Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2018 оны 16 дугаар тогтоолын хоёрдугаар хавсралт

 

ТЭЛМЭН СУМЫН ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ХУВЬ ХЭМЖЭЭ, ТОХИРОХ ИТГЭЛЦҮҮР

 

Үндсэн

ангилал

Ангиллын түвшин 1

Ангиллын

түвшин 2 /ашиглалтын

зориулалт/

Код /Lcode3/

Суурь үнэ /төгрөг/

Тохирох

итгэлцүүр /хувь/

Газрын

Төлбөрийн хэмжээ

1 га

Газрын

үнэ  /төг/

1 м.кв

Газрын

төлбөр /төг/

Хөдөө аж ахуйн газар

ХАА-н барилга байгууламжийн газар

Мал эмнэлэгийн үйлчилгээний цэг

1602

12.000.000

1.0

60000

6

Хөдөө аж ахуйн машин механизмын хашаа, граж

1604

12.000.000

1.0

60000

6

Өвөлжөө,  хаваржаа

 

1601

12.000.000

0.5

30000

3

Төмс, хүнсний ногоо

1302

2.310.000

0.03

693

 

Тэжээлийн ургамал

1303

2.310.000

0.03

693

 

Ердийн хадлан

1201

1.211.000

0.01

121

 

Усалгаатай хадлан

1202

1.211.000

0.01

121

 

 

Хадлан

Х-3

1.491.000

0.01

 

 

 

Тариалан

 

2.324.000

0.03

 

 

 

Бэлчээр

 

453.600

0.03

 

 

 

Хадлан

 

Х-4

1.701.000

0.03

 

 

 

Тариалан

 

2.646.000

0.03

 

 

 

Бэлчээр

 

510.300

0,03

 

 

 

 

 

 

 

Хот, тосгон бусад суурины газар

 

 

 

 

 

 

 

 

Хот, тосгон бусад суурины газар

 

 

Барилга байгууламжийн газар

 

 

 

 

 

 

Төрийн захиргааны байгууллага

2101

20.000.000

0.5

100.000

10

Шинжлэх ухааны байгууллага

2102

20.000.000

0.5

100.000

10

Урлаг соёлын байгууллага

2103

20.000.000

0.5

100.000

10

Эрүүл мэндийн байгууллага

2105

20.000.000

0.5

100.000

10

Банк санхүүгийн байгууллага

2106

20.000.000

0.5

100.000

10

Нам олон нийтийн байгууллага

2108

20.000.000

0.5

100.000

10

Сүм хийд шашны байгууллага

2109

20.000.000

0.5

100.000

10

Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар төв цогцолбор

2111

20.000.000

0.5

100.000

10

Авто машины граж

2116

20.000.000

0.5

100.000

10

ШТС

2117

20.000.000

0.5

100.000

10

Ус түгээх цэг

2118

20.000.000

0.5

100.000

10

Зочид буудлын цогцолбор

2110

20.000.000

0.5

100.000

10

Дэд бүтцийн байгууллага

2112

20.000.000

0.5

100.000

10

Суурьшлын газар

Гэр орон сууцны хашааны газар

2205

14.000.000

1

140.000

10

Цэнгэлдэх хүрээлэн наадмын талбай

2403

20.000.000

0.5

100.000

10

Үйлдвэрийн газар

Үйлдвэрийн албан контор

2301

16.000.000

0.5

80.000

8

Үйпдвэрлэлийн барилга байгууламж бусад газар

 

2302

16.000.00

0.5

80.000

8

Авто замын барилга байгууламж

3207

20.000.000

0.5

100.000

10

Зам шугам сүлжээний газар

 

Инженерийн шугам, сүлжээ түүний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн газар

Хатуу хучилттай зам

3203

 

км

 

5000

Холбоо мэдээлэл дамжуулах хүлээн авах станц шугам

3401

 

км

 

7500

Эрчим хүч дамжуулах шугам станц

3402

 

км

 

7500

Газар дээрх дулаан дамжуулах хоолой.

3403

 

км

 

7500

Ойн сан бүхий газар

Ой модоор бүрхэгдсэн газар

Мод үржүүлэгийн газар

4104

20.000.000

0.2

40.000

 

 

8

 

 

 

 

Усан сан бүхий газар

Мөрөн, гол, горхи

Гол, горхи

5101

20.000.000

0.2

40.000

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Тусгай хэрэгцээний газар

Шинжлэх ухаан технологийн сорилт туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын газар

 

 

УЦУОШГ-ын Байнгын ажиглалтын талбай

6501

20.000.000

0.5

100.000

10

Тайлбар: Газрын төлбөрийн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.3-т зааснаар ХАА-н барилга байгууламжийн дэвсгэр газрын төлбөрийг ойр орших хот тосгон, бусад суурины газрын төлбөрийг 2 дахин бууруулж, 7-р зүйлийн 7.5-д зааснаар ойн сан, усан сангийн газрын төлбөрийг хот тосгоны газрын төлбөрийн 2 дахин өсгөж тооцсон.