Хэвлэх DOC Татаж авах

Сумын ИТХ-ын 2018 оны 11 дүгээр тогтоолын 4-р хавсралт

Хөдөө аж ахуйгаас бусад үйлдвэрлэлийн зориулалттай

газрын итгэлцүүр, төлбөрийн хэмжээ

 

Сум

Газар эзэмших, ашиглах зориулалт

Бүс

Хэмжих нэгж

1 га-н суурь үнэлгээ /сая.төг/

Төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоосон итгэлцүүр

1 м2-н жилийн төлбөр /төгрөгөөр/

Эрдэнэ

булган

ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл

1

м2

50.0

0.6

30

2

м2

45.0

0.44

20

 

Тайлбар: ХАА-гаас бусад үйлдвэрлэл гэдэгт хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэл, уул уурхай явуулахад зориулсан газар хамаарна.