Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын, даатгалын мэргэжлийн оролцогчийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авах хүсэлт гаргахад
бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт болон даатгагч, даатгалын мэргэжлийн оролцогчид тавигдах шаардлага,
дагаж мөрдөх үзүүлэлт”-ийн 9 дүгээр хавсралт

ЭХЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Хуулийн этгээдийн нэр

 

                                                                                                                  (он)             /            (сар)            /           (өдөр)
                                                                                                                                                                          /төгрөгөөр/

ХӨРӨНГӨ

 

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

 

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

 

Бэлэн мөнгө

 

Банкинд байгаа мөнгө

 

Дансны авлага

 

Бусад санхүүгийн хөрөнгө

 

Урьдчилж төлсөн зардал

 

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

 

Бусад эргэлтийн хөрөнгө

 

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн

 

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

 

Үндсэн хөрөнгө

 

Биет бус хөрөнгө

 

Урт хугацаат хөрөнгө оруулалт

 

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө

 

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн

 

Нийт хөрөнгийн дүн

 

ӨР ТӨЛБӨР

 

Богино хугацаат өр төлбөр

 

Дансны өглөг

 

Урьдчилж орсон орлого

 

Бусад богино хугацаат өр төлбөр

 

Урт хугацаат өр төлбөр

 

Урт хугацаат өр төлбөр

 

Хойшлогдсон татварын өр төлбөр

 

Бусад урт хугацаат өр төлбөр

 

Нийт өртөлбөр

 

ЭЗДИЙН ӨМЧ

 

Өмч

 

Нэмж төлөгдсөн капитал

 

Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл

 

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц

 

Тусгай зориулалтын нөөцийн сангууд

 

Эздийн өмчийнбусадхэсэг

 

Хуримтлагдсан ашиг /алдагдал

 

Нийт хувь нийлүүлсэн хөрөнгө

 

Нийт өртөлбөр ба эздийн өмч

 


............................................................                              .................................................

(Гүйцэтгэх удирдлагын гарын үсэг)                                             (овог, нэр)