Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 3-р хавсралт 1

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн зориулалттай

Газрын  итгэлцүүр, төлбөрийн хэмжээ

 

 №

Үнэлгээний
бүс

Үнэлгээний бүсийн байршил, хил хязгаар

Солбицол

 

1

 

 

 

1-р бүс

 

1 дүгээр бүсэд Эрдэнэбулган сумын төвийн , 5-р багийн Наранбулгын 10-р гудамжны баруун талаас хойш өгсөөдсүрьеэгийн ам хүртэл, урагш Тээвэрчдийн гудамж 8 Доной голоос зүүн зүгт төв замын урагш байрлах  5-р багийн нутаг дэвсгэр хамаарна

690932,50

5260499,40

690294,81

5259297,25

688116,15

5259507,09

687681,18

5260450,16

687049,35

5260061,40

686562,25

5262517,79

686697,19

5263557,61

688290,53

5262618,22

 

 

2

 

 

2-р бүс

 

2 дугаар бүсэд 1 дүгээр бүсэд хамаарах газар нутгаас баруун тийш Эрдэнэбулган сумын нутаг дэвсгэрт хамаарч буй 1,2,3,4,7-р багийн нутаг дэвсгэр хамаарна.

689542,72

5257879,41

685119,83

5258338,93

682328,24

5258057,48

680526,69

5261861,65

686219,69

5269829,84

688000,74

5269112,11

686211,19

5264594,17

686940,32

5263642,42