Хэвлэх DOC Татаж авах

“Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах,

хяналт тавих журам”-ын гуравдугаар хавсралт

 

БАТЛАН ДААЛТЫН АНГИЛЛЫН МЭДЭЭ

…оны ... сар ... өдөр                                                                                                                                                                                                          /төгрөгөөр/

Олгосон байгууллага

Зээлдэгчийн нэр

Зээлийн

Батлан даалтын

Үлдэгдэл

Хугацаа хэтэрсэн хэмжээ

Хугацаа хэтэрсэн хоног

Ангилал

Хувь

Үлдэгдэл

Хугацаа хэтэрсэн хэмжээ

Ангилал

Нийт дүн

-

-

 

 

 

-

-

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Зээлдэгч тус бүрээр мэдээллийг дэлгэрэнгүй гаргана. Батлан баалтын ангиллыг батлан даалтын үлдэгдлээс тооцно.

Ангилал

Зээл

Багцад эзлэх хувь

Батлан даалт

Багцад эзлэх хувь

Нийт дүн

-

100%

-

100%

1.

Хэвийн

 

 

 

 

2.

Хугацаа хэтэрсэн

 

 

 

 

3.

Чанаргүй:

 

 

 

 

4.

 - Хэвийн бус

 

 

 

 

5.

 - Эргэлзээтэй

 

 

 

 

6.

 - Муу

 

 

 

 

                                    Тамга             ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ............................................................/овог нэр/

                                                            НЯГТЛАН БОДОГЧ.................................................................../овог нэр/