Аймгийн Засаг даргын 2008 оны
66 дугаар захирамжийн 2 дүгээр хавсралт
 
 

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН НЭГ СУРАЛЦАГЧДЫН БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ

ЭЗЭМШҮҮЛЭХЭД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ТӨСӨВ

 

¹
 
Байршил
 
Багшийн цагийн  норматив
/мян.төг/
Сургалтын үйл ажиллагааны бусад хувьсах зардлын норматив
/ мян.төг/
Бага анги
Дунд анги
Ахлах
анги
Бага анги
Дунд анги
Ахлах
анги
1
Хонгор сум
11,14-р сургууль
 
84.2
 
119.3
 
125.2
 
13.1
 
18.5
 
19.6
2
  Орхон сум
8-р дунд сургууль
 
3
Шарын гол сум
2-р дунд сургууль
6-р дунд сургууль
86.9
124.5
 
16.1
23.1
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
Дархан сум
10,20,27-р сургууль
 
 
 
13.1
 
 
Энэрэл цогцолбор
80.3
113.8
 
11.4
16.1
 
23,28-р сургууль
 
 
 
11.4
16.1
 
1,4,9,15,18-р сургууль
Од, ОИЦ, Жигүүр цогцолбор
 
80.3
 
113.8
 
119.5
 
11.4
 
16.1
 
17.0
30-р сургууль
 
 
119.5
 
 
17.0
19,22,24,25,26-р сургууль
 
 
 
11.4
  16.1
17.0
21,29-р сургууль, ТИС, ХААИС-ийн лицей
 
 
 
 
 
16.1
 
17.0
 
 
 
--------------------о О о-------------------