Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын  ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 1-р хавсралт

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай

газрын төлбөрийн итгэлцүүр, хувь хэмжээ

 

Сум

Газар эзэмших, ашиглах зориулалт

Бүс

Хэмжих нэгж

1 га-н суурьүнэлгээ /сая.төг/

Төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоосон итгэлцүүр

1 м2-н жилийн төлбөр /төгрөгөөр/

Эрдэнэбулган

Гэр бүлийн хэрэгцээ

1

м2

50.0

0.2

10

2

м2

40.0

0.25

10

3

м2

30.0

0.34

10

4

м2

10.0

1.0

10

 

Тайлбар: Гэр бүлийн хамтын хэрэгцээ гэдэгт Газрын тухай хуулийн 29.1, 29.2-т заасан газар