Хэвлэх DOC Татаж авах

/ЭХЗХ-ны 2020 оны 4/133 тоот албан бичгээр УНБ-с хассан,үйлчлэх хугацаа дууссан/

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны
2019 оны 116 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт

 

МОНГОЛ-ОРОСЫН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН НИЙГЭМЛЭГ

“УЛААНБААТАР ТӨМӨР ЗАМ”-ЫН ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

1.Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ангилал

Хэмжих нэгж

Тариф

1

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр

 

 Үүнд: Нүүрс олборлолт, боловсруулалт

 Газрын тос, шатдаг хий олборлолт, боловсруулалт

 Төмрийн хүдэр олборлолт, боловсруулалт

 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлолт

 Бусад ашигт малтмал олборлолт, боловсруулалт

1.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

171.49

1.2

3 тарифт тоолууртай

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

171.49

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

303.60

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

84.81

2

Бусад үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллага

2.1

Энгийн тоолууртай

Төг/кВт.ц

143.00

2.2

3 тарифт тоолууртай

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 17.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

143.00

б

Оройн хэрэглээ /оройн 17.00 цагаас шөнийн 22.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

232.43

в

Шөнийн хэрэглээ /шөнийн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

86.46

3

Улаанбаатар хот, аймгийн төвийн нийтийн зориулалттай зам талбайн гэрэлтүүлэг болон нийтийн зориулалттай орон сууцны орцны гэрэлтүүлэг

3.1

10, 11, 12, 1, 2, 3 дугаар саруудад

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 19.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

143.00

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 19.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

86.46

3.2

4, 5, 6, 7, 8, 9 дүгээр саруудад

 

 

а

Өдрийн хэрэглээ /өглөөний 06.00 цагаас оройн 22.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

143.00

б

Орой, шөнийн хэрэглээ /оройн 22.00 цагаас өглөөний 06.00 цаг хүртэл/

Төг/кВт.ц

86.46

 

Тайлбар: Өдөр, орой, шөнийн тарифыг мөрдөх хугацааг тоолуурын цагаар тооцно.