Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт,

түүнд хяналт тавих журам”-ын 2 дугаар хавсралт

 

МАЯГТСЗХ04145. “................................... “ ХХК-ийн 20... оны ...... дүгээр 
улирлын төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт

Үзүүлэлт

Дүн

Тооцох хувь

Тооцсон

дүн

 1

2

3

4

1. Зайлшгүй байх хөрөнгө / 1=max(1.1,1.2,1.3) /

 

1.1 Даатгалын хураамжид үндэслэх /Тухай тайлант хугацааны нийт орлогод тооцсон хураамж /(1.1.1 (4)+1.1.2 (4))

 

 

1.1.1 Агаарын хөлөг, авто тээврийн хэрэгсэл, бүх төрлийн хариуцлагын даатгалын хэлбэрийн орлогод тооцсон хураамж

 

40%

 

1.1.2 Бусад хэлбэрийн орлогод тооцсон хураамж

 

20%

 

1.2 Даатгалын нэхэмжлэлд үндэслэх /Сүүлийн 3 жилийн дунджид үндэслэн/ (1.2.1 (4)+1.2.2 (4))

 

 

1.2.1 Агаарын хөлөг, авто тээврийн хэрэгсэл, бүх төрлийн хариуцлагын даатгалын хэлбэрийн нэхэмжилсэн хохирлын дундаж дүн

 

50%

 

1.2.2 Бусад хэлбэрийн нэхэмжилсэн хохирлын дундаж дүн

 

20%

 

1.3 Хорооноос тогтоосон дүрмийн сангийн доод хэмжээ

 

2. Нийт хөрөнгө

   

3. Зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгө

   

4. Зөвшөөрөгдөх хөрөнгө / 4=(2)-(3)/

 

 

5. Өр төлбөр / 5= Нийт өр төлбөр-ОТХН*10%/

 

 

6. Төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа

/6= 4/(1+5)≥100%/