Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт,

түүнд хяналт тавих журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

Зайлшгүй байх хөрөнгийн ангилал, дансны жагсаалтаар

Даатгалын хэлбэр

Дансны дугаар

Орлогод тооцсон хураамж

Нэхэмжилсэн хохирлын дүн*

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

[511003]-[512003]-[601003] -[602103]-[611003]+[621003]

[631003]-[522003]-[523003] +[642003]+[643003]-[671003] -[672003]

Агаарын хөлгийн даатгал

[511008]-[512008]-[601008] -[602108]-[611008]+[621008]

[631008]-[522008]-[523008] +[642008]+[643008]-[671008] -[672008]

Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

[511009]-[512009]-[601009] -[602109]-[611009]+[621009]

[631009]-[522009]-[523009] +[642009]+[643009]-[671009] -[672009]

Хариуцлагын даатгал

[511010]-[512010]-[601010] -[602110]-[611010]+[621010]

[631010]-[522010]-[523010] +[642010]+[643010]-[671010] -[672010]

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

[511012]-[512012]-[601012] -[602112]-[611012]+[621012]

[631012]-[522012]-[523012] +[642012]+[643012]-[671012] -[672012]

Төмөр замын эсхүл усан замын тээврийн хэрэгслийг өмчлөх, эзэмших ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал

[511016]-[512016]-[601016] -[602116]-[611016]+[621016]

[631016]-[522016]-[523016] +[642016]+[643016]-[671016] -[672016]

Агаарын хөлгийг өмчлөх, эзэмших, ашиглахтай холбоотой хариуцлагын даатгал

[511017]-[512017]-[601017] -[602117]-[611017]+[621017]

[631017]-[522017]-[523017] +[642017]+[643017]-[671017] -[672017]

Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

[511001]-[512001]-[601001]-[602101]-[611001]+[621001]

[631001]-[522001]-[523001] +[642001]+[643001]-[671001] -[672001]

Хөрөнгийн даатгал

[511002]-[512002]-[601002] -[602102]-[611002]+[621002]

[631002]-[522002]-[523002] +[642002]+[643002]-[671002] -[672002]

Ачааны даатгал

[511004]-[512004]-[601004] -[602104]-[611004]+[621004]

[631004]-[522004]-[523004] +[642004]+[643004]-[671004] -[672004]

Барилга угсралтын даатгал

[511005]-[512005]-[601005] -[602105]-[611005]+[621005]

[631005]-[522005]-[523005] +[642005]+[643005]-[671005] -[672005]

Газар тариалангийн даатгал

[511006]-[512006]-[601006] -[602106]-[611006]+[621006]

[631006]-[522006]-[523006] +[642006]+[643006]-[671006] -[672006]

Мал амьтдын даатгал

[511007]-[512007]-[601007] -[602107]-[611007]+[621007]

[631007]-[522007]-[523007] +[642007]+[643007]-[671007] -[672007]

Санхүүгийн даатгал

[511011]-[512011]-[601011] -[602111]-[611011]+[621011]

[631011]-[522011]-[523011] +[642011]+[643011]-[671011] -[672011]

Зээлийн даатгал

[511013]-[512013]-[601013] -[602113]-[611013]+[621013]

[631013]-[522013]-[523013] +[642013]+[643013]-[671013] -[672013]

Итгэлцлийн даатгал

[511014]-[512014]-[601014] -[602114]-[611014]+[621014]

[631014]-[522014]-[523014] +[642014]+[643014]-[671014] -[672014]

Төмөр замын болон усан замын тээврийн хэрэгслийн даатгал

[511015]-[512015]-[601015]-[602115]-[611015]-[621015]

[631015]-[522015]-[523015] +[642015]+[643015]-[671015] -[672015]