Хэвлэх DOC Татаж авах

Засгийн газрын 2002 оны 219 дүгээр

тогтоолын 1 дүгээр хавсралт

 

УЛСЫН ХИЛЭЭР ЛИЦЕНЗТЭЙ НЭВТРҮҮЛЭХ

КОДЛОСОН БАРААНЫ ЖАГСААЛТ

Барааг тодорхойлох кодлох уялдуулсан системийн зүйл, мөр, үндэсний код

Барааны бичиглэл

Улсын хилээр нэвтрүүлэх ялгаа

Лиценз олгох байгууллага

ҮРЖЛИЙН МАЛ

Гаргах

ХХААЯ

0101.10.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн адуу

 

 

0101.90.00

Үржлийн бусад адуу

 

 

0102.10.00

Цэвэр үүлдрийн үржлийн үхэр

 

 

0102.90.00

Үржлийн бусад үхэр

 

 

0103.10.00

Цэвэр үүлдрийн гахай

 

 

0104.10.00

Хонь

 

 

0104.20.00

Ямаа

 

 

0106.90.10

Тэмээ

 

 

 

АН АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, АН АМЬТНЫ ХОЛБОГДОЛТОЙ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН СОРЬЦ, ДЭЭЖ, МАЛ, АМЬТНЫ ҮР ХӨВРӨЛ, БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР

Гаргах

БОЯ, ХХААЯ

 

Нэн ховор амьтан

Амьтны аймгийн тухай хуульд заасан 26 нэрийн амьтан

 

БОЯ (Засгийн газрын зөвшөөрлийн үндсэн дээр)

 

Ховор амьтан

Амьтны аймгийн тухай хуулийн дагуу ховор амьтны жагсаалтыг Засгийн газар батална

 

БОЯ

0507.90.11

0507.90.21

0507.90.29

Бугын цусан эвэр

Бугын ясан эвэр

Аргаль, янгирын эвэр

 

БОЯ

0510.00.11

Хүдрийн заар

 

БОЯ

0510.00.12

Бугын чив засаа

 

БОЯ

0511.10.00

Бухын үр

 

ХХААЯ

0511.99.10

Үржлийн мал, амьтны үр (бухын үр орохгүй), ийлдэс

 

ХХААЯ

0511.99.90

 

Үржлийнхээс бусад мал, амьтны үр хөврөл

 

ХХААЯ

 

 

УРАНЫ БУЮУ ТОРИЙН ХҮДЭР БА БАЯЖМАЛ

Гаргах

Улсын мэргэжлийн хяналтын газар

2612.10.00

Ураны хүдэр ба баяжмал

 

 

 

ОНЦГОЙ ХОРТОЙ ХИМИЙН БОДИС

(Байгаль орчны сайд, Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын сайдын 1998 оны 83/А/160 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтын А-д заасан 96 нэрийн химийн бодис)

Гаргах, оруулах

БОЯ (Химийн хорт бодис ашиглах үйл ажиллагаагзохицуу-

лах зөвлөлийн дүгнэлтийн үндсэн дээр)

 

ЗАЙЛШГҮЙ ХЯНАЛТАД БАЙХ ЭМЧИЛГЭЭ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ЭД ЭРХТЭН, ДОНОРЫН ЦУС, БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР

Гаргах, оруулах

ЭМЯ, ХХААЯ

3001.10.00

Хатаасан, нунтагласан буюу нунтаглаагүй булчирхай, бусад эрхтэн

 

ЭМЯ

3001.20.00

Булчирхай болон бусад эрхтэний ханд, тэдгээрийн ялгарал, шүүрлийн ханд

 

ЭМЯ

3002.10.00

Эсрэг ийлдэс ба цусны бусад фракц, биотехнологийн болон бусад аргаар гарган авсан дархлалын хувирмал бэлдмэл

 

ЭМЯ

3002.20.00

Хүн эмнэлгийн зориулалттай вакцин

 

ЭМЯ

3002.30.00

Мал эмнэлгийн зориулалттай вакцин

 

ХХААЯ

3002.90.00

Бусад: донорын цус, бичил биетний өсгөвөр

 

ЭМЯ

 

ТЭСРЭХ БОДИС

Гаргах, оруулах

ҮХЯ (ТЕГ, ЦЕГ, ЗХЖШ-ын тодорхой-

лолтын үндсэн дээр)

3601.00.00

Дарь, тийрэлтэт түлш

 

 

3602.00.00

Дарь, тийрэлтэт түлшнээс бусад тэсрэгч бэлдмэл

 

 

3603.00.00

Гал дамжуулах утас, тэсэлгээний утас, цохилтын буюу тэсэлгээний бялтат бүрхүүл, асаагуур, цахилгаан тэслүүр

 

 

36.04

Гэрэл гарган шатагч зүйлс, дохионы гэрэлтүүлэгч пуужин, аадар эсэргүүцэх, манантай үеийн дохионы пуужингууд, пиротехникийн бусад хэрэгсэл

 

 

 

БУУ, ЗЭР ЗЭВСЭГ, БАЙЛДААНЫ ХЭРЭГСЭЛ, ТЕХНИК, ТЭДГЭЭРИЙН ЭД АНГИ, ТОНОГ ХЭРЭГЛЭЛ (байлдааны зориулалттай хэрэгсэл, техникийг улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тусгай журмаар зохицуулна)

Гаргах, оруулах

ҮХЯ (Галт зэвсгийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд заасан сонгон шалгаруулах комиссын шийдвэр, ҮХ-ны сайдын зөвшөөрлийн үндсэн дээр)

93.01

Револвьер, гар буу болон БТКУ Системийн Зүйл 93.07-д заасан бусад зэвсгээс өөр цэргийн зориулалттай зэвсэг

 

 

93.02

БТКУ Системийн Зүйл 93.03 буюу 93.04-т зааснаас бусад револвьер болон гар буу

 

 

93.03

Тэсэрдэг цэнэгээс гал авч ажилладаг бусад галт зэвсэг болон тэдгээртэй адил төстэй хэрэгсэл (жишээ нь: спортын үрлэн сумтай буу болон винтов, хар дариар гол төмрийг нь цэнэглэдэг буу, дохионы гар буу болон зөвхөн дохио өгөхөд зориулагдсан бусад хэрэгсэл, хоосон цэнэгтэй сумтай револвьер болон гар буу, толгойтой бялт хэлбэрийн ангийн буу, хийн буу)

 

 

93.04

БТКУ Системийн Зүйл 93.07-д зааснаас бусад зэвсэг (жишээ нь: пүрш, агаар, хийгээр ажилладаг буу, гар буу,цагдаагийн бороохой)

 

 

93.05

БТКУ Системийн Зүйл 93.01–93.04-т заагдсан бүтээгдэхүүний эд анги ба тоног хэрэгсэл

 

 

93.06

Бөмбөг, гранат, торпед, мина, тийрэлтэт сум болон тэдгээртэй төстэй байлдааны зэвсэг, тэдгээрийн эд анги; хонгиотой сум болон бусад зэвсгийн хэрэгсэл, сум, тэдгээрийн эд анги (сумны бөглөөс, жийрэг орно)

 

 

XXI Хэсэг

УРЛАГИЙН БҮТЭЭЛ, ЦУГЛУУЛГЫН ЗҮЙЛС БА ЭРТНИЙ ҮНЭТ, ХОВОР ЗҮЙЛС

Гаргах

БСШУЯ

 

А.Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйл

Засгийн газрын 1995 оны 241, 1998 оны 126, 1999 оны 110 дугаар тогтоолоор баталсан түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлс хамаарна

Гагцхүү судалж шинжлэх, сурталчлах, сэргээн засварлах зорилгоор БСШУЯ-ны тогтоосон хугацаагаар

 

 

Б.Түүх, соёлын үнэт болон ердийн дурсгалт зүйл

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн дагуу түүх, соёлын үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт, түүнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийг БСШУ-ны сайд батална. Энэ бүлэгт БСШУ-ны сайдын тушаалаар батлах түүх, соёлын үнэт дурсгалт зүйлс хамаарна

 

Эргүүлж авчрах нөхцөлтэйгээр 2 жилээс дээшгүй хугацаагаар

 

 

9705.00.00

Амьтан, ургамал эрдэс судлал, анатоми, археологи, палеонтологи, угсаатны зүй болон зоос судлалын чиглэлийн цуглуулга ба цуглуулгын зүйлс

Гаргах горимыг Засгийн газар, БСШУ-ны сайдаас баталсан тухайн зүйлийн зэрэглэлийн дагуу мөрдөнө

 

 

1/Зэрлэг амьтан ба ургамалын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах конвенцийн хавсралтад бүртгэгдсэн 74 зүйл амьтан, ургамал:

 

 

ЗЭРЛЭГ АМЬТАН БА УРГАМЛЫН АЙМГИЙН ХОВОРДСОН ЗҮЙЛИЙГ ОЛОН УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ХУДАЛДААЛАХ КОНВЕНЦИЙН ХАВСРАЛТАД БҮРТГЭГДСЭН 74 ЗҮЙЛ АМЬТАН, УРГАМАЛ:

Гаргах, оруулах, дамжин өнгөрүүлэх

 

Конвенцийн удирдан зохицуулах

 зөвлөл

0106.19.00

Хадны суусар (Martes foina)

 

 

0106.19.00

Цоохондой (Felis silvetris)

 

 

0106.19.00

Мануул мий (Felis manul)

 

 

0106.19.00

Саарал чоно (Canis lupus)

 

 

0106.31.90

Загасч явлаг (Pandion haliaetus)

 

 

0106.31.90

Согсоот гоорбис (Pemis ptilorhynchus)

 

 

0106.31.90

Балч гоорбис (Pemis apivorus)

 

 

0106.39.00

Ямаан сүүлт нугас (Oxyura leucocephala)

 

 

0106.31.90

Сохор илээ (Milvus migrants)

 

 

0106.39.00

Цагаан сахиа (Circus cyaneus)

 

 

0106.39.00

Хээрийн сахиа (Circus macrourus)

 

 

0106.39.00

Нугын сахиа (Circus pygargus)

 

 

0106.39.00

Наарал сахиа (Circus melanoleucus)

 

 

0106.39.00

Намгийн сахиа (Circus aeruginosus)

 

 

0106.39.00

Дорнын намгийн сахиа (Circus spilonotus)

 

 

0106.31.90

Үлэг харцага (Accipiter gentilis)

 

 

0106.31.90

Морин харцага (Accipiter nisus)

 

 

0106.39.00

Үүрсээ харцага (Accipiter badius)

 

 

0106.31.90

Шунгаач харцага (Accipiter gularis)

 

 

0106.31.90

Тарлан сар (Butio lagopus)

 

 

0106.31.90

Явлиг сар (pandion haliaetus)

 

 

0106.31.90

Шилийн сар (Butio hemilasius)

 

 

0106.31.90

Талын сар (Butio rufinus)

 

 

0106.31.90

Ойн сар (Butio butio)

 

 

0106.31.90

Могойч лусч (Circaetus gallicus)

 

 

0106.31.90

Уулын согсооч (Spizaetus nipalensis)

 

 

0106.31.90

Бахим бүргэдэй (Hieraaetus pennatus)

 

 

0106.31.90

Харсун бүргэдэй (Hieraaetus fasciatus)

 

 

0106.31.90

Тарважи бүргэд (Aguila nipalensis)

 

 

0106.31.90

Бор бүргэд (Aguila clanga)

 

 

0106.31.90

Цармын бүргэд (Aguila chrysaetos)

 

 

0106.31.90

Усны нөмрөг (Haliaeetus leucoryphus)

 

 

0106.31.90

Цагаан сүүл нөмрөг (Нaliaeetus albicilla)

 

 

0106.31.90

Дэлт бүргэд (Neophron percnopterus)

 

 

0106.31.90

Нохой тас (Aegypius monachus)

 

 

0106.31.90

Ухаа хажир (Gyps fulvus)

 

 

0106.31.90

Цасны хажир (Gyps himalayensis)

 

 

0106.31.90

Цэвдгийн ууль (Nyctea scandiaca)

 

 

0106.31.90

Шар шувуу (Bufo bufo)

 

 

0106.31.90

Явлиг ууль (Asio otus)

 

 

0106.31.90

Гуйвангуй ууль (Asio flammeus)

 

 

0106.31.90

Ердийн орволго (Otus scops)

 

 

0106.31.90

Ойн орволго (Otus sunia)

 

 

0106.31.90

Савагт ууль (Aegolius funereus)

 

 

0106.31.90

Хотны бүгээхэй (Athene noctua)

 

 

0106.31.90

Буслаг бүгээхэй (Glaucidium passerinim)

 

 

0106.31.90

Харсуун ууль (Sumia ulula)

 

 

0106.31.90

Хув бэгбаатар (Strix uralensis)

 

 

0106.31.90

Угалзан бэгбаатар (Strix nebulosa)

 

 

0106.39.00

Халбаган хошуут (Platalea leucorodia)

 

 

0106.39.00

Дорнын өрөвтас (Ciconia boyciana)

 

 

0106.39.00

Хар өрөвтас (Ciconia nigra)

 

 

0106.39.00

Ягаан нал (Phoenicopterus roseus)

 

 

0106.31.90

Шилийн шонхор (Falco pelegrinoides)

 

 

0106.31.90

Шууман шонхор (Falco subbuteo)

 

 

0106.31.90

Хайргууна шонхор (Falco columbarius)

 

 

0106.31.90

Эгэл шонхор (Falco peregrines)

 

 

0106.31.90

Зээрд шонхор (Falco naumanni)

 

 

0106.31.90

Турамтай шонхор (Falco vespertinus)

 

 

0106.31.90

Начин шонхор (Falco tinnunculus)

 

 

0106.31.90

Амарын шонхор (Falco amurensis)

 

 

0106.39.00

Өвөгт тогоруу (Anthropoides virgo)

 

 

0106.39.00

Алаг тогоруу (Grus japonensis)

 

 

0106.39.00

Жороо тоодог (Chlamydoties undulate)

 

 

0301.99.00

Шивир хилим (Acipenser baeri)

 

 

0106.20.00

Тэмээн сүүл могой (Eryx tataricus)

 

 

0106.90.00

Аполло (Parnassius Apollo)

 

 

 Ургамал

1211.90.90

Цоохор саадган цэцэг (Толбот саадган цэцэг) (Cypripedium guttatum sw.)

 

 

1211.90.90

Цагаан гоёо

Цөлийн аргамжин цэцэг (Cistane deserticola)

 

 

1211.90.90

Шар саадган цэцэг (Cypripedium calceolus L.)

 

 

1211.90.90

Том цэцэгт саадган цэцэг (Cypripedium macranthum SW.)

 

 

1211.90.90

Түдэн хавх (Calypso bulbosa L. Reichb)

 

 

1211.90.90

Шүрэн үндэс (Corallorhiza trifida chattel)

 

 

1211.90.90

Сэрхэн хөхөө цэцэг (Gymnadenia conopsea L. R.BR.)

 

 

           

 

2/Нэн ховор ургамал:

 

 

 

XXIII

НЭН ХОВОР УРГАМАЛ

(Байгалийн ургамлын тухай хуулийн хавсралтад заасан 133 зүйл ургамал)

Гаргах

(судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар буюу эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон тохиолдолд)

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

1211.90.90

Ильиний аарниг (Arnica Iljinii)

 

 

1211.90.90

Сибирь агдаргана (Zygadenus sibiricus)

 

 

1211.90.90

Анхилуун агранз (Blebersteinia odora)

 

 

1211.90.90

Бавгарүртагчаахай (Dictamnus dasycarpus)

 

 

1211.90.90

Часулаан алтан дусал (Tofildia coccinea)

 

 

1211.90.90

Ганцэцэгт алтанзул (Tulipa uniflora)

 

 

1211.90.90

Цөлийн аргамжинцэцэг (Cistanche deserticolla)

 

 

1211.90.90

Хонин арц (Juniperus Sabina)

 

 

1211.90.90

Навчгүй багалуур (Anabasis aphylla)

 

 

1211.90.90

Ноосон шилбэт багалуур (Anabasis eripoda)

 

 

1211.90.90

Сайхны бамбай (Valeriana saichanensis)

 

 

1211.90.90

 Вансэмбэрүү банздоо (Saussurea involucrate)

 

 

1211.90.90

Төвд баягзаваа (Lancea tibetica)

 

 

1211.90.90

Цагаанборолзгоно (Dasiphora lactiflora)

 

 

1211.90.90

Цавцагаан бөлбөө (Nymphaea candida)

 

 

1211.90.90

Регелийн будраа (Iljinia Regelii)

 

 

1211.90.90

Монгол буурцгана (Chesneya mongolica)

 

 

1211.90.90

Монгол бүрэлгэнэ (Viburnum mongolicum)

 

 

1211.90.90

Саржентийн бүрэлгэнэ (Viburnum Sargentii)

 

 

1211.90.90

Алтан бэрмэг (Limonium aureum)

 

 

1211.90.90

Шарбэрээмэг (Arnebia guttata)

 

 

1211.90.90

Манж гандигар (Sambucus manshurica)

 

 

1211.90.90

Цэдэнгийн гиш (Vicia Tsydenii)

 

 

1211.90.90

Ганцсудалт гишүүнэ (Rheum uninerve)

 

 

1211.90.90

Эгэл годил өвс(Acorus calamus)

 

 

1211.90.90

Уртнавчит далантовч (Androsace longifolia)

 

 

1211.90.90

Томнавчит дэгд (Gentiana macrophylla)

 

 

1211.90.90

Сэвсгэр дэгд (Gentiana pulmonaria)

 

 

1211.90.90

Бага жагмаа (Typha minima)

 

 

1211.90.90

Мавританы жамба (Malva Mauritiana)

 

 

1211.90.90

 Соёны жамъянмядаг (Trollius sajanense)

 

 

1211.90.90

Муркрофтын жигд (Elaeagnus Moorcroftii)

 

 

1211.90.90

Сибирь жодоо (Abies sibirica)

 

 

1211.90.90

Зэгэл зогдоргоно (Clematia glauca)

 

 

1211.90.90

Өргөн зуншилцэцэг (Majanthemum dilatatum)

 

 

1211.90.90

Бяцханзууч (Cardamine parviflora)

 

 

1211.90.90

Банзрагчийн зүлгэлж (Sertia Banzaragczii)

 

 

1211.90.90

Морин зээргэнэ (Ephedra equisetina)

 

 

1211.90.90

Федченкогийн зээргэнэ (Ephedra Fedtschenkoae)

 

 

1211.90.90

Алтаргана илаархай (Solidago dahurica)

 

 

1211.90.90

Төв-азийн лавай (Asterthamnus cnetrali-asiaticus)

 

 

1211.90.90

Шаравтарлидэр (Sophora flavescens)

 

 

1211.90.90

 Цайвардуумогойн идээ (Sedum Pallescens)

 

 

1211.90.90

Элсний мөнхцэцэг (Helichrysum arenarium)

 

 

1211.90.90

 Монгол мөнххаргана (Ammopiptanthus Mongolicus)

 

 

1211.90.90

Намхан мухар цагаан (Polygonatum Humile

 

 

1211.90.90

Цөлийн мүгваа (Salvia deserta)

 

 

1211.90.90

Алтангагнуур мүгэз (Rhodiola Rosea)

 

 

1211.90.90

Намгийн наангил (Scheuchzeria Palustris)

 

 

1211.90.90

Ахарэвэрт нил (Viola Brachycera)

 

 

1211.90.90

Хоснавчит нилгэнэ (Plantanthera Bifolia)

 

 

1211.90.90

Тансаг номилгоно (Anenarrhena asphodeloides)

 

 

1211.90.90

Пржевальскийн нүцгэнүүр (Gymnocarpos Przewalskii)

 

 

1211.90.90

Хар нэрс (Vaccinium Myrtillus)

 

 

1211.90.90

Өргөн ойм (Dryopteris dilatata)

 

 

1211.90.90

Навчтгүй оочгоно (Epipogium ephyllum)

 

 

1211.90.90

Шивүүр ортууз (Oxytropis acanthacea)

 

 

1211.90.90

Хэврэгнавчит ортууз (Oxytropis fragilifolia)

 

 

1211.90.90

Грубовын ортууз (Oxytropis Grubovii)

 

 

1211.90.90

Эгэлөмхий өвс (Peganum harmala)

 

 

1211.90.90

Их саадганцэцэг (Cypirpedium macranthum)

 

 

1211.90.90

Шар саадганцэцэг (Cypirpedium calceolus)

 

 

1211.90.90

Бяцхан саахууцэцэг (Nuphar pumila)

 

 

1211.90.90

Ганцнавчит салжир (Gueldenstaedtia monophyla)

 

 

1211.90.90

Буржгарсараана (Lilium martagon)

 

 

1211.90.90

Дагуур сараана (Lilium pensylvanicum)

 

 

1211.90.90

Кокандсарнай (Rosa Kokanica)

 

 

1211.90.90

Сийрэг сарнай (Rosalaxa)

 

 

1211.90.90

Томдохиурт сонгино (Allium macrosternon)

 

 

1211.90.90

Сармисан сонгино (Allium obliquum)

 

 

1211.90.90

Тагийн сөд (Sanguisorba alpine)

 

 

1211.90.90

Хөвдөг сумалж (Sagittaria natans)

 

 

1211.90.90

Ямаан сэрдэг (Saxifraga hirculus)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн товьцэцэг (Mitella nuda)

 

 

1211.90.90

Оньт тонхуу (Chrysanthemum sinuatum)

 

 

1211.90.90

Говийн тост (Brachanthemum gobicum)

 

 

1211.90.90

Монголчуудын тост (Brachanthemum Mongolorum)

 

 

1211.90.90

Уулын туйпланцар (Phlomis oreophila)

 

 

1211.90.90

Өргөн навчит тутаргана (Zizania latifolia)

 

 

1211.90.90

Болцуут түдэнхавх (Calypso bulbosa)

 

 

1211.90.90

Сибирь тэмээнхөх (Vince toxicum sibiricum)

 

 

1211.90.90

Алтантэрэлж (Rhododendron aureum)

 

 

1211.90.90

Адамсын тэрэлж (Rhododendron Adamsii)

 

 

1211.90.90

Дагуур тэрэлж (Rhododendron Dahuricum)

 

 

1211.90.90

Ледебүрийн тэрэлж (Rhododendron Ledebourii)

 

 

1211.90.90

Жижигнавчит тэрэлж (Rhododendron Pravifolium)

 

 

1211.90.90

Тэснавчит тэсмэг (Sorbaria sorbifolia)

 

 

1211.90.90

Ганболдын удвал (Aquilegia Ganboldii)

 

 

1211.90.90

Потанийн улаантулам (Incarvillea Potaninii)

 

 

1211.90.90

Элдэвнавчит улиас (Populus diversifolia)

 

 

1211.90.90

Төгрөгнавчит үстхиг (Drosera rotundafolia)

 

 

1211.90.90

Англи үстхиг (Drosera anglica)

 

 

1211.90.90

Залаархаг хавраг (Ferula ferulaeodes)

 

 

1211.90.90

Говийн харгана (Carragana gobica)

 

 

1211.90.90

Хойрго харгана (Carragana brachypoda)

 

 

1211.90.90

Төвдхаргана (Carragana tibetica)

 

 

1211.90.90

Газрын хар үс (Nematonostoc flagelliforme)

 

 

1211.90.90

Цагааннавчит хасзул (Olgaea leucophylla)

 

 

1211.90.90

Хулан хойрго (Potatinia Mongolica)

 

 

1211.90.90

Ганган хонгорзул (Centaurea pulchella)

 

 

1211.90.90

Мөгөөрсхэй хонгорцгоно (Rhaponticum carthamnoides)

 

 

1211.90.90

Кейскегийн хонхорцог (Convallaria Keiskei)

 

 

1211.90.90

Сүүнорхоодой хонхоодой (Codonopsis clematidea)

 

 

1211.90.90

 Мөнгөлөг хонхотхаргана (Halimodendron halodendron)

 

 

1211.90.90

Куцнецовын хорс (Aconitum Kusnezoffi)

 

 

1211.90.90

Потанинийн хотир (Zygophyllum Potaninii)

 

 

1211.90.90

Алтайн хувиланга (Pedicularis altaica)

 

 

1211.90.90

Шарилжжиннавчит хувилганга (Pedicularis abrotanifolia)

 

 

1211.90.90

Монгол хундгана (Adonis mongolica)

 

 

1211.90.90

Цагаан хүн хорс (Physochlaina albiflora)

 

 

1211.90.90

Жижиг цангис (Oxycoccus microcarpus)

 

 

1211.90.90

Дуулгавчинцахирам (Orchis militaris)

 

 

1211.90.90

Фуксийн цахирам (Orchis Fuchsii)

 

 

1211.90.90

Хөхөө цүнхрэг (Neottianthe cucullata)

 

 

1211.90.90

Камчатын цүнхүй (Neottia camtschatea)

 

 

1211.90.90

Цагаан цээнэ (Paeonia lactiflora)

 

 

1211.90.90

Тойруулгат чандганчих (Paris verticillata)

 

 

1211.90.10

Баруунхуурайн чихэр өвс (Glycyrrhiza squamulosa)

 

 

1211.90.90

Монгол чоногоно (Jurinea Mongolica)

 

 

1211.90.90

Гиений хаврын шар (Gagea heensis)

 

 

1211.90.90

Монгол шардалан (Tugarinovia mongolica)

 

 

1211.90.90

Чулуусаг шарилж (Artemisia lithophila)

 

 

1211.90.90

Жанз шарилж (Artemisia tomentella)

 

 

1211.90.90

Алтаншар шарилж (Artemisia xanthochroa)

 

 

1211.90.90

Хүнсний шигмээ (Aspecilia esculenta)

 

 

1211.90.90

Сөөгөн шимэрс (Hedysarum fruticosum)

 

 

1211.90.90

Цэнгэлийн шимэрс (Hedysarum sanilense)

 

 

1211.90.90

Юлдэн шүүдэр ойм (Botrychium lanceolatum)

 

 

1211.90.90

Гурвалсан шүрүндэс (Corrallorhiza trifida)

 

 

1211.90.90

Балуун шивэрс (Lycopodium clavatum)

 

 

1211.90.90

Тагийн шивэрс (Lycopodium alpinum)

 

 

1211.90.90

Жижигнавчит яшил (Rhamnus parvifolia)

 

 

1211.90.90

Уссур яшил (Rhamnus ussuriensis)

 

 

 

3/Ховор ургамалын жагсаалтад бүртгэгдсэн дээд ургамал, хаг, замаг, хөвд, мөөг:

 

 

ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТАД БҮРТГЭГДСЭН ДЭЭД УРГАМАЛ, ХАГ, ЗАМАГ, ХӨВД, МӨӨГ

(Засгийн газрын 1995 оны 153 дугаар тогтоолын хавсралтад орсон 355 зүйл дээд ургамал, 11 зүйл хаг, 5 зүйл замаг, 4 зүйл хөвд, 5 зүйл мөөг)

Гаргах

(судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар буюу эцсийн бүтээгдэхүүн болгосон тохиолдолд)

Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага

1211.90.90

Давхарацан авлис (Smelovskia bifurcate)

 

 

1211.90.90

Ацан ажигана (Stellaria dichotoma)

 

 

1211.90.90

Дунд ажигана (Stellaria media)

 

 

1211.90.90

Дэрэн ажигана (Stellaria pulvinata)

 

 

1211.90.90

Цацраган ажигана (Stellaria radians)

 

 

1211.90.90

Унжгар азаргана (Cirsium pendulum)

 

 

1211.90.90

Регелийн алаглигцэцэг (Minuartia Rregeliana)

 

 

1211.90.90

Туйлын алаглигцэцэг (Minuartia arctica)

 

 

1211.90.90

Цэх алаглигцэцэг (Minuartia stricta)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн алтанбөөр (Chrysosplenium nudicaule)

 

 

1211.90.90

Нугараа алтантовч (Matricaria recutita)

 

 

1211.90.90

Геблерийн алтан цэгцүүхэй (Hypericum Gebleri)

 

 

1211.90.90

Гол өвсөрхүү альчинга (Butemus Junceus)

 

 

1211.90.90

Бүнгийн ангалзуур (Lagochilus Bungei)

 

 

1211.90.90

Богданы арвай (Hodreum Bogdanii)

 

 

1211.90.90

Төрөлсөг арзгана (Cousinia affinis)

 

 

1211.90.90

Бөөнөг арзгар (Sparganum glomeratum)

 

 

1211.90.90

Дагуур арц (Juniperus dahurica

 

 

1211.90.90

Хуурамч хонин арц (Juniperus pseudosabina)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн багваахай (Taraxacum glabrum)

 

 

1211.90.90

Турьхан багваахай (Taraxacum macilentum)

 

 

1211.90.90

Үнгээмэл навчит багваахай (Taraxacum armerifolium)

 

 

1211.90.90

Сунагар баглуур (Anabasis elatior)

 

 

1211.90.90

Зантгар бамбай (Valeriana capitata)

 

 

1211.90.90

Эмийн бамбай (Valeriana officinalis)

 

 

1211.90.90

Чуйн банга (Crepis czuensis)

 

 

1211.90.90

Дорогстайский банздоо (Saussurea Dorogostaiskii)

 

 

1211.90.90

Екатерины банздоо (Saussurea Catharinae)

 

 

1211.90.90

Клеменцийн банздоо (Saussurea Klementzii)

 

 

1211.90.90

Мөсний банздоо (Saussurea glacialis)

 

 

1211.90.90

Навчирхаг банздоо (Saussurea foloisa)

 

 

1211.90.90

Өргөн навчит банздоо (saussurea latifolia)

 

 

1211.90.90

Хурц банздоо (Saussurea acuminate)

 

 

1211.90.90

Тагийн барагжаа (Woodsia alpine)

 

 

1211.90.90

Гельцерийн башир (Dianthus Hoeltzeri)

 

 

1211.90.90

Зүүнгарын башир (Dianthus soongoricus)

 

 

1211.90.90

Ревердаттын биелэг өвс (Poa Reverdattol)

 

 

1211.90.90

Хэвтээ биелэг өвс (Poa supine)

 

 

1211.90.90

Хэнтийн биелэг өвс (Poa kenteica)

 

 

1211.90.90

Гоо ботууль (Festuca venusta)

 

 

1211.90.90

Комаровын ботууль (Festuca Komarovii)

 

 

1211.90.90

Литвиновын ботууль (Festuca Litvinovii)

 

 

1211.90.90

Дөрвөлжин бөлбөөө (Nymphaea tetragona)

 

 

1211.90.90

Барановын бөөнгөнө (Rhizoplaca Baranovii)

 

 

1211.90.90

Хавтгай навчит бударга (Suaeda jinifolia)

 

 

1211.90.90

Навчирхаг бударгана (Salsola foloisa)

 

 

1211.90.90

Ягаан үрт бударгана (Salsola rosacea)

 

 

1211.90.90

Пагдгардуу бударганцар (Climacoptera subcrassa

 

 

1211.90.90

Халбагандуу буниас (Bunias Cochlearioides)

 

 

1211.90.90

Том үрт бурз (Galatella macrosciadia)

 

 

1211.90.90

Их бушилз (Kobresia robusta)

 

 

1211.90.90

Монгол бүйлэс (Amygdalus mongolica)

 

 

1211.90.90

Өвөр-уралын бүрээ (Onosma transrhymnense)

 

 

1211.90.90

Дэлхээ бүүргэнэт (Pulicaria prostrara)

 

 

1211.90.90

Говийн бэрмэг (Limonium gobicum)

 

 

1211.90.90

Грубовын бэрмэг (Limonium Grubovii)

 

 

1211.90.90

Усан гагнаа (Tillaea aquatic)

 

 

1211.90.90

Комаровын ганга (Thymus Komarovii)

 

 

1211.90.90

Монгол ганга (Thymus mongolicus)

 

 

1211.90.90

Павловын ганга (Thymus Pavlovii)

 

 

1211.90.90

Ягаан ганга (Thymus roseys)

 

 

1211.90.90

Жижиг гандбадраа (Veronica perpusila)

 

 

1211.90.90

Порфирын гандбадраа (Veronica Prophyriana)

 

 

1211.90.90

Невскийн ганцаахай (Jusiella Nevskii)

 

 

1211.90.90

Алаг цэцэгт гичгэнэ (Potentilla chrysantha)

 

 

1211.90.90

Зүймэг гичгэнэ (Potentilla inbricata)

 

 

1211.90.90

Иконниковын гичгэнэ (Potentilla lkonnikovii)

 

 

1211.90.90

Норвегийн гичгэнэ (Potentilla norvegica)

 

 

1211.90.90

Регелийн гичгэнэ (Potentilla Regiliana)

 

 

1211.90.90

Элсний гичгэнэ (Potentilla arenosa)

 

 

1211.90.90

Семеновын гиш (Vicia Semenovii)

 

 

1211.90.90

Хос цэцэгт гиш (Vicia geminiflora)

 

 

1211.90.90

Япон гиш (Vicia japonica)

 

 

1211.90.90

Гөлгөр говой (Goldbachia Laevigata)

 

 

1211.90.90

Иконниковын говой (Goldbachia Ikonnikovii)

 

 

1211.90.90

Зүүнгарын гоёо (Cynomorium soongaricum)

 

 

1211.90.90

Санчирын гол гэсэр (Aster Sanczirii)

 

 

1211.90.90

Үелиг гол өвс (Juncus articulates)

 

 

1211.90.90

Мажар гозоохой (Juncellus pannonicus)

 

 

1211.90.90

Гажиг гурив-үрт (Aulacospermum anomalum)

 

 

1211.90.90

Наалдамхай гүүн хөх (Scutellaria viscidula)

 

 

1211.90.90

Навтгар гүүн хөх (Scutellaria supine)

 

 

1211.90.90

Паулсын гүүн хөх (Scutellaria Paulsenii)

 

 

1211.90.90

Жинхэнэ доёлз (Moneses uniflora)

 

 

1211.90.90

Дөрвөн эвэрт дөрвөлж (Tetracme quadricornis)

 

 

1211.90.90

Тагийн дурваалиг (Phleum alpinum)

 

 

1211.90.90

Голөвсдүү дэвхэргэнэ (Eremogonia juncea (arenaria))

 

 

1211.90.90

Товчин дэвхэргэнэ (Eremogonia androsacea)

 

 

1211.90.90

Цагаан дэгд (Gentiana algida)

 

 

1211.90.90

Эргийн дэгд (Gentiana riparia)

 

 

1211.90.90

Согтоонги дэрс (Achnatherum inebrians)

 

 

1211.90.90

Юлдэн ерөндгөнө (Vincetoxicum Laceolatum)

 

 

1211.90.90

Зайдуу ерхөнгө (Eremopyrum distant)

 

 

1211.90.90

Тепентиновын жав (Peucedanum terebinthaceum)

 

 

1211.90.90

Дагуур жавай (Cimicifuga dahurica)

 

 

1211.90.90

Анхилзуурархуу жавхаа (Ziziphora clinopoddioides)

 

 

1211.90.90

Алтайн жамьянмядаг (Trollius altaicus)

 

 

1211.90.90

Ягаан жамьянмядаг (Trollius lilacinus)

 

 

1211.90.90

Арави задарга /ацхайрс/ (Schimus arabicus)

 

 

1211.90.90

Зүүнгарын заяахай (Ligularia soongarica)

 

 

1211.90.90

Долгиолог зираа (Lactuca undulate)

 

 

1211.90.90

Этузнавчит зогдоргоно (Climatis aethusifolia)

 

 

1211.90.90

Говийн зорлог /азар/ (Calligonum gobicum)

 

 

1211.90.90

Голөвсдүү зорлог /улаан түлээ/ (Calligonum junceum)

 

 

1211.90.90

Дөл зохимон (Senecio flammeus)

 

 

1211.90.90

Өргөний зохимон (Senecio argunensis)

 

 

1211.90.90

Явааны зулзган цагаан (Oenanthe javanica)

 

 

1211.90.90

Прежевальскийн зурман сүүл (Puccinellia Przevlskyi)

 

 

1211.90.90

Гурвалсан зууч (Cardamina trifida)

 

 

1211.90.90

Том навчит зууч (Cardamina macrophilla)

 

 

1211.90.90

Цагаан цэцэгт зууч (Cardamina leucantha)

 

 

1211.90.90

Үндэслэмтгий зэгс (Scirpus radicans)

 

 

1211.90.90

Чөдөр зэллэг цэцэг (Calystegia hederacea)

 

 

1211.90.90

Мартагдсан зэллэг цэцэг (Calystegia subvolubilis)

 

 

1211.90.90

Гөлгөр ивэргэн (Herniaria glabra)

 

 

1211.90.90

Эгэл идрээ (Cichorium intybus)

 

 

1211.90.90

Эгэл исрэг (Oxalis acetosella)

 

 

1211.90.90

Гурвалжин их зул (Synurus deltoids)

 

 

1211.90.90

Зөөлөн лавай (Astrothamnus molliusculus)

 

 

1211.90.90

Үнэгэн сүүлхэй лидэр (Sophoria alopecuroides)

 

 

1211.90.90

Ильиний лууль (Chenopodium lljinii)

 

 

1211.90.90

Цацаглаг лууль (Chenopodium chinopodioides)

 

 

1211.90.90

Цайвардуу маалинга (Linum pallescenc)

 

 

1211.90.90

Эгэл маалинга (Linum usitatissimum)

 

 

1211.90.90

Маралхай марал цэцэг (Tanacetum tanacetoides)

 

 

1211.90.90

Потанины махирс (Lycium Potaninii)

 

 

1211.90.90

Бөөн цэцэгт мийнхумс (Nepeta densiflora)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн мийнхумс (Nepeta pannonica)

 

 

1211.90.90

Өлчир мүгэз (Rhodiola algida)

 

 

1211.90.90

Туурсны наадгай (Agrostemma githago)

 

 

1211.90.90

Манин намгалж (Callitriche hermaphroditica)

 

 

1211.90.90

Сайхны намуу (Papaver saichanence)

 

 

1211.90.90

Хангайн намуу (Papaver changaica)

 

 

1211.90.90

Атамантархуу нахимдаг (Stenocoelium athamahtoides)

 

 

1211.90.90

Ахар цомирлогт нил (Viola brachysepala)

 

 

1211.90.90

Патрэны нил (Viola Patrinii)

 

 

1211.90.90

Толгодын нил (Viola collina)

 

 

1211.90.90

Шоргор нил (Viola acuminate)

 

 

1211.90.90

Эгэл нишингэ (Phragmites communis)

 

 

1211.90.90

Зэгслиг нуудгай (Crypsis schoenoides)

 

 

1211.90.90

Сүүдрийн ойн цагаан (Moehringia umbrosa)

 

 

1211.90.90

Бохир ортууз (Oxytropis sordid)

 

 

1211.90.90

Горбуновын ортууз (Oxytropis Gorbunovii)

 

 

1211.90.90

Комаровын ортууз (Oxytropis Komarovii)

 

 

1211.90.90

Крыловын ортууз (Oxytropis Krylovii)

 

 

1211.90.90

Ладыгины ортууз (Oxytropis ladyginii)

 

 

1211.90.90

Монгол ортууз (Oxytropis mongolica)

 

 

1211.90.90

Нарийн ортууз (Oxytropis tenius)

 

 

1211.90.90

Сапожниковын ортууз (Oxytropis saposhnikovii)

 

 

1211.90.90

Сутайн ортууз (Oxytropis sutaica)

 

 

1211.90.90

Сэлмэн ортууз (Oxytropis falcate)

 

 

1211.90.90

Хоёр цэцэгт ортууз (Oxytropis diantha)

 

 

1211.90.90

Арзгар оточ өвс (Bunium capillifolium)

 

 

1211.90.90

Цөлийн өнчинцэрэв (Krylovia eremophila)

 

 

1211.90.90

Шар саахуу цэцэг (Nuphar lutea)

 

 

1211.90.90

Дэвүүр үрт сагай (Pugionium pterocarpum)

 

 

1211.90.90

Крыловын садагнагва (Lophanthus Krylovii)

 

 

1211.90.90

Бунгийн салаагана (Chorispora bungeana)

 

 

1211.90.90

Бушийн сараана (Lilium buschianum)

 

 

1211.90.90

Потанины сараана (Lilium Potaninii)

 

 

1211.90.90

Альбертын сарнай (Rosa Albertii)

 

 

1211.90.90

Беггерийн сарнай (Rosa beggeriana)

 

 

1211.90.90

Хавтгай хатгуурт сарнай (Rosa platyacantha)

 

 

1211.90.90

Монгол сиймбий (Batrachium mongolicum)

 

 

1211.90.90

Кауфманы сиймбий (Batrachium Kauffmanii)

 

 

1211.90.90

Монгол сиймхийлэг (Melandrium mongolicum)

 

 

1211.90.90

Шивүүрт сондуут (Acanthophillum pungens)

 

 

1211.90.90

Алтайн сонгино (Allium altaicum)

 

 

1211.90.90

Максимовичийн сонгино (Allium maximoviczii)

 

 

1211.90.90

Цагаан цэцэгт сонгино (Allium galanthum)

 

 

1211.90.90

Эмгэн сонгино (Allium condesatum)

 

 

1211.90.90

Сэвгүй сорвоо (Calamagrostis inexpansa)

 

 

1211.90.90

Турчаниновын сорвоо (Calamagrostis Turczaninovii)

 

 

1211.90.90

Нэлгэмэр сунараа (Asperula humifusa)

 

 

1211.90.90

Хадны сунараа (Asperula saxicola)

 

 

1211.90.90

Арзгар сухай (Tamarix hispida)

 

 

1211.90.90

Тагийн сүүт өвс (Euphoridia alpine)

 

 

1211.90.90

Сөөгөнцөр сүхлээ (Segurinega sufruticosa)

 

 

1211.90.90

Комаровын таван салаа (Plantago Komarovii)

 

 

1211.90.90

Нам тайжийн жинс (Echinops nanuls)

 

 

1211.90.90

Толгойрхог тайр (Gypsophila cephalotes)

 

 

1211.90.90

Грубовын тарваган шийр (Thermopsis Grubovii)

 

 

1211.90.90

Монгол тарваган шийр (Thermopsis mongolica)

 

 

1211.90.90

Урт буурцагт тарваган шийр (Thermopsis longicarpa)

 

 

1211.90.90

Үсхий тарваган шийр (Thermopsis hirsutissima)

 

 

1211.90.90

Ширэнгийн тарна (Polygonum dymetorum)

 

 

1211.90.90

Днеприйн тахилж (Middendorfia borysthenica)

 

 

1211.90.90

Том үрт тольт өвс (Calutzkya macrocapra)

 

 

1211.90.90

Жинхэнэ том үрт (Megacapraea megalocarpa)

 

 

1211.90.90

Тагийн тосондой (Pinguicula alpine)

 

 

1211.90.90

Монгол тост (Brachanthemum mongolicum)

 

 

1211.90.90

Ледебурын төлөгч-өвс (Achillea ledebourii)

 

 

1211.90.90

Шоргор төлөгч-өвс (Achillea acuminate)

 

 

1211.90.90

Таван судалт төмөрдээ (Lathyrus quinquenervius)

 

 

1211.90.90

Нугын туйпланцар (Phlomis pratensis)

 

 

1211.90.90

Халхын голын тунхуу (Chrysanthemum chalchingolicum)

 

 

1211.90.90

Зүүнгарын тутаргалж (Piptatherum songaricum)

 

 

1211.90.90

Жижиг жимст тэмээлж (Camelina microcapra)

 

 

1211.90.90

Нугын тэшиг (Tretocarya pratensis)

 

 

1211.90.90

Анхил улаагана (Ribes fragrans)

 

 

1211.90.90

Анхилуун улаагана (Ribes graveolens)

 

 

1211.90.90

Арзаахай улаагана (Ribes hispidulum)

 

 

1211.90.90

Элдэв үст улаагана (Ribes heterotrichum)

 

 

1211.90.90

Анхил цагаан улалж (Carex laliacea)

 

 

1211.90.90

Бага улалж (Carex parva)

 

 

1211.90.90

Сэлэнгийн улалж (Carex selengensis)

 

 

1211.90.90

Туулайн улалж (Carex leporine)

 

 

1211.90.90

Цагаан улалж (Carex alba)

 

 

1211.90.90

Бротерусын улбуудай (Cortusa brother)

 

 

1211.90.90

Дайрт унаган сүүл (Schizahne callosa)

 

 

1211.90.90

Хөвдөг усан хөрш (Potamogenton natans)

 

 

1211.90.90

Гялгар усан хөрш (Potamogenton lucens)

 

 

1211.90.90

Мохоодуу усан хөрш (Potamogenton obtusifolius)

 

 

1211.90.90

Уртхан усан хөрш (Potamogenton praelongus)

 

 

1211.90.90

Бяцхан цэцэгт хависгана (Scorzonera parviflora)

 

 

1211.90.90

Грубовын хависгана (Scorzonera Grubovii)

 

 

1211.90.90

Маалингадуу хавталж (Meniocus linifolius)

 

 

1211.90.90

Гоо хадаасгана (Centaurium pulchellum)

 

 

1211.90.90

Лозелийн хамбий (Sisymbrium Loeselii)

 

 

1211.90.90

Өргөсхөнт хамбий (Sisymbrium subsprinescens)

 

 

1211.90.90

Алтайн хамбил (Draba altaica)

 

 

1211.90.90

Олон толгойт хамбил (Draba multicept)

 

 

1211.90.90

Сибирь хамбил (Draba sibirica)

 

 

1211.90.90

Тэмээн харгана (Caragana spinosa)

 

 

1211.90.90

Зарзаахай харцгана (Hieracium enchioides)

 

 

1211.90.90

Маалинган навчит хасалгана (Diarthron linifolium)

 

 

1211.90.90

Ломоносовын хасзул (Olgaea Lomonosovii)

 

 

1211.90.90

Налчгар хайрст хонгорзул (Centurea adpressa)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн хонгорзул (Centaurea calva)

 

 

1211.90.90

Хүрэн хонин зажлуур (Linaria hepatica)

 

 

1211.90.90

Зэгэл хоногбудаа (Setaria glauca)

 

 

1211.90.90

Хангайн хонхлой (Adenophora changaica)

 

 

1211.90.90

Ерөндөг хорс (Aconitum anthoroideum)

 

 

1211.90.90

Комаровын хорс (Aconitum Komarovii)

 

 

1211.90.90

Говийн хотир (Zygophyllum gobicum)

 

 

1211.90.90

Кашгар хотир (Zygophyllum kaschgaricum)

 

 

1211.90.90

Орхигдмол хотир (Zygophyllum neglectum)

 

 

1211.90.90

Өдлөг хотир (Zygophyllum sianum)

 

 

1211.90.90

Өргөн навчит хотир (Zygophyllum latifolium)

 

 

1211.90.90

Шовгор хотир (Zygophyllum mucronatum)

 

 

1211.90.90

Нохойн хэлэрхүү хотой (Leonurus panzerioides)

 

 

1211.90.90

Ижлийн хошоон (Melilotus Wolgicus)

 

 

1211.90.90

Цагаан хошоон (Melilotus albus)

 

 

1211.90.90

Мөлхөө хошоонгор (Trifolium repens)

 

 

1211.90.90

Потанийн хөвдөл (Cetraria Potatninii)

 

 

1211.90.90

Дагуур хөвөнцөр (Epilobium dahuricum)

 

 

1211.90.90

Үсхий хөвөнцөр (Epilobium hirsutum)

 

 

1211.90.90

Будгийн хөхөргөнө (Isatis tinctoria)

 

 

1211.90.90

Хавтагнавчит хөхтолгой (Eryngium planum)

 

 

1211.90.90

Барзгар түрүүт хувиланги (Pedicularis dasystachys)

 

 

1211.90.90

Цуулбар хувиланги (Pedicularis fissa)

 

 

1211.90.90

Шөмбөгөр хувиланги (Pedicularis proposcidea)

 

 

1211.90.90

Гажиг хулсанз (Arundinella hirta)

 

 

1211.90.90

Далжгар хумилж (Alchemilla cyrtopleura)

 

 

1211.90.90

Крыловын хумилж (Alchemilla Krylovii)

 

 

1211.90.90

Мөлгөр хумилж (Alchemilla hebescens)

 

 

1211.90.90

Павловын хумилж (Alchemilla pavlovii)

 

 

1211.90.90

Хангайн хумилж (Alchemilla changaica)

 

 

1211.90.90

Сибирь хундгана (Adonis sibirica)

 

 

1211.90.90

Алтайн хунчир (Astragalus altaicus)

 

 

1211.90.90

Байтагийн хунчир (Astragalus baitagensis)

 

 

1211.90.90

Гранитовын хунчир (Astragalus granitovii)

 

 

1211.90.90

Грегорийн хунчир (Astragalus gregorii)

 

 

1211.90.90

Дани хунчир (Astragalus danicus)

 

 

1211.90.90

Дэрвээн хунчир (Astragalus squarrosa)

 

 

1211.90.90

Жимийн хунчир (Astragalus dshinensis)

 

 

1211.90.90

Курчум хунчир (Astragalus kurtschumensis)

 

 

1211.90.90

Үнэгэн хунчир (Astragalus vulpinus)

 

 

1211.90.90

Хангайн хунчир (Astragalus changaicus)

 

 

1211.90.90

Хөөнгөбуурцагт хунчир (Astragalus physocarpus)

 

 

1211.90.90

Ширүүн хунчир (Astragalus scabristiformus)

 

 

1211.90.90

Сормост хургалж (Eragrostis cilianensis)

 

 

1211.90.90

Хуурамч /марцны/ хурганчих (Rumex pseudonatronatus)

 

 

0601.20.00

4401.10.00

Сибирь хуш (Pinus sibirica)

 

 

1211.90.90

Цөөнмөчирт хэрээннүдэн (Asparagus oligoclonus)

 

 

1211.90.90

Төрөл хялгана (Stipa consanguinea)

 

 

1211.90.90

Улбар хялгана (Stipa rubens)

 

 

1211.90.90

Цөлийн хялгаст (Strigosella Africana)

 

 

1211.90.90

Дэгнүүлтэйхэн цагаансуль (Elymus praecaespitosus)

 

 

1211.90.90

Өндөр цагаансуль (Elymus exelsus)

 

 

1211.90.90

Памир цагаансуль (Elymus pamiricus)

 

 

1211.90.90

Федченкогийн цагаансуль (Elymus Fedtshenkoi)

 

 

1211.90.90

Давсны цахилдаг (Iris halophila)

 

 

1211.90.90

Юнатовын цомбогоно (Microstigma Junatovii)

 

 

1211.90.90

Толбот цэгцээхэй (Achyrophorus maculates)

 

 

1211.90.90

Яагаан цээнэ (Paeonea anomala)

 

 

1211.90.90

Арзгар жимст чоногоно (Jurinae chaetocarpa)

 

 

1211.90.90

Гендерсоны чонохор (Poacynum Hendersonii)

 

 

1211.90.90

Гашуувтар цэсэнцэр (Solanum depilatum)

 

 

1211.90.90

Бөхөөн чонын өргөс (Carduus nutans)

 

 

1211.90.90

Охоотын чөдөр өвс (Atragena ochotensis)

 

 

1211.90.90

Сибирь чулуудай (Petrosimonia sibirica)

 

 

1211.90.90

Литвиновын чулуудай (Petrosimonia Litwinovii)

 

 

1211.90.90

Ботуульхай шагшуурга (Scholochloa festucacea)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн үрт шадалзай (Rochelia leiocarpa)

 

 

1211.90.90

Каспийн шарбударгана (Kalidium capsicum)

 

 

1211.90.90

Боргоцойлог шаргас (Halocnemum atrobilaceum)

 

 

1211.90.90

Алатив шиваантиг (Pyretherum alatavicum)

 

 

1211.90.90

Гоё шиваантиг (Pyretherum pulchrum)

 

 

1211.90.90

Хангайн шиваантиг (Pyretherum changaicum)

 

 

1211.90.90

Саглагар шивэл (Equisetum ramosissimum)

 

 

1211.90.90

Цоохор шивэл (Equisetum variegatum)

 

 

1211.90.90

Нэг наст шивэрс (Lucopodium annotinum)

 

 

1211.90.90

Дагуур шимэрс (Hedysarum dahuricum)

 

 

1211.90.90

Бөхөгөр шогшрого (Melica nutans)

 

 

1211.90.90

Бүрсгэр шорно (Frankenia pulverulenta)

 

 

1211.90.90

Тэнгисийн шүдэлж (Najas marina)

 

 

1211.90.90

Их шүүдэргэнэ (Chelidonium majus)

 

 

1211.90.90

Нүцгэн шүхэргэнэ (Chelidonium denudatum)

 

 

1211.90.90

Монгол шээрэнгэ (Silene mongolica)

 

 

1211.90.90

Жинхэнэ эвэр үрт (Carpoceras ceratocarpum)

 

 

1211.90.90

Шивүүрт эмгэншилбэ (Atraphaxis spinosa)

 

 

1211.90.90

Нягт эмгэншилбэ (Atraphaxis compacta)

 

 

1211.90.90

Грубовын эрхэнцэг (Torularia grubovii)

 

 

1211.90.90

Ганган юлт (Goniolimon callicomum)

 

 

1211.90.90

Говийн ялгуун цэцэг (Cleome gobica)

 

 

1211.90.90

Гэрцэгт ягаалзай (Braya siliquasa)

 

 

1211.90.90

Азийн төлөгч өвс (Achillea asiatica)

 

 

1211.90.90

Хар хорс (Aconitum turczaninowii)

 

 

1211.90.90

Элсний цулхир (Agriophyllum pungens)

 

 

1211.90.90

Шулуун сонгино /гогод/ (Allium linaria)

 

 

1211.90.90

Анхил сонгино /гогод/ (Allium odorum)

 

 

1211.90.90

Шувуун хөл /сарвуун/ (Allium anisopodium)

 

 

0709.99.00

0712.90.00

Халиар сонгино (Allium victorialis)

 

 

1211.90.90

Цагаан шаваг (Artemisia rutifolia)

 

 

1211.90.90

Хар шаваг /сайхан шаваг/ (Artemisia santolinifolia)

 

 

1211.90.90

Монгол хунчир (Astragalus mongolicus)

 

 

1211.90.90

Пагдгар бадаан (Bergenia crassifolia)

 

 

1211.90.90

Илдэн ишүүгэн (Cacalia hastate)

 

 

1211.90.90

Жижиг жимст сархи (Camelina microcarpa)

 

 

1211.90.90

Феддийн аргамжин цэцэг (Cistanche feddina)

 

 

1211.90.90

Цагаан яргай (Cormus alba)

 

 

1211.90.90

Час улаан долоогоно (Crataegus sanquinea)

 

 

1211.90.90

Нангиад зээргэнэ (Ephedra sinica)

 

 

1211.90.90

Сахлай дигд (Gentiana barbata)

 

 

1211.90.90

Урал чихэр өвс (Glycyrrhiza uralensis)

 

 

1211.90.90

Өргөст тошлой (Grossularia acicularis)

 

 

1211.90.90

Сэрхэн хөхөө цэцэг (Gymnadenia conopsea)

 

 

1211.90.90

Зайдуу өдлөг нүцэгнүр (Gymnocarpium remotepinnatum)

 

 

1211.90.90

Хадны нүцэгнүр (Gimnocarpium robertianum)

 

 

1211.90.90

Сиймхий цэгцүүхэй (Hypericum perfoliatum)

 

 

1211.90.90

Шар цахилдаг (Iris flavissima)

 

 

1211.90.90

Потаниний цахилдаг (Iris potanini)

 

 

1211.90.90

Алтайн далан хальс (Lonicera altaica)

 

 

1211.90.90

Өрөл (Malus baccata)

 

 

1211.90.90

Урт навчит балгана (Murycaria longifolia)

 

 

1211.90.90

Өргөст ортууз (Oxytropis aciphilla)

 

 

1211.90.90

Үнэгэн сүүлхэй тарна (Polygonum alopecuroides)

 

 

1211.90.90

Хурган мэхээр (Poligonum viviparum)

 

 

1211.90.90

Дэрэвгэр жиргэрүү (Saposhnikovia divaricata)

 

 

1211.90.90

Байгаль гүүн хөх (Scutellaria baicalensis)

 

 

1211.90.90

Үлдэн могойн идээ (Sedum aizoon)

 

 

1211.90.90

Сибирь ерөндгөнө (Vincetoxicum sibiricum)

 

 

1211.90.90

Эгэл бавран (Pteridium aquilium)

 

 

1209.99.00

Нарсны төрлийн модны үр (ойн нарс (Pinus sylvestris) одой нарс (Pinus pumila)) ЗГ-ын 2015 оны 410, 485-р тогтоолоор өөрчилсөн.

 

 

0802.90.20

Сибирь хуш (Pinus sibirica)-ны самрын идээ /ЗГ-ын 2015 оны 485-р тогтоолоор өөрилсөн/

 

 

0604.90.00

 

 

ХагШоландрийн Асахин (Asahinea schklandero)

2. Барановын бөөнгөнө (Rhizoplaca baranovii )

3 Каневскийн бутанцар (Cladonia kanewckii )

4. Торлог сархилж (Lobaria retigera) 

5. Урт согсоргоно (Usnea longissima )

6. Комаровын хөвдөл (Cetraria komarovii )

7 . Потанины хөвдөл (Cetraria potanimi )

8. Тагийн хөвдөл (Cetraria alvarensis )

9. Хээрийн хөвдөл (Cetraria steppae)

10. Памирын тэвгэнэ (Squamarir.a pamirica )

11. Хангайн шигмээ (Aspicilia changaica)

 

 

1212.21.00

Замагэн ватрахос Пермум (Batrachospermum Moniliforme)

2. Ногоон дунелла (Dunaliella viridis)

3. Кожовскийн кладофор (Cadophpora Kozlovii )

4. Монгол ооцистис (Oocystis mongolica )

5. Монгол толифотрикс (Tolypothrix mongolica)

 

 

0604.90.00

Хөвд

1. Ээмгэрхүү огстреми (Aongstroemia julacea)

2. Марциусын ореас (Oreas martiana)

3. Козловын Птеригонеурум (Pterygoneurum Kozlivii)

4. Богино хүзүүт трематогон (Trematogon brevicollus)

 

 

0709.59.00

Мөөг

1. Ширэгний гандмаг (Lepista caespitosa)

2. Жинхэнэ онгол (Inonotus obliquus)

3. Улиангарын таахай (Leccinum aurantiacum)

4. Том цүлдмэг (Leucopaxillus giganteus)

5. Шилбэт эндоптихум (Endoptychum

 agaricoides)

Шинэ, хөргөсөн

 

0711.59.00

 

Түр дарсан

 

0712.39.00

 

 Хатаасан