/Булган аймгийн ЗД-ын 2017-12-25-ны А/646-р захирамжаар хүчингүй болгосон/
 
Аймгийн Засаг даргын 2008 оны  
342 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
“МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ” ХХК-ИЙН БУЛГАН АЙМГИЙН САЛБАРЫН
БУЛГАН ХОТЫН ДОТОРХИ 8324 МЕТР ГАЗРЫН
ГОЛ КАБЕЛИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ  ТАРХАЛТ
 
1. Гурил тэжээл Булган ХК-иас, Зүүн түрүү чиглэлийн 1894 метр газрын сүлжээний тархалт:
461 метр  сувагчлал
 
 
 580 метр сувагчлал
 
 
441 метр сувагчлал болон гол кабель
 
412 метр сувагчлал
   
2. “ Булган Мээж ” ХХК-иас, 3-ын В,Г, 16, 17-р байрны чиглэлийн 2532 метр газрын  сүлжээний тархалт:
 
316 метр сувагчлал
 
 329 метр сувагчлал
 
737 метр  сувагчлал
 
 
3. ХШ-10 чиглэлийн 1299 метр газрын  сүлжээний тархал
 
 
841 метр сувагчлал
 
 458 метр  сувагчлал
 
4. Булган сумын Засаг даргын тамгийн газрын  чиглэлийн 2899 метр газрын  сүлжээний тархалт:
 
378 метр сувагчлал
 
324 м етр сувагчлал
 
 416 метр  сувагчлал
 
 
228 метр сувагчлал
 
 
265 метр сувагчлал
 
 
265 метр  сувагчлал
 
 
 506 метр  сувагчлал
 
  517 метр сувагчлал