Хэвлэх DOC Татаж авах

Сант сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын

2019 оны 58 дугаар тогтоолын нэгдүгээр хавсралт 

 

САНТ СУМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ МӨРДӨХ ХОГ ХАЯГДЛЫН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ

 

Ангилал

Хэмжих нэгж

Үнэ /төгрөг/

Айл өрхөөс үүсэх хог хаягдал

1

Сумын төвийн хашаанд болон орон сууцанд амьдардаг   өрх

сард

4000

2

Хөдөөгийн малчин өрх

сард

6000

3

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус байгууллага

сард

6000

 

Жич: Сумын төвийн мал бүхий иргэдийн үүсгэсэн малын гаралтай өтөг бууцыг жилд нэг удаа цэвэрлэнэ.