Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгагчийн төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт,
түүнд хяналт тавих журам”-ын 5 дугаар хавсралт

 

МАЯГТСЗХ04146. “................................... “ ХХК-ийн 20... оны ...... дүгээр

улирлын төлбөрийн чадварын шалгуур үзүүлэлт

/мянган төгрөгөөр/

 

1. Төлбөрийн чадварын хамгийн бага үзүүлэлт / 1=max (a)+(b); (c)

 

Зүйл

Дүн

Тооцох хувь

Нийт дүн

 (a) Нөөцийн сангийн актуар тооцоолол

 

 

Хувь оролцоогүй гэрээний нөөцийн сангийн

 

3%

0.0

 

 

Хувь оролцоотой гэрээний нөөцийн сангийн

 

2%

0.0

 

 

Хөрөнгө оруулалттай холбоотой гэрээний нөөцийн сан

 

1%

 

 

 (b) Эрсдэлд байгаа даатгалын гэрээний үнэлгээ

 

 

Өмнөх санхүүгийн жилийн төгсгөл дэх нийт эрсдэлд байгаа даатгалын гэрээний үнэлгээний

 

0.2%

0.0

 (с) Зайлшгүй байх хөрөнгө /дүрмийн сангийн доод хэмжээ/

 

2. Нийт хөрөнгө

 

 

 

 

Дүн

Бууруулах хувь

Тохиргоо хийгдсэн дүн

3. Зөвшөөрөгдөхгүй хөрөнгө

 

 

 

Банкны харилцах, хадгаламж

 

0%

 

 

Банкны хадгаламжийн сертификат

 

0%

 

 

Касс

 

0%

 

 

Засгийн газрын бонд

 

0%

 

 

Төв банкны үнэт цаас

 

0%

 

 

Давхар даатгалын авлага

 

0%

 

 

90 хоногоос доош хугацаанд төлөгдөөгүй байгаа авлага

 

0%

 

 

Тухайн даатгалын компанийн холбогдох этгээдэд үл хамаарах банк бус санхүүгийн байгууллагад итгэлцлээр байршуулах мөнгөн хөрөнгө

 

5%

 

 

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны лизинг

 

5%

 

 

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

 

8%

 

 

Үл хөдлөх хөрөнгө

 

8%

 

 

Хөрөнгө оруулалтын сан

Нээлттэй сан

 

5%

 

 

Хаалттай сан

 

10%

 

 

Орон нутгийн засаг захиргааны бонд

 

10%

 

 

Компанийн бонд

 

10%

 

 

Хуримтлал барьцаалсан зээл

 

10%

 

 

МХБ-ийн хувьцаат компанийн хувьцаа

I ангилал

 

20%

 

 

II ангилал

 

30%

 

 

Бусад авлага

 

100%

 

 

Биет бус хөрөнгө

 

100%

 

 

Бараа материал, тоног төхөөрөмж

 

100%

 

 

Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо

 

100%

 

 

Бусад хөрөнгө

 

100%

 

 

4. Зөвшөөрөгдөх хөрөнгө / 4=(2)-(3)/

 

 

 

5. Өр төлбөр / 5=урт хугацаат өр төлбөр+богино хугацаат өр төлбөр/

 

 

 

6. Төлбөрийн чадварын зохистой харьцаа / 6=(4)/(5)≥110%

 

 

 

7. Төлбөрийн чадварын хязгаар / 7=(4)-(5)≥(1) /