Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭХЗХ-ны 2020 оны 4/133 тоот албан бичгээр УНБ-с хассан,үйлчлэх хугацаа дууссан/

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны

2019 оны 96 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

1.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-гүй) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр

 

 Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт

 Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт

 Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт

 Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

1.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

151.60

1.2

3 тарифт тоолууртай

а

 Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

151.60

б

 Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

271.70

в

 Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

72.80

2

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллага

2.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

133.20

2.2

3 тарифт тоолууртай

а

 Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

133.20

б

 Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

214.50

в

 Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

81.80

3

Аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг

3.1

10, 11, 12, 1, 2, 3 дугаар саруудад

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

133.20

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

81.80

3.2

4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад

 

 

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 22.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

133.20

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

81.80

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.