Хэвлэх DOC Татаж авах

“Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах,

хяналт тавих журам”-ын нэгдүгээр хавсралт

БАТЛАН ДААЛТЫН ТАЙЛАН

…оны ... сар ... өдөр                                                                                                                                                                                  /төгрөгөөр/

Олгосон байгууллага

Зээлдэгчийн

Олгосон зээл

Батлан даалт

Батлан даалтын эх үүсвэр

Нэр

Регистр

Харьяалал /хот, аймаг, дүүрэг/

Үйл ажиллагааны чиглэл

/ салбарын ангиллаар/

Хуга-цаа

/сараар/

Хэм-жээ

Хүү-гийн түвшин

Хувь

Хэмжээ

Шимтгэ-лийн хувь

Шимт-гэлийн дүн

Өөрийн хөрөнгөнд эзлэх хувь

 

Нийт дүн

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

-

-

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Зээлдэгч тус бүрээр мэдээллийг дэлгэрэнгүй гаргана.

                                    Тамга             ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ............................................................/овог нэр/

                                                            НЯГТЛАН БОДОГЧ.................................................................../овог нэр/