“Мэдээлэл, харилцаа холбооны тоног төхөөрөмжийн

загварыг баталгаажуулах журам”-ын 5 дугаар хавсралт

[Өргөдөл гаргагч нь хувь хүн бол энэ загварыг ашиглана.]

Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд

Тохирлын гэрчилгээ хүсэх тухай

Иргэн .....................овогтой .................... би /регистрийн дугаар/ ....................улсаас импортолсон ......../төрөл, ангилал/.......... тоног төхөөрөмжийг баталгаажуулах хүсэлтэй байгаа тул зохих журмын дагуу тохирлын гэрчилгээ олгоно уу.

[Нэмэлт мэдээллийг дурдаж болно]

Өргөдөлд маягт болон хавсралт материал нийт ... хуудас хавсаргасан болно.

 

......гарын үсэг.... /........нэр................./ Регистрийн дугаар