Хэвлэх DOC Татаж авах

Төрийн албаны зөвлөлийн

2019 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн

25 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭГДСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС

 

Сул орон тооны захиалга ирүүлсэн байгууллагын нэр: …………………………..……………………………

Албан тушаалын нэр: …………………………..………………………………………..…………

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл: …………………………..………………………………………..……

 

 

 

 

 

Д/д

Сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн
нэр

 

Боловсролын түвшингийн үнэлгээ

Туршлагын үнэлгээ

Тухайн албан тушаалд хамаарах хууль, эрхзүйн мэдлэгийн үнэлгээ

Дүн шинжилгээ хийх чадварын үнэлгээ

Асуудал шийдвэрлэх чадварын үнэлгээ

Монгол хэлний бичгийн чадварын үнэлгээ

Хэрэглээний програм ашиглах чадварын үнэлгээ

Удирдан зохион байгуулах, манлайлах, багаар ажиллах чадварын үнэлгээ

Нийт

оноо

Нийт оноогоор эзлэх байр

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Авбал зохих нийт оноо

10

10

20

10

10

10

10

20

100

 

2

Авбал зохих доод оноо

5

 

12

6

6

 

 

 

60

 

3

Авсан оноо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тайлбар: 1.Үнэлгээний хуудасны 0 баганад оролцогчдын нэрийг бүртгүүлсэн дарааллаар бичнэ.

2.Үнэлгээний хуудасны 1-10 дахь баганад журмын 6-д заасан шалгалтын холбогдох бүрэлдэхүүний үнэлгээг комисс гараар бөглөнө.

Сонгон шалгаруулах комисс:

Дарга:            …………………………..………………………….... /                                                        /

Нарийн бичгийн дарга:………………..………………….../                                                      /

Гишүүд:.......…………………………..……………………/                                                           /

                                                                        гарын үсэг                                        гарын үсгийн тайлал

20 ... оны … сарын… -ны өдөр


---оОо---