Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын нөөц сан, албанжурмын даатгалын сан
болон бусад санг бүрдүүлэх, хуваарилах, түүнд
хяналт тавих журам”-ын 4 дүгээр хавсралт

МАЯГТ СЗХ04150. Урт хугацааны даатгалын компанийн (.............................)* нөөц сангийн бүрдүүлэлтийн дэлгэрэнгүй тайлан

Даатгалын хураамжийн хүүгийн түвшин .....................................

Даатгагчийн нэр.............................................

 

20...оны ... сарын ...-ны өдөр

         

(төгрөгөөр)

           

 

Даатгалын хэлбэр

Даатгалын бүтээгдэхүүн

Нөөцийн сангийн эхний үлдэгдэл

Нөхөн төлбөр

Давхар даатгагчаар төлүүлсэн нөхөн төлбөр

Даатгалын цэвэр хураамжаас нэмэгдсэн

Хөрөнгө оруулалтын орлогоос нэмэгдсэн

Нөөц сангийн эцсийн үлдэгдэл /9=3-4-5+6+7+8/

Даатгуулаг-чид олгосон нөхөн төлбөр

Гэрээ цуцлалтын хураамжийн буцаалт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Хугацаат амьдралын даатгал

1.1. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ...

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Насан туршийн даатгал

2.1. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ...

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

гэх мэт

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

 

 

 

*- Хувь оролцоотой гэрээний, Хувь оролцоогүй гэрээний, Хөрөнгө оруулалттай гэрээний нөөц сан тус бүрээр гаргана.

ТАНИЛЦСАН

“...............................” ХХК-ийн                                                      ______________                                         ______________                            

гүйцэтгэх захирал                                                            (гарын үсэг)                                     (овог нэр)

                                                            тамга тэмдэг

ТООЦООЛОЛТ ХИЙСЭН                                                 ______________                                         ______________                            

Эрх бүхий актуарч                                                            (гарын үсэг)                                     (овог нэр)