Хэвлэх DOC Татаж авах

 “Зээлийн батлан даалтын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах,

 хяналт тавих журам”-ын дөрөвдүгээр хавсралт

 

ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАТЛАН ДААЛТЫН МЭДЭЭ

…оны ... сар ... өдөр                                                                                                                                                                                              /төгрөгөөр/

Зээлдэгчийн

Зээл

Үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулахаар нэхэмжилсэн дүн

Үүрэг гүйцэтгэсэн

Авлагын

Нэр

Харьяалал

Олгосон байгууллага

Олгосон огноо

Олгосон дүн

Төлөгдсөн дүн

Үлдэгдэл дүн

Ангилал

Огноо

Батлан даалтын дүн

Төлөгдсөн дүн

Эцсийн үлдэгдэл

Нийт дүн

 

 

-

-

-

 

-

 

-

-

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жич: Зээлдэгч тус бүрээр мэдээллийг дэлгэрэнгүй гаргана.

 

Тамга             ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ............................................................/овог нэр/

                      НЯГТЛАН БОДОГЧ.................................................................../овог нэр/