Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын нөөц сан, албанжурмын даатгалын сан
болон бусад санг бүрдүүлэх, хуваарилах, түүнд
хяналт тавих журам”-ын 2 дугаар хавсралт

 

МАЯГТ СЗХ04148. Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөцийн
хөрөнгийн байршлын тайлан

Даатгагчийн нэр.............................................

                                            

                    20...оны ... сарын ...-ны өдөр

         

(төгрөгөөр)

           

 

 

Үзүүлэлт

Мөрийн дугаар

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалт

Дүн

Эзлэх хувь

А

Б

В

1

2

3

4

1

Бэлэн мөнгө

1

 

 

 

 

2

Банкны харилцах (=мөр(3+4+5)

2

 

 

 

 

2.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

3

 

 

 

 

2.2

.......банк (дансны дугаар, валют)

4

 

 

 

 

2.3

.......банк (дансны дугаар, валют)

5

 

 

 

 

3

Банкны хугацаагүй хадгаламж (=мөр(7+8))

6

 

 

 

 

3.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

7

 

 

 

 

3.2

.......банк (дансны дугаар, валют)

8

 

 

 

 

4

Банкны хугацаатай хадгаламж (=мөр(10+11))

9

 

 

 

 

4.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

10

 

 

 

 

4.2

.......банк (дансны дугаар, валют)

11

 

 

 

 

5

Банкны хадгаламжийн сертификат (мөр12=мөр(13+14+15)

12

 

 

 

 

5.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

13

 

 

 

 

5.2

.......банк (дансны дугаар, валют)

14

 

 

 

 

5.3

.......банк (дансны дугаар, валют)

15

 

 

 

 

6

 Даатгалын хураамжийн авлага

16

 

 

 

 

7

НИЙТ ДҮН (=мөр(1+2+6+9+12+16)

17

 

 

 

100%