Хэвлэх DOC Татаж авах

“Даатгалын нөөц санд болон албан журмын даатгалын
санд төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээ, түүнийг хөрөнгө оруулалтад
байршуулахад тавигдах нөхцөл, шаардлага”-ын 1 дүгээр хавсралт

МАЯГТСЗХ04152. Даатгалын нөөц санг хөрөнгө оруулалтад байршуулсан тайлан

Даатгагчийн нэр.............................................

 

20...оны ... сарын ...-ны өдөр

         

(төгрөгөөр)

           
 

Үзүүлэлт

Мөр/

дугаар

Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

Хөрөнгө оруулалт

Дүн

Эзлэх хувь

А

Б

В

1

2

3

4

1

Бэлэн мөнгө

1

 

 

 

 

2

Банкны харилцах (=мөр(3+4+5)

2

 

 

 

 

2.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

3

 

 

 

 

3

Банкны хугацаагүй хадгаламж (=мөр(7+8))

4

 

 

 

 

3.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

5

 

 

 

 

4

Банкны хугацаатай хадгаламж (=мөр(10+11))

6

 

 

 

 

4.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

7

 

 

 

 

5

Банкны хадгаламжийн сертификат (мөр12=мөр(13+14+15)

8

 

 

 

 

5.1

.......банк (дансны дугаар, валют)

9

 

 

 

 

6

Үнэт цаас (мөр16=мөр(17+18+...25))

10

 

 

 

 

6.1

Засгийн газрын өрийн хэрэгсэл

11

 

 

 

 

6.2

Төв банкны үнэт цаас

12

 

 

 

 

6.3

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

13

 

 

 

 

6.4

Аймаг, нийслэлийн засаг даргын гаргасан өрийн хэрэгсэл

14

 

 

 

 

6.5

Компанийн бонд

15

 

 

 

 

6.6

ХБ-ийн I ангиллын хувьцаа

16

 

 

 

 

6.7

ХБ-ийн II ангиллын хувьцаа

17

 

 

 

 

6.8

Хөрөнгө оруулалтын сан

18

 

 

 

 

7

Санхүүгийн түрээс

19

 

 

 

 

8

Банк бус санхүүгийн байгууллагад итгэлцлээр байршуулах мөнгөн хөрөнгө

20

 

 

 

 

8.1

...... ББСБ

21

 

 

 

 

9

Хуримтлал барьцаалсан зээл

22

 

 

 

 

10

НИЙТ ДҮН (=мөр(1+2+4+6+8+10+19+20+22)

23

 

 

 

100%