Хэвлэх DOC Татаж авах

Санхүүгийн зохицуулах хорооны

2019 оны 46 дугаар тогтоолын хавсралт

ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ

НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1.Журмын зорилго нь Санхүүгийн зохицуулах хороо /цаашид “Хороо” гэх/-ноос Зээлийн батлан даалтын сан /цаашид “Сан” гэх/-гийн үйл ажиллагааны шаардлага, зохистой харьцааг тогтоож, өөрийн хөрөнгө, төлбөрийн чадварыг хангуулах болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.Энэ журам нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хууль, Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хууль болон эдгээр хуультай нийцүүлэн гаргасан бусад хууль тогтоомжид нийцсэн байна.

ХОЁР. САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ЗОХИСТОЙ ХАРЬЦААНЫ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

2.1.Сангийн үйл ажиллагаанд дараах шаардлагыг тавина:

2.1.1.Сан нь олон улсын төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэрээний нөхцөл, шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нэвтрүүлэх талаар урьдчилан Хороонд мэдэгдэж, мэдээлэл ирүүлж байх;

2.1.2.батлан даалтын мэдээ тайлан гаргахдаа банк, санхүүгийн байгууллагад мөрдөж байгаа активыг ангилахтай холбоотой журмыг мөрдөж ажиллах;

2.1.3.Сангийн өөрийн хөрөнгө болон сангийн үйл ажиллагаанд ашиглагдаж буй хөрөнгийн эх үүсвэрийг байршуулахдаа тухайн банк, санхүүгийн байгууллагын эрсдэлийг тооцож шийдвэр гаргах;

2.1.4.хөрөнгийн эх үүсвэрийг банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулах дараа оны төлөвлөгөөг жил бүрийн 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор Хороонд ирүүлж байх;

2.1.5.тухайн батлан даалтын хүсэлтийг зээлийн батлан даалтын хороо хэлэлцэж 2 удаа татгалзсан шийдвэр гаргасан тохиолдолд уг хүсэлтийг 1 жилийн дотор дахин хянаж, хэлэлцэхгүй байх;

2.1.6.зээлдэгч болон түүний холбогдох этгээд нь гэрээгээр хүлээсэн үүргийн гүйцэтгэлийг хангаагүй тохиолдолд дахин батлан даалт гаргахгүй байх.

2.2.Сан нь дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байна:

2.2.1.Сангийн өөрийн хөрөнгө нь 5,000,000,000 / таван тэрбум/ төгрөгөөс доошгүй мөнгөн хөрөнгөөр бүрдүүлсэн байх;

2.2.2.нэг зээлдэгч болон түүний холбогдох этгээдэд гаргах зээлийн батлан даалтын хэмжээ нь банк, санхүүгийн байгууллагаас авах тухайн зээлийн 60 хүртэл хувь буюу Сангийн өөрийн хөрөнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй;

2.2.3.батлан даалтын нийт хэмжээ нь Сангийн өөрийн хөрөнгийг 10 дахин нэмэгдүүлснээс хэтрэхгүй байх;

2.2.4.өөрийн хөрөнгийн зохистой харьцааг тооцохдоо өөрийн хөрөнгө, нөөц сан, тайлан жилийн ашиг зэрэг нийт цэвэр хөрөнгийн дүнг нийт активд харьцуулах ба зохистой харьцаа нь 10 хувиас доошгүй;

2.2.5.цэвэршүүлсэн үндсэн хөрөнгө нь нийт хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй;

2.2.6.Сангийн өөрийн хөрөнгийн 40 хувиас хэтрэхгүй хэмжээгээр банк бус санхүүгийн байгууллагын итгэлцлийн үйлчилгээ, Хөрөнгийн биржийн “А” самбарын хувьцаа, Засгийн газрын өрийн бичигт хөрөнгө оруулж болох бөгөөд үүнээс 1 жилээс дээш урт хугацаатай нь нийт өрийн бичгийн 20 хувиас хэтрэхгүй;

2.2.7.үйл ажиллагааны зардлын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцохдоо үйл ажиллагааны зардлаас хөтөлбөр хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зардлыг хасч нийт цэвэр хөрөнгөд харьцуулах замаар тооцох ба зохистой харьцаа нь 15 хувиас хэтрэхгүй;

2.2.8.төлбөрийн чадварын зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тооцохдоо эрсдэлгүй активын дүнг 6 дугаар хавсралтын дагуу тооцож, нийт өр төлбөрт харьцуулах ба зохистой харьцаа нь 100 хувиас доошгүй байх;

2.2.9.Сан нь нөөцийн сантай байх бөгөөд нөөц санг тайлант жилийн цэвэр үр дүнгийн 50-аас доошгүй хувиар байгуулж, батлан даалтын үүргийн гүйцэтгэлийг хангахад зарцуулна.

ГУРАВ. САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ЗАЙНЫ ХЯНАЛТ

3.1.Сан нь дараах тайлан, мэдээг заасан хугацаанд Хороонд хэвлэмэлээр болон цахимаар ирүүлнэ:

3.1.1.батлан даалтын тайлан, батлан даалтын хөдөлгөөний тайлан, батлан даалтын ангиллын мэдээ, үүрэг гүйцэтгэсэн батлан даалтын мэдээг энэхүү журмын хавсралт 1, 2, 3, 4 дүгээр маягтын дагуу, мөн тайлант хугацаанд батлан даалтад хамрагдахаар гаргасан хүсэлтийн тоог сар бүр гаргаж дараа сарын 10-ны өдрийн дотор;

3.1.2.энэ журмын 3.1.1.-т заасан мэдээ, тайлан, 5 дугаар хавсралтаар сангийн мөнгөн хөрөнгийг байршуулсан мэдээ болон Сангийн яамнаас баталсан маягтын дагуу бэлтгэсэн санхүүгийн тайланг улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор;

3.1.3.Аудитын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.5-д заасны дагуу санхүүгийн жилийн тайланд дараагийн санхүүгийн жилийн 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн дотор аудит хийлгэж, баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, дүгнэлт;

3.1.4.зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн холбогдох мэдээ, тайланг тухай бүр;

3.2.Сангийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг цахим хуудсаар нийтэд ил тод мэдээлж байна.

3.3.Сан нь зээлийн батлан даалтын үйлчилгээ үзүүлэхтэй холбогдуулан дотооддоо мөрдөхөөр баталсан журам, заавар, тэдгээрт өөрчлөлт орсон тухай бүр Хороонд ирүүлнэ.

3.4.Хорооны хянан шалгагч нь энэ журмын 3.1.2-т заасан мэдээ, тайлан болон санхүүгийн тайланг хянан, хагас жил тутам хугацаат үүрэг даалгавар, зөвлөмжийг Санд хүргүүлнэ.

3.5.Хорооны холбогдох албан тушаалтан нь Сангийн тайлант оны санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтүүд, зохистой харьцаа болон батлан даалтын тайлан мэдээнд динамик шинжилгээ хийж, дүгнэлтийг тухайн тайлант жилийн дараа оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор Хорооны удирдлагад танилцуулж, хувийн хэрэгт хадгална.

3.6.Сангийн үйл ажиллагаанд эрсдэл үүсэж болзошгүй гэж үзвэл Хороо дараах арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлнэ:

3.6.1.өөрийн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх талаар хугацаатай үүрэг даалгавар өгөх;

3.6.2.чанаргүй батлан даалтын үлдэгдэл нь батлан даалтын нийт үлдэгдлийн 15 хувиас хэтэрсэн тохиолдолд зээлийн батлан даалтыг хязгаарлах талаар холбогдох шийдвэр гаргана.

ДӨРӨВ. САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ГАЗАР ДЭЭРХ ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ ХИЙХ

4.1.Сангийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, дүрэм, журмын хэрэгжилт хангагдаж байгаа эсэхэд газар дээрх хяналт, шалгалтыг Хорооноос хэрэгжүүлнэ.

4.2.Газар дээрх хяналт, шалгалт нь хамрах хүрээнээс хамаарч иж бүрэн болон хэсэгчилсэн байдлаар хийгдэнэ. Хорооны даргын томилсон ажлын хэсэг, баталсан удирдамжийн дагуу жил бүр газар дээрх хяналт шалгалтыг хийнэ.

4.3.Шаардлагатай гэж үзвэл газар дээрх хяналт, шалгалтыг холбогдох байгууллагатай хамтарсан хэлбэрээр гүйцэтгэж болно.

4.4.Сан газар дээрх хяналт, шалгалт хийх үед дараах үүргийг хүлээнэ:

4.4.1.ажлын болон бусад зориулалтын байранд ажлын хэсгийг саадгүй нэвтрүүлж, шалгалтад дэмжлэг үзүүлэх;

4.4.2.хяналт, шалгалт хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, шаардлагатай мэдээ, баримт, материалыг гарган өгөх.

4.5.Сан газар дээрх, хяналт, шалгалт хийх үед дараах эрхтэй:

4.5.1.газар дээрх хяналт, шалгалтын удирдамж, тайлантай танилцах;

4.5.2.Хорооны улсын байцаагчийн шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу шийдвэрлүүлэх;

4.6.Шалгалтын тайлан, дүгнэлтэд дараах асуудлыг тусгасан байна:

4.6.1.Сангийн үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдал, зохистой харьцаа хангаж буй эсэх, шимтгэлийн орлого, үүргийн гүйцэтгэл болон санхүүгийн үзүүлэлт бүрээр өгсөн үнэлэлт, дүгнэлт;

4.6.2.үйл ажиллагааны чиглэл бүрээр мөрдөж буй хууль тогтоомж, заавар журмын хэрэгжилт, илэрсэн зөрчил дутагдал, түүнийг хариуцах эзэн, авсан арга хэмжээ;

4.6.3.гаргасан зөрчил дутагдалд үндэслэж цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зөвлөмжийн талаарх хугацаатай үүрэг даалгавар, албан шаардлага;

4.6.4.шалгалтын тайланг Сангийн удирдлагад танилцуулж, гарын үсэг зуруулж, тэмдэг даруулж, баталгаажуулалт хийх;

4.6.5.Сангийн удирдлага татгалзсан нөхцөлд тайлбарыг ажлын хэсэгт албан бичгээр гаргах;

4.6.6.ажлын хэсэг нь шалгалтын тайланд зөрчил дутагдал болон бусад шаардлагатай холбогдох баримтын хуулбар, Сангаас гаргасан тайлбарыг хавсаргах;

4.6.7.бусад.

4.7.Шалгалтын тайланг танилцуулах, тайлагнах:

4.7.1.ажлын хэсэг газар дээрх хяналт, шалгалтын тайлан, шалгалтын дүнгээр авах арга хэмжээний талаарх хугацаатай үүрэг, даалгавар, албан шаардлагыг Сангийн удирдлагуудад танилцуулах;

4.7.2.Сангийн үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх, хяналт шалгалтын тайланг шалгалтын удирдамжид заасан хугацаанд Хорооны удирдлагад танилцуулах;

4.7.3.газар дээрх шалгалтын тайланг шаардлагатай тохиолдолд төрийн бусад байгууллагуудад хүргүүлж болно.

4.8.Сан нь газар дээрх шалгалтаар өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шуурхай авч холбогдох тайлан мэдээг заасан хугацаанд Хороонд ирүүлнэ.

ТАВ. ХАРИУЦЛАГА

5.1.Энэхүү журмыг зөрчсөн нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол гэм буруутай этгээдэд Зөрчлийн тухай хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэнэ.