УБЕГ-ын даргын 2020 оны А/1258 дугаар тушаалаар хүчингүй болгосон.

 

УБ-12 маягт                                                                                                                                                                                                                                                                                             Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын

                                                                                       2019 оны А/1327 дугаар тушаалын хавсралт

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ЭЦСИЙН ӨМЧЛӨГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ

УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

 

1.Өргөдөл гаргасан он, сар, өдөр:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Хуулийн этгээдийн нэр:

 

 

 

 

4.Эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг бүртгүүлэх хэлбэр: /тохирох нүдэнд   √   тэмдэглэгээ хийнэ/

               Шинээр бүртгүүлэх            Нөхөн бүртгүүлэх          Өөрчлөлт бүртгүүлэх

 

5.Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгчийн талаарх мэдээлэл:

5.1.Хувьцааны дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа этгээдийн мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

Регистрийн дугаар

Иргэний харьяалал

Эзэмшиж буй хувьцааны

Эцсийн өмчлөгч болсон он, сар, өдөр

Байнга оршин суугаа газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар

хэмжээ

хувь

 

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Үргэлжилсэн хэлхээ холбоо бүхий хуулийн этгээдийн хувьцаа, хувь оролцоогоор төлөөлүүлэн удирдан чиглүүлж буй хуулийн этгээдийн мэдээлэл

Хуулийн этгээдийн нэр

Регистрийн дугаар

Харьяалах улсын нэр

Эзэмшиж буй хувьцааны

Хувьцаа эзэмшигч болсон он, сар, өдөр

Үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар

хэмжээ

хувь

 

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Хуулийн этгээдийн өмчлөлийн бүтцийн зураглалын үргэлжилсэн хэлхээ холбоог хавсралт хүснэгтийн дагуу мэдүүлнэ.

5.3.Хуулийн этгээдийн хувь эзэмшилгүй, үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа этгээдийн мэдээлэл

Эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр

Регистрийн дугаар

Иргэний харьяалал

Ашиг хүртэж байгаа хувь

Эцсийн өмчлөгч болсон он, сар, өдөр

Байнга оршин суугаа газрын хаяг, мэйл хаяг, утасны дугаар

 

1

2

3

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

       

   

6.Өргөдөл гаргагч этгээдийн мэдээлэл:

                 /Улсын бүртгэлийн ерөнхий хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.4 дэх хэсэг:

    Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргаж байгаа этгээд нь бүртгүүлэхээр мэдүүлж байгаа эрхийн

    нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд, үнэн зөв гаргаж өгөх үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ биелүүлээгүйн улмаас

    бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлнө./

6.1.

      Үүсгэн байгуулагч               Хувьцаа эзэмшигч

     Гүйцэтгэх удирдлага            Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

/өргөдөл гаргагч аль тохирох нүдэнд      тэмдэглэгээ хийнэ/

6.2.

Эцэг /эх/-ийн нэр:

 

 

 

 

Өөрийн нэр:

 

 

 

 

Регистрийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утасны дугаар:

 

 

 

 

Email хаяг:

 

 

 

 

 

 

     /Хуулийн этгээдийн         __________________________          /______________________/

           тэмдэг/                                     

         /Гарын үсэг/                                                   /Гарын үсгийн тайлал/

 

 

Санамж:

         1.“Эцсийн өмчлөгч” гэж  Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.6-д зааснаар:

        3.1.6.а.харилцагч нь хуулийн этгээд бол тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн дийлэнх хэсгийг дангаараа, эсхүл бусадтай хамтран өмчилж байгаа, эсхүл тухайн хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл өөрийн үйлдлийг бусдаар төлөөлүүлэн хийлгэж байгаа, эсхүл хуулийн этгээдийг болон уг хуулийн этгээдээс хийх аливаа хэлцэл, түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг удирдах замаар тухайн хуулийн этгээдийг өмчилж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

       3.1.6.б.харилцагч нь хувь хүн бол тухайн хүний үйлдэл, үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлж, эсхүл тухайн хүнээр өөрийн үйлдлийг төлөөлүүлэн хийлгэж үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг;

      3.1.6.в.хөрөнгийг удирдах хэлцлийн хувьд тухайн хөрөнгө итгэмжлэн удирдах хэлцлийн үндсэн дээр үр шим, ашиг орлогыг хүртэж байгаа хүнийг хэлнэ.

“дийлэнх хэсэг” гэж Мөнгө угаах, санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллагын (МУСХАХБ)-ын Ил тод байдал ба Эцсийн өмчлөгчийн гарын авлагын 33-т заасны дагуу тухайн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн 25 ба түүнээс дээш эсхүл хамгийн өндөр хувийг хэлнэ.

      2.Мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг олон улсын болон хууль хяналтын эрх бүхий байгууллагуудад гаргаж өгнө.

     3.Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч өөрчлөгдсөн тохиолдолд:

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэгт зааснаар мэдээлэлд өөрчлөлт оруулах тухай шийдвэр, бусад баримт бичгийг тухайн хуулийн этгээд ажлын 15 өдрийн дотор улсын бүртгэлийн байгууллагад хүргүүлнэ.