Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын

УБ-05 маягт                                                                                                                                                                                                                                                 2018 оны А/420 дугаар тушаалын 3 дугаар хавсралт

 

 

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ

 УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ

 

1.Өргөдөл гаргасан он, сар, өдөр:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Хуулийн этгээдийн нэр, хэлбэр

 

 

 

3.Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Хуулийн этгээдийн хувийн хэргийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд оруулсан өөрчлөлт:

 

      5.1.Хасагдах өөрчлөлт:

 

 

 

 

 

 

   5.2.Нэмэгдэх өөрчлөлт:

 

   

 

 

 

 

6.Өргөдөл гаргагч этгээд:

 

 

 
  
Гүйцэтгэх удирдлага     
  

 Үүсгэн байгуулагч

 

 
  
Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан
 
 
  

Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд

 
 
    6.1.  /өргөдөл гаргагч аль тохирох нүдэнд    √   тэмдэглэгээ хийнэ/
   

                      

         

                        6.2.

Овог:

 

Эцэг /эх/-ийн нэр:

 

 

 

Өөрийн нэр:

 

 

 

Регистрийн дугаар:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утасны дугаар:

 

 

 

Email хаяг:

 

   

    Хуулийн этгээдийн                           

              тэмдэг                      

                                    __________________________        /_______________________/

    /Гарын үсэг/                                                   /Гарын үсгийн тайлал/