Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын нөөц сан, албанжурмын даатгалын сан
болон бусад санг бүрдүүлэх, хуваарилах, түүнд
хяналт тавих журам”-ын 5 дугаархавсралт

                          МАЯГТ СЗХ04151. Алдагдлаас хамгаалах сангийн хөрөнгийн байршлын тайлан

Даатгагчийн нэр.............................................

20...оны ... сарын ...-ны өдөр

         

(төгрөгөөр)

           

 

Зүйл

Хөрөнгийн хэмжээ

Хувь

 

1

Заавал байршуулах нөөц (Алдагдлаас хамгаалах сангийн 1/3)

 

 

1.1

“…… банк”

 

 

1.2

“…… банк”

 

 

2

Хөрөнгө оруулалт хийж болох мөнгөн хөрөнгө (Алдагдлаас хамгаалах сангийн 2/3)

 

 

2.1

Банкны хадгаламж: 100 хүртэл хувь

 

 

2.1.1

“…… банк”

 

 

2.1.2

“…… банк”

 

 

2.2

Банкны харилцах дансанд байршуулах: 100 хүртэл хувь

 

 

2.2.1

“…… банк”

 

 

2.2.2

“…… банк”

 

 

2.3

Засгийн газрын өрийн бичиг: 100 хүртэл хувь;

 

 

2.4

Төв банкны үнэт цаас: 60 хүртэл хувь;

 

 

2.5

Орон нутгийн засаг захиргааны бонд: 20 хүртэл хувь;

 

 

2.6

Үл хөдлөх хөрөнгөөр барьцаалсан үнэт цаас 20 хүртэл хувь;

 

 

2.7

Банкны хадгаламжийн сертификат: 10 хүртэл хувь;

 

 

2.8

Компанийн бонд: 10 хүртэл хувь;

 

 

2.8.1

“…… ” ХК, ХХК

 

 

2.8.2

“…… ” ХК, ХХК

 

 

2.9

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны лизинг: 5 хүртэл хувь

 

 

2.10

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан арилжааны богино хугацаат (нэг жил хүртэл) зээл 5 хүртэл хувь

 

 

2.11

Үл хөдлөх хөрөнгө: 5 хүртэл хувь (Үндсэн үйл ажиллагаа явуулдаг ажлын байрнаас бусад)

 

 

3

НИЙТ ДҮН