.3.7.Даатгалын төлөөлөгч нь энэ журамд заасан даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхэлснийхээ төлөө даатгагчаас төлбөр, хөлс авах эрхтэй бөгөөд уг үйл ажиллагааг явуулаагүй тохиолдолд даатгагчаас аливаа төлбөр, хөлс авахгүй.

6.3.8.Даатгуулагч нь хуулийн этгээд бол даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа явуулсныхаа төлөө даатгагчаас хүлээн авч буй төлбөр, хөлсний талаар даатгалын төлөөлөгч нь даатгалын гэрээ байгуулагдахаас өмнө даатгуулагчийн эрх бүхий албан тушаалтанд бичгээр мэдэгдэж, танилцуулсан байна. Энэхүү төлбөр, хөлсийг даатгалын төлөөлөгчид олгохыг зөвшөөрсөн даатгуулагчийн гарын үсэг бүхий мэдэгдлийг даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтанд хүргүүлнэ.

6.3.9.Хорооноос тусгай зөвшөөрөл авсан даатгалын төлөөлөгч нь зөвшөөрөл авснаас хойш 3 жил тутамд нэг удаа даатгалын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, шалгалтад хамрагдана.

Долоо. Хяналт, хариуцлага

7.1.Хороо энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллах бөгөөд зөрчсөн этгээдэд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.

 

- - - o O o - - -

ТАТАН АВАХ

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

Өргөдөл гаргасан:

 

_______________________                                                                                                

 Овог, нэр                                      албан тушаал            гарын үсэг     огноо

 

Тамга:

- - - o O o - - -

 

Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг олгоно уу.

Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авснаас хойших хугацаанд Монгол улсын Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг биелүүлж ажиллах болно.

Өргөдөл гаргасан:

________________________               ________________________                                                                                         

 Овог, нэр                                            албан тушаал гарын үсэг огноо

 

Тамга:

- - - o O o - - -

 

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, зөвшөөрлийг олгоно уу.

 

Өргөдөл гаргасан:

 

________________________                            ________________________                                                      

 Овог, нэр                                                        албан тушаал     гарын үсэг      огноо

 

Тамга:

- - - o O o - - -

Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Санхүүгийн зохицуулах хорооноос баталсан Даатгалын багц дүрэмд нийцүүлэн бүртгэлд шаардагдах баримт бичгийг үнэн зөв бүрдүүлж, хүргүүлэв. Бүрдүүлсэн баримт бичигт ямар нэг худал ташаа зүйл орсон байвал хариуцлагыг бид хүлээх болно.

Манай өргөдөл, баримт бичгийг хүлээн авч, хянан шийдвэрлэж, бүртгэж өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан:

________________________       ________________________________________                           

 Овог, нэр                                          албан тушаал        гарын үсэг               огноо

 

Тамга:

- - - o O o - - -

(Этгээдийн нэр)..................................... нь .................................. (даатгалын компани, давхар даатгалын компани, зуучлагч компани, хохирол үнэлэгч компани)-ийн хувьцаа эзэмшигч болж, тус компанийн дүрмийн санд оруулж байгаа ........................... (үсгээр) төгрөг нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаанаас олсон цэвэр ашиг, орлогоос бүрдэж байгаа бөгөөд холбогдох материалыг үнэн зөвөөр хууль тогтоомжийн дагуу бүрдүүлэн Хороонд хүргүүлсэн болохоо нотлохын зэрэгцээ үүнээс үүсэх аливаа эрсдэлийг хууль тогтоомжийн дагуу бүрэн хариуцахаа илэрхийлж байна.

Тодорхойлолт гаргасан:

 __________________                 _______________                     __________________                                                  

 Овог нэр гарын үсэг                   албан тушаал                            оноосон нэр        огноо

 

 Тамга

- - - o O o - - -

- - - o O o - - -

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын
мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ын 2 дугаар хавсралт (А)

 

ДААТГАЛЫН БОЛОН ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ, ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧИЙН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД
(МАЯГТ СЗХ04001) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Баримт бичгийн төрөл

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Компани байгуулах, даатгалын эсхүл даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 

 

3

Компанийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл

 

 

4

Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны орлогоос бүрдсэнийг нотлох баримт

 

 

5

3-аас доошгүй жилийн бизнес төлөвлөгөө

 

 

6

Ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар, техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн талаарх танилцуулга, холбогдох материал

 

 

7

Жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан / эхлэлтийн тайлан

 

 

8

Хувьцаа эзэмшигч бүрийн СЗХ04005 маягтын дагуу бөглөсөн хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт

 

 

9

СЗХ04006 маягтын дагуу бөглөсөн компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон мэргэжлийн боловсон хүчний тодорхойлолт

 

 

10

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон мэргэжлийн боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

 

 

11

Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааварт заасны дагуу бөглөсөн хувь хүн, хуулийн этгээдийн асуулгын хуудас

 

 

12

Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1-д заасан дотоод хяналтын хөтөлбөр 

 

 

13

Даатгалын байгууллагын боловсон хүчин нь тухайн даатгалын хэлбэрээр мэргэшсэнийг нотлох баримт

 

 

14

Дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл

 

 

Ердийн болон урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд 1-14 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

15

СЗХ04004 маягтын дагуу бөглөсөн даатгалын хэлбэр, 2-оос доошгүй бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэх өргөдөл

 

 

16

Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүн тус бүрээр боловсруулсан журам, Иргэний хуулийн 431.4 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг тусгасан даатгалын гэрээ болон гэрээний баталгааны загвар

 

 

17

Даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрийн хураамжийн хувь хэмжээ, нөөц сангийн тооцоолол, танилцуулга

 

 

Давхар даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд 1-17 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

18

Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах сангийн мөнгөн хөрөнгийг арилжааны банкинд байршуулсныг нотлох дансны хуулга

 

 

Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд 1-14 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

19

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний төсөл

 

 

20

2-оос доошгүй даатгалын компанитай хамтран ажиллах даатгалын зуучлалын гэрээний төсөл

 

 

21

Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтны Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт

 

 

Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд өргөдөл гаргагч нь банк бол 1-14, 19-21 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

22

Тус банкийг даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд татгалзахгүй тухай Монгол банкнаас ирүүлсэн баримт бичиг

 

 

23

Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг хариуцах 2-оос доошгүй орон тооны ажилтан бүхий тусгайлсан нэгжийг байгуулсан буюу томилсон тухай шийдвэрийн хуулбар, тухайн нэгжийн танилцуулга болон банкны бүтэцийг харуулсан бүдүүвч зураг

 

 

24

Хамтран ажиллах даатгагч бүр дээр даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаатай холбогдон гарах гүйлгээ хийгдэх тусдаа данс байхыг нотлох баримт

 

 

Даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд 1-14, 19 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

25

Эрхлэх даатгалын хэлбэрийн хохиролын үнэлгээний чиглэлээр үнэлгээчин нь мэргэшсэн гэдгийг нотлох баримт /Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/

 

 

26

Сонгосон даатгалын хэлбэрээр хохирлын үнэлгээ хийх судалгаа, мэдээллийн сангийн танилцуулга

 

 

27

Даатгалын хохирол үнэлгээ хийх ажилтны Хороо холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан тухайн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийн мэргэшлийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт

 

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч,
даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (Б)

ДААТГАЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД
(МАЯГТ СЗХ04002) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Баримт бичгийн төрөл

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Даатгагчтай хамтран ажиллах гэрээний төсөл

 

 

2

Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдийн даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 

 

Өргөдөл гаргагч нь иргэн бол 1-2 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгийг хавсаргана:

3

Өргөдөл гаргагчийн иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбар

 

 

Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол 1-2 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

4

Даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

5

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

 

6

Хуулийн этгээдийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шинэчилсэн дүрмийн төсөл

 

 

 

Нийт

 

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг
авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын
мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (В)

 

ДААТГАГЧ, ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ, ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧИЙН ДҮРМИЙН САНГИЙН ХЭМЖЭЭ, ХУВЬЦАА
ЭЗЭМШИГЧДИЙН БҮТЦЭД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ӨРГӨДӨЛД (МАЯГТ СЗХ04003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Баримт бичгийн төрөл

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Даатгагчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Компанийн шинэчилсэн дүрмийн төсөл

 

 

3

Хувь нийлүүлсэн мөнгөн хөрөнгийг хууль ёсны орлогоос бүрдсэнийг нотлох баримт /дүрмийн сангийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бүтцэд өөрчлөлт орсон тохиолдолд/

 

 

4

СЗХ04005 маягтын дагуу бөглөсөн шинэ хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт, түүнд хавсаргах баримт бичгүүд /хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд/

 

 

5

Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааварт заасны дагуу хувь хүн, хуулийн этгээдийн бөглөсөн асуулгын хуудас /хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд/

 

 

 

Нийт

 

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах
хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын
мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (Г)

ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР, ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР НЭЭХ ӨРГӨДӨЛД
(МАЯГТ СЗХ04003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 Баримт бичгийн төрөл

 

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

Даатгалын байгууллага нь төлөөлөгчийн газар нээх тохиолдолд дараах 1-4 дугаартай баримт бичгүүдийг бүрдүүлж, зөвшөөрлийн өргөдөлд хавсаргана:

1

Нэгж нээх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Ажлын байрны үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар

 

 

3

СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан нэгжийн удирдлага, боловсон хүчний тодорхойлолт

 

 

4

Нэгжийн удирдлага болон мэргэжлийн боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 

 

Даатгалын зуучлагч нь салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн өргөдөлд 1-4 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

5

Салбар нээхтэй холбоотойгоор хийсэн зах зээлийн судалгаа

 

 

6

Салбарын дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл

 

 

7

Салбарын удирдлага эсхүл мэргэжлийн боловсон хүчин нь Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт

 

 

Даатгалын хохирол үнэлэгч салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн өргөдөлд 1-7 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

8

Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар / эрхлэх даатгалын хэлбэрийн хүрээнд эд хөрөнгөд учирсан бодит хохирлыг тогтоох тохиолдолд/

 

 

Даатгалын компани салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн өргөдөлд1-6 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгийг хавсаргана:

9

Салбарын арилжааны банкин дахь дансны хуулга

 

 

Даатгалын компанийн салбар нь Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд 1-6, 9 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

10

Салбарын шуурхай албаны бүтэц бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтын талаарх танилцуулга эсхүл шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн байгууллагын шуурхай албаны танилцуулга

 

 

11

Шуурхай албаны эсхүл шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн байгууллагын дуудлагын зориулалтын автомашины гэрчилгээний хуулбар

 

 

12

Шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх тухай гэрээ / шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн тохиолдолд/

 

 

Даатгалын байгууллага нь гадаад улсад салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн хүсэлтэд 1-6, тусгай зөвшөөрлийн төрлөөс хамааран 8, 9 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

13

Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааврын дагуу бөглөсөн удирдах ажилтны асуулгын хуудас

 

 

Даатгалын байгууллага нь гадаад улсад төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд зөвшөөрлийн хүсэлтэд 1-4, 13 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгийг хавсаргана:

14

Төлөөлөгчийн газар нээх үндэслэл, зорилго, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх дэлгэрэнгүй тайлбар /төлөөлөгчийн газар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд/

 

 

 

Нийт

 

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад
бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (Д)

 

ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ОНООСОН НЭР ӨӨРЧЛӨХӨӨР ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛД

(МАЯГТ СЗХ04003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Баримт бичгийн төрөл

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Улсын бүртгэлийн албанаас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулалт

 

 

3

Өөрчлөлт оруулсан компанийн дүрэм

 

 

3

Нийт

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад
бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (Е)

 ДААТГАГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТАН ТОМИЛОХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД

(МАЯГТ СЗХ04003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 Баримт бичгийн төрөл

 

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр эсхүл эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт

 

 

3

Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 

 

4

Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааврын дагуу бөглөсөн шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны асуулгын хуудас

 

 

4

Нийт

 

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт
гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах
шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (Ж)

АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛД

(МАЯГТ СЗХ04003) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Баримт бичгийн төрөл

 

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотойгоор өөрчлөлт оруулсан бизнес төлөвлөгөө

 

 

3

СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан Албан журмын даатгалын тухайн хэлбэрийн үйл ажиллагааг эрхлэх боловсон хүчний тодорхойлолт

 

 

Даатгалын компани нь Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд 1-3 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгийг хавсаргана:

4

Шуурхай албаны бүтэц бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтын талаарх танилцуулга эсхүл шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн байгууллагын шуурхай албаны танилцуулга

 

 

5

Шуурхай албаны эсхүл шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн байгууллагын дуудлагын зориулалтын автомашины гэрчилгээний хуулбар

 

 

6

Шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэх тухай гэрээ / шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн тохиолдолд/

 

 

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаанаас бусад албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд 1-3 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгийг хавсаргана:

7

Хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлагатай баримт бичиг

 

 

 

Нийт

 

 

 

- - - o O o - - -

"Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг
авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн
оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (З)

ДААТГАЛЫН ХЭЛБЭР, БҮТЭЭГДЭХҮҮН БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД

(МАЯГТ СЗХ04004) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 Баримт бичгийн төрөл

 

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

Даатгалын мэргэжлийн оролцогч эрхлэх даатгалын хэлбэрийг бүртгүүлэхэд 1-3 дугаартай баримт бичгүүдийг хавсаргана:

1

Тухайн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Даатгалын байгууллагын боловсон хүчин нь тухайн даатгалын хэлбэрээр мэргэшсэнийг нотлох баримт, СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан боловсон хүчний тодорхойлолт

 

 

3

Бүртгүүлэх даатгалын хэлбэртэй холбогдуулан өөрчилсөн бизнес төлөвлөгөө

 

 

Даатгалын компани эрхлэх даатгалын хэлбэрийг бүртгүүлэх тохиолдолд 1-3 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана:

4

Даатгалын бүтээгдэхүүний судалгаа, танилцуулга

 

 

5

Иргэний хуулийн 431.4 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг тусгасан даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээний болон баталгааны загвар

 

 

6

Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүний журам

 

 

7

Даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрийн хураамжийн хувь хэмжээ, нөөц сангийн тооцоолол, танилцуулга

 

 

Даатгалын компани даатгалын бүтээгдэхүүнийг бүртгүүлэх тохиолдолд 4-7 дугаартай баримт бичгүүдийг хавсаргана.

 

Нийт

 

 

 

- - - o O o - - -

 "Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг
авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын
мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт"-ын 2 дугаар хавсралт (И)

ДААТГАЛЫН ЗУУЧЛАГЧ, ДААТГАЛЫН ХОХИРОЛ ҮНЭЛЭГЧИЙН ЭРХ БҮХИЙ АЛБАН ТУШААЛТНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ,
ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРЫН УДИРДЛАГЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛД
(МАЯГТ СЗХ04004) ХАВСАРГАХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 Баримт бичгийн төрөл

 

Хуудасны тоо

Албан хэрэгцээнд

1

Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр эсхүл эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

2

Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 

 

3

Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааврын дагуу бөглөсөн шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны асуулгын хуудас

 

 

4

СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт

 

 

Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгүүдийг хавсаргана.

5

Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг томилох тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр

 

 

6

Шинээр томилогдож буй салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн дипломын хуулбар, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

 

 

7

СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан шинээр томилогдож буй салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын албан тушаалтны тодорхойлолт

 

 

8

Нийт

 

 

- - - o O o - - -

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт
гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага,
дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ын 3 дугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

Дугаар . . .

 . . . оны . . . сарын . . . өдөр

                                                                                   

            Монгол улсын “Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, Даатгалын хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны _____ оны ____ сарын ____ өдрийн ______ дугаар тогтоолоор ____________________________________________________________-д

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

           

 

 

                                    ДАРГА

 

                                    "Тэмдэг"

 

 

 

Энэ гэрчилгээ нь

хавсралтын хамт

хүчинтэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

 

 

_____________ ТООТ

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

 

                                     "Тэмдэг"

 

 

Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид

 зориулсан тэмдэглэлүүд

 

                         Энэ хавсралт нь тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хамт хүчинтэй.

НЭГ. Даатгалын байгууллагын оноосон нэр:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

ХОЁР. Тусгай зөвшөөрлийн төрөл:________________________________

ГУРАВ. Эрхлэх даатгалын ангилал:________________________________

ДӨРӨВ. Эрхлэх даатгалын хэлбэрийн талаарх тэмдэглэл:

Эрхлэх даатгалын хэлбэр

Бүртгүүлсэн (Зөвшөөрөл олгосон)

 огноо, дугаар

Бүртгэлээс хассан (Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон)

огноо, дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАВ. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тэмдэглэл

Хорооны шийдвэрийн огноо

 Хорооны шийдвэрийн дугаар

Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУРГАА. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэмдэглэл:

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр (дугаар)

Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл олгосон нутаг дэвсгэр

Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн

Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийн

огноо

дугаар

огноо

дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛОО. Дүрмийн сан болон түүний өөрчлөлтийн талаар:

Дүрмийн сан болон түүний нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан хэмжээ

Зөвшөөрөл авсан /Бүртгүүлсэн/

Дүрмийн сангийн хэмжээ /төгрөгөөр/

огноо

шийдвэрийн дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙМ. Хуулийн этгээдийн хаяг, хаягийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

Хаяг

Утас, факс, и-мэйл хаяг

Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - o O o - - -

Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг
авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын
мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ын 4 дүгээр хавсралт

- - - o O o - - -

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч,
даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ын 5 дугаар хавсралт

 

 

 

МОНГОЛ УЛС

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

 

 

ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

 

Дугаар ...

 ... оны ... сарын ... өдөр

 

Монгол Улсын “Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, Даатгалын хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын ________ оны ___ сарын ___ өдрийн ________ дугаар тушаалаар ____________________________________ оноосон нэр бүхий Даатгалын байгууллагад улсын _____________________ хот/аймгийн____________________________ дүүрэг/сум/-нд ________________________ нээн ажиллуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

 

 

 

 

ДАРГА

 

“Тэмдэг”

- - - o O o - - -

 

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа

 эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч,

даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 6 дугаар хавсралт

 

ДААТГАЛЫН БОЛОН ДААТГАЛЫН МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЛЦОГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ЗӨВШӨӨРӨЛ,

БҮРТГЭЛИЙН МАЯГТЫГ БӨГЛӨХ, БАРИМТ БИЧГИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ ЗААВАР

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.Энэхүү зааврын зорилго нь даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөх, тэдгээрт хавсаргах баримт бичигт тавигдах шаардлагыг тодорхойлоход оршино.

1.2.Тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид "Хороо" гэх/-ны цахим хуудас дахь (www.frc.mn) "цахим" өргөдлийн маягт цонхонд хандаж бөглөнө. Өргөдлийн маягтыг цаасан хэлбэрээр бөглөхдөө Хорооны цахим хуудаснаас маягтыг татаж авна.

1.3.Маягтыг бөглөхдөө техникийн үзүүлэлт, компанийн хэлбэрээс бусад тохиолдолд товчлол хэрэглэхгүй, овог нэр, оноосон нэр, он сар өдрийг бүтэн бичиж, хариулт сонголттой тохиолдолд тохирох нүдэнд “√” тэмдгийг тавина.

1.4.Гадаад улсад үүсгэн байгуулагдсан /гадаад улсад бүртгэлтэй/ хуулийн этгээдийн оноосон нэрийг түүний албан ёсны латин үсгээр бичигдсэн нэр болон Монгол үсгээр галиглан бичсэн нэрээр, регистрийн дугаарыг тухайн улсын бүртгэлийн албанаас олгосон бүртгэлийн дугаараар бичнэ.

1.5.Гадаад улсын иргэний талаарх мэдээллийг оруулахдаа овог нэрийг латин үсгээр бичиж, регистрийн дугаар хэсэгт гадаад паспортын дугаарыг бөглөнө.

1.6.Маягтыг бөглөхдөө шаардлагатай тохиолдолд хүснэгтийн тохирох хэсэгт үндсэн маягтын бүтцийн хүрээнд мөр, багана нэмж болно.

1.7.Маягтад дурдсан мэдээлэл тус бүрийн мөрийн дугаар болон хавсаргах баримт бичгийн жагсаалт дахь харгалзах дугаарын дагуу зааварчилгааг тусгасан болно.

1.8.Өргөдөл, тодорхойлолт гаргагч нь хуулийн этгээд бол тухайн өргөдөл, тодорхойлолт гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан өргөдөл, тодорхойлолтод овог нэр, албан тушаал, өргөдөл, тодорхойлолт гаргасан огноог бичиж, гарын үсэг зурж, тамга тэмдэг дарж баталгаажуулна. Иргэн бол өөрийн овог нэр, өргөдөл, тодорхойлолт гаргасан огноог бичиж, гарын үсэг зурж баталгаажуулна.

1.9.Өргөдөл, тодорхойлолтын маягтад гадаад валютыг өргөдөл, тодорхойлолт гаргаж буй өдрийн Монголбанкны албан ханшаар төгрөгт шилжүүлэн илэрхийлнэ.

1.10.Бизнес төлөвлөгөөг энэ журмын 7 дугаар хавсралт “Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж”-ийн дагуу, дотоод үйл ажиллагааны журмыг энэ журмын 8 дугаар хавсралт “Дотоод үйл ажиллагааны журам боловсруулах зөвлөмж”-ийн дагуу, эхлэлтийн тайланг энэ журмын 9 дүгээр хавсралтын дагуу тус тус гаргана.

Хоёр. Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх

2.1.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн СЗХ04001 маягтыг бөглөх, түүнд хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэх

2.1.1.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн СЗХ04001 маягтыг бөглөх

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, хэлбэрийн мэдээлэл

1)Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2)Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдийн нэр: Үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

3)Өмнө нь санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийж 5 дугаар мөр лүү шилжинэ.

4) 3 дугаар мөрөнд тийм гэсэн хариултыг сонгосон бол 4 дүгээр мөрөнд үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

5)Өмнө нь Хороонд даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийж, 8 дугаар мөр лүү шилжинэ.

6) 5 дугаар мөрөнд тийм гэсэн хариултыг сонгосон бол 6 дугаар мөрөнд өмнө нь хүсэлт ирүүлж байсан тусгай зөвшөөрлийн төрлийг бичнэ.

7) 7 дугаар мөрөнд тусгай зөвшөөрөл олгогдсон эсэхээс хамааран тохирох сонголтыг хийнэ.

8)Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгоно. Үйл ажиллагааны төрлийг сонгохын өмнө Даатгалын тухай хуулийн 20.3, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлтэй уншиж танилцана уу.

9)Ердийн даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхээр сонгосон бол 9 дүгээр мөрөөс эрхлэх даатгалын хэлбэрийг сонгоно.

10)Урт хугацааны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхээр сонгосон бол 10 дугаар мөрөөс эрхлэх даатгалын хэлбэрийг сонгоно.

11)Даатгалын мэргэжлийн оролцогч нь эрхлэх үйл ажиллагааны төрлийг сонгосны дараа 9, 10, 11 дугаартай мөрүүдээс эрхлэх даатгалын хэлбэрийг сонгоно.

Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

12)Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.

Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

13)Хэрэв хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөж байсан бол өмнөх нэрийг бүтэн бичиж, хэзээнээс хэдий хүртэл тухайн нэр ашиглагдсан талаарх хугацааг он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичих

14)Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

15)Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

16)Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгож, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол нийт хувьцааны хэдэн хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч

Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн , Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг,

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно.

17)Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх улсын бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.

18)Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаарыг бичнэ.

19)Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгтийн дагуу дэлгэрэнгүй бичнэ.

20)Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсын дугаарыг бичнэ.

21)Цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хуудсыг бичнэ. Цахим шуудангийн хаяг: Хуулийн этгээдийн цахим шуудангийн хаягийг бичнэ.

Нийгмийн сүлжээний хаяг: www.twitter.com, www.facebook.com гэх мэтолон нийтийн сүлжээн дэх хаягийг бичнэ.

Банкин дахь харилцах, хадгаламжийн мэдээлэл

22)Дансны төрлийг сонгож, банкны нэр, дансны дугаар, дансны валютын төрлийг бичиж, холбогдох дансны үлдэгдлийг тухайн өдрийн Монголбанкны албан ханшаар тооцон төгрөгөөр илэрхийлнэ.

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл

23)Хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч бүрээр хүснэгт дэх мэдээллийг бөглөнө.

-Хувьцаа эзэмшигчдийн овог нэр/ оноосон нэр хэсэгт хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд бол түүний оноосон нэрийг, иргэн бол иргэний овог нэрийг бичнэ.

-Хувьцааны тоо хэсэгт тухайн хувьцаа эзэмшигчийн нийт эзэмшиж буй хувьцааны тоог бичиж, хувьцааны төрлүүдээс сонголтыг хийнэ.

-ХНХ-н хэмжээ хэсэгт тухайн хувьцаа эзэмшигчийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр илэрхийлэн, дараагийн хэсэгт энэхүү хөрөнгө нь нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хичнээн хувийг бүрдүүлж байгааг зуутын орны /таслалаас хойш 2 орны/ нарийвчлалтайгаар тусгана. /Жишээ нь 50.85 %/

24)Компанийн тухай хуулийн 6.13-т заасан компанийн нэгдлийн оролцогч биш бол үгүй гэсэн хариултыг сонгон 26 дугаар мөр лүү шилжинэ.

25) 24 дүгээр мөрөнд тийм гэсэн хариултыг сонгосон бол 25 дугаар мөрөнд компанийн нэгдлийн оролцогч бүрийн оноосон нэрийг хуулийн этгээдийн хэлбэрийн хамт оноосон нэр хэсэгт бичиж, регистрийн дугаар, үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

-Тусгай зөвшөөрөл хүсэгчтэй ямар холбоотой болох хэсэгт толгой компани, хараат компани, охин компани, зэргэлдээ компани, үүнээс ч илүү үргэлжилсэн хэлхээ холбоонд компанийн нэгдлийн оролцогч гэж бичнэ.

Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл

26)Төлөөлөн удирдах зөвлөлтэй байх бол тийм гэсэн хариултыг сонгон, зөвлөлийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ. Үгүй гэсэн хариултыг сонгосон бол 27 дугаар мөр лүү шилжинэ.

27)Дотоод хяналтын нэгжтэй байх бол тийм гэсэн хариултыг сонгон, нэгжийн бүрэлдэхүүний тоог бичнэ. Үгүй гэсэн хариултыг сонгосон бол 28 дугаар мөр лүү шилжинэ.

28)Нийт ажилтан албан хаагчдын тоо хэсэгт хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллах болон ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.

29)Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх бол даатгалын андеррайтер, актуарч, даатгалын борлуулалт болон нөхөн төлбөр хариуцсан ажилтан, даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол даатгалын зуучлалын борлуулалтын ажилтан, даатгалын хохирол үнэлэгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх бол хөрөнгийн үнэлгээчин гэх мэт мэргэжлийн боловсон хүчний тоог нэгтгэн гаргаж даатгалын мэргэжлийн боловсон хүчний тоо мөрөнд бичих бөгөөд даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх бол даатгалын актуарчийн тоог бичнэ.

30)Ажлын байрны мэдээлэл хэсэгт тухайн ажлын байрыг худалдаж авсан, түрээслэсэн аль нь болохыг сонгоно.

Ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн мэдээлэл

31)Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээслэсэн аль нь болохыг сонгоно. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

32)Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь: нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

Үйл ажиллагааны үндсэн үзүүлэлтийн төлөвлөлт

33)Компанийн нийт хөрөнгө, хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, нийт орлого, зардал, цэвэр ашгийн хэмжээг тооцон, дараалсан 3 жилээр тухайн оны дүнг төгрөгөөр илэрхийлэн бичих бөгөөд энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсантай ижил байна.

34)Даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн бол 33, 34 дүгээр мөрөнд үзүүлэлтүүдийг бөглөнө. “Хохирол нөхөлтийн харьцаа” үзүүлэлтээс бусад үзүүлэлтийг төгрөгөөр илэрхийлэх бөгөөд дараалсан 3 жилээр тухайн оны дүнг төлөвлөсөн дүнг бичнэ. Энэ нь бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсантай ижил байна.

2.1.2.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн СЗХ04001 маягтын дагуу гаргасан өргөдөлд хавсаргах баримт бичигт тавигдах шаардлага

1.Нэгээс дээш үүсгэн байгуулагч нийлж компанийг байгуулж байгаа бол компани байгуулж, холбогдох тусгай зөвшөөрөл хүссэн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэр эсхүл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолын эх хувь, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, нэг үүсгэн байгуулагчтай бол компани үүсгэн байгуулах шийдвэр, эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

2.Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, түүний хавсралтын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

3.Улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн компанийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

4.Компанийн дүрмийн санд хувьцаа эзэмшигч нарын оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь хууль ёсны орлогоос бүрдсэн болохыг нотлох баримт бичиг. Хэрвээ баримт бичгийн эх хувийг хавсаргах боломжгүй бол нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана. /Ногдол ашиг хуваарилсан талаарх шийдвэр, төлбөрийн баримт, дансны хуулга, худалдаж худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хадгаламжийн дэвтрийн хуулбар гэх мэт/.

5.Энэ журмын 7 дугаар хавсралт “Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж”-ийн дагуу гаргасан 3-аас доошгүй жилийн бизнес төлөвлөгөө.

6.Ажлын байрыг худалдан авсан бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, түрээслэсэн бол түрээсийн гэрээний хуулбар, техник тоног төхөөрөмж, програм хангамжийн талаарх танилцуулга, холбогдох материал.

7.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл гаргахаас өмнө 1 жилээс доошгүй хугацаагаар үйл ажиллагаа эрхэлж байсан бол жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн тайлан, үйл ажиллагаа эрхэлж байгаагүй бол эхлэлтийн тайлан.

8.Өргөдөл гаргагчийн нийт энгийн хувьцааны 10 ба түүнээс дээш хувийг дангаараа болон бусад этгээдтэй хамтран эзэмшдэг этгээд бүр энэ зааврын дагуу маягт СЗХ04005-г бөглөж, хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолтыг гаргана. Тодорхойлолтод хувьцаа эзэмшигчийн иргэний цахим үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ), эрхэлж буй ажил, албан тушаалыг нотлох баримтыг хавсаргана. (тухайлбал нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт...).

9.Энэ зааврын дагуу маягт СЗХ04006-г өргөдөл гаргагчийн эрх бүхий албан тушаалтан болон мэргэжлийн боловсон хүчин бүр бөглөж, эрх бүхий албан тушаалтан болон боловсон хүчний тодорхойлолтыг гаргана. Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан гэдэгт 84.1-т заасан буюу компанийн дүрэмд заасан эрх бүхий албан тушаалтныг ойлгоно.

10.Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан болон мэргэжлийн /даатгалын борлуулалтын ажилтан, даатгалын менежер, даатгалын нөхөн төлбөрийн ахлах ажилтан, даатгалын актуарч, даатгалын андеррайтер гэх мэт/ боловсон хүчний иргэний үнэмлэхний гэрчлүүлсэн хуулбар. Тэдгээрийн мэргэжлийн /даатгал, санхүү, эдийн засаг болон бусад/ диплом, мэргэшлийн үнэмлэх, гэрчилгээ мөн нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар болон даатгалын байгууллагад ажиллаж байсан бол тус байгууллагын гаргасан тодорхойлолт.

11.Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааврын 1.2-т заасан этгээд бүр бөглөсөн тус зааврын хавсралтаар батлагдсан асуулгын хуудас.

12.Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 14.1 дэх хэсэгт заасны дагуу боловсруулсан дотоод хяналтын хөтөлбөр буюу:

-сэжигтэй гүйлгээг илрүүлэх, мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, Санхүүгийн мэдээллийн алба болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдээлэл өгөх, баримт бичиг шилжүүлэх журам;

-мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж болон дээрх журмын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажилтныг томилох, чөлөөлөх журам, түүний эрх, үүрэг;

- хяналт тавих ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах төлөвлөгөө, арга хэмжээ

-өөрийн харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэх эрсдэлийг үнэлж, өндөр эрсдэлтэй харилцагч, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг онцгой анхаарахад чиглэсэн арга хэмжээний цогц хөтөлбөр.

Дотоод хяналтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хууль, Монголбанкны ерөнхийлөгч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын 2011 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрийн 156/45 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр банкнаас бусад мэдээлэх үүрэгтэй этгээдэд хяналт шалгалт хийх журам”-тай сайтар танилцсан байвал зохино.

13.Эрхлэх даатгалын хэлбэрээр мэргэшсэн буюу өмнө нь даатгалын байгууллагад тухайн даатгалын хэлбэрийн даатгалын бүтээгдэхүүнтэй холбогдох үйл ажиллагааг хариуцан 1-ээс доошгүй жил ажилласан /даатгалын байгууллагын чиглэлээс хамааран даатгалын гэрээг байгуулах, борлуулах, тухайн даатгалын хэлбэрийн хохирлын үнэлгээг хийх гэх мэт/ эсхүл тухайн даатгалын хэлбэрийн болон хөтөлбөрт нь тус даатгалын хэлбэрийн талаарх хичээл багтсан сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт.

14.Энэ журмын 8 дугаар хавсралт “Дотоод үйл ажиллагааны журам боловсруулах зөвлөмж”-ийн дагуу гаргасан дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл.

15.Энэ зааварт заасны дагуу СЗХ04004 маягтаар гаргасан даатгалын хэлбэр, 2-оос доошгүй бүтээгдэхүүн бүртгүүлэх өргөдлийг гаргана.

16.Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүний журам: Тухайн даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор даатгалын гэрээ байгуулах, даатгалын нөхөн төлбөр олгохтой холбоотой харилцааг нарийвчлан зохицуулсан журам, заавар;

-Даатгалын гэрээ, баталгааны загвар: Иргэний хуулийн 431.4 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг тусгасан, Даатгалын тухай хууль болон даатгалын багц дүрмээр тавигдсан шаардлагыг хангасан даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээний болон баталгааны загвар;

17.Даатгалын хэлбэрт хамаарах бүтээгдэхүүн тус бүрийн хураамжийн хувь хэмжээ, нөөц сангийн тооцоолол, танилцуулга: Даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрийн хувьд даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцоолохдоо ашигласан тоон мэдээлэл, аргачлал, эрсдэл тус бүрийн түвшин, хувь хэмжээ, түүнийг тооцоолсон аргачлал, цэвэр хураамжийн хувь, нийт хураамжийн хувийн талаарх мэдээллийг агуулсан актуарын тайлан, танилцуулга.

18.Хорооноос баталсан Давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах санг бүрдүүлэх, зарцуулах, түүнд хяналт тавих журамд заасан хэмжээгээр давхар даатгагчийн алдагдлаас хамгаалах сангийн мөнгөн хөрөнгийг Монголбанкнаас тусгай зөвшөөрөл авсан, Компанийн тухай хуулийн 99.1-д заасан компанийн нэгдмэл сонирхолтой этгээдэд хамаарах банкнаас бусад банкинд байршуулсан дансны хуулга.

19.Хууль тогтоомжид заасан мэргэжлийн хариуцлагын доод хэмжээний хязгаараас багагүй хэмжээний даатгалын үнэлгээтэй мэргэжлийн хариуцлагын даатгалын гэрээний төсөл.

20.Хоёроос доошгүй даатгалын компанитай байгуулах хамтран ажиллах гэрээний төсөл. Хамтран ажиллах гэрээний төсөлд дараах зүйлийг тусгана:

-Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хуулийн 26.1 дэх хэсэгт заасны дагуу даатгалын хураамжийн орлогыг даатгагчийн дансанд шуурхай шилжүүлэх ажиллагааны зохицуулалт;

-хамтран ажиллах даатгагч бүрийн нэр дээр данс нээх талаарх зохицуулалт; /Хэрвээ банк бол/

-даатгалын хураамж төлөгдсөнөөр даатгалын гэрээ байгуулагдсанд тооцож, даатгалын тохиолдол гарахад даатгалын хураамжийн орлого даатгагчийн дансанд шилжсэн эсэхээс үл хамааран даатгагч даатгуулагчид нөхөн төлбөр олгох талаарх зохицуулалт;

21.Даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ажилтан нь Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан зохион байгуулсан даатгалын зуучлалын сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт.

22.Банкны тухай хуулийн 6.4-т заасны дагуу даатгалын зуучлагчийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд татгалзахгүй тухайгаа мэдэгдэж Монголбанкнаас Хороонд ирүүлсэн албан бичиг.

23.Даатгалын зуучлалын үйл ажиллагааг хариуцах тусгайлсан нэгж нь 2-оос доошгүй орон тооны ажилтантай байх бөгөөд уг нэгжийг байгуулсан буюу томилсон тухай шийдвэрийн хуулбар, тухайн нэгжийн танилцуулга болон банкны бүтцийг харуулсан бүдүүвч зураг.

24.Хамтран ажиллах даатгагч бүр дээр даатгалын зуучлалын үйл ажиллагаатай холбогдон гарах гүйлгээ хийгдэх данс нээснийг нотлох дансны хуулга, хамтын ажиллагааны гэрээнд тусгасан байдал

25.Эрхлэх даатгалын хэлбэрийн хохирлын үнэлгээний чиглэлээр үнэлгээчин нь мэргэшсэн гэдгийг нотлох баримт – тухайн даатгалын хэлбэр, түүний хохирлын үнэлгээний талаар сургалтад хамрагдсан, тухайн чиглэлээр үнэлгээ хийх эрх, зөвшөөрлийг төрийн эрх бүхий байгууллагаас авсан баримт бичиг, тухайн хэлбэрийн хохирлын үнэлгээгээр ажиллаж байсан туршлагатайг нотлох баримт. Эрхлэх даатгалын хэлбэрээс хамааран эд хөрөнгийн хохирлыг үнэлэх тохиолдолд Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

26.Сонгосон даатгалын хэлбэрээр хохирол үнэлгээ хийж гүйцэтгэхэд шаардлагатай судалгааны материал, програм хангамж, мэдээллийн сангийн танилцуулга.

27.Даатгалын хохирол үнэлгээ хийх ажилтны Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын хохирол үнэлгээний сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт.

2.2.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн СЗХ04002 маягтыг бөглөх, түүнд хавсаргах баримт бичгийг бүрдүүлэх.

2.2.1.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн СЗХ04002 маягтыг бөглөх

Эрхлэх үйл ажиллагааны мэдээлэл

1)Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2)Өргөдөл гаргагчийн овог нэр, оноосон нэр: Өргөдөл гаргагч нь иргэн бол овог нэрийг, хуулийн этгээд бол оноосон нэрийг бичнэ.

3)Өмнө нь өргөдөл гаргагч хуулийн этгээд нь санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаагүй /хуулийн этгээд бол санхүүгийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй/ бол үгүй гэсэн сонголтыг хийж 5 дугаар мөр лүү шилжинэ.

4) 3 дугаарт тийм гэсэн хариултыг сонгосон бол 4 дүгээр мөрөнд эрхэлж байсан үйл ажиллагааны төрлийг бичнэ.

5)Өмнө нь Хороонд даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдөл ирүүлж байгаагүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийж, 8 дугаар мөр лүү шилжинэ.

6)5 дугаарт тийм гэсэн хариултыг сонгосон бол 6 дугаар мөрөнд хүсэлт ирүүлж байсан тусгай зөвшөөрлийн төрлийг бичнэ.

7) 7 дугаар мөрөнд тусгай зөвшөөрөл олгогдсон эсэхээс хамааран тохирох сонголтыг хийнэ.

8)Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны хэлбэрийг сонгоно.

9)Өргөдөл гаргагч нь тохирох сонголтыг хийж, иргэн 10-19 дүгээр мөрийг бөглөнө. Хуулийн этгээд бол 20-32 дугаар мөрийг бөглөнө.

Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх иргэний мэдээлэл

10)Өргөдөл гаргагч иргэний овог буюу иргэний цахим үнэмлэх дээрх эцэг/эх/-ийн нэрийг бичнэ.

11)Өргөдөл гаргагч иргэн өөрийн нэрийг бичнэ.

12)Өргөдөл гаргагч иргэн өөрийн регистрийн дугаарыг бичнэ.

13)Өргөдөл гаргагч иргэн өөрийн оршин суугаа газрын хаягийг улс, аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, гудамж/байр, тоот гэсэн дарааллаар бичнэ.

14)Өргөдөл гаргаж буй өдрийн байдлаар эрхэлж байгаа ажил, ажиллаж буй газар, албан тушаалын талаар бичнэ.

15)Ажил эрхэлдэг бол ажлын газрын хаягийг улс, аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, гудамж/байр, тоот гэсэн дарааллаар бичнэ.

16)Өргөдөл гаргагч иргэн нь мэргэжил эзэмшсэн бол эзэмшсэн мэргэжлийн нэрийг бичнэ.

17)Өргөдөл гаргагч иргэнтэй холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.

18)Өргөдөл гаргагчийн цахим шуудангийн хаягийг бичнэ.

19)Өргөдөл гаргагч иргэн нь Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдаж шалгалтад тэнцсэн бол тийм гэсэн сонголтыг хийж, үгүй бол үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ.

Тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн мэдээлэл

20)Оноосон нэр: Монгол – хуулийн этгээдийн нэрийг кирилл үсгээр, бүтэн бичнэ.

Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

21)Хэрэв хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөж байсан бол өмнөх нэрийг бүтэн бичиж, хэзээнээс хэдий хүртэл тухайн нэр ашиглагдсан талаарх хугацааг он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичих

22)Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

23)Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

24)Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгож, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол нийт хувьцааны хэдэн хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч

Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн , Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг,

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно.

25)Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх улсын бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.

26)Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаарыг бичнэ.

27)Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн одоо байршиж байгаа эсхүл байршихаар гэрээ байгуулсан байрны хаягийг хүснэгтийн дагуу дэлгэрэнгүй бичнэ.

28)Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.

29)Цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хуудсыг бичнэ. Цахим хуудасгүй бол нөхөх шаардлагагүй.

Цахим шуудангийн хаяг: Хуулийн этгээдийн цахим шуудангийн хаягийг бичнэ.

Нийгмийн сүлжээний хаяг: www.twitter.com, www.facebook.com гэх мэтолон нийтийн сүлжээн дэх хаягийг бичнэ.

Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн талаарх мэдээлэл

30)Хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч /гишүүн/-ийн овог нэр / оноосон нэрийг бичиж, тухайн этгээдийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр илэрхийлэн, нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгөд түүний хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эзлэх хувийг бичнэ. Эдгээр мэдээллийг хуулийн этгээдийн хувьцаа эзэмшигч бүр бөглөнө.

Удирдлага боловсон хүчинтэй холбоотой мэдээлэл

31)Хуулийн этгээдтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулан ажиллаж буй нийт ажилтны тоог бичнэ.

32)Хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан буюу гүйцэтгэх удирдлага, даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээд албан тушаал, овог, нэр, регистрийн дугаар, иргэний харьяалалыг бичиж, Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэн эсэх тохирох хариултыг сонгоно.

2.2.2.Тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн СЗХ04002 маягтын дагуу гаргасан өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Даатгалын төлөөлөгчийн шимтгэл олгох нөхцөлийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн тусгасан даатгагчтай хамтран ажиллах бичгээр байгуулсан гэрээний төсөл.

2.Даатгалын төлөөлөгчөөр ажиллах этгээдийн Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын төлөөлөгчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт, мөн ажил эрхэлдэг бол тухайн этгээдийн нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

3.Өргөдөл гаргагч нь иргэн бол иргэний цахим үнэмлэх болон мэргэжил эзэмшсэн бол тухайн мэргэжлийн диплом, гэрчилгээний хуулбар.

4.Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол даатгалын төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тухай хуулийн этгээдийн эрх бүхий этгээдийн шийдвэр.

5.Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар.

6.Өргөдөл гаргагч нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн дүрмийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, шинэчилсэн дүрмийн төсөл.

Гурав. Тусгай зөвшөөрөлд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой өргөдлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх

3.1.Өргөдлийн СЗХ04003 маягтыг бөглөх

1)Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2)Өргөдөл гаргагч даатгалын байгууллагын нэр: Даатгалын байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

3)Регистрийн дугаар: Даатгалын байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаарыг бичнэ.

4)Зөвшөөрлийн төрлийг сонгох: Маягтад дурдсан 5 төрлөөс зөвшөөрлийн хүсэлт гаргаж буй төрлийг сонгох бөгөөд сонгосон төрөлтэй холбогдуулан дараах байдлаар мэдээллийг бөглөнө.

-“Даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 5 дугаар мөрийг бөглөнө.

-“Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 6-14 дүгээр мөрийг бөглөнө.

-“Оноосон нэр өөрчлөх” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 15-17 дугаар мөрийг бөглөнө.

-“Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтан томилох” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 18 дугаар мөрийг бөглөнө.

-“Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 19-20 дугаар мөрийг бөглөнө.

Даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах

5)Даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн өмнөх болон шинэ хувьцаа эзэмшигч тус бүрийн хувьд мэдээллийг дараах байдлаар бөглөнө.

-Хувьцаа эзэмшигч: Хувьцаа эзэмшигч иргэн бол иргэний цахим үнэмлэх дэх овог нэр, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

-Регистрийн дугаар: Хувьцаа эзэмшигч иргэн бол иргэний цахим үнэмлэх дэх регистрийн дугаар, хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регисрийн дугаарыг бичнэ.

-Одоогийн ХНХ хэмжээ: Хороонд бүртгүүлсэн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигч тус бүрээр төгрөгөөр илэрхийлж бичнэ.

-Нэмэгдсэн: Одоогийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ нэмэгдүүлж байгаа тохиолдолд нэмэгдүүлж буй дүнг төгрөгөөр илэрхийлж бичнэ.

-Хорогдсон: Одоогийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээгээ бууруулж байгаа тохиолдолд бууруулж буй дүнг төгрөгөөр илэрхийлж бичнэ.

-Өөрчлөлтийн дараа ХНХ хэмжээ: Одоогийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээн дээр нэмэгдүүлж буй дүнг нэмээд, бууруулж буй дүнг хасаад гарсан дүнг төгрөгөөр илэрхийлж бичнэ.

-Өөрчлөлтийн дараа ХНХ-д эзлэх хувь: Дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт орсны дараагаар дүрмийн санд хувьцаа эзэмшигч тус бүрийн эзлэх хувийг гаргаж бичнэ. (Нийт дүрмийн санг 100% гэж үзнэ)

Салбар төлөөлөгчийн газар нээх

6)Даатгалын байгууллагын нэгж байгуулах буюу тухайн нэгжээр дамжуулан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх нэгж нээх тухай шийдвэр гарсан огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар шийдвэрийн дугаарын хамт тохирох нүдэнд бичнэ.

7)Нэгжийн хэлбэр буюу салбар, төлөөлөгчийн газрын аль нь болохыг сонгоно.

8)Нэгжийн нэр буюу тухайн салбар эсхүл төлөөлөгчийн газрын нэр.

9)Нэгжийн ажлын байрыг худалдаж авсан бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээн дэх хаяг, түрээслэсэн бол түрээсийн гэрээн дэх хаягийг улс, аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, гудамж, байр, тоот гэсэн дарааллаар бүрэн гүйцэд бичнэ.

10)Холбоо барих утас: Тухайн нэгжийн ашиглаж буй суурин утас, факс болон холбогдох албан тушаалтны утсыг бичнэ.

11)Тухайн нэгжийн цахим хуудас, цахим шуудангийн хаягийг бичнэ.

12)Компанийн удирдлагаас тухайн нэгжийн ажилтнаар томилсон нийт ажилтны тоог бичнэ.

13)Үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник тоног төхөөрөмжийг нэр, төрөл бүрээр түүний хүчин чадал, багтаамж, тоо ширхэг, үнийн талаарх мэдээллийг хүснэгт дэх асуулгын дагуу нөхөх ба тухайн тоног төхөөрөмжийг худалдаж авсан түрээсэлсэн аль нь болохыг сонгоно. Тоног төхөөрөмжийн үнэ нь худалдан авсан өртөг байна.

14)Програм хангамжийн зориулалт баганад тухайн програмыг ямар зориулалтаар ашиглах талаар бичнэ. Жишээ нь нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын мэдээллийн санд мэдээ өгч, авах, өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл боловсруулах гэх мэт.

Оноосон нэр өөрчлөх

15)Даатгалын байгууллагын хуучин оноосон нэрийг бичнэ.

16)Даатгалын байгууллагын шинэ оноосон нэрийг бичнэ.

17)Оноосон нэрийг өөрчлөх болсон шалтгааныг товч, тодорхой бичнэ.

Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтан томилох

18)Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны албан тушаал, овог, нэр, иргэний харьяалал, регистрийн дугаар, утасны дугаарыг хүснэгтийн дагуу бичнэ.

Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх

19)Эрхлэх албан журмын даатгалын хэлбэрийн нэрийг бичнэ.

20)Эрх бүхий этгээдийн гаргасан сонгосон албан журмын даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх шийдвэрийн нэр, шийдвэр гаргасан огноо, шийдвэрийн дугаарыг бичнэ.

3.2.Өргөдлийн СЗХ04003 маягтын дагуу гаргасан өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

3.2.1.Даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага
1.Даатгагч, даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл /хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр/-ийн хүчин төгөлдөр эх хувь.
2.Дүрмийн санд өөрчлөлт орохтой холбоотойгоор шинэчлэн боловсруулсан компанийн дүрмийн төсөл;
3.Дүрмийн сангийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөн бол дүрмийн санд оруулсан мөнгөн хөрөнгийн эх үүсвэр нь зээлийн хөрөнгөөр бүрдээгүй, мөн хууль бус үйл ажиллагаанаас орсон орлого биш гэдгийг батлахуйц баримт, бичгийг бүрдүүлнэ. Тухайлбал, хуримтлагдсан ашгаас дүрмийн санг бүрдүүлж байгаа нөхцөлд хувьцаа эзэмшигчдийн ногдол ашиг хуваарилах шийдвэр, хөрөнгийн орлогын албан татварын баримт, хөрөнгө худалдан борлуулсны орлогоор дүрмийн санг бүрдүүлэх нөхцөлд тухайн хөрөнгө хувьцаа эзэмшигчийн эзэмшлийн хөрөнгө мөн эсэхийг нотлох баримт бичиг, хөрөнгө худалдах худалдан авах гэрээ, төлбөр хийгдсэнийг нотлох баримт бичиг, хөрөнгө борлуулсны орлогын албан татвар төлсөн баримт, хувьцаа эзэмшигч нь хувь хүн бөгөөд хувийн харилцах, хадгаламжийн дансан дахь мөнгөн хөрөнгөөсөө дүрмийн санг бүрдүүлэх нөхцөлд харилцах хадгаламжийн дансны хуулга гэх мэт.
4.Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд СЗХ04005 маягтын дагуу шинэ хувьцаа эзэмшигч тодорхойлолт гаргана. Тодорхойлолтод хувьцаа эзэмшигчийн иргэний цахим үнэмлэх (хуулийн этгээд бол улсын бүртгэлийн гэрчилгээ), эрхэлж буй ажил, албан тушаалыг нотлох баримтыг хавсаргана. (тухайлбал нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт...)
5.Хувьцаа эзэмшигч өөрчлөгдсөн тохиолдолд Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааварт заасан хувь хүн, хуулийн этгээд бүрийн бөглөсөн асуулгын хуудсыг бөглөнө.

3.2.2.даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газар нээх өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Салбар, төлөөлөгчийн газар нээх тухай удирдлагын шийдвэрийн эх хувь эсхүл шийдвэрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тогтоол гэх мэт/

2.Ажлын байрыг худалдан авсан бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар, түрээслэсэн бол түрээсийн гэрээний хуулбар.

3.СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага, мэргэжлийн боловсон хүчин бүрийн бөглөсөн тодорхойлолт.

4.Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлага болон мэргэжлийн /даатгалын борлуулалтын ажилтан, даатгалын менежер, даатгалын нөхөн төлбөрийн ахлах ажилтан/ боловсон хүчний иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар, мэргэжлийн /даатгал, санхүү, эдийн засаг болон бусад/ дипломын хуулбар, мэргэшлийн үнэмлэх, гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, өмнө нь даатгалын байгууллагад ажиллаж байсан бол тус байгууллагын гаргасан тодорхойлолт, нийгмийн даатгалын дэвтрийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

5.Салбар нээхтэй холбоотойгоор хийсэн зах зээлийн судалгаа.

6.Салбар, төлөөлөгчийн газрын эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл, дотоод үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим, дүрмийг тодорхойлсон дотоод үйл ажиллагааны журмын төсөл.

7.Салбарын удирдлага эсхүл боловсон хүчин нь Хороо, холбогдох мэргэжлийн холбоодтой хамтран зохион байгуулсан даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн сургалтад хамрагдаж, шалгалтад тэнцсэнийг нотлох баримт.

8.Даатгалын хохирол үнэлэгч салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд дээр дурдсан 1-7 дугаартай баримт бичгүүдээс гадна эрхлэх даатгалын хэлбэрээс хамааран эд хөрөнгөнд учирсан бодит хохирлыг тогтоох бол салбарын 1-ээс доошгүй ажилтны Хөрөнгийн үнэлгээний тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг хавсаргана.

9.Даатгалын компани салбар нээх зөвшөөрөл хүссэн тохиолдолд тухайн салбарын арилжааны банкин дахь дансны хуулга.

10.Даатгалын компанийн салбар нь Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тохиолдолд салбарын шуурхай албаны эсхүл шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн байгууллагын шуурхай албаны бүтэц бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтын талаарх танилцуулга.

11.Шуурхай албаны эсхүл шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр гэрээ хийсэн байгууллагын дуудлагын зориулалтын автомашины гэрчилгээний хуулбар.

12.Даатгалын компани нь тухайн салбарын шуурхай албаны үйл ажиллагааг гүйцэтгүүлэхээр бусад хуулийн этгээдтэй байгуулсан гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

13.Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох зааврын дагуу гадаад улсад нээх салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдах ажилтны бөглөсөн асуулгын хуудас.

14.Гадаад улсад төлөөлөгчийн газар нээх тохиолдолд Төлөөлөгчийн газар нээх үндэслэл, зорилго, үйл ажиллагааны чиглэлийн талаарх дэлгэрэнгүй тайлбар.

3.2.3.Даатгалын байгууллагын оноосон нэр өөрчлөх өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, түүнд тавигдах шаардлага

1.Хуулийн этгээдийн оноосон нэрийг өөрчлөх тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, эрх бүхий этгээдийн шийдвэрийн эх хувь, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

2.Улсын бүртгэлийн албанаас авсан шинэ оноосон нэрийн баталгаажуулалт.

3.Хуулийн этгээдийн оноосон нэр өөрчлөгдөж байгаатай холбогдуулан шинэчилсэн компанийн дүрмийн төсөл.

3.2.4.Даатгагчийн эрх бүхий албан тушаалтан томилох өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр эсхүл эрх бүхий этгээдийн шийдвэр: Компанийн дүрэмд заасан эрх хэмжээний хүрээнд тухайн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эсвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хуулбар, хүчин төгөлдөр шийдвэрийн эх хувь;

2.СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт.

3.Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, эрхэлж байсан болон эрхэлж буй ажил, албан тушаалыг нотлох баримт бичиг (нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт...,)-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

4.Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-т заасны дагуу шинэ эрх бүхий албан тушаалтны бөглөсөн асуулгын хуудас

3.2.5.Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай удирдлагын шийдвэр /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол гэх мэт/-ийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

2.Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тухай удирдлагын шийдвэр /Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол гэх мэт/-ийн эх хувь эсхүл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

3.Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбогдуулан даатгагчийн бизнес төлөвлөгөөнд оруулсан өөрчлөлт

4.Албан журмын даатгалын үйл ажиллагааны мэдээллийн сангийн бүртгэл хөтлөх болон тухайн даатгалын чиглэлийн мэргэжлийн боловсон хүчний СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан тодорхойлолт.

5.Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын тохиолдлыг шалгах шуурхай албаны бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтын талаарх танилцуулга. Хэрвээ даатгалын компани нь шуурхай албаны үйл ажиллагааг Албан журмын даатгагчдын холбоо болон хууль тогтоомжид заасан бусад байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тохиолдолд гэрээ хийсэн байгууллагын шуурхай албаны бүтэц, бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалтын талаарх танилцуулгыг хавсаргана.

6.Шуурхай албаны үйл ажиллагааг бусад байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх тохиолдолд тухайн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

7.Албан журмын даатгалын хэлбэрээс хамааран хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлагатай баримт бичиг.

Дөрөв. Бүртгэлийн өргөдлийн маягтыг бөглөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх

4.1.Бүртгэлийн өргөдлийн СЗХ04004 маягтыг бөглөх         

1)Өргөдөл гаргасан огноо: Он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар тоогоор бичнэ.

2)Өргөдөл/хүсэлт гаргагч даатгалын байгууллагын нэр: Даатгалын байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх оноосон нэрийг бичнэ.

3)Регистрийн дугаар: Даатгалын байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаарыг бичнэ..

4)Бүртгүүлэх мэдээллийн төрлийг сонгох: Маягтад дурдсан 3 төрлөөс бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргаж буй төрлийг сонгох бөгөөд сонгосон төрөлтэй холбогдуулан дараах байдлаар мэдээллийг бөглөнө.

-“Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүн” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 5 дугаар хэсгийг бөглөнө.

-“Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 6 дугаар хэсгийг бөглөнө.

-“Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлт” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 6 дугаар хэсгийг бөглөнө.

-“Хаягийн өөрчлөлт” төрлийг сонгосон нөхцөлд маягтын 7 дугаар хэсгийг бөглөнө.

Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүн бүртгүүлэх

5)Бүртгүүлэх хүсэлт гаргаж буй даатгалын хэлбэр, түүнд хамаарах бүтээгдэхүүний нэрийг бичнэ.

Даатгалын зуучлагчийн, хохирол үнэлэгчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлт

6)Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн эрх бүхий албан тушаалтныг бүртгүүлэхдээ дараах мэдээллийг бөглөнө:

-Албан тушаал: Тухайн байгууллагад эрхлэх албан тушаалыг бичнэ.

-Овог, нэр, регистрийн дугаар: Тухайн албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх дэх овог, нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

-Утасны дугаар: Тухайн албан тушаалтны гэрийн болон гар утасны дугаарыг бичнэ.

Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлт

7)Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг бүртгүүлэхдээ дараах мэдээллийг бөглөнө:

-Албан тушаал: Тухайн байгууллагад эрхлэх албан тушаалыг бичнэ.

-Овог, нэр, регистрийн дугаар: Тухайн албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх дэх овог, нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

-Утасны дугаар: Тухайн албан тушаалтны гэрийн болон гар утасны дугаарыг бичнэ.

Хаяг, байршлын өөрчлөлт

8)-Нэгжийн нэр: Даатгалын байгууллагын төв компани, салбар, төлөөлөгчийн газар аль нь болохыг тодорхой зааж бичнэ. Тухайлбал: Төв компани, Сэлэнгэ аймаг дахь салбар, Баянхонгор аймаг дахь төлөөлөгчийн газар гэх мэт...

-Хаяг: Хуучин хаяг байршил хэсэгт хуучин ашиглаж байсан Хороонд бүртгэлтэй хаягийг бичнэ. Шинэ хаяг байршил хэсэгт шинээр ажлын байрыг худалдаж авсан бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээн дэх хаяг, түрээслэсэн бол түрээсийн гэрээн дэх хаягийг улс, аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, гудамж, байр, тоот гэсэн дарааллаар бүрэн гүйцэд бичнэ.

-Холбоо барих утас: Тухайн нэгжийн ашиглаж буй суурин утас болон холбогдох албан тушаалтны утсыг бичнэ.

4.2.Өргөдлийн СЗХ04004 маягтын дагуу гаргасан өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

4.2.1.Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүн бүртгүүлэх өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Компанийн дүрэмд заасан эрх хэмжээний хүрээнд тухайн даатгалын хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэх тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эсвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тэмдэглэл, хүчин төгөлдөр шийдвэрийн эх хувь;

2.Даатгалын байгууллагын боловсон хүчний мэргэжлийн диплом, холбогдох сургалтад хамрагдсаныг нотлох гэрчилгээ, сертификат болон сургалтын хөтөлбөрт тухайн чиглэлээр хичээл орсон эсэхийг нотлох баримт бичиг, тодорхойлолтын нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар, СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан тодорхойлолт.

3.Даатгалын хэлбэр эрхлэхтэй холбоотойгоор компанийн бизнес төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсны дагуу шинэчлэн боловсруулсан бизнес төлөвлөгөө.

4.Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнийг борлуулах шаардлага, хэрэгцээ, зах зээлийн багтаамж, ашигт ажиллагаа, борлуулалтын суваг, давхар даатгуулах эсэх зэрэг мэдээллийг багтаасан судалгаа, танилцуулга.

5.Даатгалын гэрээ, баталгааны загвар: Иргэний хуулийн 431.4 дэх хэсэгт заасан нөхцөлийг тусгасан, Даатгалын тухай хууль болон даатгалын багц дүрмээр тавигдсан шаардлагыг хангасан даатгалын бүтээгдэхүүний гэрээний болон баталгааны загвар;

6.Даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүний журам: Тухайн даатгалын хэлбэр, бүтээгдэхүүнтэй холбоотойгоор даатгалын гэрээ байгуулах, даатгалын нөхөн төлбөр олгохтой холбоотой харилцааг нарийвчлан зохицуулсан журам, заавар;

7.Даатгалын хэлбэрт хамаарах бүтээгдэхүүн тус бүрийн хураамжийн хувь хэмжээ, нөөц сангийн тооцоолол, танилцуулга: Даатгалын бүтээгдэхүүн тус бүрийн хувьд даатгалын хураамжийн хэмжээг тооцоолохдоо ашигласан тоон мэдээлэл, аргачлал, эрсдэл тус бүрийн түвшин, хувь хэмжээ, түүнийг тооцоолсон аргачлал, цэвэр хураамжийн хувь, нийт хураамжийн хувийн талаарх мэдээллийг агуулсан актуарын тайлан, танилцуулга. Актуарын тайланг тухайн компанийн актуарч гарын үсэг зурж, баталгаажуулсан байна.

4.2.2.Даатгалын зуучлагч, даатгалын хохирол үнэлэгчийн эрх бүхий албан тушаалтны өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын тэмдэглэл, шийдвэр эсхүл эрх бүхий этгээдийн шийдвэр: Компанийн дүрэмд заасан эрх хэмжээний хүрээнд тухайн эрх бүхий албан тушаалтныг томилох тухай Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал эсвэл Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын тэмдэглэлийн хуулбар, хүчин төгөлдөр шийдвэрийн эх хувь;

2.Шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, эрхэлж байсан болон эрхэлж буй ажил, албан тушаалыг нотлох баримт бичиг (нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт...,)-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

3.Хорооноос баталсан даатгагчийн болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн “Тохиромжтой этгээдийг тодорхойлох заавар”-т заасны дагуу шинэ эрх бүхий албан тушаалтны бөглөсөн асуулгын хуудас

4.СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан шинээр томилогдож буй эрх бүхий албан тушаалтны тодорхойлолт.

4.2.3.Даатгалын байгууллагын салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагын өөрчлөлтийг бүртгүүлэх өргөдөлд хавсаргах баримт бичиг, тавигдах шаардлага

1.Салбар, төлөөлөгчийн газрын удирдлагыг томилох тухай эрх бүхий этгээдийн шийдвэр:;

3.Шинээр томилогдож буй албан тушаалтны иргэний цахим үнэмлэх, мэргэжлийн диплом, эрхэлж байсан болон эрхэлж буй ажил, албан тушаалыг нотлох баримт бичиг (нийгмийн даатгалын дэвтэр, албан байгууллагын тодорхойлолт гэх мэт...,)-ийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар.

4.СЗХ04006 маягтын дагуу гаргасан шинээр томилогдож буй албан тушаалтны тодорхойлолт.

4.2.4.Даатгалын байгууллага хаягийн өөрчлөлтийг бүртгүүлэхээр өргөдөл гаргахдаа ажлын байрыг худалдаж авсан бол үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, түрээслэсэн бол түрээсийн гэрээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарыг өргөдөлд хавсаргана.

Тав. Тодорхойлолт бөглөх

5.1.Хувьцаа эзэмшигчийн тодорхойлолт СЗХ04005 маягтыг бөглөх

1)Хороонд өргөдөл гаргаж буй хуулийн этгээдийн оноосон нэрийг бичнэ.

2)Хувьцаа эзэмшигч нь хуулийн этгээд, иргэн аль нь болохыг сонгоно. Хуулийн этгээд бол 3-15, 24 дүгээр мөрүүдийг бөглөнө. Иргэн бол 16-24 дүгээр мөрүүдийг бөглөнө.

Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн мэдээлэл

3)Хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээдийн оноосон нэрийг бичнэ:

Монгол – хуулийн этгээдийн оноосон нэрийг кирилл үсгээр;

Англи – хуулийн этгээдийн нэрийг латин үсгээр галиглан бичнэ.

4)Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулсан хурлын огноог он, сар, өдөр гэсэн дарааллаар бичнэ.

5)Хуулийн этгээдийн хэлбэр: ХК-хувьцаат компани, ХХК- Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн аль нь болохыг сонгоно.

6)Хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээс тохирох нүдийг сонгож, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол нийт хувьцааны хэдэн хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч

Дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт хувьцааг /100 хувь/ Монгол улсын иргэн , Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд эзэмшдэг,

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэгт нийт гаргасан хувьцааны 25 буюу түүнээс дээш хувийг гадаадын хөрөнгө оруулагч эзэмшиж байгаа бөгөөд гадаадын хөрөнгө оруулагч тус бүрийн оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 100 мянган ам.доллар буюу түүнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөс дээш байх аж ахуй нэгжийг тус тус ойлгоно.

7)Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх улсын бүртгэлийн дугаарыг бичнэ.

8)Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дэх регистрийн дугаарыг бичнэ.

9)Хуулийн этгээдийн эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэлийг бичнэ.

10)Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр илэрхийлэн бичнэ.

11)Хаяг байршил: Хуулийн этгээдийн хаягийг хүснэгтийн дагуу дэлгэрэнгүй бичнэ.

12)Холбоо барих утас: Хуулийн этгээдийн холбоо барих суурин, гар утас, факсны дугаарыг бичнэ.

13)Цахим хуудас: Хуулийн этгээдийн албан ёсны цахим хуудсыг бичнэ.

Цахим шуудангийн хаяг: Хуулийн этгээдийн цахим шуудангийн хаягийг бичнэ

14)Хуулийн этгээдийн гүйцэтгэх удирдлагын овог, нэр, регистрийн дугаар, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.

15)Компанийн нэгдлийн оролцогч эсэхийг бичье

16)Компанийн нэгдлийн оролцогчийн регистрийн дугаар, үйл ажиллагааны төрөл, тусгай зөвшөөрл хүсэгчтэй ямар холбоотой болохыг бичнэ.

Хувьцаа эзэмшигч иргэний мэдээлэл

17)Хувьцаа эзэмшигч иргэний овог буюу иргэний цахим үнэмлэх дээрх эцэг/эх/-ийн нэрийг бичнэ.

18)Хувьцаа эзэмшигч иргэний нэрийг бичнэ.

19)Иргэний регистрийн дугаарыг бичнэ.

20)Иргэний оршин суугаа газрын хаягийг улс, аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, гудамж/байр, тоот гэсэн дарааллаар бичнэ.

21)Тодорхойлолт гаргаж буй өдрийн байдлаар эрхэлж байгаа ажил, ажиллаж буй газар, албан тушаалын талаар бичнэ.

22)Ажил эрхэлдэг бол ажлын газрын хаягийг улс, аймаг/хот, сум/дүүрэг, баг/хороо, гудамж/байр, тоот гэсэн дарааллаар бичнэ.

23)Хувьцаа эзэмшигч нь мэргэжил эзэмшсэн бол эзэмшсэн мэргэжлийн нэрийг бичнэ.

24)Өргөдөл гаргагч иргэнтэй холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.

25)Өргөдөл гаргагч хуулийн этгээдэд оруулах хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг төгрөгөөр илэрхийлэн бичнэ.

26)Хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэрийн нэрийг, тухайн эх үүсвэрийн мөнгөн дүнг төгрөгөөр илэрхийлэн бичнэ. /Компанийн ногдол ашиг, тээврийн хэрэгсэл, үл хөдлөх хөрөнгө борлуулсны орлого, бизнес, хадгаламж, түрээсийн орлого, менежментийн урамшуулал гэх мэт/

5.2.Эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчний тодорхойлолт СЗХ04006 маягтыг бөглөх

1)Ерөнхий мэдээлэл хэсэгт Компанийн тухай хуулийн 84.1-д заасан эрх бүхий албан тушаалтан болон боловсон хүчин нь өөрийн мэдээллийг хүснэгтийн дагуу оруулна.

-Эрхлэх албан тушаал мөрөнд даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүссэн хуулийн этгээдэд эрхлэх албан тушаалын нэрийг бичнэ. Дараагийн мөрөнд тухайн албан тушаалд томилогдсон огноо, шийдвэрийн нэр/ТУЗ-ын тогтоол, гүйцэтгэх захирлын тушаал гэх мэт/, шийдвэрийн дугаарыг бичнэ.

-Өөр байгууллагад давхар ажил эрхэлдэггүй тохиолдолд “Одоо эрхэлж байгаа ажил, Албан тушаал, Ажлын хаяг, Ажлын цахим хаяг” гэсэн удаах мөрүүдийг бөглөх шаардлагагүй. Өөр байгууллагад давхар ажил эрхэлж байгаа тохиолдолд дээрх мөрүүдийг бөглөнө.

-Маягтад сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан 3*4 хэмжээтэй цээж зургийг оруулна.

2)Боловсролын талаарх мэдээллийг хүснэгтүүдийн дагуу оруулна. Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан боловсрол эзэмшсэн их дээд сургуулиудын нэрс, эзэмшсэн мэргэжил, тухайн сургуульд элссэн, төгссөн он, диплом, гэрчилгээний дугаарыг бичнэ. Мөн санхүүгийн болон даатгалын чиглэлээр мэргэшил олгох сургалтад хамрагдсан бол тухайн мэргэшил олгосон сургалтын байгууллагын нэр, эзэмшсэн мэргэжил хэсэгт мэргэшлийн нэр, тухайн сургалтад элсэн орсон, төгссөн огноо, гэрчилгээ, мэргэшлийн үнэмлэхний дугаарыг бичнэ.

3)Ажлын туршлагын талаарх мэдээллийг хүснэгтүүдийн дагуу оруулна. Хаана ажиллаж байсан хэсэгт ажиллаж байсан байгууллагын нэр, тухайн байгууллагад эрхэлж байсан албан тушаал, ажилд орсон огноо, ажлаас гарсан огноо, ажлаас гарсан шалтгааныг товч тодорхой бичнэ.

4)Холбогдох этгээд гэдэгт Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан нэгдмэл сонирхолтой этгээдийг ойлгоно. Холбогдох этгээд нь эрх бүхий албан тушаалтан болон бусад боловсон хүчний Компанийн тухай хуулийн 89.2-т заасан этгээдийн аль нь болохыг тодорхойлж “таны хэн болох” хэсэгт бичнэ. Холбогдох этгээд нь иргэн бол түүний овог, нэр, регистрийн дугаар, эрхэлж буй ажил эсхүл ажиллаж буй байгууллагын нэр, албан тушаалыг бичнэ. Холбогдох этгээд нь хуулийн этгээд бол хуулийн этгээдийн оноосон нэр, регистрийн дугаарыг бичнэ.

Зургаа. Бусад

6.1.Энэ зааврын дагуу даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн маягтыг бөглөөгүй, баримт бичгийг бүрдүүлээгүй тохиолдолд даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрөл, бүртгэлийн баримт бичгийг бүрэн гүйцэд бүрдүүлээгүй гэж үзэх үндэслэл болно.

- - - o O o - - -

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч,
даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 7 дугаар хавсралт

 

Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөмж

Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь компанийн стратеги, зорилтыг тодорхойлж, компанийн үйл ажиллагааг эрхлэхэд түүний бүтэц, зохион байгуулалт, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, удирдлагын ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг хугацаагаар төлөвлөн боловсруулсан баримтыг хэлнэ.

Бизнес төлөвлөгөөг 3-аас доошгүй жилийн хугацаатай боловсруулах бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлэсэн байна. Бизнес төлөвлөгөө нь эмх цэгцтэй, ойлгомжтой, бүлэг хэсгүүд нь уялдаа бүхий мэдээлэл нь цаг хугацаандаа, үнэн бодитой, үр дүн нь хэмжигдэхүйц байвал зохино.

1.Бизнес төлөвлөгөөний нүүр хуудсанд дараах зүйлсийг тусган харуулна:

·         Хуулийн этгээдийн нэр, хаяг

·         Бизнес төлөвлөгөөний нэр

·         Хувилбарын дугаар

·         Боловсруулсан огноо

·         Баталсан шийдвэрийн огноо, дугаар

·         Зохиогчийн нэр, хаяг

·         Зохиогчийн тэмдэглэл

·         Хуулийн этгээдийн удирдлагын нэр, хаяг

2.Компани нь бизнес төлөвлөгөөг өөрийн үйл ажиллагааны онцлогтой уялдуулан дараах асуудлуудыг тусгасан байна. Үүнд:

2.1.Компанийн үйл ажиллагааны зорилго, зорилт               

2.2.Компанийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд ашигтай байх макро болон микро түвшин дэх боломжит нөхцөлүүд

2.3.Компанийн тайлан тэнцэл, мөнгөн хөрөнгийн урсгал, орлого зарлагын 3-аас доошгүй жилийн төсөөлөл

2.4.Үйл ажиллагаатай холбогдон гарах эрсдэлийг тодорхойлж, түүнийг удирдахад авах арга хэмжээ

2.5.Компанийн засаглалыг боловсронгуй болгох, сайжруулах төлөвлөгөө

3.Бизнес төлөвлөгөө нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:

I. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙ

Энэ бүлэгт тухайн бизнес төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэгч нь хэрэгжүүлэх гэж буй бизнес төлөвлөгөөний эрхэм зорилго, зорилт, амжилтын үндэс, учирч болох эрсдэл болон санхүүгийн бусад үзүүлэлтүүдийн тухай товч мэдээллийг багтаана.

Эрхэм зорилго гэдэг нь үйлчлүүлэгч, даатгуулагчдын ямар хэрэгцээг, ямар арга замаар хангах тухай тодорхойлолт юм.Зорилт гэдэг нь эрхэм зорилтод хүрэхийн тулд шат дараалан хэрэгжүүлэх, хугацаатай, хэмжигдэхүйц бодитой үр дүн буюу хүрэх цэг юм.

II. БИЗНЕСИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

Бизнесийн танилцуулга гэдэг нь тухайн компанийн нэр, хаяг, хариуцлагын тогтолцоо, зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал, эрхлэх гэж буй даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа, гаргаж буй үйлчилгээ түүнчлэн удирдлага боловсон хүчний хангалт, санхүүгийн чадавх ба байдал бизнес төлөвлөгөө бичих болсон шалтгаан, зорилго зорилтууд түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэр, үйл ажиллагааны үр ашиг, борлуулалтын орлого, ашиг зэргийг тусган харуулсан хураангуй тодорхойлолт юм.

Бизнесийн танилцуулга нь дараах үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

3.Компанийн түүх

1.1. Компанийн түүх:Энэ хэсэгт танай компани анх хэдэн онд байгуулагдсан, ямар бизнес эрхэлж байсан, компанийн түүх, ололт амжилтын талаар дурдахаас гадна одоогийн явуулж буй үйл ажиллагаа, бизнесийн чиглэл, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, бүтэц бүрэлдэхүүний талаар бичнэ. Өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй бол бичих шаардлагагүй.

1.2. Одоогийн явуулж буй үйл ажиллагаа: Хуулийн этгээд бизнесийн аль салбарт ямар чиглэлээр бүтээгдэхүүн үйлчилгээ эрхэлдэг, одоогийн бизнесийн орчин, эзэмшиж буй тоног төхөөрөмж, барилга байгууламж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний тоо хэмжээ, нийлүүлэгч, хамтран ажилладаг байгууллага, харилцагчдын талаарх мэдээллийг бичнэ. Өмнө нь үйл ажиллагаа явуулж байгаагүй бол бичих шаардлагагүй.

1.3.Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө, хувьцаа эзэмшилт: Хуулийн этгээдийг хувьцаа эзэмшигчдийн оруулсан мөнгөн хөрөнгийн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ.

1.4.Бүтэц зохион байгуулалт, удирдлага, хүний нөөц:Энэ хэсэгт тухайн байгууллагын боловсон хүчний бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагын багийн танилцуулга, тэдний өмнө хийж байсан ажил, ажлын туршлага, одоогийн хариуцан ажилладаг ажлын талаар танилцуулна. Тухайн байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг схемчлэн зурж болно.Боловсон хүчний талаар одоо компанид нийт хэдэн хүн ажиллах, тэднээс хэд нь үндсэн ажилчин, хэд нь гэрээт ажилчин байх, тэдгээрийн цалин хөлс, ямар ямар чиглэлийн ажил хариуцдаг, ажилчид дотроо газар, хэлтэс, салбар зэрэгт хуваагддаг эсэх талаар бичнэ. Цаашид ажилчдын тоог нэмэгдүүлэх эсэх талаар тодруулна.

3.Зах зээлийн нөхцөл төлөв байдал

Зах зээлийн байдал, хэрэглэгчид, зах зээлд гарч байгаа ерөнхий чиг хандлага, тухайн бизнесийн хууль эрх зүйн орчин, тухайн салбар дахь өрсөлдөгчдийн талаар мэдээллүүдийг багтаана.

2.1.Зах зээл, хэрэглэгч, зах зээлийн ерөнхий чиг хандлага: Энэ хэсэгт зах зээлийн хэмжээ, хэрэглэгчдийн тоо хэмжээ, тухайн хуулийн этгээдийн зах зээлд эзлэх хувь, зах зээлийн өсөлт, ирээдүйн зах зээлийн байдал, зах зээлийн тогтвортой байдал, зах зээлд гарч байгаа ерөнхий чиг хандлагуудыг бичих бөгөөд технологийн хөгжил, байгалийн хүчин зүйлс, хүн амын суурьшилт зэргийг тодруулна.

2.2.Бизнесийн хууль эрх зүйн орчин:Тухайн бизнесийг эрхлэхтэй холбоотой хуулиудыг судалсан эсэх, шаардагдах бичиг баримтыг бүрдүүлж баталгаажуулсан эсэх, хууль эрх зүйн орчинд нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулах арга замыг тодорхой бичнэ.

2.3.Өрсөлдөөн, өрсөлдөгчид:Тухайн зах зээл дээрх ижил төрлийн бизнес эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагын тоо хэмжээ, нэр, байршил, хүчин чадал, зах зээлд эзлэх хувь, давуу болон сул талуудын талаар дурдана. Компанийн дотоод, гадаад хүчин зүйлсийг судалсан SWOT шинжилгээг хийсэн байвал зохино.

Өрсөлдөгчийн нэр

Байршил

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл

Багцын хэмжээ

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнэ, хүүгийн хэмжээ

Зах зээлд эзлэх байр суурь

Өрсөлдөгч 1

 

 

 

 

 

Өрсөлдөгч 2

 

 

 

 

 

Өөрийнх

 

 

 

 

 

2.4.Бизнес төлөвлөгөө бичих болсон үндэслэлүүд: Яагаад шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх болсон шалтгааныг бичиж, зах зээл, өөрийн хүчин чадлын хэмжээг харгалзан тухайн бизнесийг өргөжүүлэх нөөц, боломжийг тодруулна.

3.Төлөвлөсөн бизнесийн үйл ажиллагаа:

3.1.Бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө: Эрхлэх гэж буй даатгалын хэлбэрийн дэлгэрэнгүй болон үйл ажиллагаа эрхлэн явуулснаар тухайн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг ямар хэмжээгээр хүргэх, харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн цар хүрээг тодорхойлж, тооцооллыг хийнэ.

3.2.Маркетингийн төлөвлөгөө: Өмнөх бүлэгт хийсэн зах зээл, хэрэглэгчдийн судалгааг үндэслэн боловсруулна. Үүнд зах зээлээ сонгох, бүтээгдэхүүн үйлчилгээг идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа орно. Маркетингийн төлөвлөгөө нь маркетингийн иж бүрдлээс бүрдэнэ. Үүнд: Бүтээгдэхүүн (үйлчилгээ), Үнэ (үнийг хэрхэн тогтоох), Байрлал (суваг, хуваарилалт), Идэвхжүүлэлт (зар сурталчилгаа) зэргийг хэрхэн шийдвэрлэснээ тодорхойлно.

3.3.Менежментийн төлөвлөгөө: Байгууллагын удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдах ажилтан бүрийн хариуцлага, ажилчдын нэрс, цалингийн зардлыг тодорхой бичиж, боловсон хүчнийг бэлтгэх, чадваржуулах шаардлага, тэдгээрт хийх сургалтын талаар тодруулна.

3.4.Санхүүгийн төлөвлөгөө: Санхүүгийн төлөвлөгөөнд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр, орлого, зардал, ашиг, алдагдлыг тооцож, түүнийг хэрхэн удирдах талаар тусгана. /Даатгалын компани бол даатгалын үнэлгээ, даатгалын хураамж, нөөц сан, нөхөн төлбөр, давхар даатгалын хураамж, даатгалын бус үйл ажиллагааны орлого гэх мэт үзүүлэлтүүдийн тооцооллыг тусгана./

Орлогыг тооцохдоо тухайн орлогыг бүрдүүлэх эх үүсвэр бүрээр тооцож нэгтгэн гаргана.

Зардлыг тооцохдоо бүтээгдэхүүн үйлчилгээтэй холбогдон гарах, удирдлага зохион байгуулалттай холбогдон гарах, албан татвар хураамж төлөх, хөрөнгө оруулалттай холбогдон гарах, бусад зардал гэх мэтчилэн зардлын зүйл анги бүрээр тооцож, нэгтгэн гаргана.

Мөнгөн урсгалыг тооцохдоо сар бүрийн орж, гарах мөнгөн урсгалыг тооцож, жилээр нэгтгэн гаргана.

Санхүүгийн тайлан баланс зэрэг тоон үзүүлэлтийг бизнес төлөвлөгөөнд тусгахдаа өмнөх онуудын гүйцэтгэлийг ирэх жилийн төлөвлөгөөтэй зэрэгцүүлсэн байдлаар гаргана.

3.5.Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө: Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хугацаа, үүнээс өөрийн хөрөнгийн эх үүсвэрээс оруулж чадах хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хөрөнгө оруулалтыг хаанаас авахаар төлөвлөөд байгаа /банкны зээл, гадаадын хөрөнгө оруулалт, олон улсын байгууллагын тусламж хөрөнгө оруулалт, гадаадын банкнаас авах зээл, хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө оруулалт/-талаар бичнэ. Хэрэв өглөг авлагатай бол энэ талаар жагсаалт үйлдэж, нарийвчлан тодруулсан байна.

3.6.Эрсдэлийн менежмент /бууруулах арга зам: Бизнес эрхлэхэд олон төрлийн эрсдэл учирч болох бөгөөд техник, санхүү, байгалийн гамшиг, хууль эрх зүй, улс төрийн эрсдэлийг зайлшгүй тооцож өөрийн бизнесийн онцлогт уялдуулан бичнэ. Мөн таны бизнест ямар төрлийн эрсдэл учрах магадлал илүү эсэхийг тодорхойлж, эрсдлийг доод хэмжээнд байлгах, түүнээс сэргийлэх, бууруулахын тулд та ямар арга хэмжээ төлөвлөснөө бичих нь зүйтэй. 

- - - o O o - - -

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах
хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн
оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 8 дугаар хавсралт

Дотоод үйл ажиллагааны журам боловсруулах зөвлөмж

Дотоод үйл ажиллагааны журам нь дараах зарчимд тулгуурлана:

  • байгууллагын стратеги, зорилттой уялдсан байх;
  • холбогдох хууль тогтоомж, журам, заавар, олон улсын конвенцийг удирдлага болгосон байх;
  • санхүү, төлбөрийн чадвар, үр ашиг, удирдлагын ур чадвар, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа зэргийг харгалзан үзсэн байх;
  • даатгуулагчийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлөхгүй байх.

 

Дотоод үйл ажиллагааны журамд дараах агуулгаар заалтуудыг заавал тусгасан байна:

 

1.Үйл ажиллагаанд мөрдөх журмын зорилгыгМонгол Улсын Иргэний хууль, Даатгалын тухай хууль, Даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн тухай хууль, Компанийн тухайн хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомж, Даатгалын багц дүрмийн хүрээнд даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагааны харилцааг зохицуулахад чиглүүлэх;

2.Үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй холбоотой нийтлэг хэрэглэгддэг нэр томъёонуудын тайлбарыг оруулах;

3.Даатгалын болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд бие биендээ харилцан итгэж, үнэн бодит мэдээллээр хангах, хууль дээдлэх, шударга байх үндсэн зарчмуудыг тусгах;

4.Тухайн үйлчилгээг үзүүлж, үйл ажиллагааг явуулахад харилцагчаас бүрдүүлэх шаардлагатай баримтын жагсаалт гаргах;

5.Тухайн үйл ажиллагаа, үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд тавигдах нөхцөл, шаардлага, хүү, хураамж, шимтгэл, барьцаа эд хөрөнгө, батлан даалтын шалгуур үзүүлэлт, харилцагчдын холбогдох гэрээ, хувийн хэрэг зэргийг хэрхэн бүрдүүлж хадгалж, хамгаалах талаар тусгах;

6.Холбогдох хууль журамд заасны дагуу үүсгэн байгуулагч, хувь нийлүүлэгчдэд хуулиар тавьсан шаардлага, тухайн үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа ажилтнуудын эрх, үүргийн хэмжээ, хийж гүйцэтгэх, хянаж шийдвэрлэх, батлах хугацаа зэрэг ажилбаруудыг зааж өгөх;

7.Нягтлан бодох бүртгэлийг Хорооноос баталсан нягтлан бодох бүртгэлийн заавар, дансны жагсаалт, маягтын дагуу хөтөлж, санхүүгийн тайлан, мэдээг тогтоосон хугацаанд гаргах, Хороонд ирүүлж байх, үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй аливаа эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, Даатгалын тухай хууль тогтоомж болон Хорооноос баталсан холбогдох журамд заасан шалгуур үзүүлэлтүүдийг ханган ажиллах;

8.Харилцагчдыг хуурамч мэдээллээр хангах, төөрөгдүүлэх, өөрийн болон гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн мэдээллийг нуун дарагдуулах, өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой нийтэд тараагдаагүй мэдээллийг ашиглан ашиг олох, бусдад тараах, харилцагчаас төлбөл зохих үйлчилгээний хөлс болон зардлаас илүү хэмжээний төлбөр шаардахыг хориглох асуудлыг тодорхой заах;

- - - o O o - - -

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад
бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага,
дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 9 дүгээр хавсралт

ЭХЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хуулийн этгээдийн нэр

 

                                                                                                                  (он)             /            (сар)            /           (өдөр)
                                                                                                                                                                          /төгрөгөөр/

ХӨРӨНГӨ

 

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

 

Бэлэн мөнгө

 

Банкинд байгаа мөнгө

 

Дансны авлага

 

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

 

Урьдчилж төлсөн зардал

 

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

 

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

 

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

 

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

 

Үндсэн хөрөнгө

 

Биет бус хөрөнгө

 

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

 

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

 

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

 

Нийт хөрөнгийн дүн

 

ӨР ТӨЛБӨР

 

Богино хугацаат өр төлбөр

 

Дансны өглөг

 

Урьдчилж орсон орлого

 

Бусад богино хугацаат өр төлбөр

 

Урт хугацаат өр төлбөр

 

Урт хугацаат өр төлбөр

 

Хойшлогдсон татварын өр төлбөр

 

Бусад урт хугацаат өр төлбөр

 

Нийт өртөлбөр

 

ЭЗДИЙН ӨМЧ

 

Өмч

 

Нэмж төлөгдсөн капитал

 

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

 

Тусгай зориулалтын нөөцийн сангууд

 

Эздийн өмчийнбусадхэсэг

 

Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал

 

Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

 

Нийт өртөлбөр ба эздийн өмч

 


............................................................                              .................................................

(Гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг)                                             (овог, нэр)

 

- - - o O o - - -