Хэвлэх DOC Татаж авах

 “Даатгалын нөөц сан, албанжурмын даатгалын сан
болон бусад санг бүрдүүлэх, хуваарилах, түүнд
хяналт тавих журам”-ын 3 дугаар хавсралт

МАЯГТ СЗХ04149. Урт хугацааны даатгалын компанийн (.............................)* нөөц сангийн тооцооллын тайлан

Даатгалын хураамжийн хүүгийн түвшин .....................................

Даатгагчийн нэр.............................................

 

20...оны ... сарын ...-ны өдөр

         

(төгрөгөөр)

           

 

Даатгалын хэлбэр

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Даатгуулагчийн тоо

Ирээдүйн нөхөн төлбөрийн өнөөгийн үнэ цэнэ

Ирээдүйн даатгалын хураамжийн өнөөгийн үнэ цэнэ

Нөөц сан

1. Хугацаат амьдралын даатгал

1.1. ...

 

 

 

 

 

1.2. ...

 

 

 

 

 

гэх мэт

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

2. Насан туршийн даатгал

2.1. ...

 

 

 

 

 

2.2. ...

 

 

 

 

 

гэх мэт

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

гэх мэт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

*- Хувь оролцоотой гэрээний, Хувь оролцоогүй гэрээний, Хөрөнгө оруулалттай гэрээний нөөц сан тус бүрээр гаргана.

 

ТАНИЛЦСАН:

“...............................” ХХК-ийн                                                      ______________                                         ______________                            

гүйцэтгэх захирал                                                            (гарын үсэг)                                     (овог нэр)

                                                            тамга тэмдэг

 

ТООЦООЛОЛТ ХИЙСЭН                                                 ______________                                         ______________                            

Эрх бүхий актуарч                                                            (гарын үсэг)                                     (овог нэр)

Насжилтын хүснэгтийг хавсаргана.