Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай
зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч,
даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага, дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ын 5 дугаар хавсралт

 

 

 

МОНГОЛ УЛС

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО

 

 

ДААТГАЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

 

Дугаар ...

 ... оны ... сарын ... өдөр

 

Монгол Улсын “Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль”, “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль”, Даатгалын хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын ________ оны ___ сарын ___ өдрийн ________ дугаар тушаалаар ____________________________________ оноосон нэр бүхий Даатгалын байгууллагад улсын _____________________ хот/аймгийн____________________________ дүүрэг/сум/-нд ________________________ нээн ажиллуулахыг зөвшөөрч, энэхүү гэрчилгээг олгов.

 

 

 

 

ДАРГА

 

“Тэмдэг”