Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт,
түүнд хяналт тавих журам”-ын 1 дүгээр хавсралт

 

МАЯГТСЗХ04144.“................................... “ ХХК-ийн 20.... оны ...... дүгээр улирлын

Зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгийн дүн

д/д

Хөрөнгийн ангилал

Хөрөнгө байршуулах дээд хувь

Зөвшөөрөгдөх хэмжээнд байгаа дүн

Нийт хөрөнгөнд ногдох зөвшөөрөгдөхгүй дүн

Нэгжид ногдох хөрөнгийн дээд хувь

Нэгжид ногдох

зөвшөөрөгдөх хэмжээнд

байгаа дүн

Нэгжид ногдох тухайн хөрөнгийн

зөвшөөрөгдөхгүй дүн

Зөвшөөрөгдөхгүй

хөрөнгийн хувь

Зөвшөөрөгдөх хөрөнгийг бууруулах дүн

Нийт зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгийн дүн

Баганын дүн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.             

Банкны харилцах, хадгаламж

100%

 

 

35%

 

 

0%

 

 

2.             

Гадаадын банкин дахь харилцах, хадгаламж, хадгаламжийн сертификат

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

3.             

Дотоодын банк бус санхүүгийн байгууллагад итгэлцлээр байршуулсан мөнгөн хөрөнгө

20%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

4.             

Бэлэн мөнгө

2%

 

 

2%

 

 

0%

 

 

5.             

Хэвийн авлага

20%

 

 

20%

 

 

0%

 

 

Хугацаа хэтэрсэн авлага

15%

 

 

15%

 

 

25%

 

 

Хэвийн бус авлага

10%

 

 

10%

 

 

50%

 

 

Эргэлзээтэй авлага

0%

 

 

0%

 

 

100%

 

 

Муу авлага

0%

 

 

0%

 

 

100%

 

 

6.             

Банкны хадгаламжийн сертификат

50%

 

 

20%

 

 

0%

 

 

7.             

Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгсэл

100%

 

 

100%

 

 

0%

 

 

8.             

Төв банкны үнэт цаас

60%

 

 

60%

 

 

0%

 

 

9.             

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

60%

 

 

20%

 

 

0%

 

 

25%

50%

75%

100%

10.          

Аймаг нийслэлийн гаргасан өрийн хэрэгсэл

60%

 

 

20%

 

 

0%

 

 

25%

50%

75%

100%

11.          

Компанийн өрийн хэрэгсэл

20%

 

 

10%

 

 

0%

 

 

25%

50%

75%

100%

12.          

Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцаат компанийн хувьцаа – 1 ангилал

10%

 

 

5%

 

 

20%

 

 

13.          

Монголын хөрөнгийн биржийн хувьцаат компанийн хувьцаа – 2 ангилал

5%

 

 

5%

 

 

30%

 

 

14.          

Хөрөнгө оруулалтын нээлттэй сан

20%

 

 

10%

 

 

5%

 

 

15.          

Хөрөнгө оруулалтын хаалттай сан

20%

 

 

10%

 

 

10%

 

 

16.          

Гадаадын Засгийн газраас гаргасан өрийн хэрэгсэл

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

17.          

Гадаадын Төв банкны үнэт цаас

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

18.          

Гадаадын компанийн өрийн хэрэгсэл

1%

 

 

0,5%

 

 

30%

 

 

19.          

Гадаадын компанийн хувьцаа

1%

 

 

0,5%

 

 

50%

 

 

20.          

Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамж

100%

 

 

100%

 

 

0%

 

 

21.          

Нөхөн төлбөрийн нөөцийн давхар даатгагчид ногдох хэсэг

100%

 

 

100%

 

 

0%

 

 

22.          

Даатгалын орлогын шимтгэлийн хойшлогдсон зардал

10%

 

 

5%

 

 

80%

 

 

23.          

Хэвийн өмчлөх бусад хөрөнгө

10%

 

 

5%

 

 

0%

 

 

Хугацаа хэтэрсэн өмчлөх бусад хөрөнгө

5%

 

 

2,5%

 

 

25%

 

 

Хэвийн бус өмчлөх бусад хөрөнгө

2,5%

 

 

2,5%

 

 

50%

 

 

Эргэлзээтэй өмчлөх бусад хөрөнгө

0%

 

 

0%

 

 

100%

 

 

Муу өмчлөх бусад хөрөнгө

0%

 

 

0%

 

 

100%

 

 

24.          

Санхүүгийн түрээс

10%

 

 

5%

 

 

5%

 

 

25.          

Үл хөдлөх хөрөнгө

25%

 

 

25%

 

 

5%

 

 

26.          

Хөдлөх хөрөнгө

10%

 

 

5%

 

 

80%

 

 

27.          

Даатгалын үндсэн үйл ажиллагаанд зориулан авсан биет бус хөрөнгө

10%

 

 

10%

 

 

70%

 

 

28.          

Бусад хөрөнгө

0%

 

 

0%

 

 

100%

 

 

 

Нийт хөрөнгийн дүн