Хэвлэх DOC Татаж авах

“Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах,

хяналт тавих журам”-ын хоёрдугаар хавсралт

 

БАТЛАН ДААЛТЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТАЙЛАН

…оны ... сар ... өдөр                                                                                                                                                                                              /төгрөгөөр/

Олгосон байгууллага

Зээлдэгчийн нэр

Зээлийн

Батлан даалтын

Огноо

Эхний үлдэгдэл

Төлөгдсөн дүн

Эцсийн үлдэгдэл

Эхний үлдэгдэл

Төлөгдсөн дүн

Эцсийн үлдэгдэл

Олгосон

Төлөгдөх

Нийт дүн

 

 

-

-

-

-

-

-

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Зээлдэгч тус бүрээр мэдээллийг дэлгэрэнгүй гаргана.

 

                                    Тамга             ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ............................................................/овог нэр/

                                                            НЯГТЛАН БОДОГЧ.................................................................../овог нэр/