Хэвлэх DOC Татаж авах

Суурь, бүрэн дунд боловсрол эзэмшигчдэд боловсролын баримт бичиг олгох,

дүйцүүлэх журмын хоёрдугаар хавсралт