Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 3-р хавсралт

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай

газрын итгэлцүүр, хувь хэмжээ

 

Сум

Газар эзэмших, ашиглах зориулалт

Бүс

Хэмжих нэгж

1 га-н суурь үнэлгээ /сая.төг/

Итгэлцүүр

/хувь/

1 м2-н жилийн төлбөр /төгрөгөөр/

Эрдэнэбулган

ХАА-н үйлдвэрлэл

1

м2

30.0

1.0

30

2

м2

25.0

0.8

20

 

Тайлбар: Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл гэдэгт эрчимжсэн мал аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн зориулалттай барилга, байгууламж, хүлэмжийн аж ахуй, Газрын тухай хуулийн 29.2, 29.3-т заасан хэмжээнээс илүү талбайд тариалж буй төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, таримал ургамал тариалахад зориулсан хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай газар