Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт
гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага,
дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ын 3 дугаар хавсралт

 

МОНГОЛ УЛСЫН

 

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН

ГЭРЧИЛГЭЭ

 

Дугаар . . .

 . . . оны . . . сарын . . . өдөр

                                                                                   

            Монгол улсын “Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, Даатгалын хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны _____ оны ____ сарын ____ өдрийн ______ дугаар тогтоолоор ____________________________________________________________-д

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ үйл ажиллагаа эрхлэхийг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

           

 

 

                                    ДАРГА

 

                                    "Тэмдэг"

 

 

 

Энэ гэрчилгээ нь

хавсралтын хамт

хүчинтэй.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

 

 

_____________ ТООТ

 

 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН

ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХАВСРАЛТ

 

 

                                     "Тэмдэг"

 

 

 

Даатгагч болон даатгалын мэргэжлийн оролцогчид

 зориулсан тэмдэглэлүүд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Энэ хавсралт нь тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хамт хүчинтэй.

НЭГ. Даатгалын байгууллагын оноосон нэр:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

ХОЁР. Тусгай зөвшөөрлийн төрөл:________________________________

ГУРАВ. Эрхлэх даатгалын ангилал:________________________________

ДӨРӨВ. Эрхлэх даатгалын хэлбэрийн талаарх тэмдэглэл:

Эрхлэх даатгалын хэлбэр

Бүртгүүлсэн (Зөвшөөрөл олгосон)

 огноо, дугаар

Бүртгэлээс хассан (Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон)

огноо, дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАВ. Тусгай зөвшөөрлийн тэмдэглэл:

Тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон тэмдэглэл

Хорооны шийдвэрийн огноо

 Хорооны шийдвэрийн дугаар

Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУРГАА. Салбар, төлөөлөгчийн газрын тэмдэглэл:

Салбар, төлөөлөгчийн газрын нэр (дугаар)

Салбар, төлөөлөгчийн газрын зөвшөөрөл олгосон нутаг дэвсгэр

Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн

Зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон шийдвэрийн

огноо

дугаар

огноо

дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛОО. Дүрмийн сан болон түүний өөрчлөлтийн талаар:

Дүрмийн сан болон түүний нэмэгдүүлсэн, хорогдуулсан хэмжээ

Зөвшөөрөл авсан /Бүртгүүлсэн/

Дүрмийн сангийн хэмжээ /төгрөгөөр/

огноо

шийдвэрийн дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЙМ. Хуулийн этгээдийн хаяг, хаягийн өөрчлөлтийн тэмдэглэл:

Хаяг

Утас, факс, и-мэйл хаяг

Тэмдэглэл хийсэн огноо, тэмдэг